Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Vegetable Protein More Beneficial to Bone Than Animal Protein

Vegetable Protein More Beneficial to Bone Than Animal Protein

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: Muhammad Subchi Wira Putratama on Jul 19, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2010

pdf

text

original

 
@r {ceczndhc wtozc`l iotc dclck`b`nhzo dolc zmnl nl`inh wtozc`l?
R,N, HnlmniLcu
n(
( U,Z,F, Hcc
(J,A, Zotectrol
d
( J,A, I`hhuntj
Bclztc kot Lszt`z`ol nlj Kooj Rnkczp ( Rbmooh ok D`oicj`bnh nlj Iohcbshnt Rb`clbcr(Sl`{ctr`zp ok Rsttcp( Es`hjkotj( Rsttcp ES4 5]M( SF 
 d
Potf Zt`nhr Sl`z( Ntcn :( Rccdomi Toulztcc Ds`hj`le( Jcwntziclz ok Mcnhzm Rb`clbcr(Sl`{ctr`zp ok Potf( Potf PO>7 3JJ( SF 
Ndrztnbz,
Zmc n`i ok zm`r wtcrclznz`ol unr zo nrrcrr zmc `iwnbz ok n 
{cecznt`nl j`cz 
ol `lj`bcr ok rfchcznh `lzcet`zp, Nlnhprcr ok c}`rz`le h`zctnzstc uctc nrrcrrcj `l tchnz`ol zo dolc mcnhzm kot1 hnbzoo{o{cecznt`nl nlj {cenl j`czr {r, oil`{otosr6 wtcjoi`lnlzhp icnz j`czr6 bolrsiwz`ol ok nl`inh{r, {ceczndhc wtozc`l6 kts`z nlj {ceczndhc bolrsiwz`ol, Zmc fcp k`lj`ler `lbhsjc1 -`) lo j`kkctclbcr`l dolc mcnhzm `lj`bcr dczuccl hnbzoo{o{cecznt`nlr nlj oil`{otcr6 -``) bolkh`bz`le jnzn kot wtozc`lckkcbzr ol dolc( u`zm m`em nlj hou wtozc`l `lznfc dc`le jczt`iclznh zo zmc rfchczol6 -```) etou`lerswwotz kot n dclck`b`nh ckkcbz ok kts`z nlj {ceczndhc `lznfc ol dolc( u`zm icbmnl`rir ok nbz`olbsttclzhp tcin`l`le slbhnt`k`cj,  4775 Chrc{`ct D,[, Nhh t`emzr tcrct{cj,
 Fcpuotjr1
[cecznt`nl`ri6 Orzcowotor`r6 Wtozc`l6 Bnhb`si6 Dolc iczndoh`ri6 J`czntp nb`j`zp6 [cenlr6 Kts`z nlj{ceczndhcr6 Dolc inrr6 [`zni`l F6 Wmpzocrztoeclr6 Mctdr6 Oil`{otcr
>, @lztojsbz`ol
>,>, Eclctnh 
Wsdh`b mcnhzm rztnzce`cr n`icj zo zntecz( ol n wowshnz`olu`jc dnr`r( zmc wtc{clz`ol ok  woot dolc mcnhzm zmtosemosz zmc h`kcbpbhc ntc steclzhp tc~s`tcj e`{cl zmc bctzn`lzp ok  wtcj`bz`ol zmnz m`w ktnbzstcr u`hh t`rc jtninz`bnhhp o{ct zmc lc}z jcbnjc nlj dcpolj, Bhcnthp(lszt`z`ol -nr nl c}oeclosr knbzot) mnr n btsb`nh tohc zo whnp `l zmc owz`i`qnz`ol nlj
@lzctlnz`olnh Boletcrr Rct`cr >405 -4775) 2>7
2>=uuu,`brchrc{`ct,boi
Bottcrwolj`le nszmot, Zch,1 &:: >:=2 =5;:5;6 kn}1 &:: >:=2 35;05=,
 Cin`h njjtcrr1
r,hnlmnilcuGrsttcp,nb,sf -R,N, HnlmniLcu),732>3>2>/  4775 Chrc{`ct D,[, Nhh t`emzr tcrct{cj,jo`1>7,>7>;/a,`br,477;,>>,772
 
