Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
YARGI

YARGI

Ratings: (0)|Views: 55|Likes:
Published by sonmez
ali&atalay ders notları
ali&atalay ders notları

More info:

Published by: sonmez on Jul 20, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2012

pdf

text

original

 
 
2
C. Yüksek Mahkemeler
1. Anayasa Mahkemesi
* 11 asil 4 yedek üyeden olu
ş
ur* Cumhurba
ş
kanı- 2 asil ve 2 yedek üyeyi
Yargıtay
, 2 asil 1 yedek üyeyi
 Danı
 ş
 tay
, birerasil üyeyi
 Askeri Yargıtay
,
 Askeri Yüksek
  
 dare Mahkemesi
ve
Sayı
 ş
 tay
’ıngösterecekleri üçer aday arasından ,- 1 asil üyeyi
YÖK 
’ün kendi üyesi olmayan ö
ğ
retim üyeleri içindengösterece
ğ
i 3 aday arasından, 3 asil ve 1 yedek üyeyi
üst kademe yöneticileri
ile
 avukatlar arasından
seçer
(40 ya
 ş
ını doldurmu
 ş
 , yüksek ö
 ğ 
renim görmü
 ş
veyaö
 ğ 
retim kurumlarında en az 15 yıl ö
 ğ 
retim üyeli
 ğ 
i veya kamuda en az 15 yılçalı
 ş
 ş
veya en az 15 yıl avukatlık yapmı
 ş
olmak 
 ş
arttır)
* Anayasa Mahkemesi, asil üyeleri arasından gizli oyla salt ço
ğ
unlukla
4 yıl
içinBa
ş
kan ve Ba
ş
kanvekili seçer. Süresi bitenler yeniden seçilebilir* Anayasa Mahkemesi üyeleri- Görevleri dı
ş
ında resmi veya özel hiçbir kurumda görev alamazlar-
65
ya
ş
ını doldurunca emekliye ayrılırlar* Anayasa Mahkemesi üyeli
ğ
i- Bir üyenin hakimlik mesle
ğ
inden çıkarılmayı gerektiren bir suçtandolayı hüküm giymesi halinde kendili
ğ
inden- Görevini sa
ğ
lık bakımından yerine getiremeyece
ğ
inin kesin olarakanla
ş
ılması halinde ise üye tam sayısının salt ço
ğ
unlu
ğ
u ile sona erer
Anayasa Mahkemesi’nin Görevleri
* Parti kapatma davalarına bakar* Partilerin mali denetimini yapar* Milletvekillerinin, milletvekilli
ğ
inin dü
ş
ürülmesine ili
ş
kin davalara bakar* Kanunların, KHK’lerin ve Meclis
çtüzü
ğ
ünün anayasaya
ş
ekil ve esasbakımlarından uygunlu
ğ
unu denetler
- Anayasa de
 ğ 
i
 ş
ikliklerinde sadece
 ş
ekil bakımından inceler ve denetler 
* Kanunların
ş
ekil bakımından denetlenmesi
(son oylamanın öngörülenço
ğ
unlukla yapılıp yapılmadı
ğ
ı)
Cumhurba
ş
kanı veya TBMM’nin be
ş
te biri
 tarafından istenebilir. Kanunu yayımlandı
ğ
ı tarihten itibaren
10 gün
geçtiktensonra
ş
ekil bozuklu
ğ
una dayalı iptal davası açılamaz* Cumhurba
ş
kanını,Bakanlar Kurulu üyelerini,Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danı
ş
tay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek
dareMahkemesi Ba
ş
kan ve üyelerini, Ba
ş
savcılarını,Cumhuriyet Ba
ş
savcı Vekili’ni, HSYK ve Sayı
ş
tay Ba
ş
kan ve üyelerini
Yüce Divan
sıfatıyla yargılar. Yüce Divan kararları kesindir.* Yüce Divan’da savcılık görevini
Cumhuriyet Ba
ş
savcısı veya Ba
ş
savcı Vekili
 yapar
 
 
3Anayasa Mahkemesi’nin Çalı
ş
ma Usulleri
* Ba
ş
kan ve 10 üye ile toplanır, salt ço
ğ
unluk ile karar verir* Anayasa de
ğ
i
ş
ikliklerinde iptale, siyasi parti davalarında kapatılmada
be
ş
te üç
 oy çoklu
ğ
u
ş
arttır
(2001 de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i)
 *
Ş
ekil bozuklu
ğ
una dayalı iptal davaları öncelikle incelenip karara ba
ğ
lanır* Yüce Divan dı
ş
ındaki davaları dosya üzerinde inceler
- Ancak, gerekli gördü
 ğ 
ü hallerde ilgilileri ve bilgisi olanları ve partikapatma davalarında Yargıtay Cumhuriyet Ba
 ş
savcısından sonra kapatılmasıistenen siyasi partinin savunmasını dinler 
* Kanunların, KHK’lerin, Meclis
çtüzü
ğ
ünün anayasaya aykırılı
ğ
ı iddiasıylado
ğ
rudan do
ğ
ruya
- Cumhurba
ş
kanı- TBMM üyelerinin en az
be
ş
te biri
- Ana Muhalefet Partisi Meclis grubu-
ktidar partisi Meclis grubu (Koalisyon hükümetlerinde dava açmahakkı en fazla üyeye sahip olan partinindir)
iptal davası açabilme
hakkına sahiptir*
ptal davası açma hakkı iptali istenen kanun, KHK veya
çtüzü
ğ
ün Resmigazetede yayımlanmasından ba
ş
layarak
60 
gündür
Anayasaya Aykırılı
ğ
ın Di
ğ
er Mahkemelerde
leri Sürülmesi( Somut Norm Denetimi,
tiraz veya Def’i Yolu)
* Bir davaya bakmakta olan mahkemeuygulanacak kanunun, KHK’nin anayasaya aykırılı
ğ
ı kanısına varırsaAnayasa Mahkemesi’nin bu konuda verece
ğ
i karara kadar davayı geri bırakır* Anayasa Mahkemesi i
ş
in kendisine geli
ş
inden ba
ş
lamak üzere
5 ay
içindekararını verir. Bu süre içinde karar verilmezse mahkeme davayı yürürlüktekikanun hükümlerine göre sonuçlandırır* Anayasa Mahkemesinin red kararınınResmi Gazete’de yayımlanmasından sonra
10 
yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılı
ğ
ı konusundatekrar ba
ş
vuruda bulunulamaz
Anayasa Mahkemesi Kararları
* Kesindir, iptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz* Kanun veya KHK’nin iptalinde kanun koyucu gibi hüküm tesis edemez* Kanun, KHK, Meclis
çtüzü
ğ
ü ya da hükümleri iptal kararlarının ResmiGazete’de yayımlandı
ğ
ı tarihte yürürlükten kalkar* Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlü
ğ
e girece
ğ
i tarihi ayrıcakararla
ş
tırabilir. Bu tarih kararın Resmi Gazete’de yayımlandı
ğ
ı gündenba
ş
layarak
1 yılı
geçemez*
ptal kararı geriye yürümez* Kararlar Resmi Gazete’de hemen yayımlanır; yasama, yürütme, yargıorganlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel ki
ş
ileri ba
ğ
lar

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Mehmet Kurttekin liked this
sonmez liked this
sonmez liked this
Pınar Akay liked this
acka111 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->