Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
हवाई दलात कसा गेलो

हवाई दलात कसा गेलो

Ratings:
(0)
|Views: 30|Likes:

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

 
1.
ा गे
?
हवाईदलाचेकाहींना जायाच आकषणअसते तर काहींया घरायात परंपरेनेसैिनक पेशा पुढील पढीत  चालवयाच था असते
.
माझया बाबतत यापैक काहीच डले नाही 
.
ना मला बालपणापासून हवाईदलात भरत होऊन वमान चालवयाचेवे़ड होते ना आमया ओकांया घरायाच तश शानदार परंपरा होत 
.
नाही हणायला माेचुलत काका व 
.
पुषोम नागेश ओक यांन आजाद हंद फौजेमधेभरत होऊन तायातल  काही काळ िमिलटरीतल सेवेत काढला होता 
.
तर एक दर  ूथ पुतया माझयानंतर हवाईदलात आला 
.
असो 
. 
म ब 
.
कॉम साधारण माकान  पाालो 
.
नंतर आमया िचंतामणराव कॉलेज ऑफ कॉमसला एम 
.
कॉमया वगाला आणख जागा िमळायाचेऐकून म एम 
.
कॉमसाठ पुहा कॉलेजात जुालो 
.
िमांया बरोबर माधवनगरातून सकासकाळी बसने सांगलया पोट ऑफस टॉपवर उतरावे
.
मग िमरज रयावरील विलंडन कॉलेजया पुढया टॉपला उतन कॉलेजचेतास आटपावे
.
मग लायरीत तळ ठोकून अयास करीत बसावे
.
कध कध जेवणाचा डबा घाईने खाऊन इंज िसनेमा पाह  ून घरी परतताना चार 
-
पाच वाजत 
.
सयतेया समेत राह  ून थोडी टंगल टवाळी कल पण माझया बाज तसा जात बकबक न करयाचा 
.
घरी आले क घरातल कोटवर रंग ेिनस खेळावे
.
नंतर रेवे टेशनवर िमांया सोबत फरायला जाउन ७
.
३०च पुयाह  ून येणारी ेन पाह  ून परतावेअसा संथ पण मजेचा दनम चालला होता 
.
जनता हॉटेलातल चार आयाया णणत चवया अंबोळीला ड सटफकट माणे सुरळी पॅककन घेतलेला आवाद आजही जभेवर घोळतो 
.
आमचेमाधवनगर गाव होते छोटेसे पण टुमदार 
.
सांगल पासून ४ क 
.
म दर  ू
.
नातूशेठजंया मालकच कॉटन िमल व व 
.
वसंतदादा पाटलांया मांने उभ शुगर फटरी आमया माधवनगराच शान होत 
.
पूवया पुणे
-
बंगलोर मटरगेज मागावरील सांगलला उतरणाऱयांसाठ सोईचे तेथानक होते
.
िशवाय रटायरमट नंतर िमळालेया पु ंजया भांडवलावर चार 
-
चार पॉवरलूमच छोटी युिनटे टाकून चांगयापैक उपन िमळवून राहणारा  सुखवतूाण समाज तेथेबराच होता 
.
टांगे व बसेसच सोय होत 
.
रांचा सुळसुळाट नहता 
.
साल होते १९७०
.
अशाच एकदवश म व माे िम कॉलेजातून घरी परतत असताना मला हाक आल 
,
तुहाला साहेब बोलावत आहेत’
.
छोया मागधारकांकडून धोतचा माल वकत घेऊन तो तिमळ नाडूया ववध भागात लु ंया व धोतरे हणूघाऊक वचा वडलांचा धंदा होता 
.
आमचेगोडाऊन कम ऑफस बस टॉपया समोर होते
.
म दादांसमोर 
-
वडलांना दादा हणायचो 
-
उभा 
.
समोर टाईप कलेले काही फॉम होतेतेम फल लेया जाग सही कन परत दले
.
या संयाकाळी मला दादा हणाले
, ’
कालचा टाईस वाचलास का 
?
हो 
!’
म ोकात उर दले
. ’
पुहा वाच 
.
पहा काही महवाच जाहरात सापडते का’
.
आमचेटाईस वाचपोस पानावर चालहोऊन आर कलमणया काटूनवर संपे
.
पेपर पुहा वाचूनही खास काही वाटलेनाही 
.
मग दादा पुहा हणाले
, ’
अमया पानावरील हवाईदलाच जाहरात पहा यातल जागांसाठ तूसकाळी अज भरलास 
.
उा सव सटफकटमाकशस आणून दे’
.
तसेम कले
.
पुढे बरेच दवसांन घरात चहा पता 
-
पता गपांया ओघात या अजाच   आठवण ाल व याअथ काहीच कळालेनाही या अथ माझया नावाया  अजाल  ा कचऱयाया टोपलत जागा िमळाल असणार असे आही हणत होतो 
.
याच दवश टपालानेहवाईदलाकडूइंटरसाठ हैसूरला जायासाठ प आले
.
अवध होता 
.
पण नंतर लात आले क मा परा इतक जवळ आल असताना मला यासाठ तयारी करायल वेळ िमळणार नहता 
.
माधवनगरात कोण मागशनकरणारनहते
.
एक दोन जणांश वषय काढला तर यांन मला वेयात काढले
.
हणाले
, ’
एकलता एक तू
.
लकरात जायचेकसले ठरवतोस 
.
बापाचा धंदा चालव 
.
मजा कर 
.
तुझयायाने ते िनभणार नाही’
.
एक हणाले
, ’
म तर नोकरी सोडायया वचारात आहे’
.
मही फार उसाही नहतो 
.
घरी वडील मा हणाले
, ’
अरे नाही हणून काय िमळल जा िमलटरीतल िनवडीचा अनुभव तरी िमळल 
.
नाही ालास िसलेट तर बघडले क
.
जा या िनिमानेहैसूर फ आलास असे होईल’
.
ते मला भावले
.
आमया घरी वडलांचेिम मु ंदराव परांजपे हणून यायचे
.
यांन पे हणून एक नाव सुचवले
.
हणाले
, ’
ते िमिलटरीतूि ्होऊन िमरजेत थाियक ालेत 
.
भेट 
1
 
