Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CĐ-Hoa-khoiA2010

CĐ-Hoa-khoiA2010

Ratings: (0)|Views: 291 |Likes:
Published by Pham Doan Le Binh

More info:

Published by: Pham Doan Le Binh on Jul 26, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/12/2014

pdf

text

original

 
B
GIÁO D
C VÀ
Đ
ÀO T
O
ĐỀ
CHÍNH TH
Ứ 
C
 Đề 
thi có 05 trang)
ĐỀ
THI TUY
N SINH CAO
ĐẲ
NG N
Ă
M 2010Môn: HÓA H
C; Kh
i A
Th
ờ 
i gian làm bài: 90 phút, không k 
ể 
th
ờ 
i gian phát 
đề 
 
đề
thi 941
H
, tên thí sinh
:.......................................................................
...
 
S
báo danh
:............................................................................
Cho bi
ế
t nguyên t
kh
i (theo
đ
vC) c
a các nguyên t
:H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
I. PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (40 câu, t
ừ 
câu 1
đế
n câu 40)Câu 1:
Liên k 
ế
t hoá h
c gi
a các nguyên t
trong phân t
H
2
O là liên k 
ế
t
A.
c
ng hoá tr 
không phân c
c.
B.
c
ng hoá tr 
phân c
c.
C.
ion.
D.
hi
đ
ro.
Câu 2:
Cho 10 ml dung d
ch ancol etylic 46
o
ph
n
ng h
ế
t v
ớ 
i kim lo
i Na (d
ư
), thu
đượ 
c V lít khíH
2
(
đ
ktc). Bi
ế
t kh
i l
ượ 
ng riêng c
a ancol etylic nguyên ch
t b
ng 0,8 g/ml. Giá tr 
c
a V là
A.
0,896.
B.
3,360.
C.
4,256.
D.
2,128.
Câu 3:
Thu
phân hoàn toàn tinh b
t trong dung d
ch axit vô c
ơ 
loãng, thu
đượ 
c ch
t h
u c
ơ 
X. ChoX ph
n
ng v
ớ 
i khí H
2
(xúc tác Ni, t
o
), thu
đượ 
c ch
t h
u c
ơ 
Y. Các ch
t X, Y l
n l
ượ 
t là:
A.
glucoz
ơ 
, fructoz
ơ 
.
B.
glucoz
ơ 
, sobitol.
C.
glucoz
ơ 
, saccaroz
ơ 
.
D.
glucoz
ơ 
, etanol.
Câu 4:
Ch
t r 
n X ph
n
ng v
ớ 
i dung d
ch HCl
đượ 
c dung d
ch Y. Cho t
t
dung d
ch NH
3
 
đế
n d
ư
 vào dung d
ch Y, ban
đầ
u xu
t hi
n
ế
t t
a xanh, sau
đ
ó
ế
t t
a tan, thu
đượ 
c dung d
ch màu xanhth
m. Ch
t X là
A.
Cu.
B.
CuO.
C.
Fe.
D.
FeO.
Câu 5:
Các kim lo
i X, Y, Z có c
u hình electron nguyên t
l
n l
ượ 
t là: 1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
; 1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
;1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
1
. Dãy g
m các kim lo
i x
ế
 p theo chi
u t
ă
ng d
n tính kh
t
trái sang ph
i là:
A.
Z, X, Y.
B.
Y, Z, X.
C.
X, Y, Z.
D.
Z, Y, X.
Câu 6:
Cho
 
9,125 gam mu
i hi
đ
rocacbonat ph
n
ng h
ế
t v
ớ 
i dung d
ch H
2
SO
4
(d
ư
), thu
đượ 
c dungd
ch ch
a 7,5 gam mu
i sunfat trung hoà. Công th
c c
a mu
i hi
đ
rocacbonat là
A.
Ca(HCO
3
)
2
.
B.
Mg(HCO
3
)
2
.
C.
 NaHCO
3
.
D.
Ba(HCO
3
)
2
.
Câu 7:
 
