Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
20Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Tai San Xuat Sinh Khoi Nam Duoc Lieu

De Tai San Xuat Sinh Khoi Nam Duoc Lieu

Ratings: (0)|Views: 713|Likes:
Published by hangtran9x

More info:

Published by: hangtran9x on Jul 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

 
 SVTH: Nguy
n V
ũ
Duy Khanh GVHD: Th.S Nguy
n Minh Khang1
Ph
n 1: M
Ở 
 
ĐẦ
U
1.1
 
ĐẶ
T V
N
ĐỀ
 
Theo chúng ta
đ
ã bi
ế
t thì Linh chi là m
t trong
đượ 
c th
o thiên nhiên
đượ 
c x
ế
p vàolo
i th
ượ 
ng d
ượ 
c. Cách
đ
ây hàng ngàn n
ă
m, n
m Linh chi
đ
ã
đượ 
c dùng
để
làm thu
c,các sách d
ượ 
c th
o c
a nhi
u tri
u
đạ
i
ở 
Trung Qu
c
đề
u ghi nh
n Linh chi
đượ 
c s
d
nglàm thu
c t
lâu
đờ 
i. Giá tr
d
ượ 
c li
u c
a Linh chi
đ
ã d
ượ 
c ghi chép trong các th
ư
t
ch c
 c
a Trung Qu
c, cách nay h
ơ 
n 4000 n
ă
m (Zgao, J.D., 1994). T
nh
ng kinh nghi
m l
ư
utruy
n trong nhân gian, loài ng
ườ 
i
đ
ã bi
ế
t s
d
ng Linh chi theo nhi
u cách khác nhau.
Đế
n nay khoa h
c k
thu
t phát tri
n, n
m Linh chi còn
đượ 
c các nhà khoa h
c trênth
ế
gi
ớ 
i ch
ng minh
đượ 
c tác d
ng h
u ích trong vi
c
đ
i
u tr
b
nh: ung th
ư
, cao huy
ế
táp, ti
u
đườ 
ng, tim m
ch, HIV, viêm gan siêu vi, suy nh
ượ 
c th
n kinh… [3, 9]Hi
n nay Linh chi không còn khan hi
ế
m nh
ư
lúc tr
ướ 
c do con ng
ườ 
i có th
ápd
ng k
thu
t
để
nuôi tr
ng Linh chi trong môi tr
ườ 
ng nhân t
o và ngày càng phát tri
nm
nh trên th
ế
gi
ớ 
i và
đạ
t
đế
n quy mô công nghi
p. Trong hai th
p niên g
n
đ
ây, các nhàkhoa h
c
ở 
n
ướ 
c Nh
t B
n, Trung Qu
c, Hàn Qu
c, Singapore, Hongkong
đ
ã t
ă
ng c
ườ 
ngnghiên c
u s
n xu
t n
m Linh Chi và m
ở 
r
ng hi
u qu
s
d
ng d
ượ 
c li
u này.T
i th
tr
ườ 
ng Vi
t Nam, nhu c
u s
d
ng n
m Linh chi làm thu
c ch
a b
nh
ở 
 trong n
ướ 
c c
ũ
ng nh
ư
xu
t kh
u ngày càng t
ă
ng. Nhi
u c
ơ 
s
ở 
 
đ
ã ti
ế
n hành nghiên c
u nuôitr
ng, ch
ế
bi
ế
n và th
ă
m dò các ho
t ch
t sinh h
c có trong n
m Linh chi. Các thành ph
nhóa h
c có trong n
m Linh chi r
t phong phú bao g
m các nhóm: acid béo, steroid,alcaloid, protein, polysaccharide… [19]. Trong
đ
ó thành ph
n có tác d
ng d
ượ 
c lý quýbáu,
đặ
c tr
ư
ng cho n
m Linh chi ph
n l
ớ 
n thu
c nhóm triterpenoid [2].Vi
t Nam v
ớ 
i khí h
u nhi
t
đớ 
i gió mùa và ngu
n nguyên li
u cellulose d
i dào,
đ
ãt
o
đ
i
u ki
n cho ngh
tr
ng n
m không ng
ng phát tri
n. Hi
n nay c
n
ướ 
c có 32/61 t
nhthành
đ
ã có c
ơ 
s
ở 
nuôi tr
ng n
m d
ượ 
c li
u (tháng 12/2001) [6].D
a vào tình hình ngày càng phát tri
n c
a ngành n
m
ở 
Vi
t Nam và s
cho phépc
a b
môn công ngh
sinh h
c c
a Tr
ườ 
ng Cao
đẳ
ng Kinh t
ế
– Công ngh
TP. H
Chí 
 
 SVTH: Nguy
n V
ũ
Duy Khanh GVHD: Th.S Nguy
n Minh Khang2
Minh chúng tôi quy
ế
t
đị
nh th
c hi
n
đề
tài “Xây d
ng quy trình s
n xu
t sinh kh
i s
ợ 
in
m
Ganoderma lucidum
”.
1.2
 
