Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
aashadhi ekadashi visheshank_19-7-2010

aashadhi ekadashi visheshank_19-7-2010

Ratings: (0)|Views: 58|Likes:
“पंढरीची वारी”प्रिय दोस्त !समग्र महाराष्ट्राचा मानबिंदू अशी आषाढी वारी . महान संतकवींना स्फ़ुर्तीदाता विठ्ठलू. टाळ मृदंगाच्या ठेक्यात भक्तीरसात न्हालेले वारकरी. आसमंतात ढगांच्या धुवांधार गाजेशी स्पर्धा करणारा अभंगांचा गजर. आणि मराठी पिंड पोसणार्‍या ओव्या, भारुडांच्या जल्लोषात भिजलेलं मराठी मन.इंटरनेटच्या उगवत्या युगात आम्ही या आषाढीचा वेध घेणारा नेटाक्षरीचा खास अंक आपल्या भेटीला आणत आहोत. कवितांच्या जगातलं हे साप्ताहिक आता ७५व्या अंकाकडे झेपावतं आहे. आणि ७५ हजार वाचकांपर्यंत पोहोचण्याची पुर्व तयारीही करतं आहे.अशा वेळी आमचे एक संस्थापक अहं ब्रह्मास्मि उर्फ़ स्व. घनःश्याम पोटभरे यांची आठवण आल्याशिवाय रहात नाही. छोट्याशा आजाराने , अत्यंत कमी वयात त्यांचं निधन झालं. गेल्या वर्षी त्यांनी केलेला आषाढीचा देखणा अंक आपल्याला आठवत असेलच. नेटाक्षरीच्या ई परिवारात नवीन दाखल झालेल्या वाचकांसाठी या वर्षीच्या नवीन अंकासोबत तो ब्रह्माजींचा अंकही आम्ही पुनःप्रसारित करीत आहोत.नेटाक्षरीच्या अंकासाठी आपण स्वतःच्या कविता पाठवू शकता. किंवा एखाद्या अंकासाठी अतिथी संपादक बनायचं असेल तरीही आम्ही दोन्हीही हात पसरून तुम्हाला आमंत्रण देत आहोत. इंटरनेटवर मराठी साहित्याच्या प्रसारासाठी चालवलेल्या या अभियानात आपण अनेक प्रकारे सामिल होऊ शकता.कृपया आपल्या सूचना, प्रतिक्रिया पुढील ईमेल ऍड्रेसवर कळवा. नेटाक्षरी हे कवितांचं साप्ताहिक ई मेल ने विनामूल्य मिळण्यासाठी

खालील पत्त्यावर फ़क्त कळवा ’नोंदणी करा’netaksharee@gmail.com

“पंढरीची वारी”प्रिय दोस्त !समग्र महाराष्ट्राचा मानबिंदू अशी आषाढी वारी . महान संतकवींना स्फ़ुर्तीदाता विठ्ठलू. टाळ मृदंगाच्या ठेक्यात भक्तीरसात न्हालेले वारकरी. आसमंतात ढगांच्या धुवांधार गाजेशी स्पर्धा करणारा अभंगांचा गजर. आणि मराठी पिंड पोसणार्‍या ओव्या, भारुडांच्या जल्लोषात भिजलेलं मराठी मन.इंटरनेटच्या उगवत्या युगात आम्ही या आषाढीचा वेध घेणारा नेटाक्षरीचा खास अंक आपल्या भेटीला आणत आहोत. कवितांच्या जगातलं हे साप्ताहिक आता ७५व्या अंकाकडे झेपावतं आहे. आणि ७५ हजार वाचकांपर्यंत पोहोचण्याची पुर्व तयारीही करतं आहे.अशा वेळी आमचे एक संस्थापक अहं ब्रह्मास्मि उर्फ़ स्व. घनःश्याम पोटभरे यांची आठवण आल्याशिवाय रहात नाही. छोट्याशा आजाराने , अत्यंत कमी वयात त्यांचं निधन झालं. गेल्या वर्षी त्यांनी केलेला आषाढीचा देखणा अंक आपल्याला आठवत असेलच. नेटाक्षरीच्या ई परिवारात नवीन दाखल झालेल्या वाचकांसाठी या वर्षीच्या नवीन अंकासोबत तो ब्रह्माजींचा अंकही आम्ही पुनःप्रसारित करीत आहोत.नेटाक्षरीच्या अंकासाठी आपण स्वतःच्या कविता पाठवू शकता. किंवा एखाद्या अंकासाठी अतिथी संपादक बनायचं असेल तरीही आम्ही दोन्हीही हात पसरून तुम्हाला आमंत्रण देत आहोत. इंटरनेटवर मराठी साहित्याच्या प्रसारासाठी चालवलेल्या या अभियानात आपण अनेक प्रकारे सामिल होऊ शकता.कृपया आपल्या सूचना, प्रतिक्रिया पुढील ईमेल ऍड्रेसवर कळवा. नेटाक्षरी हे कवितांचं साप्ताहिक ई मेल ने विनामूल्य मिळण्यासाठी

