Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Chili On The Home Range

Chili On The Home Range

Ratings: (0)|Views: 36|Likes:
Published by busbysemperfi
Memories of chili, cows, Quarter horses, and bull nettles on the home range.
Memories of chili, cows, Quarter horses, and bull nettles on the home range.

More info:

Published by: busbysemperfi on Jul 27, 2010
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2012

 
Lnebohi @xu`~®06?6
Ebnin Dg ]bh Bdlh Pogah
Qbhg N qou o `d~) l~ colni~ jhv} o eou} npdg vd} cxii dc ebnin unllhpnga oiiqng}hp idga ng }bh vheog `d}}dlu oidga Ldxg}ong Ephhj) ghop n}u kxge}xph qn}bPhm Pnshp ng gdp}b ]hrou' ]qd `xu~ pogeb pdomu epduuhm hoeb d}bhp qbhph }bhdim) npdg vd}) boganga cpdl o }pnvdm) vhpebhm o`dsh }bh aidqnga hl`hpu dc o cnphu}djhm hoeb mo~ qn}b }bh o`xgmog}) ogm cpoapog}) vheog qddm' ]bh pogeb bogmu ― ldu}i~ l~ `pd}bhpu) unu}hpu) ogm N ― qhph }dd `xu~ mxpnga }bh mo~ }dd ph}xpg }d}bh bdxuh cdp ixgeb' Ud qh bhomhm cdp }bh ebnin vd} qbhg qh qhph bxgap~ ogm$dpedim' Xuxoii~) qh qhph kdnghm `~ udlh dc }bh sopndxu gdg,pogeb,bogm ngmnsnmxoiuqbd bom `xunghuu dg }bh pogeb }bo} mo~' Lhg jgdqg ou ’dni vxlvhpu“ qdxim u}dv`~ cdp }bh cphh lhoi ou }bh~ qhg} o`dx} ebhejnga }bh u}o}xu dc vxlv koeju ogm dniihshiu dc }bh u}dpoah }ogju ueo}}hphm opdxgm }bh pogeb' Hshg }bh pxpoi vdu}logqdxim u}dv `~ cpdl }nlh }d }nlh'N qou }dim }bnu qou o colni~ }pomn}ndg o} ihou} ungeh ?210 qbhg l~ apho},apho},apogmco}bhp ogm bnu iopah colni~ cnpu} uh}}ihm }bh pogeb' L~ xgeih }dim lh)mxpnga }bh ?>56„u) @dggnh ogm Ei~mh) bnmnga ng }bh mhguh xgmhp`pxub oidga }bhpnshp `d}}dl oc}hp pd``nga udlh `ogj) qdxim udlh}nlhu edlh opdxgm cdp o bd}`dqi dc ebnin ogm edgshpuo}ndg' Xgeih Hisng hshg ch}ebhm }bh io}hu} ghquvovhpucdp }bhl' Bh uonm }bh~ vonm shp~ qhii'Qh ahghpoii~ edgaphao}hm o} }bh ebnin vd} opdxgm gddg' Ghop`~ qou og dimqngmlnii ogm qo}hp }ogj qbhph qh edxim qoub }bh }ng vio}hu ogm exvu oc}hp obhop}~ lhoi dc bd} ebnin ogm udmo epoejhpu' Qh ph}xpghm }bh eihog x}hguniu }d o’apx` `dr“ uvhenoii~ edgu}pxe}hm }d bdim }bh ghehuuop~ n}hlu cdp vphvopnga ogmho}nga }bh ebnin' Hoeb mo~ oc}hp ixgeb udlhdgh }duuhm ng}d }bh vd} ldph cnrng„u cdp}dldppdq„u lhoi' N md gd} pheoii }bh vd} hshp hlv}~nga cpdl mo~ }d mo~ mxpnga }bhlog~ qng}hpu N inshm dg }bh pogeb'Og~qo~) N bdvh l~ ebnin edlhu eiduh }d phvineo}nga }bh qdgmhpcxi }ou}h dcmo~u adgh,`~' @x}) vpd`o`i~ gd}) ungeh }bh qng}hp qdpj nu gdq mdgh ngunmh o} oedlcdp}o`ih 32 ― 26 mhaphhu "mhvhgmu xvdg qbd ― loih dp chloih , nu vio~ngaqn}b }bh }bhpldu}o}/. ngu}hom dc dx}unmh o} 00 mhaphhu) qn}b o bdqinga gdp}b,

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->