Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
22Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kancelarijsko poslovanje

Kancelarijsko poslovanje

Ratings:
(0)
|Views: 3,188|Likes:
Published by saulas

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: saulas on Jul 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2015

pdf

text

original

 
7.
К А Н Ц Е Л А Р И Ј С К ОП О С Л О В А Њ Е
Александар Ћулум
 
1.ЗНАЧАЈ
Правилна примјена прописа о канцеларисјком пословању омогућва увид у кретањепредмета, олакшава прикупљање и систематизовање података за успјешно вођењеуправног поступка.
2.УРЕДБА О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ
Уредбом о канцеларијском пословању прописује се начин канцеларијскогпословања који примјењују министарства и друге републичке управе и управнеорганизације, као и органи локалне власти.Канцеларијско пословање обухвата: примање, отварање, прегледање и распоређивање поште, завођење аката, њихово здруживање, достављање у рад,отпремање поште, развођење, класификација и архивирање. То су и послови везаниза пријем странака, употребу телефона, организацију дежурства, кориштење радних просторија.
Акт
је сваки писани састав којим се покреће, допуњује, мијења или завршава некаслужбена радња.
Прилог
је писани састав или предмет који се прилаже уз акт ради допуњавањаобјашњења.
Предмет
је скуп свих прилога који се односе на исто питање.
Досије
представља више предмета који се односе на исту материју или правно илифизичко лице.
Фасцикл
представља више досијеа који се послије завршеног поступка чувају уистом омоту.
Архивска грађа
представља писани, цртани, штампани и други материјал који јеод значаја за културу, а настао је у раду једног органа.
Регистратурски материјал
такође чине списи, акти или предмети који су насталиу раду органа и представљају заначајан документ за њихов текући рад, све дотледок се из таквог регистратурског материјала не одабере архивска грађа која ће сетрајно чувати.
Архива
представља саставни дио писарнице гдје се чувају завршени предмети.
Писарница
је организациона јединица гдје се врши отварање, прегледање и распоређивање поште, отпремање поште и архивирање.Основна евиденција о предметима и актима која се користи у заједничкојписарници је систем картотеке и јединствени класификационих знакова са тридецимале. Органи који су у претходној години имали мање од 2000 предмета,евиденцију воде по скраћеном дјеловоднику. Посебне картице се воде када су упитању предмети првостепеног и другостепеног управног поступка.Материја обухваћена јединственим класификационим знацима према садржају разврстана је у 10 главних група и то:0 – државно уређење и организација власти,
 
1 – област рада и социјалног осигурања,2 – грађанска стања, државна и јавна безбједност,3 – привреда,4 – финансије,5 – здравствено и социјално осигурање,6 – образовање, култура и наука,7 – правосуђе и прекршаји,8 – одбрана,9 – предмети који не спадају у главне групе од 0 – 8.ПРИМАЊЕ ПОШТЕПримање поште се води у писарници. Пошта се прима у радно вријеме. Ако акткоји се прима садржи неке формалне недостатке радник у писарници упозориће нато странку. Поднесци су:захтјеви, приједлози, пријаве, молбе, жалбе, саопштења.ДЈЕЛОВОДНИ ПРОТОКОЛУ дјеловодни протокол заводе се сви акти истог дана када су примљени илинајкасније наредног дана. Води се по систему основних бројева и подбројева.ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉОтисак пријемног штамбиља ставља се на сваки акт који се заводи у дјеловоднипротокол. Пријемни штамбиљ садржи: назив и сједиште органа, ознакаорганизационе јединице, број акта, датум пријема акта, прилози, вриједност.ОТВАРАЊЕ И ПРЕГЛЕДАЊЕ ПОШТЕОбичну пошту отвара радник писарнице, а повјерљиву старјешина органа, докдруге вриједносне пошиљке отвара радник овлаштен за материјално-финансисјкопословање. Пошиљке везане за конкурсе, лицитације отвара одређена комисија. Узпримљени акт обавезно се прилаже и коверат.ПОСТУПАК СА АКТИМА КОЈИ ПОДЛИЈЕЖУТАКСИРАЊУУколико се утврди да приликом пријема поднесак није таксиран о томе ће сесачинити кратка службена забиљешка и упозориће се пошиљалац акта да је дужанда у року од 15 дана плати таксу.РАСПОРЕЂИВАЊЕ (РАЗВРСТАВАЊЕ) ПОШТЕПослије завршеног отварања и прегледања поште овлаштени радник у горњемдесном углу примљеног поднеска ставља отисак пријемног штамбиља. Службенупошту распоређује старјешина органа управе. Распоређивање се врши уписивањем

Activity (22)

You've already reviewed this. Edit your review.
zoricamirjanic liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Irena Spasić liked this
Nenad Krsmanović liked this
Artemida Tina Zevsova Kci liked this
Nena Markovic liked this
Zoran Tadic liked this
duško_popović_1 liked this
Jovica Sjeničić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->