Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giai bai tap 4

giai bai tap 4

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,528|Likes:
Published by To Ngoc Lan

More info:

Published by: To Ngoc Lan on Jun 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Kinh t
ế
v
 ĩ 
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
 p 4 Niên khoá 2007-2008
Châu V
ă
n Thành 1 10/5/2007
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
FulbrightH
c k 
Thu, 2007KINH T
V
Ĩ
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
p 4
 Ngày phát: 27/09/2007; Ngày n
 p: 04/10/2007
Câu 1:
 
(30
đ
)
 Các phát bi
u sau
đ
ây là
đ
úng hay sai
?
Gi
i thích
th
t ng
n g
n l
 p lu
n c
a b
n?a.
 
 Ngân hàng nhà n
ướ 
c có th
tác
độ
ng
đế
n cung ti
n thông qua 03 công c
ti
n t
 ch
y
ế
u: (1) Các nghi
 p v
th
tr 
ườ 
ng m
ở 
; (2) D
tr 
ngo
i h
i; và (3) Lãi su
tchi
ế
t kh
u.Sai.Ba (03) công c
ti
n t
ch
y
ế
u c
a ngân hàng nhà n
ướ 
c th
ườ 
ng s
d
ng
để
tác
độ
ng vào kh
i ti
n bao g
m: (1) T
l
d
tr 
theo yêu c
u b
t bu
c; (2) Lãi su
tchi
ế
t kh
u; và (3) Nghi
 p v
 
đ
i
u hành ho
t
độ
ng trên th
tr 
ườ 
ng m
ở 
. b.
 
Theo hi
u
ng Fisher, n
ế
u l
m phát t
ă
ng t
6 lên 8 ph
n tr 
ă
m thì lãi su
t th
c s
 gi
m
đ
i 2
đ
i
m ph
n tr 
ă
m.Sai.Theo hi
u
ng Fisher: lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a b
ng lãi su
t th
c c
ng v
ớ 
i t
l
l
m phát (d
ki
ế
n), hay i = r +
π
e
. Trong dài h
n, t
l
l
m phát tác
độ
ng vào lãi su
tdanh ngh
 ĩ 
a theo t
l
1:1 (trên th
tr 
ườ 
ng v
n vay, ng
ườ 
i
đ
i vay và ng
ườ 
i cho vaymu
n duy trì m
c lãi su
t th
c, m
i bi
ế
n
đổ
i c
a t
l
l
m phát s
 
đượ 
c chuy
nvào trong m
c lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a). Do v
y, n
ế
u hi
u
ng Fisher là
đ
úng trongtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này, l
m phát t
ă
ng 2
đ
i
m ph
n tr 
ă
m thì lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a có xuh
ướ 
ng
đ
i
u ch
nh t
ă
ng 2
đ
i
m ph
n tr 
ă
m.c.
 
Ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng M.V=P.Y c
ũ
ng chính là thuy
ế
t s
l
ượ 
ng ti
n.Sai.Ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng và thuy
ế
t s
l
ượ 
ng ti
n là hai khái ni
m hay hai v
n
đề
 khác nhau. M
t
đồ
ng nh
t th
c th
hi
n m
i quan h
gi
a kh
i ti
n M và vòngquay c
a ti
n V b
ng v
ớ 
i chi tiêu danh ngh
 ĩ 
a hay s
n l
ượ 
ng danh ngh
 ĩ 
a (m
c giánhân v
ớ 
i s
n l
ượ 
ng th
c Y,
đ
ôi lúc Y còn
đượ 
c vi
ế
t d
ướ 
i d
ng t
ng giao d
ch T)g
i là ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng, M.V = P.Y (Quantity Equation).Khi tri
n khai ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng g
n v
ớ 
i gi
 
đị
nh V
n
đị
nh, thay
đổ
i kh
il
ượ 
ng ti
n M kéo theo thay
đổ
i chi tiêu danh ngh
 ĩ 
a (P.Y) s
tr 
ở 
thành thuy
ế
t s
 
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Kinh t
ế
v
 ĩ 
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
 p 4 Niên khoá 2007-2008
Châu V
ă
n Thành 2 10/5/2007
l
ượ 
ng ti
n. Trong ch
ươ 
ng l
m phát (ph
n h
c v
n
n kinh t
ế
trong dài h
n), chúngta th
y r 
ng khi gi
 
đị
nh vòng quay c
a ti
n V không
đổ
i (%
V = 0), s
n l
ượ 
ng
đạ
t m
c s
n l
ượ 
ng ti
m n
ă
ng (%
Y = 0), ta có %
M và %
P theo t
l
1: 1 (1 ph
n tr 
ă
m t
ă
ng cung ti
n s
kéo theo 1 ph
n tr 
ă
m t
ă
ng lên c
a m
c giá chung).d.
 
