Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
May Isang Sundalo - Rene Villanueva

May Isang Sundalo - Rene Villanueva

Ratings: (0)|Views: 5,649|Likes:
Published by Clara Buenconsejo

More info:

Published by: Clara Buenconsejo on Jul 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/19/2013

pdf

text

original

 
 // 
 / 
(
 / 
I
I
I
 Habangumaawif, aug
MGATAUHANay
magbubuo ng isang mapanla-bang kil/ipunan. /'
, t
XIV. BENDlSYON . . . "
PASTOR/PARI:
HumaYlo na tayo, mga kapatid, Ganapin natin ang katuparan, ng Pagspnbang B,~yan,Ang panalangin ay gawin nating realidad.
 Dahan-dahang m~aaUson ang
MGA TAUHAN
h'abang naririnig anghlmig ng "Soan Tayo Paffllungo" sa pluta. Ang Makarlong Amen ay aawitin ng
MGA TAVHAN
at
KONGREGAS-SYON.
Gayunman, sa pagpapasya ng mgakituluukulan, maaaring aUsin naang bahaging ita, '  Magpapatuloy ang himig ng pluta habang ang
MGA TAUHAN
ay mara-hang nagbabalik sa ranghalan upang yumukod sa
KONGGREGASYON.,
Pag-kaayos nilang lahat, matatag nilang aawitin ang huling bahagi ng "Saan TayoPatutungo. "
'tanong ko sa inyo'y iba namanMgakaibigan ko ,Tanong ko ay pakinggan n'yo 'Kaylan tayo patutungoSa kalayaan, mula rito?
*Sa produksyon ng V.P. Repertory Co., habang umaawit ang MGA TAUHAN aybinubuo niIa ang pormasyon ng letrang V, Sa pagtatapos ng awit, kukunin ng PASTORPARI ang bandilang Pillpino, futungo siya sa bukana ng tanghalan at itataas iyon.
RENE O. VILLANUEVA
M~y
Isang.Sundalo
TAUHAN:
PUTASVNDALO
Tagpuan: . .Sa Isang mallit na silid sa kapitolyo ng Samar,Panahon:Kasalukuyan .
. Iso"g maliit na silid-paupahan; halos sakop ng' papag ang buong sili Nisnis ang ba~ig sa papag, ang kumot at mga upuan ay pinabayaan na lamang' matapos gamlrin.  , May isa
/cad 
7_ ' '
 , ,ng
0
or mauiplr sa papag at sa harap nito:V kung, ano-tlnong ,gamit ng. bab(lenggaya ng, rauhan sadula: mizruruming kolorete ilang~umurahmg alahas, s/karilyo't posporo, isang maulap na bote ng t~biu at lSang maulap ding baso. ' ~ , Ngayo'y gabing muli ng paghihintay, .h' d' ~aka1° afig PUTA'sa kanan,nakadamit-panloob lang. Balingkinitanh ~n,
1
ag~n ahan ang hapts na mukka, dalawampung taon pa lama'ng nguni
Iglt 
na PllUlpagmukhang matanda ng karanasa'l- Mahinang putukan ng ban1 mula sa malayo, Mapupukaw ang babae sa
 
