Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Tin Hoc A

Giao Trinh Tin Hoc A

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by admindn

More info:

Published by: admindn on Jul 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/30/2015

pdf

text

original

 
Kêch chuäüt lãnmäüt trong caïcmuûc naìyâãø choün
 Trung tám KTTH-HN HÆÅÏNG HOAÏ
  
 
Giaïo trçnh nghãö tin hoüc phäøthäng
Ch¬ng I : HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS
I.Tæng quan vÒ Windows1. Giíi thiÖu s¬ lîc
HÖ ®iÒu hµnh Windows ph¸t triÓn bëi tËp ®oµn Microsoft. Lµ hÖ ®iÒu hµnhphæ biÕn nhÊt hiÖn nay.
-
Lµ hÖ ®IÒu hµnh 32bit ®a nhiÖm ch¹y trong m«i trêng ®å häa.
-
Qu¶n lý bé nhí, tµi nguyªn vµ c¸c thiÕt bÞ rÊt tèt.
-
Giao diÖn ®îc c¶i tiÕn, ngêi sö dông lµm viÖc víi c¸c cöa sæ, menu, héptho¹i, biÓu tîng ... mang tÝnh trùc quan b»ng thiÕt bÞ ®IÒu khiÓn lµ mouse,cã thÓ kÕt hîp víi bµn phÝm.
-
C¸c c«ng cô ®îc trang bÞ tèi ®a vµ dÔ sö dông, ngoµi ra Microsoft cßntrang bÞ nhiÒu øng dông tiÖn lîi.
-
Windows gióp chóng ta cã thÓ kÕt nèi m¹ng may tÝnh mét c¸ch dÓ dµng.
-
Windows cã nhiÒu phiªn b¶n kh¸c. Mét sè phiªn b¶n phæ biÕn hiÖn naydïng trªn m¸y PC:+ Windows 95, Windows 98, Windows Me; tiÖn lîi cho c¸c may tÝnh lÎhoÆc c¸c m¸y con trong m¹ng nhá cã cÊu h×nh thÊp.+ Window NT, Windows 2000, Windows 2003.. (Win 2000 Server/Profesional...): Hæ trî m¹nh vÒ m¹ng vµ b¶o mËt.+ WindowsXP, Windows Vista: KÕ thõa c¸c ®Æc tÝnh cña c¶ Windows9x vµ Windows 2000, Windows 2003 ®îc t¨ng cêng hæ trî vÒ c¸c thiÕtbÞ, ®Æc biÖt lµ Multimedia, ®ång thêi cã c¸c tÝnh n¨ng vÒ m¹ng vµb¶o mËt t¬ng tù Window 2000. Windows 2003
2. Khëi ®éng vµ tho¸t khái Windows (9x/Me/2000/XP/VISTA...)
-
Khëi ®éng Windows: Trªn m¸y ®· cµi ®Æt Windows, chØ cÇn bËt m¸y vµ®îi cho Windows tù khëi ®éng cho ®Õn khi xuÊt hiÖn mµn h×nh víi c¸c c«ngcô lµm viÖc. NÕu trªn m¸y cã cµi ®Æt user/pasword th× cÇn ph¶i nhËpusername/pasword míi vµo lµm viÖc ®îc.
-
 Tho¸t khái Windows: Chon
Menu Start -> Shut Down
. Mét hép héi tho¹ixuÊt hiÖn cho phÐp chóng ta chän mét trong c¸c chøc n¨ng, thêng lµ:
Giaïo viãn: Voî Tráön Nhán
 
mail:
vtnhan_vn@yahoo.com
 Trang
 
1
 
Biãøu tæåüngchæång trçnh
Aính nãön
Nuït Start
Caïc æïngduûng
Thanh Taskbar 
 
Âoïng Tãn æïngduûngCæûc tiãøuCæûcâaûi
 Trung tám KTTH-HN HÆÅÏNG HOAÏ
  
 
Giaïo trçnh nghãö tin hoüc phäøthäng
Khi muäún kãút thuïc mäüt phiãn laìm viãûc, cáön âoïng Windows træåïc khitàõt maïy hay khåíi âäüng laûi maïy tênh. Âáy laì caïch chàõc chàõn âãø kãút quaí cäng viãûc âaî âæåüc læu giæî vaìo âéa cæïng vaì âãø hãû âiãöu haình quaín lyï nhæîng ngæåìi sæí duûng khaïc nhau. Caïc bæåïc thæûc hiãûn nhæ sau:
 
