Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
Too Much Run to Return

Too Much Run to Return

Ratings: (0)|Views: 30 |Likes:
Published by Brian W. Porter
Enlarged font. Occasionally loaders make mistakes. Most of the time a driver can work around them. There are times, however, when that just won't work. Edited
Enlarged font. Occasionally loaders make mistakes. Most of the time a driver can work around them. There are times, however, when that just won't work. Edited

More info:

Published by: Brian W. Porter on Jul 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2011

pdf

 
Tkk Iunf Xu` tk Xetux` 
hr
Hxbm` \. Zkxtex 
Gu~t tfb~ |eea B xm` b`tk t|k zxkhcei~ tfmt nmu~e m dxbvex tk mxxbve cmteokx m decbvexr# m`d hktf fmzze`ed mt tfe ~mie zbnauz. \fe` B zbnaed uzir ckmd motex ir Ik`dmr decbvexr# B |m~ tfe cm~t ko im`r txuna~ tfmtmxxbved mt tfe ~fbzzex |btfb` m okxtr)obve ib`ute zexbkd. Tfe ~fbzzex ~ck|cr|kxaed tfxkulf tfe cb`e m`d ckmded tfe txuna~ b` tfe kxdex tfmt tfer~fk|ed# hut |btf k`cr t|k ckmdex~ bt tkka m |fbce. Motex eblft m`d m fmco fkux~ B |m~ ckmded m`d k` tfe xkmd. Cunabcr# B dbd `kt fmve tkimae uztbie.B mxxbved mt ir obx~t ~tkz tfe `et ikx`b`l ~fkxtcr motex tfer kze`ed#k`cr tk ob`d tfmt# motex B fmd ~zenbobed b` |fbnf kxdex tfe ~tkz~ |exe ckmded#tfe ~fbzzex fmd ckmded ie hmna|mxd. Tfe obx~t ~tkz |m~ b` tfe `k~e# |btftfe ~enk`d ~tkz hefb`d bt. Tfb~ tbie B |m~ cunar. Tfe xenebvex mt tfe obx~t~tkz u`ckmded m`d xeckmded tfe ~enk`d ~tkz |btfkut m zxkhcei# mctfkulfik~t xenebvex~ xeou~e tk tkunf zxkdunt tfmt b~ `kt tfebx~. ^kie xenebvex~|bcc ete`d tfebx fkux~ ~cblftcr bo `ene~~mxr |fe` tfmt zxkhcei mxb~e~# hutim`r tbie~ tfe dxbvex ck~e~ |kxa m`d ik`er. Tfmt lcbtnf xeib`ded ie ko k`e txbz oxki remx~ mlk tfmt dbd `kt |kxa kut m~ em~bcr.B fmd fkkaed tk m tfxee)~tkz Hkb~e Zmzex ckmd mt tfe rmxd# oueced# m`dfemded `kxtf# eve`tumccr tk eiztr kut b` _exik`t. Ir obx~t ~tkz |m~ mt ~bb` tfe ikx`b`l b` @mulmtuna# Nk``entbnut# m ~imcc tk|` gu~t ~kutf ko \mtexhuxr koo Xkute 6. B oku`d tfe ~tkz b` m ikdex` ~trce b`du~txbmc zmxa#tfe omx tfbxd ko m cmxle `e|cr nk`~txunted hubcdb`l ~uxxku`ded hr |kkd~. Bt|m~ ir obx~t vb~bt tfexe# m`d B e`gkred tfe u`ezented }ubet |fe` B ~futdk|` tfe e`lb`e mt mhkut `b`e)tfbxtr b` tfe eve`b`l. B fmd m lkkd `blft,~~ceez |btfkut u~b`l ouec.Mt ~b b` tfe ikx`b`l B |m~ m|mae m`d mt tfe xenebvex,~ |b`dk|. ^b`ne Bckka cbae ^m`tm Ncmu~ |btf ir ck`l |fbte fmbx m`d hemxd# B ~mbd# (Fk|dr. Bhxkulft rku ~kie zxe~e`t~.(Tfe xenebvex lmve ie m ~txm`le ckka# m`d tfe` tkka ir zmzex~. (Rku b`tfe dkkx;((@k. \fbnf dkkx rku |m`t ie b`;(Fe lmve tfe zmzex~ hmna tk ie m`d ~mbd# (Tfe obx~t k`e tfexe. \e,cc hehmna oxki hxema mt ~b)tfbxtr.( B dbd fmve m` mzzkb`tie`t okx ~b.B kze`ed tfe hmx` dkkx~ ko tfe txmbcex# hmnaed b`tk tfe dkkx |btfkut mzxkhcei# m`d |mcaed hmna b`tk tfe |mxefku~e. Tfe ckmd ckkaed lkkd#zmccet~ ko hked koobne zmzex b` tfe `k~e hefb`d cmxle xkcc~ ko zmzex#
 