एकदा’
.
यांया सांगयावन म ’सूरज’ बंगयात यांना भेटायला गेलो 
.
बाहेरया पाटीवर ले
.
कनलपेअसेोकात िलहलेलेहोते
.
भारदत यमव 
.
१५ िमिनटातच मला यांन काही वाचायला दले
.
काही  वचारले
.
याच उरेम धटपणे सांिगतल 
.
मग हणाले
, ’
म कोहापुरातल िसलेशन बोडात  न रटायर ालो 
.
यामुळे तुला ागकरीन 
.
तेतूतपूवकसमजून घे
.
वेळ कम आहे
.
पुहा एकदा भेट’
.
दस  ुऱयांदा भेटलो 
.
यांन काही िचेदाखवल 
.
काही संभाषणातल टस दया 
.
जायच वेळ ाल तहा हणाले
, ’
म तुा वशरपणाच परीाही कल 
.
जा तू िसलेट होशल 
.
माे तुला आशवादआहेत’
.
मला वाटले माे मन राखायला तेहणत असावेत 
.
अशा बन तयारीया मुलाला कोण सलेट करणार 
?
आण ालेही तसेच 
.
म हैसूरला टेशनवर पोहोचलो 
.
एककाच ओळख कन घेता घेता माझया लात यायला वेळ लागला नाही क आपला पाड लागणार नाही 
.
एक नागपूर युिनहिसटीतला फट
,
एक गोयातल बोडापहला 
.
एक मास सए कन आलेला 
.
काही जण आध दोनदा धडका देऊन परत गेलेले
.
काहींन यासाठ यायाम कन शरीर कमावले होते
.
बऱयाच जणांचेफाडफाड इंज ऐकून म मनात ठरवलेक आपण एम 
.
कॉम परेसाठ आणलेल पुतकवाचयात रमावे
.
जमले तर वंावन गाडन वगैरे पाह  ून चालले जावे
.
-
४ दवसांत बऱयाच कसोया ाया 
.
पळापळ 
.
धावा धाव 
.
म 
,
बल 
,
रस वगैरया सहायाने आपया नेतवाखाल एककाला काही अडथळे पार करणे
,
दोरखंडावन लटकून अंतर पार करणे वगैरे
...
आता थोडे थोडेआठवते
.
मा खरा कस लागला तो इंटरल  ूा 
.
खूप वेळ चालला 
.
सोशॅिलम 
,
पटॅिलम 
,
माकट इकॉनॉम 
,
ाईस डटरिमनेशन 
,
इंडयन इकॉनॉम 
.
जे वचारले यावर दणकून बोलत होतो 
.
खूश होतो म 
,
आमचेाचाय ेवद दाभोळकर दणयात कामाला आलेहणून 
.
शेवटी जायचा दवस आला 
.
सांगयात आले क जेिसलेट होतल यांन मेडीकल चेक अपसाठ बंगलोरला जायासाठ थांबावे
.
बाकयांन आपापले भे व लंच पॅट घेऊन  परतावे
.
रट सांगायला एक जण आला 
.
हणाला 
, ‘
िनराश होऊ नका 
.
जवनात असे संग येतात 
.
यातून िशका 
.
वकतृवावर वास ठेवा 
.
नकच सफल हाल’ वगैर 
,
वगैर 
...
म मनात हणत होतो 
,
पटकन आवरा 
.
हैसूर 
-
वंावन पाहयात वेळ गेला तेवढा पुरे
.
मला तयारी करायच आहे फायनल परेच 