in`lzclnlbc ok rfchcznh `lzcet`zp, @z `r crrclz`nh zmnz rwcb`k`b j`czntp h`kcrzphcr( rsbm nr zmc wntz`bshnt `lbhsr`ol ot c}bhsr`ol ok wntz`bshnt koojr/kooj etoswr u`zm`l zmc o{ctnhh j`cz( ntcbntckshhp iol`zotcj zo clrstc zmnz nlp rsbm tce`ic jocr loz whnbc zmc `lj`{`jsnh/wowshnz`oletosw nz nl `lbtcnrcj t`rf ok orzcowotor`r ot `zr nrrob`nzcj t`rf knbzotr,
>,4, Jck`l`le {cecznt`nl`ri
Zmc zcti
{cecznt`nl
`r lolrwcb`k`b, @z bnl okzcl dc srcj zo jcrbt`dc n umohc tnlec ok j`czr( wtnbz`bcj u`zm {ntp`le jcetccr ok tcrzt`bz`ol, [cecznt`nlr inp dc tckcttcj zo nr
rci`/ jci`
{cecznt`nl( `k zmcp ictchp c}bhsjc icnz V>Y, Ozmct bnzceot`cr `lbhsjc1 hnbzoo{o{cecznt`nl( `k zmcp c}bhsjc icnz( k`rm nlj woshztp dsz cnz ceer nlj i`hf wtojsbzr6 hnbzo{cecznt`nl( `k zmcp c}bhsjc nhh nl`inh koojr c}bcwz i`hf nlj i`hf wtojsbzr6 nlj {cenl( `k zmcp c}bhsjc nhh koojr ok nl`inh ot`e`l, [cecznt`nl`ri mnr dcboic wntz`bshnthp wowshnt `ltcbclz pcntr, @l zmc SF( nwwto}`inzchp :,2# ok zmc wowshnz`ol -c~s`{nhclz zo tosemhp >147 wcowhc) rznzc zmnz zmcp kohhou n {cecznt`nl j`cz( u`zm posle uoicl dc`le wntz`bshnthptcwtcrclzcj6 nwwto}`inzchp olc `l kost uoicl necj >;
4: pcntr n{o`j`le tcj icnz V4Y,R`lbc njohcrbclbc `r n bt`z`bnh z`ic u`zm tcrwcbz zo dolc mcnhzm( `lj`{`jsnhr lccj zoclrstc zmnz zmctc ntc rskk`b`clz `lznfcr ok clctep( bnhb`si( `tol nlj {`zni`lr D
>4
nlj Je`{cl zmc tc~s`tcj c}ztn lszt`z`olnh jcinljV2Y, Mouc{ct( n uchhwhnllcj {nt`cj {cecznt`nlj`cz mnr dccl rmoul zo dc bolr`rzclz u`zm eooj mcnhzm nlj zmctc `r jnzn zo rseecrz zmnz kohhou`le rsbm n tce`ic bnl wozclz`nhhp tcjsbc zmc t`rf ok bmtol`b j`rcnrc,
4, M`rzot`bnh nrwcbz1 ksljniclznh zmcot`cr h`lf`le {cecznt`nl`ri zo zmc rfchczol
4,>, Eclctnh bolbcwzr
Zmctc `r c{`jclbc zo rmou zmnz {cecznt`nl`ri `r nrrob`nzcj u`zm rc{ctnh knbzotr um`bm ntch`fchpzomn{cnjczt`iclznh`iwnbzoldolc`lbhsj`lehouctb`tbshnz`lehc{chrokocrztoeclnljn houct n{ctnec dojp inrr `ljc}V:Y, Njj`z`olnhhp( u`zm zmc tcboel`z`ol ok zmc wozclz`nhbt`z`bnh`zpoknb`j
 dnrcdnhnlbczorfchcznh`lzcet`zp(`zunrbolr`jctcjzmnzholezcti`lecrz`olok 
{ceczndhcdnrcj
j`czr inp mn{c n dclck`b`nh ckkcbz ol dolc i`lctnh jclr`zp -DIJ)V3Y,
4,4, Bt`z`bnh`zp ok nb`j 
 ‒ 
dnrc moicorznr`r zo mcnhzm
Nb`j
 dnrc moicorznr`r `r bt`z`bnh zo mcnhzm, J`cz nlj zmc nec`le wtobcrr mn{c dcclrmoul zo nkkcbz rprzci`b nb`j`zp6 k`trzhp( njshz msinlr ol n lotinh Ucrzctl j`cz eclctnzc
> iC~ ok nb`j/fe wct jnp nlj zmc iotc nb`j wtcbstrotr n j`cz bolzn`lr( zmc etcnzct zmcjcetcc ok rprzci`b nb`j`zp6 rcboljhp( nr wcowhc nec( zmc o{ctnhh tclnh kslbz`ol jcbh`lcr(`lbhsj`le zmc nd`h`zp zo c}btczc nb`jV;Y( nlj zmsr u`zm `lbtcnr`le nec( msinlr dcboicrh`emzhp dsz r`el`k`bnlzhp iotc nb`j`bV5Y,
4,2, Icbmnl`rir ok nbz`ol kot n rfchcznh tohc `l in`lzn`l`le nb`j 
 ‒ 
dnrc dnhnlbc
Zmcotcz`bnh bolr`jctnz`olr ok zmc tohc nhfnh`lc dolc i`lctnh inp whnp `l zmc jckclrcnen`lrz nb`jor`r jnzc dnbf nr knt nr zmc hnzc >0zm Bclzstp, Zmc w`olcct`le uotf ok Hcinll
2>>
R,N, HnlmniLcu cz nh, / @lzctlnz`olnh Boletcrr Rct`cr >405 -4775) 2>7
 ‒ 
2>=
 
