Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
31Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Rolul biocenozelor parazitoide

Rolul biocenozelor parazitoide

Ratings: (0)|Views: 664 |Likes:
Published by carti_gm
ROLUL BIOCENOZELOR PARAZITOIDE ÎN PĂSTRAREA ECHILIBRULUI NATURAL
ROLUL BIOCENOZELOR PARAZITOIDE ÎN PĂSTRAREA ECHILIBRULUI NATURAL

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: carti_gm on Jul 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2012

pdf

text

original

 
 
UNIVERSITATEA “AL.I.CUZA” IA
Ş
I
MUSTA
ŢĂ
GHEORGHE, MUSTA
ŢĂ
MARIANA
ROLUL BIOCENOZELOR PARAZITOIDE ÎN P
Ă
STRAREAECHILIBRULUI NATURAL
IA
Ş
I2000
 
 
CUVÂNT INTRODUCTIV
De mai bine de 30 de ani urm
ă
rim complexele de parazitoizi care limiteaz
ă
, pe cale natural
ă
,unele insecte d
ă
un
ă
toare plantelor de cultur 
ă
. Aten
ţ
ia noastr 
ă
a fost orientat
ă
c
ă
tre d
ă
un
ă
toriiculturilor de varz
ă
din Moldova (
Pieris brassicae
L.,
P. rapae
L.,
P. napi
L.,
Mamestra brassicae
L.,
Plutella xylostella
L.,
Delia brassicae
Bouché etc.)
ş
i asupra unor afide care produc pagube unor culturi (
Brevycorine brassicae
L.,
Urolecuon cichorii
Koch.,
 Acyrtosiphum pisum
Haris,
 Aphis fabae
 Scop.,
Schizaphis graminum
(Rondani) etc.).De altfel, puternica
ş
coal
ă
ie
ş
ean
ă
de entomologie, din care facem parte
ş
i care a fostini
ţ
iat
ă
de profesorul Ioan Borcea
ş
i dezvoltat
ă
de profesorul Mihai Constantineanu a abordat dou
ă
 direc
ţ
ii majore de cercetare:- studiul sistematic
ş
i taxonomic al unor grupe de insecte entomofage (Ichneumonidae,Tachynidae, Chalcididae, Proctotrupoidea, Braconidae, Cynipidae etc.);- complexul de insecte d
ă
un
ă
toare plantelor 
ş
i du
ş
manii lor naturali.Aceste cercet
ă
ri au fost orientate, chiar de întemeietorii acestei
ş
coli de entomologie, c
ă
treinsectele entomofage care controleaz
ă
popula
ţ
iile de insecte d
ă
un
ă
toare în scopul folosirii unor specii în lupta biologic
ă
sau în lupta integrat
ă
.Din cercet
ă
rile noastre
ş
i ale colegilor de la Ia
ş
i,
ş
i nu numai, am reu
ş
it s
ă
acumul
ă
m o seriede date care ne permit s
ă
elucid
ă
m multiple aspecte teoretice
ş
i practice de mare importan
ţă
încercet
ă
rile fundamentale
ş
i aplicative de entomologie.Am reu
ş
it s
ă
facem cunoscute speciali
ş
tilor complexele de entomofagi care controleaz
ă
 numeroase specii de insecte d
ă
un
ă
toare plantelor de cultur 
ă
.Am acumulat suficiente date
ş
tiin
ţ
ifice prin care s
ă
putem demonstra c
ă
, complexele deparazitoizi care controleaz
ă
, pe cale natural
ă
, unele insecte d
ă
un
ă
toare reprezint
ă
un tip particular de biocenoze
ş
i anume
biocenoze parazitoide
. În lucrare caracteriz
ă
m acest tip de biocenoze.Pe baza experien
ţ
ei acumulate am reu
ş
it s
ă
surprindem rolul biocenozelor parazitoide înlimitarea unor d
ă
un
ă
tori
ş
i în p
ă
strarea echilibrului natural.Am înt
ă
rit ideea c
ă
fiecare specie de plante este controlat
ă
de un num
ă
r mai mare sau maimic de specii fitofage, între care se d
ă
o strâns
ă
competi
ţ
ie în vederea asigur 
ă
rii unui loc cât mai bun în cadrul popula
ţ
iilor gazd
ă
.La rândul lor, speciile fitofage devin
ţ
inta atacului speciilor entomofage (parazitoide
ş
ipr 
ă
d
ă
toare). Am cercetat îndeaproape speciile parazitoide din multe complexe biocenotice
ş
i amreu
ş
it s
ă
elucid
ă
m rolul acestora în p
ă
strarea echilibrului natural.
 