खालील पत्त्यावर फ़क्त कळवा ’नोंदणी करा’netaksharee@gmail.com

More info:

Published by: Vikrant N. Chaudhari on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/27/2010

pdf

text

original

 
 
 <Ç-ºÉɇ½iªÉ |ÉEòÉ„ÉxÉ ‡nxÉÉÆ Eò 19 VÉÖ ±É
  è
úú 2010 ´É¹ÉÇnֺɮäú, +Æ Eò 20
** ºÉÆ{ÉÉnùEò **
ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbä (¨ÉÖ  Æ¤É<Ç)
 ** +‡iÉlÉÒ ºÉÆ{ÉÉnùEò **
¸ÉÒ. ={Éåpù ËSÉSÉÉä®ä÷ ({ÉÖ hÉä)
 ** ºÉ½þ ºÉÆ{ÉÉnùEò **ºÉÉäxÉɱÉÒ PÉÉ]õ{ÉÉÆbä ({ 
ÉÖhÉä)
 
º´É{xÉÉ EòÉà±½ä (xÉɇ„ÉEò)
 
¦ÉÉ®úiÉÒ ºÉ®ú¨É³ýEò®ú (¨ÉÖ  Æ¤É<Ç)
 
** {ÉäVÉ +É]Çõ´ÉEÇò **
 +¨É 
 Þ
iÉÉ føMÉä (¨ÉÖƤÉ<Ç)
 
 
 
** ºÉÆ{ÉÉnùEòÒªÉ **
 xɨɺEòÉ®ú ¨ÉÉ>ð±ÉÒ. . .
 ¤ÉÉä ±ÉÉ´ÉÉ ‡´Éaö±É * {ɽþÉ´ÉÉ ‡´Éaö±É * Eò®úÉ´ÉÉ ‡´Éaö±É * VÉÒ´Éä¦ÉÉ´Éä**
 
 ½þÉ ¦ÉÉ´É +JÉÆ b÷ÒiÉ{ÉhÉäVÉ{ÉhÉÉ 
-
 ªÉÉ ºÉÆiÉÉSªÉÉ ªÉÉ ¨É½þÉ®úɹ]Å õ ¦ÉÖ¨ÉÒSÉÉ 
ºÉÉ-
 ªÉÉ ‡´É…ÉɱÉɽþÒ ½ä þ´ÉÉ 
 
 ´ÉÉ]õiÉÉäiÉÉä 
 {ÉÆ fø®úÒSªÉÉ ´ÉÉ®úÒ 
 
 xÉä ä,
 
 {ÉÆfø®úÒSÉÒ ´ÉÉ®úÒ, VɪÉÉSÉÒªÉÉ EÖò³ýÒ * iªÉÉSÉÒ {ÉɪÉvÉÖ ³ýÒ ±ÉÉMÉÉä¨ÉVÉ *
 
+ºÉä ¸ÉÒ  ºÉÆ iÉ xÉɨÉnäù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ ´ÉnùiÉÉiÉ.
 