Để
trung hoà 15 gam m
t lo
i ch
t béo có ch
s
axit b
ng 7, c
n dùng dung d
ch ch
a a gam NaOH. Giá tr 
c
a a là
A.
0,200.
B.
0,280.
C.
0,075.
D.
0,150.
Câu 8:
H
 p th
hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(
đ
ktc) vào 125 ml dung d
ch Ba(OH)
2
1M, thu
đượ 
c dungd
ch X. Coi th
tích dung d
ch không thay
đổ
i, n
ng
độ
mol c
a ch
t tan trong dung d
ch X là
A.
0,4M.
B.
0,6M.
C.
0,1M.
D.
0,2M.
Câu 9:
Cho 29,8 gam h
n h
ợ 
 p b
t g
m Zn và Fe vào 600 ml dung d
ch CuSO
4
0,5M. Sau khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, thu
đượ 
c dung d
ch X và 30,4 gam h
n h
ợ 
 p kim lo
i. Ph
n tr 
ă
m v
kh
il
ượ 
ng c
a Fe trong h
n h
ợ 
 p ban
đầ
u là
A.
43,62%.
B.
56,37%.
C.
64,42%.
D.
37,58%.
Câu 10:
Polime nào sau
đ
ây
đượ 
c t
ng h
ợ 
 p b
ng ph
n
ng trùng ng
ư
ng?
A.
 poliacrilonitrin.
B.
 poli(metyl metacrylat).
C.
 polistiren.
D.
 poli(etylen terephtalat).
Câu 11:
An
đ
ehit no m
ch h
ở 
X có công th
c
đơ 
n gi
n nh
t C
2
H
3
O. Công th
c phân t
c
a X là
A.
C
6
H
9
O
3
.
B.
C
4
H
6
O
2
.
C.
C
8
H
12
O
4
.
D.
C
2
H
3
O.
Trang 1/5 - Mã
đề
thi 941
 
Câu 12:
Hai ch
t X và Y có cùng công th
c phân t
C
2
H
4
O
2
. Ch
t X ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i kim lo
i Navà tham gia ph
n
ng tráng b
c. Ch
t Y ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i kim lo
i Na và hoà tan
đượ 
c CaCO
3
.Công th
c c
a X, Y l
n l
ượ 
t là:
A.
CH
3
COOH, HOCH
2
CHO.
B.
HCOOCH
3
, HOCH
2
CHO.
C.
HCOOCH
3
, CH
3
COOH.
D.
HOCH
2
CHO, CH
3
COOH.
Câu 13:
 
Ứ 
ng v
ớ 
i công th
c phân t
C
2
H
7
O
2
 N có bao nhiêu ch
t v
a ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaOH, v
a ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch HCl?
A.
2.
B.
3.
C.
1.
D.
4.
Câu 14:
 
Đố
t cháy hoàn toàn 2,76 gam h
n h
ợ 
 p X g
m C
x
H
y
COOH, C
x
H
y
COOCH
3
, CH
3
OH thu
đượ 
c 2,688 lít CO
2
(
đ
ktc) và 1,8 gam H
2
O. M
t khác, cho 2,76 gam X ph
n
ng v
a
đủ
v
ớ 
i 30 mldung d
ch NaOH 1M, thu
đượ 
c 0,96 gam CH
3
OH. Công th
c c
a C
x
H
y
COOH là
A.
CH
3
COOH.
B.
C
2
H
5
COOH.
C.
C
2
H
3
COOH.
D.
C
3
H
5
COOH.
Câu 15:
Cho a gam Fe vào 100 ml dung d
ch h
n h
ợ 
 p g
m HNO
3
0,8M và Cu(NO
3
)
2
1M. Sau khicác ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, thu
đượ 
c 0,92a gam h
n h
ợ 
 p kim lo
i và khí NO (s
n ph
m kh
duynh
t c
a ). Giá tr 
c
a a là
5
N
+
A.
11,0.
B.
11,2.
C.
8,4.
D.
5,6.
Câu 16:
Cho ph
n
ng: Na
2
SO
3
+ KMnO
4
+ NaHSO
4
 
Na
2
SO
4
+ MnSO
4
+ K 
2
SO
4
+ H
2
O.T
ng h
s
c
a các ch
t (là nh
ng s
nguyên, t
i gi
n) trong ph
ươ 
ng trình ph
n
ng là
A.
27.
B.
47.
C.
31.
D.
23.
Câu 17:
Cho các dung d
ch loãng: (1) FeCl
3
, (2) FeCl
2
, (3) H
2
SO
4
, (4) HNO
3
, (5) h
n h
ợ 
 p g
m HClvà NaNO
3
. Nh
ng dung d
ch ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i kim lo
i Cu là:
A.
(1), (2), (3).
B.
(1), (3), (5).
C.
(1), (3), (4).
D.
(1), (4), (5).
Câu 18:
 
Ứ 
ng v
ớ 
i công th
c phân t
C
3
H
6
O có bao nhiêu h
ợ 
 p ch
t m
ch h
ở 
b
n khi tác d
ng v
ớ 
i khíH
2
(xúc tác Ni, t
o
) sinh ra ancol?
A.
3.
B.
4.
C.
1.
D.
2.
Câu 19:
Cho bi
ế
t th
t
t
trái sang ph
i c
a các c
 p oxi hoá - kh
trong dãy
đ
i
n hoá (dãy th
ế
 