 
Parazitoizii ac
ţ
ioneaz
ă
pe diferite paliere trofice; ca parazitoizi primari, secundari, ter 
ţ
iari
ş
ichiar cuaternari. Între speciile parazitoide se stabilesc nesfâr 
ş
ite interrela
ţ
ii pe care nu le po
ţ
i în
ţ
elege dac
ă
 nu le cercetezi îndeaproape. Desigur c
ă
parazitoizii primari au un rol deosebit în economia omului,deoarece limiteaz
ă
popula
ţ
iile unor insecte d
ă
un
ă
toare. Rolul parazitoizilor secundari este negativpentru economia omului, deoarece limiteaz
ă
ac
ţ
iunea benefic
ă
a parazitoizilor primari. Parazitoiziiter 
ţ
iari
ş
i cuaternari pot avea rol negativ s-au pozitiv, în func
ţ
ie de anumite situa
ţ
ii. Ei pot ac
ţ
iona caparazitoizi secundari, ter 
ţ
iari s-au cuaternari, având rolul unui adev
ă
rat sistem tampon în cadrulbiocenozelor, contribuind la p
ă
strarea echilibrului natural.Am reu
ş
it s
ă
prob
ă
m c
ă
pentru economia naturii nu putem împ
ă
ţ
i speciile în bune
ş
i rele, înspecii folositoare
ş
i d
ă
un
ă
toare. Toate speciile sunt importante
ş
i au o func
ţ
ie precis
ă
în cadrulbiocenozelor în care î 
ş
i desf 
ăş
oar 
ă
existen
ţ
a.Cercet
ă
rile efectuate ne-au deschis orizontul în ceea ce prive
ş
te interven
ţ
ia omului înnatur 
ă
, în lupta sa cu insectele d
ă
un
ă
toare.Am c
ă
p
ă
tat convingerea c
ă
nu putem interveni în natur 
ă
nici cu arma chimic
ă
, nici cu ceabiologic
ă
,
ă
ă
s
ă
cunoa
ş
tem cu exactitate care este starea real
ă
a biocenozei
ş
i în ce const
ă
 dezechilibrul care a ap
ă
rut. În caz contrar ac
ţ
iunile noastre sunt oarbe sau chiar negative.Ca speciali
ş
ti în domeniul protec
ţ
iei plantelor suntem con
ş
tien
ţ
i de faptul c
ă
înainte de aac
ţ
iona într-o biocenoz
ă
trebuie s
ă
realiz
ă
m o analiz
ă
cu adev
ă
rat
ş
tiin
ţ
ific
ă
. Trebuie s
ă
în
ţ
elegem c
ă
 nu putem interveni pentru a proteja o cultur 
ă
de plante împotriva unei specii d
ă
un
ă
toare, f 
ă
ă
a m
ă
ridezechilibrul existent sau a crea noi dezechilibre, dac
ă
nu stabilim întâi cu exactitate care estesitua
ţ
ia real
ă
din punct de vedere ecologic. Este limpede chiar 
ş
i pentru un nespecialist c
ă
o anumit
ă
 cultur 
ă
atacat
ă
este în primejdie
ş
i c
ă
atacul poate progresa
ş
i crea pagube mult mai mari. Trebuies
ă
stabilim îns
ă
în ce faz
ă
este atacul
ş
i în ce m
ă
sur 
ă
specia d
ă
un
ă
toare este controlat
ă
dedu
ş
manii s
ă
i naturali. Am întâlnit situa
ţ
ii în care s-a intervenit cu substan
ţ
e chimice în vedereacombaterii speciei
Plutella xylostella
de
ş
i larvele se g
ă
seau în ultimul stadiu
ş
i peste 50% din ele î 
ş
iformau coconi pentru transformarea în crisalid
ă
, iar procentajul de parazitare era de peste 90%. Într-o asemenea situa
ţ
ie nu s-a ac
ţ
ionat împotriva d
ă
un
ă
torului, ci împotriva faunei utile.Nici o specie nu tr 
ă
ie
ş
te izolat. Speciile dintr-o biocenoz
ă
depind în existen
ţ
a lor unele dealtele. Între specii se stabilesc interrela
ţ
ii deosebit de complexe. De aceea, în activitatea noastr 
ă
deprotec
ţ
ie a plantelor trebuie s
ă
pornim de la cunoa
ş
terea real
ă
a biocenozelor.Trebuie s
ă
trecem de la conceptul c
ă
putem lucra doar cu o singur 
ă
specie, la un nouconcept, acela c
ă
nu se poate interveni în mod ra
ţ
ional în natur 
ă
, f 
ă
ă
a provoca dezechilibre, dac
ă
 

Activity (31)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lavinia Calistru liked this
GABRIELA_TUDORA liked this
Haisan Elena liked this
dormicro liked this
Stf Stef liked this
totoreanf liked this
Claudia Ioana liked this
Stoian Andrei liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->