M
t n
n kinh t
ế
theo c
ơ 
ch
ế
t
giá h
i
đ
oái c
 
đị
nh, vi
c ngân hàng nhà n
ướ 
c b
ov
t
giá h
i
đ
oái b
ng cách mua-bán d
tr 
ngo
i t
hoàn toàn không
nh h
ưở 
ng
đế
n l
ượ 
ng cung n
i t
c
a n
n kinh t
ế
.Sai.Trong m
t n
ướ 
c theo c
ơ 
ch
ế
t
giá h
i
đ
oái c
 
đị
nh, m
t cách nôm na, chúng tacó th
hình dung r 
ng, d
tr 
ngo
i t
nh
ư
là m
t “cái r 
n” n
i k 
ế
t gi
a th
tr 
ườ 
ngti
n t
trong n
ướ 
c và th
tr 
ườ 
ng ngo
i h
i. Mua ngo
i t
(t
ươ 
ng
đươ 
ng bán ra n
it
) kéo theo t
ă
ng d
tr 
ngo
i t
và t
ă
ng kh
i ti
n M (hay ng
ườ 
i ta còn g
i là s
b
 
độ
ng c
a chính sách ti
n t
). Hãy nh
ớ 
l
i 3
đ
i
u không t
ươ 
ng thích hay 3
đ
i
ukhông
đồ
ng th
ờ 
i x
y ra: (1) V
n di chuy
n t
do; (2) C
ơ 
ch
ế
t
giá h
i
đ
oái c
 
đị
nh; và (3) Chính sách ti
n t
 
độ
c l
 p.e.
 
Hàm c
u ti
n cho th
y c
u ti
n ph
thu
c ngh
ch bi
ế
n vào lãi su
t. Do v
y, khi lãisu
t t
ă
ng thì c
u ti
n gi
m và khi lãi su
t gi
m thì c
u ti
n t
ă
ng.
Đ
úng.M
i quan h
c
a hàm c
u ti
n có d
ng
    =    
+
i L P 
,,trong
đ
ó rõ ràng khi it
ă
ng thì l
ượ 
ng c
u ti
n L gi
m và i gi
m thì l
ượ 
ng c
u ti
n L t
ă
ng.f.
 
C
u ti
n t
ă
ng kéo theo lãi su
t t
ă
ng. Nh
ư
v
y, hàm c
u ti
n không th
hi
n m
iquan h
ngh
ch bi
ế
n gi
a 2 bi
ế
n s
này.Sai.
Đừ
ng nh
m l
n gi
a phân tích riêng hàm c
u ti
n và phân tích m
i quan h
cân b
ng trong th
tr 
ườ 
ng ti
n t
. Khi bi
u di
n cân b
ng trong th
tr 
ườ 
ng ti
n t
, ta cóth
th
y ph
ươ 
ng trình cân b
ng sau
đ
ây:
( )
i L P 
,
=    
, trong
đ
ó khi c
u ti
n t
ă
ng (xét trong ng
n h
n, có th
do Y t
ă
ng,m
c giá ch
ư
a thay
đổ
i), cung ti
n M không
đổ
i, k 
ế
t qu
là lãi su
t ph
i t
ă
ng lênnh
m tái l
 p cân b
ng.
Câu 2:
 
(5
đ
)
 Li
t kê t
t c
các chi phí có th
có c
a l
m phát mà b
n có th
ngh
 ĩ 
ra, và s
 p x
ế
 p l
i theoth
t
quan tr 
ng nh
t theo suy ngh
 ĩ 
c
a b
n?
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Kinh t
ế
v
 ĩ 
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
 p 4 Niên khoá 2007-2008
Châu V
ă
n Thành 3 10/5/2007
G
ợ 
i ý:M
t s
chi phí và h
qu
c
a l
m phát và hãy s
 p x
ế
 p theo
đ
ánh giá c
a b
n:
 
Ti
n m
t giá, ng
ườ 
i dân m
t ni
m tin vào giá tr 
ti
ế
t ki
m hay giá tr 
c
t tr 
 c
a ti
n
 
