Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Trong Nam Hoc

Giao Trinh Trong Nam Hoc

Ratings:
(0)
|Views: 1,948|Likes:
Published by hangtran9x

More info:

Published by: hangtran9x on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

 
Th.S Nguy
n Minh Khang Mail:ngmkhang@gmail.com 1
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
OTR
ƯỜ 
NG
ĐẠ
I H
C BÌNH D
ƯƠ 
NGKHOA CÔNG NGH
SINH H
CBài gi
ng:CÔNG NGH
NUÔI TR
NG N
MTh.S Nguyên Minh Khang
 
Th.S Nguy
n Minh Khang Mail:ngmkhang@gmail.com 2
1.
 
N
m tr
ng1.1.
 
Khái quát v
n
m và hình thái h
c1.1.1.
 
Khái quát v
n
m
N
m khác v
ớ 
i nh
ng th
c v
t xanh: không có l
c l
p, không có s
phân hóa thành r
, thân, lá,không có hoa, ph
n l
ớ 
n không ch
a cellulose trong thành t
ế
bào, không có m
t chu trình phát tri
nchung nh
ư
th
c v
t. N
m ch
có th
h
p thu ch
t dinh d
ưỡ 
ng c
n thi
ế
t cho c
ơ 
th
t
c
ơ 
th
khác hay t
 
đấ
t qua b
m
t c
a t
ế
bào h
s
ợ 
i n
m. Chính vì th
ế
, t
t c
h
th
ng phân lo
i sinh gi
ớ 
i hi
n nay
đề
u coin
m là m
t gi
ớ 
i riêng, t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i gi
ớ 
i th
c v
t và
độ
ng v
t.
 
N
ă
m 1969 nhà khoa h
c ng
ườ 
i M
R.H.Whitaker
đ
ã
đư
a ra h
th
ng phân lo
i 5 gi
ớ 
i(Kingdom):
ü
 
Gi
ớ 
i kh
ở 
i sinh (
 Monera
): G
m vi khu
n và t
o lam
ü
 
Gi
ớ 
i nguyên sinh (
Protista
): G
m m
t s
t
o
đơ 
n bào, n
m
đơ 
n bào có kh
n
ă
ng di
độ
ng nh
ờ 
lông roi (tiên mao) và các
độ
ng v
t nguyên sinh
ü
 
Gi
ớ 
i n
m (
Fungi
hay
 Mycetalia, Mycota
)
ü
 
Gi
ớ 
i th
c v
t (
Plantae
hay
Vegetabilia
)
ü
 
Gi
ớ 
i
độ
ng v
t (
 Animalia
)N
ă
m 1973 nhà khoa h
c A.L.Takhtadjan
đư
a ra h
th
ng phân lo
i nh
ư
sau:
ü
 
Gi
ớ 
i
 Mycota
: g
m vi khu
n và vi khu
n lam
ü
 
Gi
ớ 
i n
m
ü
 
Gi
ớ 
i th
c v
t
ü
 
Gi
ớ 
i
độ
ng v
tN
ă
m 1980, Woese c
ă
n c
vào tr
t t
nucleotid trong acid ribonucleid (ARN) c
a ribosome 16Svà 5S
để
tách vi khu
n ra làm hai gi
ớ 
i:
ü
 
Gi
ớ 
i vi khu
n th
t (
 Eubacteria
)
ü
 
Gi
ớ 
i vi khu
n c
(
 Archaebacteria
)và ông
đ
ã g
p n
m, th
c v
t,
độ
ng v
t thành m
t gi
ớ 
i chung g
i là sinh v
t có nhân th
t (Eukaryota).Hi
n nay, các nghiên c
u v
n
m ng
ườ 
i ta th
ườ 
ng d
a vào h
th
ng phân lo
i c
a R.H.Whitaker(1969) và h
th
ng phân lo
i c
a A.L.Takhtadjan (1973).Khóa phân lo
i n
m hi
n
đạ
i bao g
m các ngành và ngành ph
nh
ư
sau: (Allexopolous, 1962)
 
Th.S Nguy
n Minh Khang Mail:ngmkhang@gmail.com 3- Ngành n
m nh
y (
 Exomycotina
): Loài n
m này có c
hai tính ch
t
độ
ng v
t và th
c v
t,chúng sinh s
n b
ng bào t
, nh
ư
ng t
ế
bào l
i là kh
i sinh ch
t không có vách ng
ă
n bao b
c, di chuy
nvà nu
t th
c
ă
n nh
ư
 