!
X:AMAO DULA
kllng allollg illiisip. UII/!"iging mabuti ang sunud-sunod na putok. Uupo sagi/id ng papag at makifiramdam. Titigi/ ang putukan at makaraan ang ilangSaclil. biglang l1lamama~ay ang ilaw. I1It/tagallid l~akal~W sa dilim ang
!'UTA
hanggang sa ma~ala ant ingaysa paligiJ. lJalwll-dalta!11siyang /a/apit sa tokador. kakapain sa isa sa mgakallOn 'Ilito ang /aging ;~kahandang kandilo. Sisindihan. Hihipan ang ningassa palito
Ilg
 posporo. \\ 
PUTA: Me operasyon na '~aman siguro. Sa kanUa kaya aog mga putok 
0
samga rebelde? Sa kartila 'yon. Mga,sundalo lang ang magsasayang ngganoon karaming bala.
(Uupo sa harap ng tokador.)
Wala 03 namangtigil ang kuwentuhan bukas. Ewan ko ba. Ito namang mga kasama ko,parang bago nang bago sa balita. Iyon at iyon din narnan.May .opera-syon. May mga napatay. Malamang rtlaratni angpinahirapan - bak'a maynapugutan pa ng ulo gaya noong isang linggo. Mararni ang nawawala.Mumurahin na naman nUa ang mga sundalo mula' ulo hanggang paa,ipandudura pa laIona noong'may mgakamag·anak sa baryo. Peropagdating ng mga sundalo sa bar, pag ltineybol kami, hanggarig tenga na'naman ang aming ngitL Mga nakaunipormeng diyos, mga diyos na de-armalayt. ' .Ganitong·ganito, tandang·tanda ko, nang dumating siya. Mag·iisang taon na rin halos. Hindi ko na matandaan ang pangalan, gaya rinng hindi ko pagtanda ng maraming paglipas ng gabi sa silid na ito.NakahUig sa aking bisig, subsob ang ulo sa aking dibdib, butU·butil angpawis sa likod at batok. Ang sundalong iyon, iba ang sundalong iyon samga walang pangalang sundalong nakaniig ko.
 May lsang'Sunda/ojVillanueva
PUTA: Teka, teka ... ano'ng akalamorito sa bahay ko?SUND~LO: ~~Ol1g isang linggojy itineybol ka namin. Kasama ako uina Lt, gawm. Malaking gropo kami noon. Hindi mo siguro ako,natatandaan ..PUTA:
(Kukunin ang tu.:va/ya at itatakip sa katawan)
Hindi nga Tck .ka ba? Hindi ako tumatanggap ng kostumer dUo. " a, smoSUNDALO: Isinama mo rito noon si Lt. Agawin.
,
~
PUTA: Hindi ko rin Jiatatandaan k ., 'de' ung smo yon. At kung sino ka man, puwo.ba, dlYa.t;tka muna sa pinto. Nakabuyangyang aug katawull ko _kung napansm mo.
Uurong ang'SUNDALO s"t I'b' ,
r . z
pm
at tata
"od lzabang lliJgsUS!iol
llll
bUliJ-de.anyo ang babae. ' , . ,'"
SUNDALO:Pasensiya ka na..Akala ko kasi _PUTA: Mali ang akala 1110 Do blalakf t dalhin df . on ~a ar' pwcde akong
hUllIiJa 0
Jllllhilu
liB
tawara~. to - pero dlto sa balmy misl11o,
hiruH
ako nuklldpug-SUNDALO: Hindi ganoon ang ibig konO'sabilun' Bil' k 'b?
' , .0 -
lIS
a na a.
PUT
A:
Sige, p,,:ede ka nang humarap.SUNDzt°~ Pa:fSiyaka na. W~a kasi akong ibang mapuntahan. Hinl1illamano ~a a as lu~ab.as ng kampo. Noon lang masama' ako kina Lt.~ga~m. ~apansm k1ta n~on. Mukha kang mabait. Sayang at natipuhanann ni tinyente. Mabutl't naabut~n kita.
PUTA:M(MagSiSind 
i
ng sigarilyo)
Walang tao sa bar, e. Ayokong tumungangaas gusto ong magpahinga. ' , .
Sandah'ng katahimikan. Putok ng bari! bu~at sa malayo.
PUTA:' Hindi ka kasama doon? .
i
SUND~Ltq:.Dalkawhanangaraw na akong may lagnat. Sabi ko, masama pa anga awan
0
ggang ngayon.PUTA: 'Butinakalusot ka.SUNDALO: Hindi nam~ malak~g operasyon 'yon.
Sunud·sunod mull ang putok ng barllUnti-untillg /i/iwallag ang si/id subalit hindi papatayin ang kandi/a
ria 
nasagilid ng tokador. Sa buong du/a, patu/oy ang sindi ng kandila. Ang !iwanagsa silid ay mula sa a/aala. Ang katotohana'y puspos ng kadi/iman gaya ng Ipillahiwarig ng nakasinding kandila. Papasok ang
SUNDALO.
Sukbit sa ba/ikaallg baril. Katu/ad ng babae. halos daJawampung tGong gulang /amang ngunit higit 
,nQ 
1n1lkhuJlgmatanda ang ayos kaysa'tunay na gulatig. Nangingintab angmukllO at may itang araw nang di nakapag-aa/it.
 
