Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Toan Trong Tam Giac (de Thi Dh-CD 1997_2008)

Bai Toan Trong Tam Giac (de Thi Dh-CD 1997_2008)

Ratings: (0)|Views: 1,861|Likes:
Published by thanhnamgk

More info:

Published by: thanhnamgk on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2011

pdf

text

original

 
CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Tr 
ần Đứ 
c Ng 
c 0985128747 
Trườ 
ng THPT Tân K 
ỳ 
I ,Ngh 
An 
Page 1
 
Nh
ững bài toán đã thi từ 
 
1997 đế
n 2008
 
1)Tam giác ABC có : sin
2
A+sin
2
B+sin
2
C 2 Thì Tam giác ABC là Tam giác nh
n .Hd:
(Đề
2.5-D98,A2000)Bi
ến đổ
i T = sin
2
A+sin
2
B+sin
2
C = 2 + 2cosAcosBcosC.Bi
n lu
n.2)Tam giác nh
n ,có :
+ + = + + .
C/m
 
ABC đề
u
Hd 
: (Đề
2.6-A99)Tam giác ABC nh
n nên cosA,cosB,cosC 0.Theo Cosi :
+
(1)
 
cosAcosB = = cos
2
= sin
2
 
Suy ra: cosAsosB cos
2
= sin
2
 
. (2)
Do đó
,t
(1) và (2) ta có :
+ .
T
c là
+
-Vi
ết hai bđt
 
tương
 
t
, c
ng
3 bđt ,
 
ta được đpcm
:
+ + + +
 
3)Tam giác ABC có : sinA+sinB+sinC
 – 
2sin sin = 2sin .C/minh : C = 120
0
 Hd 
: (Đề
2.7-A2000)sinA+sinB+sinC
 – 
2sin sin = 2sin 4coscoscos - 2sin sin = 2cos
…..
cos
=
…..
C = 60
0
 4)Hai góc A,B c
a tam giác ABC tho
 
mãn đk:
tan + tan = 1.Ch
ng minh r
ng
:
tan 1
 
Hd 
: (Đề
3.11-A98) Ch
ứng minh đượ 
c tan tan
+
tan tan
+
tan tan
= 1.
Suy ra: tan
=
=
1 .M
t khác
=
Do đó
: tan tan
.
Cho nên: tan
=
D
u b
ng x
y ra khi t
an = tan =
T
c khi ABC cân t
ại đỉ
nh C.
 
5) C/m
Tam giác ABC đề
u khi và ch
khi :
+ + -
(cotA+cotB+cotC) = (*)Hd 
: (Đề
3.12-A99) (*)
+ +
= tan
+
tan
+
tan
=
. V
y
ABC đề
u
(
V
ớ 
i m
i tam giác ta luôn có: tan
+
tan
+
tan
…..
 (
 bình phương 2 vế
,thay 1 = tan tan
+
tan tan
+
tan tan
)
 
……
+ 0 ,d
u b
ng x
y ra khi
ABC đề
u
)
6)
Tam giác ABC n
i ti
ếp trong đườ 
ng tròn có bán kính R = 1.G
i m
a
, m
b
, m
c
là độ
dài các trung tuy
ế
n.C/m
Tam giác ABC đề
u khi và ch
khi :
++ =
Hd:
(Đề
3.14-A01)
Đk cầ
n :
ABC đề
u thì ta có m
a
= m
b
= m
c
=
= =
sinA .
 
CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Tr 
ần Đứ 
c Ng 
c 0985128747 
Trườ 
ng THPT Tân K 
ỳ 
I ,Ngh 
An 
Page 2
 
Suy ra :
= = = + + =
Điề
u ki
ện đủ
:2m
a
2
+
=
b
2
+ c
2
a
2
+ b
2
+ c
2
= 2m
a
2
+
 
2
a.m
a
(1)
 
Hoàn toàn tương tự
có:
 
(2) (3) C
ng (1) , (2) , (3) v
ế
theo v
ế
 
đượ 
c :
+ +
2
 
+ +
.D
u b
ng x
y ra
…..
 (công th
c trung tuy
ế
n ) a
2
= b
2
= c
2
 
 
ABC đề
u
7)
 
C/m r
ng :N
ế
u Tam giác ABC có (b
2
+c
2
)sin(C
 – 
B) = (c
2
 
 – 
b
2
)sin(C + B) Thì tam giác đó vuông hoặ
c cânHd:
(Đề
4.16-A99) (b
2
+c
2
)sin(C
 – 
B) = (c
2
 
 – 
b
2
)sin(C + B)b
2
 
= c
2
sin2BsinBsinC = sin2CsinBsinCsin2B = sin2C
(ptlg cơ bả
n)
…..
Tam giác ABC vuông ho
c cân.
 
