Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
TGBD Unid3 Activ Lab01

TGBD Unid3 Activ Lab01

Ratings: (0)|Views: 26 |Likes:
Published by Marco António

More info:

Published by: Marco António on Jul 27, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

 
]ähldhex mo Aox}èk mo Gexox mo Memkx
Huwxk ]ohlkføadhk mo Dl`kwjå}dhe
Eh}dpdmemo mo fegkwe}øwdk 5
XUF
Eywoxol}eáèk
Lk çjgd}k me uldmemo huwwdhufew 8 ‘ XUF * mopowå xow woefdsemk uj}wegefnk xkgwo e mo`dldáèk o jeldyufeáèk mo memkx oj Xdx}ojex Aox}kwoxmo Gexo mo Memkx Wofehdkledx, Hkjk woxuf}emk mk }wegefnk& mopowå xowol}woauo uj wofe}øwdk .oj xuykw}o yeyof o xuykw}o mdad}ef$,K mkhujol}k oxhwd}k mopowå kgomohow e mo}owjdlemex woawex& xolmkox}ex moxhwd}ex lk mkhujol}k ‖Lkwjex aowedx mo eywoxol}eáèk mowofe}øwdkx‚,
Ywesk mo ol}woae + Xuykw}o
K mkhujol}k oxhwd}k mopoxow ol}woauo& oj yeyof& yoxxkefjol}o ekywk`oxxkw mo E]D& e}ä ek ywø~djk mde 55 mo Mosojgwk,K mkhujol}k oxhwd}k }ejgäj mopo xow ol}woauo oj `kwje}k mdad}ef& e}wepäxme xue xugjdxxèk le yfe}e`kwje Jkkmfo me mdxhdyfdle& oj xê}dk ywøywdk yewek o`od}k,
Hwd}äwdkx mo epefdeáèk
Le epefdeáèk mox}o }wegefnk xowèk }dmkx oj hkl}e kx xoaudl}ox hwd}äwdkx oyoxkx le epefdeáèk3
Eyfdheáèk mo hklhod}kx o }ähldhex ‘ >?/
Awejå}dhe o kw}kawe`de ‘ ?/
Ox}wu}uwe mk mkhujol}k mk wofe}øwdk * ?/
Eh}dpdmemo mo fegkwe}øwdk 5Yåadle
5
mo
1
 
@kwje}k mk mkhujol}k ‘ ?/
Kwaeldseáèk mk }wegefnk
K }wegefnk e moxolpkfpow xuwao lk xoaudjol}k mk ]wegefnk l³7 me _ldmemo5, Heme efulk hkl}dluewå hkj k joxjk o~owhdk ykw xd woxkfpdmk,Ehklxofne*xo& lk ol}el}k& e hklxuf}e me woxkfuáèk ol}wo}el}k ywkykx}e yofkywk`oxxkw,Mk }wegefnk hklx}e e hwdeáèk mo xhwdy}x oj JtXUF yewe e3
hwdeáèk me gexo mo memkx3 }egofex& hnepox ywdjåwdex o hnepoxox}welaodwex2
dlxowáèk mo memkx lex }egofex2
woxkfuáèk mex hklxuf}ex ywkykx}ex,Kx memkx e dl}wkmusdw
mopoj
ykxxdgdfd}ew e fdx}eaoj mo woxuf}emkxoxyohê`dhkx yewe ex hklxuf}ex ywkykx}ex,Ex hklxuf}ex e woxkfpow hklx}ej le xoaudl}o fdx}e35 O~owhêhdk 5 * ]dl}uwewde5,5 Fdx}e kx hfdol}ox hkj dmemox hkjywoolmdmex ol}wo kx 89 o =9elkx,5,7 Fdx}e kx hfdol}ox hkj eyofdmk Xdfpe,5,8 Fdx}e kx kwáejol}kx ykw kwmoj mohwoxhol}o mo pefkw,5,= Fdx}e yewe heme ew}dak ex woxyoh}dpex wohod}ex,5,? Fdx}e& yewe heme hfdol}o& ex ol}wemex mo ew}dak mo heme fk}o,5,0 Fdx}e& yewe heme kwmoj mo ywkmuáèk& e xkje mk hux}k mexwoxyoh}dpex kyoweáÿox,5,1 Fdx}e& le xouãlhde hkwwoh}e& ex kwmolx mo ywkmuáèk yewe hemekwmoj mo `egwdhk .e}wdgu}kx3 lójowk mo xouãlhde& udfkx ol}wemkx&udfkx xeêmkx& jo}wkx ol}wemkx& jo}wkx xeêmkx& me}e o nkwe mo dlêhdk o`dj$& yewe }kmex ex kyoweáÿox woefdsemex ol}wo ex 57n o ex 7=n,5,> Hkjk ywkjkáèk mo Le}ef& e ojywoxe mo }dl}uwewde ped k`owohow e}kmkx kx xoux hfdol}ox 59Ba mo heme uj mkx ew}dakx ykw xd u}dfdsemkx, @ese eh}uefdseáèk mox}e xd}ueáèk,7 O~owhêhdk 7 * Yugfdhdmemo7,5 Fdx}e poêhufkx .mo yugfdhdmemo$ hkj lkjox hkjoáemkx ykw ‖W‚,7,7 Fdx}e }kmkx kx elólhdkx& kwmolemkx ykw me}e mo dhdk mokhkwwãlhde,7,8 Fdx}e kx poêhufkx u}dfdsemkx oj heme jodk,7,= Fdx}e elólhdkx hkj ef}uwe o fewauwe xuyowdkw e 7 jo}wkx,
Eh}dpdmemo mo fegkwe}øwdk 5Yåadle
7
mo
1
 
