Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Upravni Spor i Prekrsajni Postupak

Upravni Spor i Prekrsajni Postupak

Ratings: (0)|Views: 1,454|Likes:
Published by saulas

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: saulas on Jul 22, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/19/2013

pdf

text

original

 
4.
У П Р А В Н И С П О РИП Р Е К Р Ш А Ј Н ИП О С Т У П А К
Боро Бован
 
1.УПРАВНИ СПОР
ПОЈАМ, ВРСТА, СВРХА И ПРЕДМЕТУправни спор је регулисан Законом о управним споровима („Сл.гл.РС“ број 12/94).Управним актом се сматра акт којим државни орган рјешава о извјесном праву илиобавези.ОБЈЕКТИВНИ И СУБЈЕКТИВНИ УПРАВНИ СПОРУ субјективном смислу можемо говорити када је у питању судска заштита праваграђана, предузећа. Објективни циљ управног спора је у томе да се приликомдоношења појединачних управних аката обезбиједи законитост.СПОР ЗА ПОНИШТАЈ АКТА И СПОР ПУНЕЈУРИСДИКЦИЈЕУ спору за поништај акта суд у управном спору по тужби рјешава само питањезаконитости побијаног управног акта, да ли је акт основан на закону или не.У спору пуне јурисдикције суд у управном спору расправља сам правни однос иодлука суда у свему замјењује оспорени управни акт.ОПШТИ И ПОСЕБНИ УПРАВНИ СПОРУ поступку пред судом у управном спору појављује се тужилац и тужени.Посебност управног спора је у томе што је тужена страна увијек орган који једонио коначни управни акт. Тужилац је онај ко сматра да му јеоспоренимуправним актом повријеђено неко право.СИСТЕМ ОДРЕЂИВАЊА ПРЕДМЕТАУПРАВНОГ СПОРАПредмет управног спора је управни акт који се оспорава. По систему општеклаузуле управни спор се може водити против свих управних аката. По системуенумерације законом су посебно одређени акти управе против којих се можеводити управни спор.ПРЕДМЕТ УПРАВНОГ СПОРАПредмет управног спора је управни акт и питање законитости управног акта.РАЗЛОЗИ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНОГ СПОРАРазлози на основу којих се може побијати управни акт у управном спору су:-ако у акту није правилно примијењен закон,-ако је акт донесен од стране ненадлежног органа,
 
-ако се у поступку који је акту претходио није поступало по правилимапоступка.
2.ПОКРЕТАЊЕ УПРАВНОГ СПОРА
Управни спор се покреће тужбом код суда. Право на покретање спора има:појединац или правно лице, државни орган, организација, насеље, надлежни јавнитужилац, јавни правобранилац.АКТИ ПРОТИВ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ВОДИТИУПРАВНИ СПОРЗаконом је утврђено да се управни спор може водити само против управног актакоји је донесен у другом степену, против првостепеног управног акта против коганема мјеста жалби у управном поступку.НАДЛЕЖНОСТ ЗА ВОЂЕЊЕ УПРАВНИХ СПОРОВАОкружни суд је надлежан да одлучује о законитости коначних управних аката.Врховни суд рјешава по ванредним правним средствима.
3.СТРАНЕ У УПРАВНОМ СПОРУ
ТУЖИЛАЦ, ТУЖЕНА СТРАНА ИЗАИНТЕРЕСОВАНА СТРАНАТужилац у управном спору може бити: појединац или правно лице, организација,синдикална организација, друштвена организација, јавни тужилац и јавниправобранилац. Тужена страна је увијек орган који је донио коначни управни акт.Закон заинтересованом лицу признаје положај странке. Из тог разлога се њему каои туженој страни мора доставити тужба на одговор.
4.ТУЖБА-ОСНОВ ЗА ПОКРЕТАЊЕУПРАВНОГ СПОРА
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕТужба се подноси у року од 30 дана од дана достављања коначног управног актастранци која је подноси. Овај рок важи и за орган овлашћен за подношење тужбе.Ако овом органу није достављен управни акт он може поднијети тужбу у року од60 дана.

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zoran Tadic liked this
bzvsbhan liked this
tenema liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->