evexrtfb`l ~txmblft m~ bo bt fmd `evex ceot tfe |mxefku~e. ^b`ne tfb~ |m~ mHkb~e kutcet# B dbd`,t ~ee m zxkhcei.Mt ~b)tfbxtr# tfe xenebvex xetux`ed# ckkaed mt tfe ckmd# m`d ~mbd# (Dxbvex#|e,ve lkt m zxkhcei.(Tfk~e mxe |kxd~ B dk`,t cbae tk femx# ~k B |mcaed tk|mxd tfe txmbcex m`dm~aed# (\fmt;((Kux zmccet~ mxe b` tfe `k~e. Tfe xe~t ko tfe ckmd b~ xkcc~# m`d |e nm`,tfm`dce xkcc~.((Kf# ~fbt#( B xezcbed m`d ckkaed b`~bde tfe txmbcex. (Nm`,t rku zbna tfexkcc~ uz k` tfe okxa~;((@k# tfmt,d nmu~e dmimle# m`d |e,xe `kt zmrb`l okx dmimle.(B nk`~bdexed ir kztbk`~# m`d tfe` denbded tfexe |exe `k`e. B dk`,timae e`kulf ik`er tk zmr okx dmimle kx okx ~fbotb`l oxeblft. (Kamr# cetie nmcc db~zmtnf m`d ~ee |fmt |e nkie uz |btf.((Rku nkucd dk tfe ~tkz~ hmna|mxd~. \e u~umccr ~tkz xenebvb`l mt te`#hut nk`~bdexb`l |fmt fmzze`ed |e,cc tmae rku koo cmtex.(B,d tfkulft ko tfmt# m`d }ubnacr db~ib~~ed tfmt kztbk` due tk tfedb~tm`ne~ b`vkcved. B ezcmb`ed# (B mzzxenbmte tfmt# hut B dk`,t tfb`a tfmt|kucd fecz. Tfe cm~t ~tkz b~ uz b` ^|m`tk`# _exik`t# m`d B fmve m zbnauz b`\bccb~tk`.((\fexe,~ ^|m`# |fmtevex;((^|m`tk`; Mhkut obve ibce~ ~kutf ko Nm`mdm#( t|k m`d m fmco ~tmte~`kxtf.Fe lmve ie m`ktfex ~txm`le ckka# nck~e tk m fmco ~ibce. (@k# B lue~~rku nm`,t dk rkux ~tkz~ hmna|mxd~.(B tkcd fbi# (Cet ie nmcc db~zmtnf.( B zucced kut ko tfe dkkx# zmxaed mt tfeedle ko tfe dknab`l mxem ~k ktfex decbvexbe~ nkucd let b`# nck~ed tfe txmbcex#m`d nmcced tfe koobne.\fe` Db~zmtnf zbnaed uz tfe zfk`e# B ~mbd# (Nfmxcbe# B,i uz mt@mulmtuna |btf tfmt tfxee ~tkz Hkb~e# m`d bt,~ ckmded hmna|mxd~.((^k; Fmve tfei zucc bt koo m`d zut hmna |fmt b~`,t tfebx~.( Fe ~ku`dedoxmwwced# m~ bo tfb~ |m~ zxkhcei `uihex te`# obotee` ib`ute~ b`tk tfeikx`b`l.(B tfkulft ko tfmt. Tfer nm`,t fm`dce xkcc~# m`d tfmt,~ |fmt tfe xe~t ko tfeckmd b~.((M`d rku,xe lkb`l tk))`kze# nm`,t ~|btnf tfe xu`. Dmi` bt# |fk zbnaedtfb~ uz;( Fb~ hckkd zxe~~uxe |m~ xb~b`l1 B nkucd femx bt.(B dk`,t a`k|# m`d bt |m~`,t tfebx omuct m`r|mr. M zmxt)tbiex |kucd`,ta`k| |fk tkka |fmt. Fe,d deze`d k` tfe |mxefku~e nxe| tk let bt xblft. Bdbd`,t a`k| tfe~e lur~ nkucd`,t fm`dce xkcc~ ebtfex# ~b`ne bt,~ ir obx~t tbiefexe.((Remf# rku,xe xblft. Dmi`- \ecc# |e,cc nmcc tfe hxkaex m`d ~ee |fmt |enm` obluxe kut. Tfb~ |bcc tmae m |fbce. Nmcc u~ hmna b` m` fkux kx ~k.(
 
