Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
van mau

van mau

Ratings: (0)|Views: 66|Likes:
Published by nguyenngocdiem1995

More info:

Published by: nguyenngocdiem1995 on Jul 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/28/2010

pdf

text

original

 
PhÇn mét 
«n tËp vµ n©ng cao kÜ n¨nglµm c¸c bµi v¨n tù sù, biÓu c¶m, thuyÕt minh
1
 
A. ¤n tËp vµ n©ng cao kÜ n¨nglµm bµi v¨n tù sùI. Mét sè lu ý khi viÕt bµi v¨n tù sù1. T×m hiÓu ®Ò
- §Ò bµi yªu cÇu t¹o lËp kiÓu v¨n b¶n nµo (kÓchuyÖn hay miªu t¶)? §Ó t¹o lËp v¨n b¶n Êy cÇn södông ph¬ng thøc biÓu ®¹t nµo lµ chñ yÕu?- Néi dung cÇn biÓu ®¹t lµ g×?- §Ó thùc hiÖn yªu cÇu cña ®Ò bµi, cÇn chuÈn bÞnh÷ng tri thøc vµ kÜ n¨ng g×?
2. LËp dµn ý
- Më bµi:Më bµi theo kiÓu trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp? X¸c ®Þnhnh÷ng néi dung cÇn biÓu ®¹t trong phÇn Më bµi tuútheo tõng c¸ch më bµi.+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: Giíi thiÖu c©u chuyÖn(tªn c©u chuyÖn, chñ ®Ò truyÖn,…)+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ ®èitîng miªu t¶. Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n th×giíi thiÖu ®èi tîng miªu t¶ ë c©u më ®o¹n.- Th©n bµi:+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: KÓ l¹i diÔn biÕn c©uchuyÖn theo tr×nh tù më ®Çu, diÔn biÕn, kÕt thóc.
Chó ý 
: Ph¸t huy trÝ tëng tîng ®Ó x©y dùng néi dungkÓ phong phó, sinh ®éng; Lùa chän ng«i kÓ cho hîp lÝ(khi nhËp vai nh©n vËt ®Ó tù kÓ vÒ m×nh th× ng«i kÓph¶i lµ “t«i”); Cã thÓ kÕt hîp gi÷a kÓ víi t¶ hoÆc biÓu
2
 
c¶m ®Ó c©u chuyÖn thªm sinh ®éng, béc lé ®îc th¸i®é, suy nghÜ cña m×nh vÒ sù viÖc, chi tiÕt.+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: T¶ l¹i ®èi tîng theo tr×nh tùnhÊt ®Þnh. §èi víi v¨n t¶ ngêi, chó ý t¶ tõ ®Æc ®iÓmvÒ ch©n dung, cö chØ, hµnh ®éng ®Õn tiÕng nãi; cãthÓ ®iÓm xuyÕt khung c¶nh. Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n, th× ®©ylµ phÇn th©n ®o¹n.- KÕt bµi:+ §èi víi ®Ò bµi kÓ chuyÖn: Cã thÓ kÕt bµi b»ngchÝnh sù kÕt thóc cña c©u chuyÖn hoÆc kÕt bµi theokiÓu më réng. Tuy nhiªn, tèt nhÊt lµ biÕt ®a ra nh÷ngsuy nghÜ, ®¸nh gi¸ cña m×nh vÒ c©u chuyÖn võa kÓ®ång thêi cã thÓ më réng liªn tëng, tëng tîng.+ §èi víi ®Ò bµi miªu t¶: Nªu c¶m nghÜ cña m×nhvÒ ®èi tîng võa t¶. Trong trêng hîp ®Ò bµi yªu cÇu viÕt ®o¹n v¨n, cãthÓ phÇn nµy t¬ng øng víi c©u kÕt ®o¹n.
3. Gîi ý thùc hµnh§Ò 1: KÓ l¹i mét truyÖn cæ tÝch hoÆc méttruyÖn ng¾n mµ anh (chÞ) yªu thÝch (VÝ dô:
Sä Dõa, BÕn quª, Nh÷ng ng«i sao xa x«i…
).
Gîi ý 
: Bµi lµm ph¶i ®¶m b¶o võa ®óng võa ®ñ néidung cèt truyÖn. KÓ l¹i c©u chuyÖn b»ng lêi v¨n cñam×nh. Tuy nhiªn, trong khi kÓ vÉn cã thÓ dÉn ynguyªn c©u v¨n hoÆc lêi ®èi tho¹i cña c¸c nh©n vËttrong t¸c phÈm. Cã thÓ tham kh¶o dµn ý díi ®©y (kÓl¹i truyÖn cæ tÝch
Sä Dõa
).(A)
Më bµi
- KÓ giíi thiÖu gia c¶nh bè mÑ Sä Dõa- Sù ra ®êi thÇn k× vµ h×nh ¶nh dÞ d¹ng cña Sä
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->