độ
ng v
t (amib).- Ngành n
m th
t (
 Eumycotina
): Chi
ế
m s
l
ượ 
ng l
ớ 
n, bao g
m các t
ế
bào v
ớ 
i nhân t
ươ 
ng
đố
ihoàn ch
nh. T
ế
bào n
m có vách bao b
c nh
ư
t
ế
bào th
c v
t,
đ
a s
c
u t
o b
ở 
i chitin. Nhi
u t
ế
bàon
m còn tích tr
 
đườ 
ng
ở 
d
ng glycogen, gi
ng nh
ư
 
độ
ng v
t. M
t s
loài sinh s
n theo l
i t
o nh
nggiao t
có lông roi
để
di
độ
ng (
độ
ng bào t
), nh
ư
ng h
ợ 
p t
l
i phát tri
n theo 1 ki
u chung c
a n
m.D
a theo s
sinh s
n h
u tính, các nhà phân lo
i
đ
ã chia chúng thành các ngành ph
nh
ư
sau:
ü
 
Ngành ph
n
m tiên mao (
 Mastigomycotina
)
ü
 
Ngành ph
n
m ti
ế
p h
ợ 
p (
 Zygomycotina
)
ü
 
Ngành ph
n
m túi (
 Ascomycotina
)
ü
 
Ngành ph
n
m
đả
m (
 Basidiomycotina
)
ü
 
Ngành ph
n
m b
t toàn (
 Deuteromycotina
)
1.1.2.
 
Hình thái h
c s
ợ 
i n
m
Các n
m
ă
n thu
c ngành ph
n
m túi (
 Ascomycotina
) và ngành ph
n
m
đả
m(
 Basidiomycotina
)
đề
u có thành t
ế
bào c
u t
o ch
y
ế
u b
ở 
i kitin – glucan.
Đố
i v
ớ 
i n
m
đả
m có t
ớ 
i 3 c
p s
ợ 
i n
m:
ü
 
S
ợ 
i n
m c
p m
t (s
ơ 
sinh): Lúc
đầ
u không có vách ng
ă
n và có nhi
u nhân, d
n d
n s
 t
o vách ng
ă
n và phân thành nh
ng t
ế
bào
đơ 
n nhân trong s
ợ 
i n
m.
ü
 
S
ợ 
i N
m c
p hai (th
sinh): T
o thành do s
ph
i tr
n gi
a hai s
ợ 
i n
m c
p m
t. Khi
đ
ónguyên sinh ch
t gi
a hai s
ợ 
i n
m khác d
u s
tr
n v
ớ 
i nhau. Hai nhân v
n
đứ
ng riêngr
làm cho các t
ế
bào có hai nhân, còn g
i là s
ợ 
i n
m song nhân (dicaryolic hyphae).
ü
 
S
ợ 
i n
m c
p ba (tam sinh): Do s
ợ 
i n
m c
p hai phát tri
n thành. Các s
ợ 
i n
m liên k
ế
t l
ich
t ch
v
ớ 
i nhau và t
o thành qu
th
n
m.
Đố
i v
ớ 
i n
m túi: S
ợ 
i n
m song nhân ch
sinh ra tr
ướ 
c khi hình thành túi. S
hình thành qu
th
 
ở 
n
m túi là s
ph
i h
ợ 
p gi
a s
ợ 
i n
m c
p m
t và s
ợ 
i n
m song nhân.M
t s
lo
i n
m có hình thái liên h
ợ 
p d
ng móc (clamp connection), t
ế
bào
đỉ
nh s
ợ 
i n
m (2nhân) m
c ra m
t m
u nh
, m
t trong hai nhân chui vào m
u này. M
i nhân phân c
t thành hai, haithành b
n nhân, hai nhân gi
l
i
đỉ
nh t
ế
bào, m
t nhân chui vào m
u, m
t nhân n
m
ở 
g
c t
ế
bào. T
ế
 bào
đỉ
nh ban
đầ
u xu
t hi
n hai vách ng
ă
n, chia thành ba t
ế
bào. Sau
đ
ó vách ng
ă
n gi
a m
u và t
ế
bào

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
toinguyen_vn liked this
Minh Ba Lan liked this
Infer No liked this
Duy Khang Hồ liked this
Duy Khang Hồ liked this
Trung Au liked this
Nguyen Cong Nhi Phu liked this
Huy Le liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->