đ
i
nc
c chu
n) nh
ư
sau: Zn
2+
/Zn; Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu; Fe
3+
/Fe
2+
; Ag
+
/Ag.Các kim lo
i và ion
đề
u ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i ion Fe
2+
trong dung d
ch là:
A.
Zn, Ag
+
.
B.
Ag, Cu
2+
.
C.
Ag, Fe
3+
.
D.
Zn, Cu
2+
.
Câu 20:
Cho cân b
ng hoá h
c: PCl
5
(k)
 ⎯⎯ 
PCl
3
(k) + Cl
2
(k);
Δ >
H 0.
Cân b
ng chuy
n d
ch theo chi
u thu
n khi
A.
thêm PCl
3
vào h
ph
n
ng.
B.
thêm Cl
2
vào h
ph
n
ng.
C.
t
ă
ng áp su
t c
a h
ph
n
ng.
D.
t
ă
ng nhi
t
độ
c
a h
ph
n
ng.
Câu 21:
Cho 16,4 gam h
n h
ợ 
 p X g
m 2 axit cacboxylic là
đồ
ng
đẳ
ng k 
ế
ti
ế
 p nhau ph
n
ng hoàntoàn v
ớ 
i 200 ml dung d
ch NaOH 1M và KOH 1M, thu
đượ 
c dung d
ch Y. Cô c
n dung d
ch Y, thu
đượ 
c 31,1 gam h
n h
ợ 
 p ch
t r 
n khan. Công th
c c
a 2 axit trong X là
A.
C
3
H
6
O
2
và C
4
H
8
O
2
.
B.
C
3
H
4
O
2
và C
4
H
6
O
2
.
C.
C
2
H
4
O
2
và C
3
H
4
O
2
.
D.
C
2
H
4
O
2
và C
3
H
6
O
2
.
Câu 22:
Dung d
ch nào sau
đ
ây làm qu
tím chuy
n màu xanh?
A.
Glyxin.
B.
Anilin.
C.
Phenylamoni clorua.
D.
Etylamin.
Câu 23:
S
liên k 
ế
t
σ
(xich ma) có trong m
i phân t
: etilen; axetilen; buta-1,3-
đ
ien l
n l
ượ 
t là:
A.
4; 2; 6.
B.
4; 3; 6.
C.
3; 5; 9.
D.
5; 3; 9.
Câu 24:
Phát bi
u
 
đ
úng là:
A.
Phenol ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i dung d
ch NaHCO
3
.
B.
Phenol ph
n
ng
đượ 
c v
ớ 
i n
ướ 
c brom.
C.
Vinyl axetat ph
n
ng v
ớ 
i dung d
ch NaOH sinh ra ancol etylic.
D.
Thu
phân benzyl clorua thu
đượ 
c phenol.
Trang 2/5 - Mã
đề
thi 941
 
 Câu 25:
 
Đố
t cháy hoàn toàn 6,72 lít (
đ
ktc) h
n h
ợ 
 p g
m hai hi
đ
rocacbon X và Y (M
Y
> M
X
), thu
đượ 
c 11,2 lít khí CO
2
(
đ
ktc) và 10,8 gam H
2
O. Công th
c c
a X là
A.
CH
4
.
B.
C
2
H
2
.
C.
C
2
H
6
.
D.
C
2
H
4
.
Câu 26:
Thu
phân hoàn toàn 3,42 gam saccaroz
ơ 
trong môi tr 
ườ 
ng axit, thu
đượ 
c dung d
ch X. Chotoàn b
dung d
ch X ph
n
ng h
ế
t v
ớ 
i l
ượ 
ng d
ư
dung d
ch AgNO
3
trong NH
3
,
đ
un nóng, thu
đượ 
c mgam Ag. Giá tr 
c
a m là
A.
43,20.
B.
4,32.
C.
2,16.
D.
21,60.
Câu 27:
Dãy g
m các ion cùng t
n t
i trong m
t dung d
ch là:
A.
Al
3+
, PO
43– 
, Cl
 – 
, Ba
2+
.
B.
Ca
2+
, Cl
 – 
, Na
+
, CO
32– 
.
C.
+
, Ba
2+
, OH
 – 
, Cl
 – 
.
D.
 Na
+
, K 
+
, OH
 – 
, HCO
3 – 
.
Câu 28:
Cho 2,1 gam h
n h
ợ 
 p X g
m 2 amin no,
đơ 
n ch
c, k 
ế
ti
ế
 p nhau trong dãy
đồ
ng
đẳ
ng ph
n
ng h
ế
t v
ớ 
i dung d
ch HCl (d
ư
), thu
đượ 
c 3,925 gam h
n h
ợ 
 p mu
i. Công th
c c
a 2 amin trong h
nh
ợ 
 p X là
A.
CH
3
 NH
2
và (CH
3
)
3
 N.
B.
CH
3
 NH
2
và C
2
H
5
 NH
2
.
C.
C
2
H
5
 NH
2
và C
3
H
7
 NH
2
.
D.
C
3
H
7
 NH
2
và C
4
H
9
 NH
2
.
Câu 29:
Cho s
ơ 
 