 {ÉÆfø®úÒSÉÉ ´ÉÉ®úEò®úÒ * iªÉÉSÉä{ÉÉªÉ ¨ÉÉZÉ䇄ɮúÒ **
 
+ºÉ䨽þhÉhÉÉ 
-ªÉÉ 
 ºÉÆiÉ VÉxÉɤÉÉ<Ç 
 
 {ÉÆfø®úÒSÉä´ÉÉ®úEò®úÒ * ¨ÉÉäIÉÉSÉä+‡vÉEòÉ®úÒ *
 
+ºÉä ¨½þhÉhÉÉ®ä ú ºÉÆiÉ iÉÖEòÉ®úɨÉ,
 
 {ÉhÉ  iªÉÉÆ xÉɺÉÖvnùÉ ¨ÉÉäIÉ xÉEòÉä+ɽäþ . iªÉÉÆ xÉÉ ´ÉÉ®úEò®úÒSÉ ®úɽþhÉä +‡iÉ„ÉªÉ ‡|ɪÉ.
 
 ¨½þhÉÖ xÉSÉ iÉä ¨½þhÉiÉÉiÉ ‡Eò,
 
 ºÉÉÆ bÖ ÷xÉÒ {ÉÆ fø®úÒSÉÒ ´ÉÉ®úÒ * ¨ÉÉäIÉ ¨ÉÉMÉiÉÒ iÉä ‡¦ÉEòÉ®úÒ **
 
 {ÉÆfø®ú{ÉÖ®úÉiÉ ´ÉèEÖ Æò`öÉ{ÉäIÉÉ VÉɺiÉ ºÉÖJÉ ´É +ÉxÉÆnù¦É®ú±Éä±ÉÉ +ɽä.
 
 ºÉÖ JÉɱÉÉMÉÒ VÉ®úÒ Eò®úÒ„ÉÒ iɳý¨É³ý * iÉ®úÒ iÉÖ{ÉÆ fø®úÒ„ÉÒ VÉÉ<Ç BEò´Éä³ý *þ
 
+ºÉ亴ÉiÉ&SªÉÉ +xÉÖ¦ÉÉ´ÉÉxÉÆ iÉ®ú ¸ÉÒ ºÉÆ iÉ xÉɨÉnä ù´É ¨É½þÉ®úÉVÉ VÉxÉiÉä ±ÉÉ ºÉÉÆ MÉiÉÉiÉ,
 
 xÉ Eò®úÒ +ɲºÉ VÉÉªÉ {ÉÆ fø®úÒ„ÉÒ *+´ÉPÉÒ ºÉÖJÉ®úÉ„ÉÒ iÉälÉä SÉ +ɽäþ *
 
+ºÉä ¨½þhÉhÉÉ 
-
 ªÉÉ ºÉÆiÉ SÉÉäJÉÉä¤ÉÉÆSÉɽþÒ +xÉÖ¦É´É ºÉÉ®úJÉÉSÉ +ɽäþ.
 
 ¨½þhÉÖxÉSÉ ºÉ´ÉÇ ºÉÆ iÉõ ¨½þhÉiÉÉiÉ EòÒ 
 
 ´Éè EÖ Æò`öÉ„ÉÒ +ɨ½þÉ vÉÉbÖ÷ xÉEòÉä ½þ®úÒ * ´ÉÉºÉ nä ù {ÉÆfø®úÒ ºÉ´ÉÇEòɳý **
 
+„ÉÒ ½þÒ 
 {ÉÆfø®úÒSÉÒ ´ÉÉ®úÒ 
’’
 
 {ÉÆ fø®úÒiÉ {ÉÉä½þÉä SÉiÉääiÉÉä‡nù´ÉºÉ ¨½þhÉVÉä 
+ɹÉÉføÒ BEòÉnù„ÉÒ 
’’
+É{ɱªÉɺÉÉJÉ 
-
 ªÉÉ xÉä ]õÒZÉxºÉ{ɪÉÈiÉ , <È  ]õ®úxÉä]SªÉÉõ VÉMÉÉiɱªÉÉ ªÉÖMÉÉiÉõú +ºÉ±É䱪ÉÉ iɨÉÉ¨É ¨É®úÉ`öÒ VÉxÉÉÆ xÉ{ɪÉÈ  iÉ ¨É®úÉ`öÒ   ºÉɇ½þiªÉ {ÉÉä½þÉä Sɇ´ÉhÉÉ 
-ªÉÉ 
 xÉä]õÉIÉ®úÒ 
 
 SÉÒ +ɹÉÉføÒ BEòÉnù„ÉÒ ‡xɇ¨ÉkÉ ½þÒ ºÉɇ½þiªÉ´ÉÉ®úÒ. .
 