8
*
)
Cho tam giác ABC có đườ 
ng th
ẳng đi qua trọ
ng tâm G và tâm
I đườ 
ng tròn n
i ti
ế
p vuông góc v
ới đườ 
ngphân giác trong c
a góc C,g
ọi a,b,c là độ
dài các c
nh c
a tam giác ABC.Ch
ng minh r
ng :
=
Hd:
(Đề
5.18-A2000).- G
ọi giao điể
m c
a IP v
ớ 
i các c
ạnh CA,CB tương ứ
ng là P,Q.T
gi
thiets suy ra CPQ cân t
i C-G
i r,p, h
a
,h
b
, S th
t
 
là …củ
a ABC .d
a
, d
b
là kho
ng cách t
 
G đế
n các c
nh a,b c
a ABC- Tính di
n tích CPQ theo hai cách:
Cách 1
: dt
CPQ
= dt
CIP
+ dt
CIQ
= r (CP + CQ) = r.CP (1) (CP = CQ do CPQ cân)
Cách 2
: dt
CPQ
= dt
CGP
+ dt
CGQ
=
d
b
.
CP + d
a
.CQ =
(
d
a
+
 
d
b
)
 
.
CP (2)
(CP = CQ do CPQ cân)
T
(1) , (2) và chú ý G là tr
ng tâm
ABC
d
a
=
h
a
d
b
=
h
b
nên ta có :r.CP =
(
d
a
+
 
d
b
)
 
.
CP r =
(
d
a
+
 
d
b
)
r =
(
h
a
+
 
h
b
)
 
= (
 
+
 
)
 
= (
 
+
 
)
 
=
.Đây là đpcm
 
9)Tam giác ABC có 2b = a +c khi và ch
khi cot cot = 3Hd:
(Đề
6.21-D98)
Đị
nh lý sin trong Tam giác.Bi
ến đổ
i t
ng thành tích10)Tam giác ABC có 5tan tan = 1 .Ch
ng minh 3c = 2(a+b)Hd 
:(Đề
6.22-D2000)
Đ
lý sin trong Tam giác.Bi
ến đổ
i
tương đương từ
c
nh v
góc,
 bđ
t
ng thành tích11)G
ọi a,b,c là độ
dài ba c
nh ,A,B,C là các góc ,S là di
ện tích và R là bán kính đườ 
ng trònngo
i ti
ế
p tam giác ABC.Ch
ng minh cotA+cotB+cotC =Hd 
:(Đề
8.28-A98).Áp d
ng các công th
c : cosA= , sinA =
S =
.
cotA =
12)Tam giác ABC tho
mãn h
th
c =
. Ch
ứng minh tam giác ABC đề
u
 
Hd 
:(Đề
8.29-A99)
Đị
nh lý sin trong tam giác.-
Đẳ
ng th
ức đã cho tương đương vớ 
i sin2A + sin2B + sin2C = sinA + sinB + sinC (*)-Nhân 2 c
hai v
ế
,(*) (sin2A + sin2B-2sinC)+( sin2B + sin2C-2sinA)+( sin2C + sin2A-2sinB)=0
 
CÁC BÀI TOÁN TRONG TAM GIÁC
Tr 
ần Đứ 
c Ng 
c 0985128747 
Trườ 
ng THPT Tân K 
ỳ 
I ,Ngh 
An 
Page 3
 
2sinC + 2sinB + 2sinA = 0A = B = C
ABC đề
u13)Tam giác ABC tho
mãn h
th
c :
 
+
 
=
.(*)
Ch
ng minh ABC vuông.
 Hd 
:(Đề
10.34-A97)
Đlý sin
.(*)
=
cos(
A+B
) = 0 ABC vuông14) Trong tam giác ABC ,ch
ng minh luôn cosA+cosB+cosC 1 (*)
 
Hd 
:(Đề
10.35-B97) .Ta (*) 2 + 4sin
 
sinsin
 
015) Trong tam giác ABC ,ch
ng minh : a
2
+b
2
+c
2
2(ab+bc+ca)Hd 
:(Đề
10.36-D97) Ta : a b
2
+ c
2
 – 
a
2
2bcb c
2
+ a
2
 – 
b
2
2cac a
2
+ b
2
 – 
c
2
2abC
ộng ba bđt cùng chiề
u
, được đpcm :
ABC b
t k
ta luôn : a
2
+b
2
+c
2
2(ab+bc+ca)
16) Ch
ng minh :Tam giác vuông ho
c cân khi và ch
khi : acosB
 – 
bcosA = asinA
 – 
bsinB
 Hd 
:(Đề
10.37-A98)
.Đị
nh lý sin
17) Ch
ng minh :Tam giác ABC tanA + tanB = 2cot thì ABC tam giác cân
Hd 
:(Đề
10.38-B98)18) Tính các góc c
a tam giác ABC n
ế
u các góc A,B,C tho
mãn h
th
c :cos2A + (cos2B +cos2C) + = 0 (*)Hd 
:(Đề
12.47-A01) (*) + 3.sin
2
(B-C) = 0
…..
 
ABC đề
u
 19) Tam giác ABC tho
mãn atanA + btanB = (a+b).tan .(*) Ch
ng minh ABC cânHd 
:(Đề
13.54-D01) . (*)
.(tan A
 – 
tanB)
=
0
…..
A = B ,ABC cân t
i C.20) Tam giác ABC tho
mãn h
th
c : cot
2
+ cot
2
+ cot
2
 
= 9. Ch
ứng minh tam giác ABC đề
u
 
Hd 
:(Đề
14.57-A99) Ta 1= tan tan
+
tan tan
+
tan tan 3cot
2
 
co
t
2
 
cot
2
 
27 (1) .Theo Cosi : cot
2
+ cot
2
+ cot
2
3. (2) T
(1) và (2) suy ra :cot
2
+ cot
2
+ cot
2
3. = 9 .
D
u b
ng x
y ra khi
ở 
 
(1) và (2) đồ
ng th
ờ 
i x
y ra d
u b
ng, t
c là khi:
…..
ABC đề
u
21) Tam giác ABC là tam giác gì n
ế
u :Hd 
:(Đề
15.58-A97)

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->