Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
giai bai tap 4

giai bai tap 4

Ratings:

4.5

(1)
|Views: 1,536|Likes:
Published by To Ngoc Lan

More info:

Published by: To Ngoc Lan on Jun 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Kinh t
ế
v
 ĩ 
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
 p 4 Niên khoá 2007-2008
Châu V
ă
n Thành 1 10/5/2007
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
FulbrightH
c k 
Thu, 2007KINH T
V
Ĩ
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
p 4
 Ngày phát: 27/09/2007; Ngày n
 p: 04/10/2007
Câu 1:
 
(30
đ
)
 Các phát bi
u sau
đ
ây là
đ
úng hay sai
?
Gi
i thích
th
t ng
n g
n l
 p lu
n c
a b
n?a.
 
 Ngân hàng nhà n
ướ 
c có th
tác
độ
ng
đế
n cung ti
n thông qua 03 công c
ti
n t
 ch
y
ế
u: (1) Các nghi
 p v
th
tr 
ườ 
ng m
ở 
; (2) D
tr 
ngo
i h
i; và (3) Lãi su
tchi
ế
t kh
u.Sai.Ba (03) công c
ti
n t
ch
y
ế
u c
a ngân hàng nhà n
ướ 
c th
ườ 
ng s
d
ng
để
tác
độ
ng vào kh
i ti
n bao g
m: (1) T
l
d
tr 
theo yêu c
u b
t bu
c; (2) Lãi su
tchi
ế
t kh
u; và (3) Nghi
 p v
 
đ
i
u hành ho
t
độ
ng trên th
tr 
ườ 
ng m
ở 
. b.
 
Theo hi
u
ng Fisher, n
ế
u l
m phát t
ă
ng t
6 lên 8 ph
n tr 
ă
m thì lãi su
t th
c s
 gi
m
đ
i 2
đ
i
m ph
n tr 
ă
m.Sai.Theo hi
u
ng Fisher: lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a b
ng lãi su
t th
c c
ng v
ớ 
i t
l
l
m phát (d
ki
ế
n), hay i = r +
π
e
. Trong dài h
n, t
l
l
m phát tác
độ
ng vào lãi su
tdanh ngh
 ĩ 
a theo t
l
1:1 (trên th
tr 
ườ 
ng v
n vay, ng
ườ 
i
đ
i vay và ng
ườ 
i cho vaymu
n duy trì m
c lãi su
t th
c, m
i bi
ế
n
đổ
i c
a t
l
l
m phát s
 
đượ 
c chuy
nvào trong m
c lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a). Do v
y, n
ế
u hi
u
ng Fisher là
đ
úng trongtr 
ườ 
ng h
ợ 
 p này, l
m phát t
ă
ng 2
đ
i
m ph
n tr 
ă
m thì lãi su
t danh ngh
 ĩ 
a có xuh
ướ 
ng
đ
i
u ch
nh t
ă
ng 2
đ
i
m ph
n tr 
ă
m.c.
 
Ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng M.V=P.Y c
ũ
ng chính là thuy
ế
t s
l
ượ 
ng ti
n.Sai.Ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng và thuy
ế
t s
l
ượ 
ng ti
n là hai khái ni
m hay hai v
n
đề
 khác nhau. M
t
đồ
ng nh
t th
c th
hi
n m
i quan h
gi
a kh
i ti
n M và vòngquay c
a ti
n V b
ng v
ớ 
i chi tiêu danh ngh
 ĩ 
a hay s
n l
ượ 
ng danh ngh
 ĩ 
a (m
c giánhân v
ớ 
i s
n l
ượ 
ng th
c Y,
đ
ôi lúc Y còn
đượ 
c vi
ế
t d
ướ 
i d
ng t
ng giao d
ch T)g
i là ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng, M.V = P.Y (Quantity Equation).Khi tri
n khai ph
ươ 
ng trình s
l
ượ 
ng g
n v
ớ 
i gi
 
đị
nh V
n
đị
nh, thay
đổ
i kh
il
ượ 
ng ti
n M kéo theo thay
đổ
i chi tiêu danh ngh
 ĩ 
a (P.Y) s
tr 
ở 
thành thuy
ế
t s
 
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Kinh t
ế
v
 ĩ 
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
 p 4 Niên khoá 2007-2008
Châu V
ă
n Thành 2 10/5/2007
l
ượ 
ng ti
n. Trong ch
ươ 
ng l
m phát (ph
n h
c v
n
n kinh t
ế
trong dài h
n), chúngta th
y r 
ng khi gi
 
đị
nh vòng quay c
a ti
n V không
đổ
i (%
V = 0), s
n l
ượ 
ng
đạ
t m
c s
n l
ượ 
ng ti
m n
ă
ng (%
Y = 0), ta có %
M và %
P theo t
l
1: 1 (1 ph
n tr 
ă
m t
ă
ng cung ti
n s
kéo theo 1 ph
n tr 
ă
m t
ă
ng lên c
a m
c giá chung).d.
 
