Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
016-iddaru-mogullu-06

016-iddaru-mogullu-06

Ratings:
(0)
|Views: 4,206|Likes:
Published by telugubad
Uploaded from Google Docs
Uploaded from Google Docs

More info:

Published by: telugubad on Jul 24, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2014

pdf

text

original

 
‚žÁâ§ÁÅ ¥ÉÅÁÅ®ÁÅò- 6 ¤ÂÁÏ
ŠÁÑ ¯Á›Ï ªÊŽ§ÂþÃà ˆ¥ €§ÁãÏ ¨ʞÁÅ. €žÊ¬Á¥Á¦ÁÏ¨Í œÁ¨ÉœÃà úÁƬÃþÁ §Â¥ÁþÂÁÏ à ªÊŽ§÷þÁÁä §ÁÆ¡ÁÏ žÁ§ÁîþÁ¥ÃúÃÖÏžÃ. ¦ÁþÁ úÁÆ¡Áô¨Å¨Ã¡ÁÂ¨Ï ±ÂýÅ ªÊŽ§÷ ¥ÉŨ ¤ÂÂþÃä €œÁÅÁÅÑþéÙñͦÁ ¦. ‚žÁâ§ÃÄ ‡Ï£§Â¬ÃÏ÷  ©ÁôÏžÃ.‚žÁϜ §ÉÏ™ÁÅ ¬ÉÁþ÷ ¨ Â¨Ï¨Í ¥ÁÅìñͦϞÃ.€¬ÁÏÁ¨ÃåœÁ ¡ÁëœÄ§Á úÁ§Áê ¥ÁÅÏžÁÅ ªÊŽ§÷ £É™÷§ÁÆÏ ¨Íà ¡Á§Ãɜ™ÁÅ. œÁ¨Å¡Áô ©Ã¬ÁŧÁÅ ü§ʬÞìÁ¥ÉŨœÍ £Í§Â ¡Á™ÁÅÁÅþà ©ÁôþÁä ©ÃªÂ¨Â¯Ã ©¡Áô¥žÁ ÁýÃÛ œÁýÃÛ " ÌÏ¡Á ¥ÁÅþÃÃÏžÃ...¥¦ÁþÁ!...." €ÏýÆ ¨ÅÏ €ÏžÁÅÁÅþà úÁÅýÛ£ÉýÅÛÁÅþÂä™ÁÅ.©ÃªÂ¨Â¯Ã ©É¨ÃÁ¨Â œÃ§Ãà ŠÁÑ ©ÁôžÁÅýÅþÁ ¨ÊúÃÏžÃ.¥ÁÏúÁÏ úéÁ§Á ©Ê¨Â™ÁÅœÁÅþÁä ¨ÏÂþà €ÏžÁÅÁÅþêÁ§Ä§ÂþÃä €ÏžÁÅ¨Í žÁƧÁÅÖÁÅÏýÆ ©Á›ÅÁÅœÁÅþÁä¬Áí§ÁÏœÍ þͧÁÅ ¡ÉÁŨÅÖÁÅþà "‡ÁÑ™Á? " €ÏžÃ.
 
€¡ÁåýÃà ¬Á œÊ§ÁÅÁÅþÁä ªÊŽ§ÁÏ " öÁ¨Í ÁƧÁÅÖþéÁôþÂä§ÁÅ. ¥ÁþÁÏ ¥ÁþÁ ÿÁ™Â©Ã™Ã¨Í ¡É§Áýà œÁ¨Å¡ÁôÉ™Á ¡ÉýÛ ¨ÊžÁÅ. þÁÅ©Êí¥ £¦ÁýÁÅ §ÂÁÅ. þÊþÁňžÍ¨Â ¥þÊü÷ úʳÂþÁÅ. ƒ¨Í £ýۨŠÁýÊÛ¬ÁÅÍ! "€ÏýÆ œÃ§Ãà œÁ¨Å¡Áô ©Ê¬Ê¬Ã öÁ¨Íìà þÁ™Ãú™ÁÅ.€œÁþÃà ú¨ Í¡ÁÏ ©ÁúÃÖÏžÃ. €ÏœÁ ¥ÊþÁ§÷ ¨É¬÷ ÂœÁþÃÏýÍìà ©ÁúÃÖþÁÏžÁÅÁÅ. €ž œÁþÁÅ þÁÁäÏ ©ÁôþÁä¡Áôå™ÁÅ."¬ÃÁÅ ¨ÊžÁÆ? úÁ™ úÁ¡Áôå™ÁÆ ¨ÊÁÅϙ ‚ÏýÍü̧Á£™ÂÝþÃÃ!""³Â§Ä! ¥Á  ©Ã™Á ‚ÏýÃà œÂ®ÁÏ ¡ÉýÃÛ ©É®ÃòÏžÃ.£¦Áý ©Ëý÷ úʬà ŠÁýÊ £Í§ÁÅ . ¬Á¥Á¦Á ÂþÃà ¬ÃÁ§ÉýÅÛÁÆ™Á ¨ÊžÁÅ. ¥ ¡É§Áýà œÁ¨Å¡Áô œÉ§Ãúà ©ÁôÏýÊþÁÆ..."€ÏýÆ þÂþ÷ ú™ÁÅ §Â¥ÁþÂÁÏ.€¡ÁåýÃÊ ¥ÊÁ±ÍœÁÅ ÂϤħÁêÏ ¡ÁëžÁ§Ãî¬ÁÅàþÁäªÊŽ§ÁÏ €ÁÑ™ÃœÍ ¡Ã. ³Í²Â¨Í ÁƧÁÅÖþÂä™ÁÅ.€ÏýÊ œÁþÁÅ ©Â¦ÏúÁÅÁÅÏýÅþÁäžÃ ¦ÁþÁ ¤Â§ÁêþÊ €þç¥ÁþÂÁÏ à œÉ¨Ã¦ÁžÁþÁä ¥Á Âý
 