.
एका िचठवरील नंबर वाचत तो हणाला 
, ’
ओनल चेट नं
.
२३ अँड ४५ आर िसलेटेड’
.
मला सगयांन गराडा घातला व शेकहड हायला लागले तहा मला भान आले क म 
-
चेट नं
.
२३
-
िसलेट ालो होतो 
.
सगळिचच बदलले
.
मला थांबून राहावे लागले
.
वॉरंटवर म बंगलोरला गेलो 
.
तेथेकोण ओळखचेनाही 
.
पुव महारा मंडळात राहयाचे आठवले
.
तेथे राहलो 
.
सकाळी ७
.
३० ला यांन सांिगतयामाणे हजर ालो 
.
तो होता शिनवार 
.
सगया टेट ाया 
.
शेवटी कमांडींग ऑफसर इंटर  णार असे सांगयात आले
.
दीडला ऑफस सुटणार असे सांगयात येत होते
.
शेवटच दहा िमिनटउरल 
.
मा उलाघाल वाढल 
.
कारण शिनवारचा दवस गेला तर सोमवार पयतअडकन बसावे लागणार होते
.
मला तेपरवडणारनहते
.
होता होता अगदी पाच िमिनटे उरल असताना आहाला आत बोलावले गेले
. (
यावेळी ितथया सुभेदाराने कलेले वय माझयासाठ पुढे मोठे काम कन गेले
.
तो हणाला 
,
साहेब अगदी जायला िनघाले क पुवलेले कागद जादा कटकट न करता पटापट सही करतात 
.
हा कानमं म लात ठऊन माझयावरीांवर तो योग करीत असे
.
मा माझया समोर आलेलेकागद म उा पाह  ूहणून लांबवत असे
.
असो 
)
एका भारदत यमवाने आमचेपेपर पाह  ून 
,
वेल बॉईज 
,
यूहॅव पाड मेडकल एॅम 
.
गो अँड वेट फॉर फरदर ऑडस’हणून सही ठोकून एक प आमया हातात ठेवले
. ‘
थँयू’ कसेबसेहणत बाहेर पडताच म एका  कमधेउडी मान बसलो 
.
टेशनवन दप  ु ारच तन वाजताच िमरजेच ेन पकडल 
.
घरी म िसलेट ायानेखूप आनंद ाला 
.
मा परा ही छान गेल 
.
मला हायर सेकडलास िमळाला 
.
कॉलेजला सुटया लागया होया 
.
ले
.
कनलपच वाण खरी ठरल 
.(
खरे तर मला यावेळी रकया नावांचा गंध नहता 
.
पण ले
.
कनलही दारावरच पाटी वाचून त रक मला माहत ाल होत 
.
ले फलटॉप कनलम तहा हणे
,
लेहा लेटनंटचा शॉट फॉ
.
हे नंतर मला यथावकाश कळले
.)
तेही फार खुश ाले
.
हवाईदलात जायचेक नाही ते अजूनही नक होत नहते
.
पण देशातल ववध भागातून आलेया 
,
ह  ुशार व तयारी कन आलेया हजारो मुलांतून आपल  िनवड ाल याचेच मला अूप होते
.
हैसूरया वातयात मा एका पुयातल कलकण नावाया मुलाश गाठ 
2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->