Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Temel hak ve ödevler

Temel hak ve ödevler

Ratings:
(0)
|Views: 583|Likes:
Published by sonmez
ali&atalay ders notları
ali&atalay ders notları

More info:

Published by: sonmez on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

 
 
1
TEMEL HAK ÖDEVLER
A. K
Ş
N
N HAK VE ÖDEVLER
 
1. Ki
ş
inin Dokunulmazlı
ğ
ı
- Ki
ş
inin vücut bütünlü
ğ
üne dokunulamaz- Rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabitutulamaz- Kimseye i
ş
kence ve eziyet yapılamaz
2. Zorla Çalı
ş
tırma yasa
ğ
ı
- Hiç kimse zorla çalı
ş
tırılamaz, angarya yasaktır
3. Ki
ş
i Hürriyeti ve Güvenli
ğ
i
* Yakalanan ki
ş
ilere, yakalanma sebepleri veiddialar herhalde yazılı, mümkün de
ğ
ilse sözlü,toplu suçlarda en geç hakim huzuruna çıkarılıncayakadar bildirilir* Yakalanan ki
ş
i
en geç 48 saat
toplu olaraki
ş
lenen suçlarda
en çok 4 gün
içinde hakimkar
ş
ısına çıkarılır. Bu süre ola
ğ
anüstü hal,sıkıyönetim vs. hallerde uzatılabilir (2001de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i)* Ki
ş
inin yakalandı
ğ
ı yakınlarına bildirilir.(2001 de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i)
4. Özel Hayatın Gizlili
ğ
i
a. Özel Hayatın Gizlili
 ğ 
i- Kanunla yetkili k 
 
ılınmı
 ş
merciin yazılı emriolmadıkça kimsenin e
 ş
 yası aranamaz, bunlara elkonamaz- Yetkili merciin kararı
 24 saat
içinde görevlihakimin onayına sunulur - Hakim kararını
 48 saat
içinde açıklar, aksihalde el koyma kendili
 ğ 
inden kalkar b. Konut Dokunulmazlı
 ğ 
ıc. Haberle
 ş
me Hürriyeti
 
5. Yerle
ş
me Seyahat Özgürlü
ğ
ü
* Yurt dı
ş
ına çıkma ceza soru
ş
turması nedeniylesınırlanabilir* Vatanda
ş
sınır dı
ş
ı edilemez, yurda girmehakkından yoksun bırakılamaz
6. Din ve Vicdan Hürriyeti
* Din zorunlu ders* Bunun dı
ş
ındaki din e
ğ
itimi ki
ş
inin kendi iste
ğ
ineküçüklerinde velisinin talebine ba
ğ
lıdır
7. Dü
ş
ünce ve Kanaat Hürriyeti8. Dü
ş
ünceyi Yayma ve açıklama Hürriyeti9. Bilim ve Sanat Hürriyeti10. Basın ve Yayımla
lgili Hükümler
a. Basın Hürriyetib. Süreli ve Süresiz Yayın Hakkıc. Basın Araçlarının Korunmasıç. Kamu Tüzel Ki
 ş
ilerinin Elindeki Haberle
 ş
me Araçlarından Yararlanma Hakkıd. Düzeltme ve Cevap Hakkı
11. Toplantı Hak ve Hürriyetleri
a. Dernek Kurma Hürriyeti- Herkes önceden izin almaksızın dernek kurmave bunlara üye olma hakkına sahiptir b. Toplantı ve Gösteri Yürüyü
 ş
ü Düzenleme Hakkı
12. Mülkiyet Hakkı13. Hakların Korunması ile
lgili Hükümler
a. Hak Arama Hürriyetib. Kanuni Hakim Güvencesic. Suç ve Cezalara
  
li
 ş
kin Hükümler - Suçu sabit olana kadar kimse suçlu de
 ğ 
ildir - Kanuna aykırı toplanan bulgular delilsayılamaz(2001 de
 ğ 
i
 ş
ikli
 ğ 
i)- Ceza sorumlulu
 ğ 
u
 ş
ahsidir - Hiç kimse yalnızca sözle
 ş
meden do
 ğ 
an bir  yükümlülü
 ğ 
ü yerine getirememesinden dolayıözgürlü
 ğ 
ünden alıkonamaz- Ölüm cezası ve genel müsadere cezasıverilemez(2004 de
 ğ 
i
 ş
ikli
 ğ 
i)
14.
spat Hakkı15. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması
 