ƒ ÁÏ™ÁÏ ˆžÍ¨Â ÁýÉÛÃÑ¬Ê œÁþÁÅ ‡¨ÂÁÆ ©ÃªÂ¨Â¯Ãà ‚úÃÖþÁ ¥Á Âý ¡Áë§ÁÏ žÁƧÁÏ  ©É®Ãò±ÍœÂ™ÁÅ.€ÏœÊ žÁÅ. ‚¡Áôå™ÁÅ ©ÃªÂ¨Â¯Ã ‡ÏœÁ žÁþÂä,€©ÁªÁÏ ©ÁúÃÖþÁ¡Áôå™Á¨Â œÁþÁ úÊœÁ©Â¦ÏúÁÅÍÁÅϙ ©ÁôÏ™Á¨ÊžÁÅ €þÊ þÁ¥ÁéÁÏ ƒ§ÍüÅ ‚ÏúÁÅ¥ÃÏúÁÅ £¨¡Á™Ã±Í¦ÏžÃ. ¥Á ÂœÁëÏžÂþÃà ©Â®Áò ¬Áϳ§ÁÏ ±Â™ÁÅ úʦÁ™Á¥ÉÏžÁÅÁÅ?"€þÊ ŸÍ§Ã›Ã¨Í ³Âñ͜ÁÅþÂä¦÷ ªÊŽ§÷ ¨ÍúÁþÁ¨Å.Âþà §Â¥ÁþÂÁÏ ©ÁúÃÖþÁ §Á›Ï ©Ê§ÁÅ.©®ÁÆòÿÃÏúÃþÁÏœÁ ©É°Ã ¡Á¡Áå žÁÅ ¦ÁþÁ. €ÏžÁÅÊ¡É®ÂòÏ ‡¨Â ¡Áë©Á§ÃàϬÁÅžÍ úÁƬÁÅÍ™ÂþÃÊ ¥ÉþÙÁ£Åç ‚¥Áéþà úÉ¡ÃåÏžÃ. ©Â®Áòþà §É™÷ öÁϙə÷ ¡ÁýÅÛͩ¨þÃ, €ÏœÁ ÁÏýÊ ¥ÁÅŽêÏ  ©ÃªÂ¨Â¯ÃúÉ¡ÃåþÁýÅì ŠÁѳ§Ãà ¬Á§Ã¡ÉýÅÛÁÅÏýÅϞ ¨ÊÁ€œÁþÁÅ ¡Áë¨Í¤Á ¡É™ÃœÊ €©ÁªÁÏ žÌ§ÃÃþÁ¡Áôå™Á¨Â€œÁþÃœÍ ±Ì™Ã¡ÃÏúÁÅÁÅÏýÅÏžÂ? €þʞÜʨÅÖͩ¨Ã. ‰œÊ ¡É®ÂòÏ  ©Ã«Á¦ÁÏ¨Í ©Í™Ã±Í¦ÏžÁþà œÉ¨Å¬ÁÆàþÊ ©ÁôÏžÃ. ªÊŽ§ÁÏ ÁÆýϞɣçà žÂ³ÍÿÁ¥Ë±Í¦ ¥Á®ò §ÉÏ™Í ³Â§Ã ‡¨Â¨ÌÏÃ±Í¦ÏžÍ Á®Âò§Â úÁƳ™ÁœÁþÁÅ.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
kattakirankumarjanu liked this
1 hundred reads
1 thousand reads
Aravind Kumar added this note
ee kadha chaala bagundi. ilantivi akkuvaga raaste, maa lati brahma charulaku melu
gangadhar736633 liked this
Raghava Rao liked this
Raghava Rao liked this
Battala Sudhakar liked this
dtk_23 liked this
dtk_23 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->