Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
234 definicje z psychologii

234 definicje z psychologii

Ratings:

5.0

(3)
|Views: 9,553|Likes:
Published by Singuini

More info:

Published by: Singuini on Jun 20, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

 
 
PSYCHOLOGIA
1.
Psychologia społeczna
to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy izachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje sięna tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając wobliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze.
2.
Konstrukt
to sposób, w jaki ludzie spostrzegają, pojmują i interpretują świat społeczny.
3.
Różnice indywidualne
to składniki osobowości, które odróżniają nas od innych ludzi.
4.
Socjologia
dostarcza ogólnych praw i teorii dotyczących społeczeństw, a nie jednostek;
5.
 
Psychologia społeczna
bada procesy psychologiczne pojawiające się, gdy ludzie przebywają zesobą, co powoduje, że stają się podatni na wpływ społeczny;
6.
 
Psychologia osobowości
bada właściwości, które powodują, że jednostki są unikatowe i różnią się od siebie.
7.
Podstawowy błąd atrybucji (Ross)
to tendencja do przeceniania rozmiaru, w jakimzachowanie ledzi jest wynikiem oddziaływania dyspozycji wewnętrznych, a niedocenianie roliczynników sytuacyjnych.
8.
Behawioryzm
: szkoła psychologiczna, która utrzymuje, iż aby zrozumieć ludzkie zachowanie,wystarczy jedynie rozważyć nagradzające właściwości środowiska - to znaczy to, w jaki sposóbpozytywnie i negatywnie wydarzenia w otoczeniu są związane ze specyficznymi zachowaniami.
9.
Psychologia postaci
- szkoła psychologiczna podkreślająca ważność badania subiektywnegosposobu, w jaki dany obiekt pojawia się w umyśle ludzi, zamiast poddania badaniom wyłącznieobiektywnych, fizycznych cech tego obiektu.
10.
 
Samoocena
to dokonywanie przez ludzi oszacowania wartości samych siebie, tzn. rozmiaru, w jakim spostrzegają siebie jako dobrych, kompetentnych i przyzwoitych.
11.
 
Poznawanie społeczne
: w jaki sposób ludzie myślą o sobie samych i o świecie społecznym; adokładnie, jak selekcjonują, interpretują, zapamiętui wykorzystują informacje społeczną wwydawaniu sądów i w podejmowaniu decyzji.
12.
 
Obserwacja systematyczna
to forma metody obserwacyjnej, w której obserwatorem jestwyszkolony badacz społeczny, który przystępuje do odpowiedzi na pytania odnoszące się dookreślonego zjawiska społecznego, obserwując i kodując je zgodnie z wcześniej przygotowanymzbiorem kryteriów.
13.
Obserwacja uczestnicząca
to forma obserwacji systematycznej, w której obserwator wchodziw interakcję z obserwowanymi ludźmi, ale stara się w żaden sposób nie wpływać na sytuację.
14.
 
Analiza archiwalna
to forma obserwacji systematycznej, w której badacz obserwujezachowanie społeczne przez badanie nagromadzonych w danej kulturze dokumentów alboarchiwaliów (np. pamiętników, powieści, czasopism czy dzienników).
15.
Zgodność sędziów kompetentnych
to stopień zgodności pomiędzy dwiema osobami albowiększą liczbą osób, które niezależnie obserwują i kodują grupę danych; poprzez pokazanie, żedwóch lub więcej ekspertów niezależnie obserwujących i kodujących dochodzi do tych samych
 
obserwacji, badacze upewniają się, że obserwacje te nie są subiektywnymi, zniekształconymiwrażeniami jednostki.
16.
 
Metoda korelacyjna
to metoda, w której mierzy się systematycznie dwie zmienne lub ichwiększą liczbę i oszacowuje się relację pomiędzy nimi (tj. w jakim stopniu można przewidziećwartości jednej z nich na podstawie drugiej).
17.
Korelacja dodatnia
to taka relacja pomiędzy dwiema zmiennymi, w której wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy wzrost wartości drugiej zmiennej.
18.
Korelacja ujemna
to taka relacja pomiędzy dwiema zmiennymi, w której wzrostowi wartości jednej zmiennej towarzyszy zmniejszanie się wartości drugiej zmiennej.
19.
Dobór losowy
to sposób zapewniania reprezentatywności dla danej populacji wybranej do próbygrupy osób gwarantujący, że każda jednostka wchodząca w skład populacji ma taką samą szansęna pojawienie się w próbie.
20.
 
Metoda eksperymentalna
to metoda badania relacji przyczynowo-skutkowych; badacz losowoprzydziela uczestników eksperymentu do różnych sytuacji i upewnia się, że sytuacje te są identyczne pod wszystkimi względami z wyjątkiem jednego, zidentyfikowanego przez zmienną niezależną (badacz oczekuje, że tenże jedyny warunek będzie miał przyczynowy wpływ nareakcje ludzi).
21.
Zmienna niezależna
to zmienna, która badacz zmienia albo róznicuje, aby stwierdzić, czy maona wpływ na jakąś inną zmienną; badacz oczekuje, że ta właśnie zmienna będzie powodowałazmiany jakiejś innej zmiennej.
22.
 
Zmienna zależna
to zmienna, która badacz mierzy po to, by stwierdzić, czy na nię wpływazmienna niezależna; badacz stawia hipotezę, że zmienna zależna zalepy od poziomu zmiennejniezależnej.
23.
 
