Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Jun 10

Jun 10

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by aahwaan
First Monthly e-Magazine in Odia for Odisha
First Monthly e-Magazine in Odia for Odisha

More info:

Published by: aahwaan on Jul 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2012

pdf

text

original

 
 `õ\c jÕ²eZ Q[Ê \à aià  eS aÞÒhiÐ*¼,2010
Visit us online at : www.aahwaan.com or Mail us at : aahwaan@gmail.com / info@aahwaan.com
jËQÑ`[ö
jÕ`Ð]LѯÆ2[Ð ct QÞ««Þ ÒNÐaÞt4 Ac NÜÐ kÐmQÐm9_ЯÞLÐe _Ðc a_ÔÐ14LÐfe b¯18Ò`õc (LaÞ[Ð)23 @_Ê  Nõk (LaÞ[Ð)24 @«eÐÒf (LaÞ[Ð)25_ÞhÞ\ D`kÐe26QÞWÞ33cÊ  Ü cÐJaÐ]Ñ LkÊRÞ36 eOÊ  A ÒNÐÒjBÜ42cÊ  Ü AD AÒc47ÒLÒ[ÐVÞlÊ LaÞ[Ð49  e«_ j[Ô53Òhi jË Q_Ð60
Mail your comments : -
aahwaan@gmail.cominfo@aahwaan.com
Give me a Call at : -
9861962160 / 9040985463
www.aahwaan.com
]ÑOà HL aiàeÊ Dwèà jc¯ `dàÔ« @Z`õLÐhÞ[ AkèþÐ_ `ÊZÞ\Òeþ HL_Ë[_ LÒfaeþÒeþ `õLÐhÞ[ ÒkþD\ÞaÐeÊþ cÊÜ  AkèþÐ_ B_çÒ$¼ÐÒVLç JXÞhÐ [eþ$¼eÊþ HkþÐeþjcªÆ `ÐWL `ÐWÞLÐ*ʼ @bÞ_t_ SZÐDRÞ¼¼Ð AhÐ LeÊþRÞ aÞN[ aiàcÐ_*¼Òeþ A`Z cÐÒ_ AcLÊ Ò]B\ÞaÐ Òjïk J j]Þo ANÐcÑ ]Þ_cÐ_*¼Òe c^Ô aSЯ  ekÞa¼¼Ð
 hõÑc[Þ `õÑ[Þ`õÞ¯Æ]hÙ_Ñ ckÐ`Ð[ö
 HcH, Hc$Þ¼m, HXÞÒSHccÊ  MÔ LÐdàÔ_ÞaàÐkÑ @^ÞLÐeÑ  AkèÐ_ B_çÒ$¼ÐÒVLç JXÞhÐ
aÑcÐ _Ne, Acè`Ê  Aaökê`Ê  e, 760010 JXÞhÐ, bÐe[
 
 `õ\c jÕ²eZ Q[Ê \à aià  eS aÞÒhiÐ*¼,2010
Visit us online at : www.aahwaan.com or Mail us at : aahwaan@gmail.com / info@aahwaan.com
@ûjßû^, IWò@û bûhûùe _âKûgòZ _â[c A-_ZâòKûùjaûe \úNð Zò^òahð_ùe @ù^K ^ìZ^ _Zâ_ZâòKûKûgòZ ùjC[òaûeê cêñ bûeú Lê gò û IWò@û bûhûe _âPûe I _âiûe _ûAñ \úNð aûe ahðZùk @ûe¸ Keò[òaû ùcûe_âùPÁûùe @ûRò @ù^K ijbûMú ùjûA[òaûeê cêñ ajê ZLêgò ûIWò@û bûhûùe gâúRM^Üû[ ZZß i´kòZ ùcûe_â[c iûAUþ aòùgh R^û\éZ ùjûA _ûeò ^[òùf iê ¡û,Gjû _ùe IWò@û cû^uê GK _âûYKeòaûe ùcûe _âdûiKê  i`k Keòaû ^òcù« “@ûjßû^”e @ûaòbûð a ûõPkùe ejê[òaû IWò@û cû^uê iõ_ì‰ð IWò@ûùe _V^ù~ûMý GK_Zâ   òKû _âKûg^ Keòaûe ùcûe @bò_âûd i`k ùjûAQò,ùKak Gjò _ZâòKû ù~ûMêñ û\úNð Zò^òahðKûk ^òeaQò^Ü bûaùe Gjò _ZâòKûe_âKûg^ _ùe jVûZþ \òù^ Gjò _ZâòKûKê _âKûgòZKeòaû_ûAñ @ic[ð ùjaû Z[û aò\ýû@]ýd^ _ûAñ iûcdòK @^ê_iÚòZò ^òcù« cêñ _ûVK cû^u _ûLùelcû_âû[úð û PkòZ iõÄeY Gaõ Gjû _eaZúð icÉiõÄeY _ê^½ cûiòK jòiûaùe _âKûg _ûAa û Gjò_ZâòKûùe @û_Y _ìað_eò ^òRÊ KéZúiaê _âKûgòZ
Wû ùRýûZò _âiû\ _U^ûdKWû ùRýûZò _âiû\ _U^ûdKWû ùRýûZò _âiû\ _U^ûdKWû ùRýûZò _âiû\ _U^ûdKWû ùRýûZò _âiû\ _U^ûdK
Gc.aò.aò.Gi, Wò.Gc.iò.GP
iõ_û\K, @ûjßû^
 
 `õ\c jÕ²eZ Q[Ê \à aià  eS aÞÒhiÐ*¼,2010
Visit us online at : www.aahwaan.com or Mail us at : aahwaan@gmail.com / info@aahwaan.com
Keò_ûeòùa ûiõ_ì ‰ð IWò@ûùe _âKûgòZ Gjò _ZâòKû iõ_ì‰ð ^òügê Ë aòZeY ^òcù« CŸòÁ û @ûMûcú \ò^ùe Gjò _ZâòKû@û^êKìfýùe @ûùc _ìaðaZþ iûcûRòK C^Üd^cêkKKû~ýð Kâc iaê Keòaûe flý eLòQê û aòMZ ahðcû^uùe ùjûA[òaû ÊûiÚý I gòlû C^Üd^ Kû~ýðKâce i`keì_ûd^ ùjZê @û_Y cû^u ijûdZûKê @ûùc iað\ûÊûMZ Keòaê û@ûi«ê, @ûùc GK ùjûA @ûc cûZébûhû IcûZébìcò_ûAñ iRûM ùjaû û aúe C}kbêcòejéZùMøeaKê ù`eûA @ûYòaûe _âùPÁû Keòaû û]^ýaû\
Wû ùRýûZò _âiû\ _U^ûdK
,GcaòaòGi, WòGciòGP,_òRòWòGPGciõ_û\K, “@ûjßû^”
Please send your thoughtful comments and complements to us at our websitewww.aahwaan.com and or e-mail us your suggestions to aahwaan@gmail.com / info@aahwaan.com or you can call me at 98619 62160 / 90409 85463

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->