 // 
 / 
AMAO'DULA JTA: Kaya pala walang sun~alo sa bar, may nililinis na naman kayo.
,
UNDALO:Pasensiya ka
n a f .
Hindi ko kaBi alam ang regulasyon n'yo. Alcalako, pwede ka ring puqtahan dito sa bahay.
(Tatayo para umalis)
UTA: 0, saan ka pupunta~UNDALO:linom Bigurosa tabi-tabi 0 babaUk sa kampo. Kahit ano.
, I
UTA: Sig~, dumito xa na. ~'~bimo np. mukha naman akong.mabilit.UNDALO: Baka naplpUit8f. ~ lang -UTA: Hindi. Saka magaan na
rln
ltong pitaka ko. Gusto mong patayin. ko na
ang Uaw?
,UNDALO: ·Wag. Mag·usapmuna tayo.'UTA: Mag-usap? Tungkol saan?;UNDALO:Kahit ano.'lJTA: Mahirap 'yong kahit ano.;UNDALO:Kung pwede lang·naman~~T A: Ikaw. Oras mo naman ang masasayang.:lUNDALO:Hindi. Saka baka ako mabinat.
(Ngingiti)
PUTA: Bahala ka. Gusto mong magpabill ako ng·beer? May mauutusan ako.SUNDALO: 'Wag na. Wala akong gana.PUTA: Alam mo, nakapagtataka ka. Me pagkamisteryoso ka. na hindi'komaintindlhan.Me gusto ka bang ipagawa sa akin bukod doon sa - alam
010
na - 'Yung ordinaryong trabaho.SUNDALO:Wala, wala.PUTA: Bagito ka ba?SUNDALO:Mukha ba akong bagito?PUTA:Hindi nga, e. Kaya ako nagtataka. 'Wag kang mahiya sa akin, kahitmukha akong mabait, beterana na rm ako. Siguro kung binibigyan Iigmedalya 'yung mga gaya ko at itinataas ng ranggo, opisyal na ako.SUNDALq: Masarap ka ngang kausap.PUTA: Mas masarap ako sa ibang bagay.SUNDALO: 'Wag mana akong tuksuhin. Wala talaga akong gana.
.
.
.
.
!"UTA: Hindi ka naman siguro bakla, ano? Mesundalo bangbakla?SUNDALO: Hindi Wala.!"UTA: Ow?
l
 Hihi/ahiIJ 
n i
SUNDALO 
sa bewang ang
PUTA
at liliilin ng halik sa JabL Matagal.' ~ Hanggang sa pumiglas artg babae para makawala, habol ang hininga. '.
'l!l
PUTA: Sinungallngl Hindi ka su~dalo ~
ill
!;"\'
SUNDALO: Ha?
,<~.
, l ~ !
PUTA: Marino ka, magtapat ka! Marinoka, ano?
(Papahirin ang baSa/lg labi)
i \ ' l
Sobra ka kung sumisid.
I~.
 Na$tatawimg mapapaupo ang
SUNDALO.
t 1 ,
: : ' :
SUNDALQ: Ayaw mo kasiakongtigilan. ,,'
PUT A,
Laln na ngaynn - m,..]<i hindi I<a magbayad. '.
 j~
SUNDALO:.'W,ag"" talagang arig,gusto ko'y mag-map lang tayo. \;PUTA: Siguro
hind!
ka talaga dapat nagsund~lo.Me arnbisyon ka palung \~,'. maging irnbestigador.
I i
i
, I I
SUNDALO: Nakakatawa ka talaga.
I , !
PUTA: Sa trabaho ko, 'pag hindi ka marunong tumawa tatandB ka agatl. At, 'pag mat~da ka na, hindi ka na kikita. Kaya hindi mo bBf!apapunsin,. - basta "hustisya," laging nakangiti. Ganito. Pantago 'yan ng kulubot.
 Ma/akas ang tawa ng
SUNDALO.
Mapapasunod ang
PUTA.
 Bigla ang sunud-sunod naiJUtok. Bigla, mapapalis ang tawa sa kalli/allgmukha. Sa mukha ng
PUTA,
hahalili ang takof. .Saglit na katahimikan.
PUTA:. Siguro, bukas, may ililibing na naman.
 Hindi Sasagot ang
SUNDALO.
PUTA: Kahit dito sa kapitolyo, ipinandudura. kayo ng mga tao 'pag hindikayo kaharap. .

Activity (27)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lehn Cruz Miguel liked this
Carmela Gourino liked this
Mikoy De Belen liked this
Kimpoi Oco liked this
Abby Virrey liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->