nlj Dntqch o{ct zmtcc jcbnjcr neo rmoucj c}zclr`{chp zmc ckkcbzr ok 
nb`j
ktoi zmc j`cz ol dolc i`lctnh `l dozm inl nlj nl`inhV=(0Y, Iotc tcbclzhp( Ntlczz nlj Jciwrzct V>7Ymn{c jciolrztnzcj n j`tcbz clmnlbciclz ok orzcobhnrz`b nbz`{`zp kohhou`le n tcjsbz`ol `lc}ztnbchhshnt wM( nl ckkcbz zmnz mnr dccl rmoul zo dc `ljcwcljclz ok wntnzmpto`j motiolc,Orzcobhnrzr nlj orzcodhnrzr nwwcnt zo tcrwolj `ljcwcljclzhp zo rinhh bmnlecr `l wM `lbshzstc icj`n V>>Ynlj zmctc `r c{`jclbc zmnz n rinhh jtow `l wM( bhorc zo zmc wmpr`ohoe`bnhtnlec( bnsrcr n ztcicljosr dstrz `l dolc tcrotwz`olV>4(>2Y, Kstzmctiotc( iczndoh`bnb`jor`r mnr dccl rmoul zo rz`ishnzc tcrotwz`ol dp nbz`{nz`le inzstc orzcobhnrzr nhtcnjp wtcrclz `l bnh{nt`nh dolc nr owworcj zo zmc `ljsbciclz ok lcu orzcobhnrz kotinz`olV>:Y,Zmctc ntc nhro jnzn rmou`le zmnz c}bcrr mpjtoecl `olr j`tcbzhp `ljsbc n wmpr`obmci`bnhbnhb`si tchcnrc ktoi dolcV>3Y,@z `r {ctp `iwotznlz zo lozc( mouc{ct( zmnz n lsidct ok fcp ~scrz`olr tcin`l slnlructcj`l zm`r ntcn6 rwcb`k`bnhhp( uotf `r steclzhp tc~s`tcj zo jczcti`lc umczmct iczndoh`bnhhpeclctnzcj nb`j( mclbc n houct`le ok dhooj wM( c}ctzr `lkhsclbc ol orzcobhnrzr
`l {`{o
,
4,:, Wozclz`nh kot n h`lf dczuccl
{ceczndhcdnrcj koojr
nlj orzcowotor`r
Bolr`jctnz`olr ok zmc wozclz`nh bt`z`bnh`zp ok nb`j
 dnrc dnhnlbc zo rfchcznh `lzcet`zp hcj zozmc jc{chowiclz `l zmc >0;7r ok n mpwozmcr`r h`lf`le zmc jn`hp j`cz zo zmc jc{chowiclz ok orzcowotor`r, @z unr lozcj rwcb`k`bnhhp zmnz 
zmc `lbtcnrcj `lb`jclbc ok orzcowotor`r u`zmnec( inp tcwtcrclz( nz hcnrz `l wntz( zmc tcrshzr ok n h`kchole sz`h`rnz`ol ok zmc dskkct`lebnwnb`zp ok zmc dnr`b rnhzr ok dolc kot zmc bolrznlz nrrnshz nen`lrz wM moicorznr`r
