Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

Ratings: (0)|Views: 202|Likes:
Published by nervagus
7-11/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ
BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
05.04.2010
7-11/1982 TARİHLİ VE 2709 SAYILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ
BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ
KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
05.04.2010

More info:

Published by: nervagus on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

 
savc
ı
lar 
ı
n da haklar 
ı
nda kararlar alan Hâkimler ve Savc
ı
lar Yüksek Kurulunda temsili; ekonomik ve sosyal politikalar 
ı
nolu
ş
turulmas
ı
nda hükümete isti
ş
arî nitelikte görü
ş
bildirmek amac
ı
yla Ekonomik ve Sosyal Konseyin anayasal dayana
ğ
akavu
ş
turulmas
ı
; demokratik hayata yap
ı
lan kabul edilemez müdahalelerde görev alanlar 
ı
n cezaî, malî ve hukukî sorumluluklar 
ı
n
ı
 kald
ı
ran geçici 15 inci maddenin ilgas
ı
gibi hususlar Anayasan
ı
n mutlaka de
ğ
i
ş
tirilmesi gereken hükümlerinin ba
ş
ı
nda yer almaktad
ı
r.Ülkemizde, yukar 
ı
da belirtilen hususlarda, Anayasa de
ğ
i
ş
ikli
ğ
i yap
ı
lmas
ı
gerekti
ğ
ine ili
ş
kin bir mutabakat bulunmaktad
ı
r.De
ğ
i
ş
ik sivil toplum kurulu
ş
lar 
ı
ve partiler taraf 
ı
ndan haz
ı
rlanan Anayasa taslaklar 
ı
nda da ana hatlar 
ı
yla Teklifte yer alan konularda,benzeri düzenlemelere yer verilmektedir. Ayr 
ı
ca, düzenleme yap
ı
lan konular, uzmanlar ve kamuoyu taraf 
ı
ndan uzun zamandan beritart
ı
ş
ı
lan ve sorunlu oldu
ğ
u kabul edilen alanlar olup, bunlardan bir k
ı
sm
ı
daha, Teklifle çözüme kavu
ş
turulmaktad
ı
r.Anayasa de
ğ
i
ş
ikli
ğ
ine ili
ş
kin bu Kanun Teklifi, yukar 
ı
da belirtilen amaçlar do
ğ
rultusunda haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
2 / 67
 
 1982 Anayasas
ı
Teklif MetniX. Kanun önünde e
ş
itlikMADDE 10 –
Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî dü
ş
ünce,felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay
ı
ı
mgözetilmeksizin kanun önünde e
ş
ittir.Kad
ı
nlar ve erkekler e
ş
it haklara sahiptir. Devlet, bu e
ş
itli
ğ
inya
ş
ama geçmesini sa
ğ
lamakla yükümlüdür.Hiçbir ki
ş
iye, aileye, zümreye veya s
ı
n
ı
fa imtiyaz tan
ı
namaz.Devlet organlar 
ı
ve idare makamlar 
ı
bütün i
ş
lemlerinde kanunönünde e
ş
itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad
ı
rlar.
X. Kanun önünde e
ş
itlikMADDE 10 –
Herkes, dil,
ı
rk, renk, cinsiyet, siyasî dü
ş
ünce,felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ay
ı
ı
mgözetilmeksizin kanun önünde e
ş
ittir.Kad
ı
nlar ve erkekler e
ş
it haklara sahiptir. Devlet, bu e
ş
itli
ğ
inya
ş
ama geçmesini sa
ğ
lamakla yükümlüdür.
Bu maksatlaal
ı
nacak tedbirler e
ş
itlik ilkesine ayk
ı
ı
olarakyorumlanamaz.Çocuklar, ya
ş
l
ı
lar ve engelliler gibi özel surette korunmas
ı
 gerekenler için al
ı
nacak tedbirler e
ş
itlik ilkesine ayk
ı
ı
 say
ı
lamaz.
Hiçbir ki
ş
iye, aileye, zümreye veya s
ı
n
ı
fa imtiyaz tan
ı
namaz.Devlet organlar 
ı
ve idare makamlar 
ı
bütün i
ş
lemlerinde kanunönünde e
ş
itlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundad
ı
rlar.
MADDE GEREKÇES
İ
 MADDE 1-
7/11/1982 tarihli ve 2709 say
ı
l
ı
Türkiye Cumhuriyeti Anayasas
ı
n
ı
n 10 uncu maddesinin ikinci f 
ı
kras
ı
na göre “Kad
ı
nlar veerkekler e
ş
it haklara sahiptir. Devlet, bu e
ş
itli
ğ
in ya
ş
ama geçmesini sa
ğ
lamakla yükümlüdür.”Yap
ı
lmas
ı
öngörülen de
ğ
i
ş
iklikle, kad
ı
n ve erkek aras
ı
ndaki e
ş
itli
ğ
i sa
ğ
lamaya yönelik olarak Devlet taraf 
ı
ndan baz
ı
tedbirlerinal
ı
nabilmesine imkan tan
ı
nmakta ve al
ı
nacak bu nitelikteki tedbirlerin, e
ş
itlik ilkesine ayk
ı
ı
olarak yorumlanamayaca
ğ
ı
 vurgulanmaktad
ı
r. Öte yandan, özel surette korunmas
ı
gereken kesimler için al
ı
nacak tedbirlerin de e
ş
itlik ilkesine ayk
ı
ı
 say
ı
lamayaca
ğ
ı
hükme ba
ğ
lanmaktad
ı
r. Bu sayede Devletin, tüm toplum kesimleri aras
ı
nda bir yandan e
ş
itli
ğ
i sa
ğ
lamaya, di
ğ
er yandan da korunmas
ı
gerekenleri korumaya yönelik özel tedbirler alabilmesinin önü aç
ı
lmakta ve bu amaçla yap
ı
lan düzenlemelerine
ş
itlik ilkesine ayk
ı
ı
kabul edilemeyece
ğ
i anayasal güvenceye kavu
ş
turulmaktad
ı
r.
 
3 / 67

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->