M
C
Đ
ÍCH
Xây d
ng quy trình s
n xu
t sinh kh
i t
ơ 
n
m Linh chi.
1.3
 
YÊU C
U
Ø
 
Xác
đị
nh
nh h
ưở 
ng các y
ế
u t
dinh d
ưỡ 
ng
đế
n t
c
độ
t
ă
ng tr
ưở 
ng c
a s
ợ 
i n
mLinh chi
Ø
 
Xác
đị
nh
nh h
ưở 
ng các y
ế
u t
pH
đế
n t
c
độ
t
ă
ng tr
ưở 
ng c
a s
ợ 
i n
m Linh chi
Ø
 
Xác
đị
nh
đườ 
ng cong t
ă
ng tr
ưở 
ng c
a s
ợ 
i n
m Linh chi
Ø
 
T
i
ư
u hóa
đ
i
u ki
n nuôi c
y s
ợ 
i n
m Linh chi theo quy trình th
c nghi
m
Ø
 
Phân tích thành ph
n ho
t ch
t có trong s
ợ 
i n
m Linh chi
1.4
 
H
N CH
 
ĐỀ
TÀI
Ch
ư
a kh
o sát h
ế
t các y
ế
u t
dinh d
ưỡ 
ng
nh h
ưở 
ng
đế
n t
c
độ
t
ă
ng sinh kh
i n
mLinh chi.
 
 SVTH: Nguy
n V
ũ
Duy Khanh GVHD: Th.S Nguy
n Minh Khang3
Ph
n 2: T
NG QUAN TÀI LI
U
2.1 N
M LINH CHI
[2, 5, 6, 12]
 2.1.1 Khái quát chung
N
m Linh chi có tên khoa h
c
Ganoderma lucidum,
ng
ườ 
i mi
n B
c x
ư
a còng
i là n
m lim. Trong th
ư
t
ch c
n
m Linh chi còn
đượ 
c g
i v
ớ 
i tên khác nh
ư
Tiên th
o,N
m tr
ườ 
ng th
, V
n niên nhung…N
m Linh chi th
ườ 
ng phân b
 
ở 
vùng nhi
t
đớ 
i và c
n nhi
t
đớ 
i, chúng th
ườ 
ngphát tri
n trên giá th
là g
m
c ho
c các nguyên li
u có ch
t s
ơ 
.Hình thái qu
th
n
m Linh chi
đượ 
c mô t
nh
ư
sau: Tai n
m hóa g
, hình qu
tho
c th
n. M
t trên m
ũ
có vân
đồ
ng tâm và bóng loáng, màu vàng cam cho
đế
n màu
đỏ
 
đậ
m ho
c nâu
đ
en. M
t d
ướ 
i ph
ng, có nhi
u l
nh
li ti, là c
ơ 
quan sinh bào t
. Cu
ngn
m
đặ
c và c
ng, s
m màu và bóng loáng.Giá tr
d
ượ 
c li
u c
a Linh chi
đ
ã
đượ 
c ghi chép trong các th
ư
t
ch c
c
a TrungQu
c, cách nay h
ơ 
n 4000 n
ă
m (Zgao, J.D., 1994). Trong sách “Th
n nông b
n th
o“ cách
đ
ây kho
ng 2000 n
ă
m th
ờ 
i nhà Châu và sau
đ
ó
đượ 
c nhà d
ượ 
c h
c n
i ti
ế
ng Trung Qu
cLý Th
ờ 
i Trân phân ra thành “L
c B
o Linh Chi“ th
ờ 
i nhà Minh v
ớ 
i các khái quát côngd
ng d
ượ 
c lý khác nhau,
ng theo t
ng màu (Lý Th
ờ 
i Trân, 1590).Theo Lý Th
ờ 
i Trân thì n
m Linh chi có 6 màu khác nhau:
ü
 
Xích chi (Linh chi
đỏ
còn g
i H
ng chi)
ü
 
H
c chi (Linh chi
đ
en còn g
i Huy
n chi)
ü
 
Thanh chi (Linh chi xanh còn g
i Long chi)
ü
 
B
ch chi (Linh chi tr
ng còn g
i Ng
c chi)
ü
 
Hoàng chi (Linh chi vàng còn g
i Kim chi)
ü
 
T
chi (Linh chi tím)Cho
đế
n nay Linh chi không còn gi
ớ 
i h
n trong ph
m vi
đấ
t n
ướ 
c Trung Qu
c, màmang tính toàn c
u. Hi
n t
i có kho
ng 250 bài báo c
a các nhà khoa h
c liên quan
đế
nd
ượ 
c tính và lâm sàng c
a Linh chi
đ
ã
đượ 
c công b
.

Activity (20)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thien Phuc Huynh liked this
Thien Phuc Huynh liked this
Thien Phuc Huynh liked this
Little Panther liked this
Trung Au liked this
haudiem liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->