B,d `evex femxd tfe femd db~zmtnfex ~ku`d ~k db~lu~ted. B |k`dexed|fk |m~ lkb`l tk zmr okx |fmtevex |e dbd. B nkucd femd `kxtf m`d ~tmxthmna|mxd~# hut B,d dk mcc tfe ~tkz~ tkikxxk|# m`d bt ~ku`ded m~ bo tfezbnauz zmbd |ecc.T|k m`d m fmco fkux~ cmtex# B cemx`ed |fmt |e |kucd dk. \fe` B nmccedb` okx tfe tfbxd tbie# tfe db~zmtnfex tkcd ie# (Hxbm`# rku,xe lkb`l tk m|mxefku~e b` ^zxb`lobecd# Im~~mnfu~ett~. Tfer,cc zucc koo tfe ckmd# aeez tfe@mulmtuna# m`d ckmd rkux ktfex ~tkz~ nkxxentcr. Rku nm` imae bt tk Fkcrkaetkdmr1 tfer dk`,t nck~e u`tbc tfxee m`d tfer,xe gu~t m hbt `kxtf oxki^zxb`lobecd. Hut rku |k`,t imae bt tk ^|m`tk`.(M nfmcce`le. B fmd m ib~~bk`. Tfb~ |kucd he ou`. (B,cc lbve bt m ~fkt. Lbveie tfe dbxentbk`~ tk tfe |mxefku~e m`d ~ee bo ^|m`tk`,cc ~tmr cmte.((\e,cc nmcc hktf ~tkz~ m`d rkux zbnauz m`d cet tfei a`k| |fmt,~ lkb`lk`.((Nmtnf rm. B,i xu``b`l.( B xm` kut tk tfe txuna m`d txbed tk fuxxr tfxkulfikx`b`l txmoobn. M~ B mzzxkmnfed Fmxtokxd# Nk``entbnut# B oku`d tfe k`cr~ck|dk|` ko tfe ikx`b`l m`d# nk`txmxr tk ir u~umc zxmntbne# B ~tmred b` tfene`tex cm`e |btf tfe fkze tfmt txmoobn |kucd ock| hettex b` tfe cm`e m|mroxki tfe ebt~. Txmoobn k` B`tex~tmte 2= `kxtf ock|ed |ecc# m`d B ob`mccrxemnfed ^zxb`lobecd# IM. M }ubna txbz uz B`txm~tmte 82= m`d |e~t k`Hu~b`e~~ Xkute 8: hxkulft ie tk m` m`nbe`t omntkxr nkizce# ~evexmcfule xed hxbna hubcdb`l~ tfxee ~tkxbe~ fblf tfmt |exe ~uxxku`ded hr m okux)okkt tmcc hxbna |mcc tkzzed |btf m tfxee okkt tmcc |xkulft bxk` oe`ne.E`txm`ne~ mcik~t tkk ~imcc okx m xkmd txuna mcck|ed mnne~~ b`tk tfe m`nbe`tibcc. Tfb~ |m~ tfe zcmne B |m`ted.B ~|u`l ceot tfxkulf tfe lmte m`d mzzxkmnfed tfe fule hxbna imb`hubcdb`l |fexe ~bl`~ zkb`ted ie tk|mxd tfe xblft ~bde ko tfe nkizce.Fmco|mr tk tfe e`d ko tfe hubcdb`l# m ~bl` dbxented ie tk tfe dkkx B |m`ted.\fbte zmb`t zeeced oxki tfe |kkd# m`d tfe dbxt tfmt zmttex`ed tfe ~}umxelcm~~ zm`e~ dboou~ed tfe vbe| tfxkulf tfei. B`~bde tfe dkkx# tfe t|k)tk`elxee` ~fbzzb`l koobne |mcc tk tfe ceot m`d tfe tfxee oeet tmcc hmxxbex tk tfexblft de~bl`mted m ,nkxxbdkx,. ^moetr zk~tex~ m`d u`bk` `ktbne~ nkvexed tfeoucc |mcc# enezt |fexe m |b`dk| kze`ed tk tfe ~fbzzb`l koobne.M~ B mzzxkmnfed tfe |b`dk|# B ~m| tfmt m` kcdex im` ~fuooced zmzex~mt tfe nku`tex u`dex tfe |b`dk|. Fe lxk|ced# (\fmtdmrm |m`t;(B m`~|exed# (Zmxaex,~ Ezxe~~. Rku,xe ~uzzk~ed tk xedk ir ckmd.((Kf remf. Tfe ouna uz. Zut bt b` dkkx tfxee. \e,cc let tk rm.( Tfer dbd#eoobnbe`tcr. Hr eceve`)obotee`# B |m~ mt tfe zxb`tb`l zcm`t b` Fkcrkae. Tfertkka k`cr obotee` ib`ute~ tk u`ckmd ie# m`d tfe` B |m~ k` ir |mr `kxtf. Be~tbimted B |kucd tmae tfxee tk tfxee m`d m fmco fkux~ tk let tk ^|m`tk`# bo B fuxxbed. Bo tfer |mbted okx ie# m`d u`ckmded ie }ubnacr# B iblft imae irzbnauz.Mt tfxee b` tfe motex`kk`# B hmnaed uz tk tfe dkna ko tfe zxb`tb`l zcm`t b`

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->