đồ
chuy
n hoá sau:CaO
X
+
 ⎯
CaCl
2
 
Y
+
 ⎯
Ca(NO
3
)
2
 
Z
+
 ⎯
CaCO
3
.Công th
c c
a X, Y, Z l
n l
ượ 
t là:
A.
HCl, HNO
3
, Na
2
CO
3
.
B.
Cl
2
, AgNO
3
, MgCO
3
.
C.
HCl, AgNO
3
, (NH
4
)
2
CO
3
.
D.
Cl
2
, HNO
3
, CO
2
.
Câu 30:
Dãy g
m các kim lo
i có c
u t
o m
ng tinh th
l
 p ph
ươ 
ng tâm kh
i là:
A.
 Na, K, Mg.
B.
Li, Na, K.
C.
Be, Mg, Ca.
D.
Li, Na, Ca.
Câu 31:
Cho h
n h
ợ 
 p g
m 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác d
ng h
ế
t v
ớ 
i l
ượ 
ng d
ư
dung d
chHNO
3
. Sau khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toàn, thu
đượ 
c 0,896 lít m
t khí X (
đ
ktc) và dung d
ch Y.Làm bay h
ơ 
i dung d
ch Y thu
đượ 
c 46 gam mu
i khan. Khí X là
A.
 NO
2
.
B.
 N
2
O.
C.
 N
2
.
D.
 NO.
Câu 32:
H
n h
ợ 
 p Z g
m hai este X và Y t
o b
ở 
i cùng m
t ancol và hai axit cacboxylic k 
ế
ti
ế
 p nhautrong dãy
đồ
ng
đẳ
ng (M
X
< M
Y
).
Đố
t cháy hoàn toàn m gam Z c
n dùng 6,16 lít khí O
2
(
đ
ktc), thu
đượ 
c 5,6 lít khí CO
2
(
đ
ktc) và 4,5 gam H
2
O. Công th
c este X và giá tr 
c
a m t
ươ 
ng
ng là
A.
HCOOCH
3
và 6,7.
B.
CH
3
COOCH
3
và 6,7.
C.
HCOOC
2
H
5
và 9,5.
D.
(HCOO)
2
C
2
H
4
và 6,6.
Câu 33:
Nh
t
t
dung d
ch NaOH
đế
n d
ư
vào dung d
ch X. Sau khi các ph
n
ng x
y ra hoàn toànch
thu
đượ 
c dung d
ch trong su
t. Ch
t tan trong dung d
ch X là
A.
AlCl
3
.
B.
CuSO
4
.
C.
Fe(NO
3
)
3
.
D.
Ca(HCO
3
)
2
.
Câu 34:
Phát bi
u nào sau
đ
ây
đ
úng?
A.
Iot có bán kính nguyên t
l
ớ 
n h
ơ 
n brom.
B.
Axit HBr có tính axit y
ế
u h
ơ 
n axit HCl.
C.
Flo có tính oxi hoá y
ế
u h
ơ 
n clo.
D.
Dung d
ch NaF ph
n
ng v
ớ 
i dung d
ch AgNO
3
sinh ra AgF k 
ế
t t
a.
Câu 35:
Thu
phân ch
t h
u c
ơ 
X trong dung d
ch NaOH (d
ư
),
đ
un nóng, thu
đượ 
c s
n ph
m g
m 2mu
i và ancol etylic. Ch
t X là
A.
ClCH
2
COOC
2
H
5
.
B.
CH
3
COOCH
2
CH
3
.
C.
CH
3
COOCH(Cl)CH
3
.
D.
CH
3
COOCH
2
CH
2
Cl.
Câu 36:
Cho 45 gam axit axetic ph
n
ng v
ớ 
i 69 gam ancol etylic (xúc tác H
2
SO
4
 
đặ
c),
đ
un nóng,thu
đượ 
c 41,25 gam etyl axetat. Hi
u su
t c
a ph
n
ng este hoá là
A.
40,00%.
B.
62,50%.
C.
50,00%.
D.
31,25%.
Trang 3/5 - Mã
đề
thi 941

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Kim Thanh Nguyen liked this
vunhung liked this
lebinh234 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->