+ Âoïng táút caí caïc chæång trçnh æïng duûng âang chaûy trong Windows.+ Nháúp chuäüt traïi vaìo nuït Start räöi di con troí chuäüt âãún nuït Shutdown (tàõt maïy) . Luïc naìy mäüt baíng häüi thoaûi coï caïc tuyì choün hiãûnra.+ Coï thãø nháúp chuäüt traïi vaìo mäüt trong caïc tuyì choün sau (mäùi tuyìchoün âãöu coï yï nghéa khaïc nhau):
Stand by: taûm nghé maìn hçnh
Shut down ? : âãø tàõt maïy tênh.
Restart ? : âãø khåíi âäüng laûi maïy tênh.
Restart the computer in MS-DOS mode ? âãø khåíi âäüng laûi maïy trongchãú âäü MS-DOS.
Log off... : Log out ra khái user hiÖn hµnh.
Stand by: ChuyÓn m¸y sang chÕ ®é “ngñ”, t¹m thêi kh«ng lµm viÖc.
Hybernate: Gièng Shut down, nhng Windows sÏ ghi tr¹ng th¸i, néi dung bénhí xuèng ®Üa ®Ó phôc håi l¹i ë lÇn khëi ®éng tiªp theo.
 Âäúi våïi tæìng phiãn baín Windows khaïc nhau thç häüp thoaûi coï thãø thay âäøikhaïc nhau:3.
Maìn hçnh vaì cæía säøa. Maìn hçnh
Desktop: maìn hçnh nãön,aính nãön
Applications: låïp æïng duûng
 Taskbar: Chæïa Start ,caïc cæía säø æïngduûng âang måí 
Caïc biãøu tæåüngchæång trçnh trãnmaìn hçnh nãön2. Cæía säø:
Giaïo viãn: Voî Tráön Nhán
 
mail:
vtnhan_vn@yahoo.com
 Trang
 
2
 
Dichuyãøn Thay âäøikêch cåí 
 Trung tám KTTH-HN HÆÅÏNG HOAÏ
  
  
Giaïo trçnh nghãö tin hoüc phäøthäng
II. Mét sè chøc n¨ng, øng dông cña windows
 1. Thanh Taskbar:
1.1 Di chuyÓn Taskbar:
Tuú theo ý thÝch cña ngêi sö dông (NSD), Taskbar cã thÓë mét trong 4 vÞ trÝ kh¸c nhau trªn mµn h×nh. Muèn thay ®æi vÞ trÝ cña Taskbarta chØ viÖc drag (bÊm chuét tr¸i lªn ®èi tîng vµ kÐo rª) thanh Taskbar vµ nh¶ ra khinµo thÊy phï hîp1.2 . C¸c thao t¸c trªn Taskbar:1.2.1 Trãn nãön Taskbar nhaïy nuït phaíi chuäüt
Khi choün Properties1.2.2. Trãn caïc æïng duûng
Nhaïy nuït phaíi chuäüt i seî xuáút hiãûn
Giaïo viãn: Voî Tráön Nhán
 
mail:
vtnhan_vn@yahoo.com
 Trang
 
3
Áøn / hiãûn caïc thanh cäng cuû
Caïc cæía säø æïng duûng âang måí xãúp låïp lãn nhau
Caïc cæía säø æïng duûng xãúpngang caûnh nhau
Caïc cæía säø æïng duûng xãúp doüccaûnh nhau
Quay sang maìn hçnh Desktop
Xuáút hiãûn trçnh quaín lyï Task
Lock the taskbar: khoïa Taskbar
Auto-hide the taskbar: tæû chedáúu cho âãún khi con troí dichuyãøn âãún vë trê cuía noï 
Group similar taskbar buttons:hiãûn caïc æïngduûng theo nhoïm
Show the clock: hiãûn âäöng häöhãû thäúng
}
Kêch hoaût æïng
 
 Thao taïc di chuyãøn, thay
 
Âoïng æïng

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
nouvales liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->