Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
188Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ

การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 54,175|Likes:
Published by Robert Amsterdam
การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ :
ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยมีภาระหน้าที่ในการนำตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ :
ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยมีภาระหน้าที่ในการนำตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Robert Amsterdam on Jul 25, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

 
การสังหารหมู ่ที กรุงเทพฯ
:
ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่าง ประเทศทีประเทศไทยมีภาระหน้าที ในการนําตัวฆาตกรเข้าสู ่กระบวนการ ยุติธรรม
สมุดปกขาวโดยสํานักกฎหมาย
Amsterdam & Peroff 
 
บทคัดย่
เป็นเวลากว่
4
ปที ประชาชนชาวไทยตกเป็นเหยื อของการละเมิดสิทธิ ขั นพื นฐานอย่างต่อเนื องและเป็นระบบ
 
สิทธิดังกล่าวคือสิทธิ ในการ กําหนดทางเลือกของตนผ่านการเลือกตังอย่างแท้จริงที ดํารงอยู ่บน  ฐานของเจตจํานงของประชาชน
 
การโจมตีระบอบประชาธิปไตยเริ  ขึ นด้วยการวางแผนและได้รับการลงมือโดยการทํารัฐประหารโดย ทหารเมื อป
2549
เป็นความร่วมมือของสมาชิกของคณะองคมนตรี
 
ผู้บัญชาการทหารของไทยในการล้มล้างรั ฐบาลที มาจากการเลือกตั  ตามระบอบประชาธิปไตยของนายกรั ฐมนตรีทักษิ
 
ชินวัตร
 
หัวหน้พรรคไทยรักไทย
 
ซึงชนะการเลือกตั งมาถึง
3
สมัยติดต่อกั
 
ทั งในป
 2544, 2548
และ
2549
การรั ฐประหารในป
2549
ถือเป็นการเริ มต้  ในการพยายามที จะฟ  นฟูอํานาจในการชี นําของกลุ ่มทุนเก่า
 
นายทหารระดับสูง
 
ข้าราชการระดับสู
 
และกลุ ่มองคมนตรี
(“
กลุ ่มอํานาจ เก่
”)
 โดยทําลายล้างพลังจากการเลือกตังซึงได้กลายเป็นสิ งท้าทาย อํานาจของพวกเขาอย่างสําคัญและเป็นประวัติการณ์
 
ระบอบที การรั ฐประหารตังขึ นได้เข้าควบคุมหน่วยงานต่างๆของรั ฐบาล
 
ยุบพรรค ไทยรักไทย
 
และตัดสิทธิทางการเมืองของแกนนําพรรคเป็นเวลา
5
ป
 
 
เมือพรรคทีสืบทอดจากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั งใน ปลายป
 
.
. 2550
กกลับถูกศาลเฉพาะกิ
(ad hoc court)
อัประกอบไปด้วยผู้พิพากษาทีแต่งตั งโดยผู้ทําการรั ฐประหารตัดสินให้ ยุบพรรคนั นอีก
 
และเปดทางให้
 
นายอภิสิทธิ 
 
เวชชาชีวะ
 
ขึ นสู ่ตําแหน่ นายกรัฐมนตรี
 
หลังจากนั 
 
รัฐบาลอภิสิทธิกถูกกดดันให้ต้องใช้ มาตรการกดขี เพื อรักษาฐานอํานาจอันไม่ชอบธรรมและปราบการ เคลื อนไหวเพื อประชาธิปไตยที ก่อตัวขึ นเพื อตอบโต้การรั ฐประหาร  โดยทหารเมื อป
2549
และการรั ฐประหารโดยศาลในป
2551
หนึงในวิธีการกดขี กคือการที รั ฐบาลได้บลอกเวปไซท์ประมาณ
50,000
เวป
 
ปดสถานี โทรทัศน์ดาวเทียมของฝายต่อต้านรัฐบาล
 
และกักขังคนจํานวนหนึ งภายใต้กฎหมายหมิ นพระบรมราชานุภาพอันเลื องชื อของ  ไทย
 
และภายใต้
.
.
.
การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ที โหดร้ายพอๆ
 
กั
 
เมื อเผชิญกับการชุมนุมประท้วงโดยมวลชนที ท้าทายอํานาจของ รั ฐบาล
 
รั ฐบาลก ได้เชื อเชิญให้กองทัพเข้ามาจัดการ
 
และได้ระงัเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยการนําพ
.
.
.
ความมั นคงในราชอาณาจักร
 
พร้อมทังพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึงเข้มงวดยิงกว่ามาใช้
 
ตั งแต่วันที 
7
เมษายน
 2553
เป็นต้นมา
 
รั ฐบาลทหารชุดใหม่ของประเทศในนามของศูนย์ อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
(
ศอฉ
.)
 ได้เข้ามาปกครองประเทศโดยไม่มีมาตรการตรวจสอบความรับผิดใดๆ
 
ภายใต้การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
ทีถูกประกาศอย่างไม่เหมาะสม
 
ถูกนํามาบังคับใช้อย่างไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์
 
และใช้อย่างต่อเนื องไม่มีกําหนดเพื อปดปากการคัดค้านใดๆ
 
ที มีต่ รั ฐบาลที ไม่ได้มาจากการเลือกตั 
 
นี เป็นอีกครั งที กลุ ่มอํานาจเก่าไม่ อาจปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื อการปกครองตนเองของประชาชนชาว  ไทยได้ โดยไม่ต้องหันไปหาระบอบเผดจการทหาร  ในเดือนมีนาคม
2553
เกิดการประท้วงต่อต้านรั ฐบาลครั งใหญ่  ในกรุงเทพฯ
 
 โดยกลุ ่มคนเสื อแดง
 
หรือที เรียกว่า
แนวร่วม

Activity (188)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Arp Vallibhakara liked this
Chao Khiewthong liked this
Sathit Laemgla liked this
Sathit Laemgla liked this
Sathit Laemgla liked this
e20irl liked this
e20irl liked this
apple9072 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->