L
m phát có th
v
ượ 
t kh
i t
m ki
m soát – giá t
ă
ng d
n t
ớ 
i áp l
c ti
n l
ươ 
ngcao h
ơ 
n t
phía ng
ườ 
i lao
độ
ng nh
m duy trì m
c s
ng. Có th
xu
t hi
n vòngxo
n giá-l
ươ 
ng và cu
i cùng l
m phát dây chuy
n
 
L
m phát có th
t
t h
ơ 
n cho ng
ườ 
i
đ
i vay nh
ư
ng x
u h
ơ 
n
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i chovay
 
L
m phát có th
làm gián
đ
o
n k 
ế
ho
ch kinh doanh và d
n
đế
n
đầ
u t
ư
v
nth
 p h
ơ 
n
 
L
m phát có th
kéo theo tình tr 
ng th
t nghi
 p cao trong dài h
n do tình tr 
ngtrì tr 
, gi
m s
c c
u, và
nh h
ưở 
ng
đế
n s
huy
độ
ng các ngu
n l
c s
n xu
t
 
T
ă
ng l
m phát
đ
i kèm v
ớ 
i t
ă
ng lãi su
t - gi
m
đầ
u t
ư
, kéo theo gi
m t
ă
ngtr 
ưở 
ng và có th
d
n
đế
n suy thoái
 
.....
Câu 3: (5
đ
)
“Chính sách “Vô hi
u hoá” (Sterilization Policy) nh
ằ 
m
o s
ự 
bù tr 
ừ 
trong thay
đổ 
i c
ơ 
  s
ở 
ti
ề 
n hay ti
ề 
n m
nh
đượ 
c th
ự 
c hi
n b
ằ 
ng cách chính ph
phát hành trái phi
ế 
u bán vàokhu v
ự 
c dân chúng 
đ 
úng b
ằ 
ng v
ớ 
i l 
ượ 
ng n
i t 
ă 
ng thêm do mua ngo
i t 
ư 
th
ừ 
a (t 
ă 
ng 
ự 
tr 
ữ 
 ) nh
ằ 
m b
o
đả
m s
ự 
 
ổ 
n
đị
nh c
a t 
 ỷ
giá”.
Hãy nh
n xét v
nh
n
đị
nh này.G
ợ 
i ý:Chính sách “Vô hi
u hoá” xu
t phát t
m
i quan h
gi
a c
ơ 
s
ở 
ti
n hay ti
n m
nh (H) v
ớ 
icác thành ph
n trong b
ng cân
đố
i c
a NHNN:H = D
tr 
ngo
i t
(FR) + Các kho
n n
ợ 
mà NHNN cho chính ph
vay (Debts)+...= Ti
n d
tr 
theo yêu c
u b
t bu
c (RR) + Ti
n trong l
ư
u thông (CC)Suy ra:
H =
FR +
DebtsH thay
đổ
i (do các thành ph
n c
a nó thay
đổ
i) s
kéo theo kh
i ti
n M thay
đổ
i theo hi
nt
ượ 
ng s
nhân. Vì v
y, khi c
n mua l
ượ 
ng ngo
i t
d
ư
th
a nh
m
n
đị
nh t
giá thì FR s
 t
ă
ng, mu
n H không
đổ
i, NHNN (ch
không ph
i chính ph
) có th
thông qua th
tr 
ườ 
ngm
ở 
, bán m
t l
ượ 
ng trái phi
ế
u chính ph
do NHNN n
m gi
vào trong công chúng. L
ượ 
ngn
i t
thu v
v
ng t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i l
ượ 
ng n
i t
t
ă
ng do mua ngo
i t
.Chính xác c
a l
 p lu
n này ph
i
“Chính sách “Vô hi
u hoá” (Sterilization Policy)nh
ằ 
m
o s
ự 
bù tr 
ừ 
trong thay
đổ 
i c
ơ 
s
ở 
ti
ề 
n hay ti
ề 
n m
nh
đượ 
c th
ự 
c hi
n b
ằ 
ng cách NHNN thông qua th
tr 
ườ 
ng m
ở 
bán trái phi
ế 
u vào khu v
ự 
c dân chúng 
đ 
úng b
ằ 
ng v
ớ 
i

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
noboder88 liked this
Kien Nguyen liked this
Nguyen Thuy liked this
Mỹ Duyên liked this
buingak4 liked this
Lê Hiền liked this
quathoidai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->