Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Infractiuni Prevazute in Legi Speciale

Ratings: (0)|Views: 1,255 |Likes:
Published by roxanaalexa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: roxanaalexa on Jul 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

 
INFRACŢIUNI PREVĂZUTE ÎN LEGI SPECIALE
INCRIMINAREA JURIDICO-PENALĂ ATRAFICULUI DE DROGURICapitolul IAnaliza infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şicombaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
1. Traficul ilicit de droguri (art. 2)
Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor de risc, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani şiinterzicerea unor drepturi. Dacă faptele au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este închisoarea de la 10la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi.Obiectul infracţiuniiObiectul juridic generic
al infracţiunii este constituit de protejarea şi ocrotireasănătăţii publice ca valoare socială şi relaţiile sociale care iau naştere şi evoluează în jurul şiîn strânsă legătură cu această valoare.
Obiectul juridic special 
este reprezentat de relaţiile sociale referitoare la sănătatea publică, relaţii a căror existenţă şi dezvoltare sunt condiţionate de respectarea normelor legale privitoare la producţia, fabricarea, nzarea, cumpărarea, circulia, etc. asubstanţelor aflate sub control naţional
Obiectul material 
îl reprezintă substanţele aflate sub control naţional (drogurile derisc şi drogurile de mare risc enumerate în tabelele I-III, anexate la Legea nr. 143/2000). 
Subiecţii infracţiunii
Subiectul activ al infracţiunii diferă în funcţie de modalitatea de săvârşire a faptei.Astfel, în modalităţile producerii, fabricării, extragerii, preparării, transformării, oferirii, punerii în vânzare, vânzării, distribuirii, livrării cu orice titlu, trimiterii, transportului,
1
 
 procurării, cumpărării, deţinerii ori altor operaţiuni privind circulaţia drogurilor, precum şiîn modalităţile organizării, conducerii sau finanţării activităţilor menţionate mai sus, acesta poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile cerute de lege.În ceea ce priveşte modalitatea experimentării, deşi legea nu prevede nici o calitatespecială, subiectul activ trebuie să posede cunoştinţe de specialitate privind substanţelefolosite şi rezultatele pe care le produc, în această categorie intrând medici, chimişti,farmacişti, etc.
Subiectul pasiv
al infracţiunii este statul ca garant şi ocrotitor al sănătăţii publice. Însecundar, subiect pasiv poate fi persoana a cărei sănătate a fost pusă în pericol ca urmare anerespectării circuitului legal al drogurilor. Nu este necesară îndeplinirea unor condiţiispeciale de loc sau timp pentru existenţa infracţiunii în formă simplă.
 Latura obiectivă  Elementul material 
al laturii obiective se caracterizează prin acţiuni comisive, care pot consta în producerea, deţinerea, cultivarea, fabricarea, experimentarea, extragerea, punerea în vânzare, vânzarea, oferirea, transformarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu,trimiterea, transportul, cumpărarea de droguri.Pe de altă parte, întrucât faptele ilicite la regimul drogurilor ce se pot săvărşi sunt şimai variate şi ele nu ar putea fi reglementate în totalitatea lor în textul de lege, legiuitorul ainclus în text expresia generală “alte operaţiuni privind circulaţia drogurilor”, dând astfel posibilitatea celor ce aplică legea să încadreze orice fapte prin care se nesocoteşte regimuldrogurilor. Folosindu-se această tehnică de formulare, se înlătură posibilitatea ca anumite persoane care ar săvărşi diferite fapte la regimul drogurilor, în lipsa unor prevederi expreseale legii, să nu poată fi trase la răspundere penală.Prin „
 producerea de droguri
” se înţelege obţinerea drogurilor atât din plante, cât şi pecale de sinteză, în industrie sau laborator. Astfel, opiul se obţine din latexul plantei Papaver somniferum (macul opiaceu), iar din opiu se extrag ceilalţi derivaţi alcaloizi (morfina,heroina). Morfina bază se obţine din pulberea de opiu care se concentrează în vid la 50-60grade Celsius, se tratează cu soluţie de clorură de calciu, iar din această soluţie, prin filtrare,concentrare şi alcalinizare cu amoniac se obţine morfina bază.Heroina se obţine prin acetilarea morfinei bază cu clorură de acetil, anhidridă aceticăîn benzen sau acid acetic388.Prin „
deţinere
” se înţelege fapta persoanei fizice de a ţine la domiciliul sau reşedinţa
2
 
sa ori în orice alt loc ştiut de ea, droguri, indiferent dacă este sau nu consumatoare şi dacăacestea îi aparţin ei sau altei persoane. Pentru ca deţinerea să constituie element material allaturii obiective a infracţiunii, este necesar ca ea să fie fără drept. Deţinerea autorizată nuconstituie infracţiune.
Cultivarea
” reprezintă o altă modalitate a elementului material al laturii obiective ainfracţiunii analizate. O primă cerinţă pentru existenţa infracţiunii în această ipoteză esteaceea că respectiva cultură să fi fost făcută fără autorizaţia organelor competente. În altdoilea rând, este obligatoriu să fie vorba de o cultură de plante din care se pot produce sauextrage droguri. Dacă sunt realizate cele două cerinţe, legea mai cere ca această cultivareneautorizată să se facă în scop de producere a plantelor, adică în vederea obţinerii dedroguri, indiferent ce metodă s-ar folosi. Din ele trebuie să se obţină substanţe care fac partedin categoria drogurilor, pentru ca acţiunea să fie ilicită. În accepţiunea textului de lege,cultivarea presupune: însămânţarea, răsădirea, îngrijirea şi recoltarea plantelor care conţinsubstanţe stupefiante, în vederea prelucrării. Dacă cultivarea nu se face în acest scop cerutde lege, atunci fapta nu va constitui infracţiune.În ţara noastră, potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şiDezvolrii Rurale, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală autorizeacultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante numai dacă sunt prelucrate în scoptehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în scop medical şi ştiinţific.Proprietarul, posesorul sau deţinătorul cu orice titlu al unui teren cu destinaţieagricolă sau cu orice altă destinaţie are obligaţia să distrugă plantele ce conţin substanţestupefiante care ar putea creşte spontan pe terenul respectiv. Costurile distrugerii plantelor şia culturilor neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau deţinătorulterenului.
 Experimentarea
constă în efectuarea unor operaţiuni de dozare, combinare oriîncercare a substanţelor. În ceeea ce priveşte încercările, acestea pot fi făcute atât asupraoamenilor, cât şi asupra animalelor. Textul de lege se referă la experimentarea care are loc înafara cadrului legal, adică în afara laboratoarelor din instituţiile de învăţământ sau dininstituţiile de cercetări ştiinţifice ce sunt autorizate să o facă, sau chiar în acestea, dar prindeşirea limitelor sau a caracterului experimentărilor. Constituie infracţiune şiexperimentarea drogurilor asupra propriului corp, legea nefăcând nici o distincţie în această privinţă; pericolul social este acelaşi ca şi când s-ar experimenta asupra altor persoane.
3

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
A.C. liked this
stefandlg liked this
A.C. liked this
Florin Petcu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->