Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GUJARATI SUVICHAR

GUJARATI SUVICHAR

Ratings: (0)|Views: 352|Likes:
Published by Anjanaspk
http://shubhlabhjyotish.web.officelive.com/
Ask only 3 Questions and you will have your life picture in front of you with the help of one and only Shubhlabh Jyotish.
NO BIRTH DETAIL-Ask you’re A to Z Questions by phone & get easy salutation with answer. Bharuch.India+919687948607.
http://shubhlabhjyotish.web.officelive.com/
Ask only 3 Questions and you will have your life picture in front of you with the help of one and only Shubhlabh Jyotish.
NO BIRTH DETAIL-Ask you’re A to Z Questions by phone & get easy salutation with answer. Bharuch.India+919687948607.

More info:

Published by: Anjanaspk on Jul 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

 
GUJARATI SUVICHAR
 
 થોડાક શબદો ઉચારવાથી અિગનની સાીએ લગન થાય છ  ે
....
 અન  ેથોડાક વધ  ુશબદો
 
 ઉચારવાથી ઘરમાં અિગનનો સાાતકાર થાય છ  ે
.!!
 ધ  ુ ળ   ે વી છ  ેંદી આપણી
.....
 આ ં સ  ુ ડા રેડી એમાં િકચડ ના કર
.!!! 
 ાસ ખ  ુટી ય અન  ેઈચછાઓ ાકી રહી ય
.......
   ેમો
..
 ઈચછાઓ
 
  ુટી ય અન  ેાસ ાકી રહ  ે
...........
   ેમો
!! 
 કાયદાન  ુ ંિશણ મ એટલી સારી રી  ેહાંસલ કય  ુ ં  ેકાયદાનો
 
 અભયાસ પ  ુરો થયા પછી મ
 
મારી કોલ  ે જ પર દાવો માંડ  ્  યો અન  ેમારી સઘળી ટ  ્  ય  ુ શન ફી પાછી મ  ે ળવી
....
 રફ જ  ે વી છ  ેઆ ંદી
...
 જ  ે નો   ુ કાળ પણ પાણી અન  ેિવષયકાળ પણ પાણી
....
 ો ો રહ  ે વાના જ
.
 સ  ુખી લોકોન  ે થાય ક  ે  ુ ંકરીએ ો   ૂ ખ લા  ે
..
 અન  ે
 
  ુ
 
ખી લોકોનો  છ  ે  ે  ૂ ખ ો લા  ે  ે
,
પણ   ુ ંકરીએ
?!!!
 ઇરન  ુ ં  ે લ  ે સ ક  ે વ  ુ ંઅદ  ુ    ે
...
પાં મણ ઘની ોરી ઉપાડી શક  ે  ેમજ  ુર એકી સાથ  ે
 
ખરીદી ના શક  ે
;
 અન  ે  ે
 
ખરીદી શક  ે  ે  ે  ે ઠ   ે ન  ેઊપાડી ના શક  ે
.
 ક  ેટલાક લોકોન  ુ ંિદલ દિરયા જ  ે વ  ુ ંિવશાળ હોય છ  ે
..
 જ  ેમાં એક કલ  ુ ંય પોાની રસ ના
 
િછપાવી શક  ે
!!!
 
 સાવવા પડ  ે ં  ં ધો કદી સાા નથી હોા
, 
 અન  ેજો  ં  ં ધો
 
 સાા હોય ો એન  ેસાવવા નથી પડા
..*
યવહાર નથી દલાા સ ં જોો દલાય છ  ે
,
માણસ નથી દલાા ખાલી   ેમના અિમ
 
 દલાય છ  ે
...*
માણસન  ેસાા વપમાં
 
 ઓળખવો હોય ો   ે ન  ેસાથાન  ે  ે સાડો
.*
 વન માં એટલી ધી   ૂ  લો ના કરવી ક  ે
 
  ેિસલ પ  ે હલા જ રર ઘસાઈ ય
!!*
 વન માં ફ એક સારી યિ નો સાથ
 
 હોય ો આખી િજ ંદી વી શકાય છ  ે
, 
પણ યારેક ફ એ એક સારી યિ ની શોધ માં
 
 આખી િજ ંદી વીી ય છ  ે
. !!*
દરેક માણસ પાસ  ેએક એવ  ુ ંમોટ  ુ ંકાન હોવ  ુ ં
 
 જોઇએ
,
 ક  ે  ેમાં એ પોાના િમોના દોો
 
દફનાવી શક  ે
*
િમ એ એવી યિ છ  ે
 
 ક  ે  ેમારા દય મા   ુ ં ા ી ન  ેણ  ે  ે
,
 અન  ેએ જ ી
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hozefa Shakir added this note
માનવી ટીકા માં રહેલુ સત્ય અને પ્રશંસા મા રહેલુ જૂઠ ઓળખી શકતો નથી
Anjanaspk liked this
Shafik Mansuri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->