Plan wieloczynnikowy
to plan eksperymentalny, w którym uwzględnia się więcej niż jedną zmienną niezależną; każda zmienna niezależna ma więcej niż jedną werslub też poziom;wszystkie możliwe kombinacje tych poziomów pojawiają się w badaniach.
24.
Trafność wewnętrzna
to upewnianie się, że nic więcej poza zmienną niezależną nie możewpływać na zmiennę zależną; realizuje się to poprzez kontrolowanie wszystkich zmiennychubocznych oraz poprzez losowe przydzielanie wszystkim badanym żnych warunweksperymentalnych.
25.
 
Losowe przydzielanie do sytuacji
to upewnianie się, że wszyscy badani mają taką samą szansę na przydzielanie do danej sytuacji w eksperymencie; dzięki losowemu przydzielaniu tychżesytuacji badacz może być względnie pewien, że żnice w osobowciach uczestniweksperymentu albo ich wcześniejsze doświadczenia równomiernie rozłożone na wszystkiesytuacje.
26.
Trafność zewnętrzna
to stopień, w jakim wyniki badań mogą być generalizowane na innesytuacje i na innych ludzi.
27.
 
Realizm sytuacyjny
to stopień, w jakim sytuacje eksperymentalne są podobne do sytuacjispotykanych w życiu codziennym.
28.
Realizm psychologiczny
to stopień, w jakim kontrolowane w eksperymencie procesypsychologiczne są podobne do procesów psychologicznych pojawiających się w życiu codziennym;realizm psychologiczny może być wysoki nawet wtedy, gdy realizm sytuacyjny jest niewielki.
 
29.
 
Instrukcja maskująca
to opis celu badań przedstawiany ich uczestnikom, który różni się odprawdziwego celu tychże badań; instrukcja maskująca używana jest po to, by zachować realizmpsychologiczny.
30.
Powtarzalność
to powtarzanie badań, często z udziałem osób z innych populacji albo w innychwarunkach.
31.
Eksperymenty w warunkach naturalnych
to eksperymenty przeprowadzane raczej wwarunkach życia realnego niż w laboratorium.
32.
Badania podstawowe
to badania projektowane poto, by dać najlepszą odpowiedź na pytanie,dlaczego ludzie zachowują się tak, jak się zachowują, i przeprowadzane wyłącznie dlazaspokojenia ciekawości poznawczej.
33.
Badania stosowane
to badania projektowane specjalnie w celu rozwiązania konkretnegoproblemu społecznego; tworzenie teorii zachowania jest zwykle wtórne do rozwiązywaniaspecyficznego problemu.
34.
Przyzwolenie
to wyjaśnienie uczestnikom badania natury eksperymentu, zanim on sięrozpocznie, i uzyskanie ich zgody na udział w tym eksperymencie.
35.
 
Maskowanie
to wprowadzenie w błąd uczestników eksperymentu lub zatajenie przed nimiprawdziwego celu badań albo też wydarzeń, które w rzeczywistości zaistnieją.
36.
 
Sesja wyjaśniająca
to wyjawienie uczestnikom badań po zakończeniu eksperymentu jego celuoraz dokładne objaśnienie tego, co się wydarzyło.
37.
Dysonans poznawczy
to popęd spowodowany poczuciem dyskomfortu, pierwotnie definiowany jako konsekwencja utrzymywania dwóch lub więcej nizgodnych ze sobą elementów poznawczych,następnie określany jako konsekwencja zaangażowania się w działanie, które jest sprzeczne zkoncepcją siebie jako osoby przyzwoitej i rozsądnej.
38.
 
Elementy poznawcze
to myśli, uczucia, przekonania bądź wiedza o czymś.
39.
 
Dysonans podecyzyjny
to dysonans, który zostaje nieuchronnie wzbudzony po podjęciudecyzji. W takiej sytuacji dysonans jest najczęściej likwidowany przez podwyższenie atrakcyjnościwybranej alternatywy i zdewaluowanie alternatywy odrzuconej.
40.
Technika niskiej piłki
to pozbawiona skrupułów strategia, mocą której sprzedawca nakłaniaklienta, aby zgodził się kupić produkt po bardzo niskiej cenie; następnie twierdzi, śe to byłapomyłka, i ponosi cenę; często klient godzi się na zakup po zawyżnej cenie.
41.
 
Pojęcie Ja
to suma całej wiedzy o sobie uwzględniająca tożsamość, zdolności i role.
42.
Uzasadnianie wysiłku
to występująca u ludzi tendencja do podwyższania oceny tego, na cociężko pracowali, aby to osiągnąć.
43.
Uzasadnienie zewnętrzne
to wyjaśnienie, jakie podaje osoba dla swojego dysonansowegozachowania, wskazujące na przyczynę, która znajduje się poza nią samą (np. jeśli ktoś coś robi,aby uzyskać dużą nagrodę lub uniknąć surowej kary).
44.
 
Uzasadnienie wewnętrzne
to likwidowanie dysonansu poprzez dokonanie jakiejś zmiany wsobie (np. swojej postawy lub zachowania).
45.
Obrona stanowiska niezgodnego z własną postawą 
to proces, który pojawia się, gdy ktośwyraża opinię lub postawę sprzeczną ze swoim osobistym przekonaniem lub postawą.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
yunikoun liked this
Janosik1969 liked this
owiii liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->