 
2
B. SOSYAL VE EKONOM
K HAKLAR VE ÖDEVLER
1. Ailenin Korunması
* Aile toplumun temelidir e
ş
ler arası e
ş
itli
ğ
edayanır (2001 de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i)
2. E
ğ
itim ve Ö
ğ
renim Hakkı
* Herkes e
ğ
itim-ö
ğ
renim hakkına sahip*
lkö
ğ
retim zorunlu ve parasız* E
ğ
itim dili Türkçe
3. Kamu Yararı
a. Kıyılardan Yararlanmab. Toprak Mülkiyetic. Tarım ve Hayvancılı
 ğ 
ın Korunmasıç. Kamula
 ş
tırmad. Devletle
 ş
tirme ve Özelle
 ş
tirme
4. Çalı
ş
ma ve Sözle
ş
me Hürriyeti
* Özel te
ş
ebbüs serbest* Herkes istedi
ğ
i alanda çalı
ş
abilir
5. Çalı
ş
ma ile
lgili Hükümler
a. Çalı
 ş
ma Hakkı ve Ödevib. Çalı
 ş
ma
Ş 
artları ve Dinlenme Hakkıc. Sendika Kurma Hakkı
- Önceden izin almaksızın sendika kurulabilir- Aynı anda aynı i
ş
kolunda birden fazlasendikaya üye olunamaz
6. Toplu
ş
Sözle
ş
mesi, Grev, Lokavt
a. Toplu
 ş
sözle
 ş
mesi Hakkıb. Grev Hakkı ve Lokavt 
- Grev uygulanan i
ş
yerindeki maddi zarardansendika sorumludur-Grev ve lokavtta uyu
ş
mazlık Yüksek HakemKurulu’nca çözülür
7. Ücrette Adalet Sa
ğ
lanması8. Sa
ğ
lık, Çevre, Konut
 
a. Sa
 ğ 
lık Hizmetleri ve Çevrenin Korunmasıb. Konut Hakkı
9. Gençlik ve Spor
a. Gençli
 ğ 
in Korunmasıb. Sporun Geli
 ş
tirilmesi
10. Sosyal Güvenlik Hakları11. Tarih, Kültür ve Tabiat VarlıklarınınKorunması12. Sanatın ve Sanatçının Korunması
 
 
3
C. S
YAS
HAKLAR VE ÖDEVLER
1. Türk Vatanda
ş
ğ
ı
* Türk Devletine vatanda
ş
lık ba
ğ
ı ile ba
ğ
lı herkesTürk’tür* Türk babanın veya Türk ananın çocu
ğ
u Türk’tür* Vatanda
ş
lıktan çıkarılma ile ilgili i
ş
lemlere kar
ş
ıyargı yolu kapatılamaz* Vatanda
ş
lık kanunla kazanılır ve kanunlakaybedilir* Hiç kimse vatana ba
ğ
da
ş
mayan bir eylemdebulunmadıkça vatanda
ş
lıktan çıkarılamaz
2. Seçme, Seçilme ve Siyasi Faaliyette BulunmaHakları
*
18 ya
ş
ını dolduran
herkes oy kullanabilir* Er, erba
ş
, askeri ö
ğ
renci, hükümlüler (taksirlisuçlar hariç) oy kullanamaz* Seçimle ilgili gerekli tedbirler Yüksek SeçimKurulu tarafından alınır* Seçim kanunlarında yapılan de
ğ
i
ş
iklikler yürürlüktarihinden 1 yıl içinde yapılacak seçimlerdeuygulanamaz
3. Siyasi Partilerle
lgili Hükümlera. Parti Kurma, Partilere Girme
*
18 ya
ş
ını dolduran
herkes parti üyesi olabilir* Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar
Siyasi Partilere Üye Olamayanlar
* Hakim-Savcı* Yüksek yargı organları (Sayı
ş
tay dahil)* Kamudaki memur statüsündeki görevliler*
ş
çi niteli
ğ
i ta
ş
ımayan di
ğ
er kamu görevlileri* Yüksekö
ğ
retim öncesi ö
ğ
renciler* Silahlı Kuvvetler mensupları
- Yüksekö
 ğ 
 retim elemanlarının üyeli
 ğ 
i kanunla belirlenir
b. Siyasi Partilerin Uyacakları Esaslar
* Ticari faaliyetlere giri
ş
emezler* Siyasi partilerin gelir-giderini AnayasaMahkemesi denetler, Sayı
ş
tay’dan yardım alır.* Parti kapatılması Yargıtay CumhuriyetBa
ş
savcısı’nın davası üzerine AnayasaMahkemesi’nce karara ba
ğ
lanır* Anayasa mahkemesi temelli kapatma yerinepartinin devlet yardımından yoksun bırakılmasınakarar verebilir (2001 de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i)* Temelli kapatılan bir parti ba
ş
ka ad altındakurulamaz* Temelli kapatılan partinin kurucuları ve üyeleri 5yıl süreyle bir ba
ş
ka partinin kurucusu ve üyesiolamazlar* Anayasa mahkemesinin temelli kapatma kararıResmi Gazete’de gerekçeli olarak yayımlanır* Yabancı devletlerden, uluslar arası kurulu
ş
lardanvs. yardım alan parti temelli kapatılır
4. Mal Bildirimi
* Kamu hizmetine girenlerin mal bildirimindebulunmaları kanunla düzenlenir
5. Vatan Hizmeti6. Vergi Ödevi
* Vergi oranlarına ili
ş
kin de
ğ
i
ş
iklik yapma yetkisiBakanlar Kurulu’na verilebilir
7. Dilekçe Hakkı
* Vatanda
ş
lar ve kar
ş
ılıklılık gözetilmek
ş
artıylaTürkiye’de ikamet eden yabancılar dilek ve
ş
ikayethakkında yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ileba
ş
vurma hakkına sahiptir

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Önder Faik Tezcan liked this
SementKimyacisi liked this
Bahriye Başaran Gözel liked this
Mehmet Kurttekin liked this
acka111 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->