+É{ɱªÉÉ  ºÉƺEÆ òÞiÉÒSÉÉ, ºÉhÉ´ÉÉ®ú, =iºÉ´ÉÉÆ SªÉÉ ¨É½þiÉÒSÉÉ +xɨÉÉä ±É `äö´ÉÉ VÉ{ÉhÉà½þÉSÉ xÉä]õÉIÉ®úÒSÉÉ +^õ½þɺɠ
 
 ¤ÉÉä±ÉÉ {ÉÖÆ b÷‡±ÉEòÉ ´É®únäù . . ½þÉ®úÒ ‡´Éaö±É . . .
 
¸ÉÒ YÉÉxÉnä ù´É.... iÉÖ EòÉ®úɨÉ. . .
 
 {ÉÆ gø®úÒxÉÉlÉ ¨É½þÉ®úÉVÉà EòÒ . .. VɪÉ..
 
 ‡´Éaö±É..** ‡´Éaö±É..** ‡´Éaö±É..** ‡´Éaö±É..**.
 
** ºÉ‡SÉxÉ EòÉEòbà÷ **
(ºÉÆ{ÉÉnùEò)÷
¨ÉÖ  Æ¤É<Ç 
 
 
** ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 
EòÉxÉ EòºÉä®äú ‡Eò]±É ? ´ÉÉSÉä ´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** vÉÞ**  ®úÉäVÉSÉäSÉ EòɨÉ-vÉɨÉ, Eäò´½þÉ EÖ ò`äöºÉÉ ‡´É¸ÉÉ¨É *  näù½þnÒ{É ®äú ‡¨É]±ÉÆ, ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 1 **  ºÉÉ®Æú +ɪÉÖ ¹ªÉ VÉÆVÉɳý, ‡´É¹ÉªÉ ´ÉɺÉxÉÉ ´ÉÆMÉɳý *  ‡VÉhÉäVɳäý±É VÉ]Ò±É, ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 2 ** ¹] nÆù¦ÉÉnÒ nb÷É´ÉÉ, VÉÒ´É ‡„É´ÉɺÉÒ VÉb÷É´ÉÉ *  Eò¹] ‡Eò¨ÉªÉäEò]±É, ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 3 **  SÉɱÉÖ +ɱÉÉänÖ ù®únäù„ÉÒ, +ɱÉÉ䇴É`Ö öSÉ®úhÉÉ„ÉÒ *  {ÉÉ®úhÉ b÷É䲪ÉÉSÉ ‡¢ò]±ÉÆ, ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 4 **   b÷Éä³äý ¦É¯û {ÉɽäþiÉÖ ±ÉÉ, ºÉÖJÉ ªÉä<ǨÉÉZªÉÉ EÖ ò³ýÉ *  ºÉÖJÉ „ÉÉÆiÉÒiÉ ºÉÉ`ö±ÉÆ , ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 5 **  ¦ÉÉ´É ¦Éɇ´ÉEòɺÉä¦Éäõ, JÉÖ ²ªÉÉ JÉ]¬É³ýɺÉÒ JÉä]äõ *  ´É näù½þÉiÉ {É]±ÉÆ, ´ÉÉSÉä ´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 6 **  ¦ÉHòÒMÉÆMÉÉ ´Éɽäþ nÖ ùlÉbÒ, PÉäºÉ´ÉÉÈNÉà ¨ÉÒ =bÒ  {Éè±É ¨ÉÉäIÉÉSÉ MÉÉ`ö±ÉÆ, ´ÉÉSÉä´ÉniÉÉ ‡´Éaö±É ** 7 ** 
** ={Éåp ËSÉSÉÉä®äú ** 
({ÉÖ hÉä)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->