7,? Fdx}e kx elólhdkx uo khkwwowej lk jãx mo Celodwk o @opowodwkmox}o elk,7,0 Uuef k elólhdk uo muwku jedx }ojyk ku hkj jedkw lójowk mofdlnex ku hkj jedkw ef}uwe;7,1 Hkjk lox}o yowêkmk mk elk xèk woudxd}emkx jud}kx elólhdkx&heme xuykw}o mohdmdu eujol}ew k ywoák mo yugfdhdmemo oj 59/, @es ees}uefdseáèk mox}e xd}ueáèk,8 O~owhêhdk 8 Mdx}wdgudáèk8,5 Fdx}e ewjesälx fkhefdsemkx lk Ykw}k o Fdxgke,8,7 Fdx}e ywkmu}kx hkj ywoák ol}wo kx ₦5 o ₦?,8,8 Fdx}e& ykw kwmoj ef`egä}dhe& heme mkhujol}k jkmofk ykw lkjo o}dyk mo mkhujol}k,8,= Fdx}e& yewe heme mkhujol}k jkmofk& kx hejykx uo fnoyow}olhoj,8,? Fdx}e kx ewjesälx uo hkl}ãjj jedx mk uo 599 uldmemox moheme ywkmu}k,8,0 Fdx}e e mde mo uldmemox mo ywkmu}k o~dx}ol}ox oj hemeewjesäj,8,1 Fdx}e k lójowk mo ywkmu}kx `kwlohdmkx ykw heme `kwlohomkw& mool}wo kx `kwlohomkw hkj jkweme oj Fdxgke,8,> Lk jãx yexxemk nkupo uje eh}uefdseáèk mo x}khb mo }kmkx kxewjesälx fkhefdsemkx oj Fodwde, Heme ewjesäj wohogou 59 }klofemex moewwks,= O~owhêhdk = Gdgfdk}ohe=,5 Fdx}e }kmkx kx eu}kwox hkj eyofdmk ‖Yowodwe‚,=,7 Fdx}e kx fdpwkx hkj elk mo omdáèk el}owdkw e 799=,=,8 Fdx}e& yewe heme fdpwk& kx xoux heyê}ufkx& }ojex o xug*}ojex& mo`kwje kwmoleme,=,= Fdx}e& yewe heme omd}kwe& kx fdpwkx uo yugfdhku,=,? Fdx}e& yewe e omd}kwe ‖Yowaejdlnk‚& kx fdpwkx uo yugfdhku,=,0 Fdx}e& yewe heme eu}kw o yxoumøldjk& k lójowk }k}ef mo fdpwkxoxhwd}kx,=,1 Fdx}e k lójowk mo fdpwkx o~dx}ol}ox le Gdgfdk}ohe Juldhdyef moYkl}e Mofaeme,=,> E Gdgfdk}ohe Juldhdyef mo Ykl}e Mofaeme ywkhomou é ol}woae moheme uj mkx xoux fdpwkx éx gdgfdk}ohe e ofe exxkhdemex, @es e es}uefdsèkmox}e xd}ueáèk,? O~owhêhdk ? Xowpdákx mo fdjyose?,5 Fdx}e }kmkx kx oudyejol}kx hkjoáemkx ykw ‖H‚,?,7 Fdx}e kx je}owdedx hkj ywoák xuyowdkw e ₦59,?,8 Fdx}e kx oxykx e fdjyew ykw kwmoj hwoxhol}o mo aweu momd`dhufmemo o lkjo,?,= Fdx}e& yewe heme fkhef& kx oxyeákx& åwoe ku uel}dmemo e fdjyew ok aweu mo md`dhufmemo,
Eh}dpdmemo mo fegkwe}øwdk 5Yåadle
8
mo
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->