Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
23Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
sistem fail_induksi intura

sistem fail_induksi intura

Ratings:
(0)
|Views: 1,904|Likes:

More info:

Published by: Mohd Noh bin Md. Yunus on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
 KKUURRSSUUSSIINNDDUUKKSSIIUUMMUUMM KKUUMMPPUULLAANNPPEENNGGUURRUUSSAANNDDAANNPPRROOFFEESSIIOONNAALL GGRREEDD4411DDAANNSSOOKKOONNGGAANN11GGRREEDD2299DDAANN2277 BBIILLAANNGGAANN33//22001100 
TTEEMMPPAATT::IINNTTAANNWWIILLAAYYAAHHUUTTAARRAA((1111--2222JJUULLAAII22001100)) 
TTAAJJUUKK::
 
DDIISSEEDDIIAAKKAANNOOLLEEHH::
 
aa))BBeerriikkaannddeeffiinniissiiSSiisstteemmFFaaiill bb))TTeerraannggkkaannddeennggaannjjeellaass:: ii..KKllaassiiffiikkaassiiffaaiill.. iiii..KKaaeeddaahh--kkaaeeddaahhppeennddaaffttaarraannffaaiill.. iiiiii..TTiiggaajjeenniissssiisstteemmffaaiillbbeesseerrttaaccoonnttoohh.. iivv..TTeerraannggkkaannpprroosseedduurrppeennddaaffttaarraannffaaiill hhiinnggggaallaahhppeennuuttuuppnnyyaa.. NNAAMMAA::MMOOHHDDNNOOHHBBIINNMMDD..YYUUNNUUSS NNOO..KKAADDPPEENNGGEENNAALLAANN::771111222266--1100--55117733 
KKEERRTTAASSTTUUGGAASSAANNIINNDDIIVVIIDDUU 
 
 Mohd Noh bin Md YunusKertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010
1
 1.0 PENGENALAN
Pewujudan jumlah fail yang banyak di jabatan dan agensi Kerajaan telah menimbulkanbeberapa masalah seperti pembukaan fail tanpa mengikut prosidur, kehilangan fail,pengesanan dan pengeluaran fail yang lambat dan sebagainya. Oleh itu, fail mestidiuruskan dengan sistematik mengikut piawaian dan prosedur pengurusan rekod yangditetapkan oleh Jabatan Arkib Negara. Sistem fail yang sistematik akan mewujudkanpersekitaran kerja yang efisien sekiranya kualiti pengurusan dikekalkan ataudipertingkatkan ketahap yang maksima. Memandangkan dokumen-dokumen tersebutadalah penting, maka adalah menjadi tanggungjawab jabatan dan kakitanganmemeliharanya.Secara umumnya proses pengurusan fail di dalam sesebuah Jabatan Kerajaanadalah seperti rajah berikut:
 
 Mohd Noh bin Md YunusKertas Tugasan Individu Induksi Umum Siri 3/2010
2
 
2.0 DEFINISI SISTEM FAIL
Untuk memberi pemahaman dengan lebih jelas, mari kita melihat makna sistemdan fail secara berasingan. Sistem boleh dimaksudkan sebagai satu kumpulanbahagian-bahagian yang berkaitan dan bertindak bersama dalam suatu rantaian aktivitiyang lengkap untuk membentuk satu putaran bagi mencapai satu matlamat. Fail pulaberasal dari perkataan Latin iaitu
‘Fillum’ 
yang bermaksud seutas benang untukmengikat dokumen supaya tidak tercicir. Fail dikatakan sebagai
“a folder where letter’s are propperly arrange” 
maksudnya, satu folder di mana di dalamnya surat-suratandisusun dengan cermat dan teratur, diberi tajuk, nombor, didaftar dan diindekskan.Oleh itu, Sistem Fail boleh ditakrifkan sebagai satu proses klasifikasipenyusunan dan penyimpanan rekod supaya selamat ianya dapat diperolehi dengansegera apabila dikehendaki dalam satu rantaian aktiviti yang bermula dan berakhir.Tugas utama Sistem Fail ialah mengkelas, mengindeks, menyimpan dan mengesankembali sesuatu fail tersebut. Konsep Sistem Fail boleh digambarkan sebagaimanarajah di bawah:

Activity (23)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Tengku Irhan liked this
Mohd Mahir Badrul Hisham liked this
arnol3090 liked this
Haziq Al-hakim liked this
Ridz2009 liked this
cikonit liked this
Siti Noraishah Zaidin liked this
Husna Hazenan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->