V>;Y, Zmcc}zclz ok horr( o{ct n e`{cl wct`oj ok z`ic( lccj loz dc ok nrztoloi`bnh wtowotz`olr1 `k 4 iC~/fe wct jnp ok bnhb`si `r tc~s`tcj zo dskkct nwwto}`inzchp > iC~/fe wct jnp ok k`}cjnb`j( o{ct n jcbnjc zm`r uoshj nbboslz kot n >3# horr ok `lotenl`b dolc inrr nrrsi`le n zoznh dojp bnhb`si ok nwwto}`inzchp > fe, Zmsr( `z unr wtoworcj zmnz holezcti `lecrz`ol ok 
{ceczndhcdnrcj
j`czr inp mn{c n dclck`b`nh ckkcbz ol dolc i`lctnh inrr,
2, Zmc c{`jclbc1 {cecznt`nl j`czr nlj zmc`t `iwnbz ol dolc mcnhzm `lj`bcr
2,>, Rzsj`cr `l Crf`io wowshnz`olr
H`zzhc jnzn `r n{n`hndhc ol dolc mcnhzm `l wowshnz`olr bolrsi`le n j`cz m`emhp jcwcljclz ol nl`inh koojr( wntz`bshnthp zmnz ok icnz, Inqcrr nlj Inzmct V>5Yc}ni`lcj kotcnti dolci`lctnh bolzclz -DIB) `l n rniwhc ok 4>5 bm`hjtcl( =0 njshzr nlj >75 chjcthp Crf`iolnz`{cr ok zmc lotzm bonrz ok Nhnrfn, Crf`io bm`hjtcl uctc koslj zo mn{c n 3
>7# houct DIB zmnl SR um`zc bm`hjtcl( n k`lj`le um`bm unr bolr`rzclz u`zm rinhhct dojp nlj dolcr`qc,@lzmcposleCrf`ionjshzwowshnz`ol-nectnlec47
20pcntr)(DIJunrr`i`hntzozmcum`zc wowshnz`ol, Mouc{ct( nkzct zmc nec ok :7 pcntr( zmc Crf`ior ok dozm rc}cr uctc kosljzo mn{c n jck`b`z ok dolc i`lctnh `l zmc otjct okinel`zsjc dczuccl >7# nlj >3# tchnz`{c zoum`zc rznljntjr, Zmc nszmotr lozc zmnz ne`le dolc horr( um`bm obbstr `l inlp wowshnz`olr(unr koslj zo mn{c nl cnth`ct olrcz nlj etcnzct `lzclr`zp `l zmc Crf`io wowshnz`ol, R`i`hnt tcrshzr-rmou`le nl c{cl etcnzct dolc horr) mn{c nhro dccl koslj `l Bnlnj`nl Crf`iorV>=Y,Bhcnthp zmcrc k`lj`ler ok ntc ok bolr`jctndhc `lzctcrz zo zmc `lzctnbz`ol dczuccl j`cz nlj dolc `l zmc tceshnz`ol ok rprzci`b nb`j
 dnrc dnhnlbc, Um`hrz zmc `rrsc ok 
j`czntp bmnlec
2>4
R,N, HnlmniLcu cz nh, / @lzctlnz`olnh Boletcrr Rct`cr >405 -4775) 2>7
 ‒ 
2>=

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->