M
t n
n kinh t
ế
theo c
ơ 
ch
ế
t
giá h
i
đ
oái c
 
đị
nh, vi
c ngân hàng nhà n
ướ 
c b
ov
t
giá h
i
đ
oái b
ng cách mua-bán d
tr 
ngo
i t
hoàn toàn không
nh h
ưở 
ng
đế
n l
ượ 
ng cung n
i t
c
a n
n kinh t
ế
.Sai.Trong m
t n
ướ 
c theo c
ơ 
ch
ế
t
giá h
i
đ
oái c
 
đị
nh, m
t cách nôm na, chúng tacó th
hình dung r 
ng, d
tr 
ngo
i t
nh
ư
là m
t “cái r 
n” n
i k 
ế
t gi
a th
tr 
ườ 
ngti
n t
trong n
ướ 
c và th
tr 
ườ 
ng ngo
i h
i. Mua ngo
i t
(t
ươ 
ng
đươ 
ng bán ra n
it
) kéo theo t
ă
ng d
tr 
ngo
i t
và t
ă
ng kh
i ti
n M (hay ng
ườ 
i ta còn g
i là s
b
 
độ
ng c
a chính sách ti
n t
). Hãy nh
ớ 
l
i 3
đ
i
u không t
ươ 
ng thích hay 3
đ
i
ukhông
đồ
ng th
ờ 
i x
y ra: (1) V
n di chuy
n t
do; (2) C
ơ 
ch
ế
t
giá h
i
đ
oái c
 
đị
nh; và (3) Chính sách ti
n t
 
độ
c l
 p.e.
 
Hàm c
u ti
n cho th
y c
u ti
n ph
thu
c ngh
ch bi
ế
n vào lãi su
t. Do v
y, khi lãisu
t t
ă
ng thì c
u ti
n gi
m và khi lãi su
t gi
m thì c
u ti
n t
ă
ng.
Đ
úng.M
i quan h
c
a hàm c
u ti
n có d
ng
    =    
+
i L P 
,,trong
đ
ó rõ ràng khi it
ă
ng thì l
ượ 
ng c
u ti
n L gi
m và i gi
m thì l
ượ 
ng c
u ti
n L t
ă
ng.f.
 
C
u ti
n t
ă
ng kéo theo lãi su
t t
ă
ng. Nh
ư
v
y, hàm c
u ti
n không th
hi
n m
iquan h
ngh
ch bi
ế
n gi
a 2 bi
ế
n s
này.Sai.
Đừ
ng nh
m l
n gi
a phân tích riêng hàm c
u ti
n và phân tích m
i quan h
cân b
ng trong th
tr 
ườ 
ng ti
n t
. Khi bi
u di
n cân b
ng trong th
tr 
ườ 
ng ti
n t
, ta cóth
th
y ph
ươ 
ng trình cân b
ng sau
đ
ây:
( )
i L P 
,
=    
, trong
đ
ó khi c
u ti
n t
ă
ng (xét trong ng
n h
n, có th
do Y t
ă
ng,m
c giá ch
ư
a thay
đổ
i), cung ti
n M không
đổ
i, k 
ế
t qu
là lãi su
t ph
i t
ă
ng lênnh
m tái l
 p cân b
ng.
Câu 2:
 
(5
đ
)
 Li
t kê t
t c
các chi phí có th
có c
a l
m phát mà b
n có th
ngh
 ĩ 
ra, và s
 p x
ế
 p l
i theoth
t
quan tr 
ng nh
t theo suy ngh
 ĩ 
c
a b
n?
 
Ch
ươ 
ng trình Gi
ng d
y Kinh t
ế
Fulbright Kinh t
ế
v
 ĩ 
G
ợ 
i ý l
ờ 
i gi
i bài t
 p 4 Niên khoá 2007-2008
Châu V
ă
n Thành 3 10/5/2007
G
ợ 
i ý:M
t s
chi phí và h
qu
c
a l
m phát và hãy s
 p x
ế
 p theo
đ
ánh giá c
a b
n:
 
Ti
n m
t giá, ng
ườ 
i dân m
t ni
m tin vào giá tr 
ti
ế
t ki
m hay giá tr 
c
t tr 
 c
a ti
n
 
L
m phát có th
v
ượ 
t kh
i t
m ki
m soát – giá t
ă
ng d
n t
ớ 
i áp l
c ti
n l
ươ 
ngcao h
ơ 
n t
phía ng
ườ 
i lao
độ
ng nh
m duy trì m
c s
ng. Có th
xu
t hi
n vòngxo
n giá-l
ươ 
ng và cu
i cùng l
m phát dây chuy
n
 
L
m phát có th
t
t h
ơ 
n cho ng
ườ 
i
đ
i vay nh
ư
ng x
u h
ơ 
n
đố
i v
ớ 
i ng
ườ 
i chovay
 
L
m phát có th
làm gián
đ
o
n k 
ế
ho
ch kinh doanh và d
n
đế
n
đầ
u t
ư
v
nth
 p h
ơ 
n
 
L
m phát có th
kéo theo tình tr 
ng th
t nghi
 p cao trong dài h
n do tình tr 
ngtrì tr 
, gi
m s
c c
u, và
nh h
ưở 
ng
đế
n s
huy
độ
ng các ngu
n l
c s
n xu
t
 
T
ă
ng l
m phát
đ
i kèm v
ớ 
i t
ă
ng lãi su
t - gi
m
đầ
u t
ư
, kéo theo gi
m t
ă
ngtr 
ưở 
ng và có th
d
n
đế
n suy thoái
 
.....
Câu 3: (5
đ
)
“Chính sách “Vô hi
u hoá” (Sterilization Policy) nh
ằ 
m
o s
ự 
bù tr 
ừ 
trong thay
đổ 
i c
ơ 
  s
ở 
ti
ề 
n hay ti
ề 
n m
nh
đượ 
c th
ự 
c hi
n b
ằ 
ng cách chính ph
phát hành trái phi
ế 
u bán vàokhu v
ự 
c dân chúng 
đ 
úng b
ằ 
ng v
ớ 
i l 
ượ 
ng n
i t 
ă 
ng thêm do mua ngo
i t 
ư 
th
ừ 
a (t 
ă 
ng 
ự 
tr 
ữ 
 ) nh
ằ 
m b
o
đả
m s
ự 
 
ổ 
n
đị
nh c
a t 
 ỷ
giá”.
Hãy nh
n xét v
nh
n
đị
nh này.G
ợ 
i ý:Chính sách “Vô hi
u hoá” xu
t phát t
m
i quan h
gi
a c
ơ 
s
ở 
ti
n hay ti
n m
nh (H) v
ớ 
icác thành ph
n trong b
ng cân
đố
i c
a NHNN:H = D
tr 
ngo
i t
(FR) + Các kho
n n
ợ 
mà NHNN cho chính ph
vay (Debts)+...= Ti
n d
tr 
theo yêu c
u b
t bu
c (RR) + Ti
n trong l
ư
u thông (CC)Suy ra:
H =
FR +
DebtsH thay
đổ
i (do các thành ph
n c
a nó thay
đổ
i) s
kéo theo kh
i ti
n M thay
đổ
i theo hi
nt
ượ 
ng s
nhân. Vì v
y, khi c
n mua l
ượ 
ng ngo
i t
d
ư
th
a nh
m
n
đị
nh t
giá thì FR s
 t
ă
ng, mu
n H không
đổ
i, NHNN (ch
không ph
i chính ph
) có th
thông qua th
tr 
ườ 
ngm
ở 
, bán m
t l
ượ 
ng trái phi
ế
u chính ph
do NHNN n
m gi
vào trong công chúng. L
ượ 
ngn
i t
thu v
v
ng t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i l
ượ 
ng n
i t
t
ă
ng do mua ngo
i t
.Chính xác c
a l
 p lu
n này ph
i
“Chính sách “Vô hi
u hoá” (Sterilization Policy)nh
ằ 
m
o s
ự 
bù tr 
ừ 
trong thay
đổ 
i c
ơ 
s
ở 
ti
ề 
n hay ti
ề 
n m
nh
đượ 
c th
ự 
c hi
n b
ằ 
ng cách NHNN thông qua th
tr 
ườ 
ng m
ở 
bán trái phi
ế 
u vào khu v
ự 
c dân chúng 
đ 
úng b
ằ 
ng v
ớ 
i

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
noboder88 liked this
Kien Nguyen liked this
Nguyen Thuy liked this
Mỹ Duyên liked this
Nguyen Lam Ngoc Quynh liked this
buingak4 liked this
Lê Hiền liked this
quathoidai liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->