Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Το Κίνημα Zeitgeist - Ψυχολογία

Το Κίνημα Zeitgeist - Ψυχολογία

Ratings: (0)|Views: 81|Likes:
Published by Zeitgeist Halandri

More info:

Published by: Zeitgeist Halandri on Jul 28, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2011

pdf

text

original

Η
ψ
πνε
Στ
ο
Οι
«
ενα
Οι
Γ
πη
γ
βλέ
«γε
κα
π
«π
ρ
συ
μ
ή«
Οι
«
γα
λ
Έτ
σ
ενε
κα
τ
μά
θ
ψ
υχολογί
α
ε
υματικές
ο
σύγχρο
ν
«
γενετιστ
α
ντίον αν
α
Γ
ενετιστέ
ς
γ
άζει από
έ
πουμε ρε
ε
νετική π
ρ
π
νιστής.
Α
ρ
ογραμμα
μ
περιφορ
ά
ενστικτώ
δ
«
Συμπερι
φ
λ
ούχησης
,
σ
ι, οι πρά
ξ
ε
ργοποιημ
τ
ανόηση.
θ
ηση, όχι
α
ορίζεται
διαδικασ
ί
ν
ο κόσμο,
τ
ές» και ο
α
τροφής»
ς
ρέπουν
το ένστι
κ
ε
πορτάζ γ
ρ
οδιάθεσ
η
Α
υτό υπο
σ
α
τισμένου
ά
ς, όπως
δ
εις».
φ
οριστές
»
,
που βα
σ
ξ

εις ενός
ένο τρόπ
Ο μηχανι

σ
την κλη
ρ
συχνά ω
ίες και τη
ν
,
υπάρχο
υ
ι«συμπε
ρ
»
.προς την
κ
το και τη
ια κάποιε
ς
η
» του να
σ
τηρίζει τ
η
» κό σμ ου
μιας τάσ
η
»
,από τη
ν
σ
ίζεται στ
η
ατόμου π
ο σκέψης
σ
μός δρά
ρ
ονομικότς«Η επι
σ
ν συμπερ
υ
ν βασικά
ρ
ιφοριστέ
αντίληψ
η
ν κληρον
ς
μελέτες
είναι κα
ν
η
ν κοσμο
υ
και ότι α
η
ς για εθι
σ
ν άλλη, β
η
ν περιβα
ηγάζουν
ς
,που πρ
ο
σης/ πεπ
ο
τ
ητα ή το
σ
τήμη που
ιφορά».
δύο κυρί
ς». η παλ
η
ότι η α
ν
ν
ομικότητ
α
που περι
ν
είς ρεπο
υ
θεωρία τ
ο
α
κόμα και
σ
μό είναι
β
λέπουν τ
λλοντική
από την
ε
ο
έρχεται
α
ο
ίθησης λ
ένστικτο.
υ
ασχολεί
τ
ί
αρχες σχ
λ
ιά διαμά
χ
ν
θρώπινη
α
.Συχνά
γράφουν
υ
μπλικάν
ο
ο
υ
λεπτές ε
κ
τρόπου τ
ον άνθρ
ω
έκθεση τ
ε
μπειρία
ή
α
πό κεκτ
η
λ
οιπόν, π
ητ
αι με τις
ολές σκέ
ψ
χ
η της«φ
συμπερι
φ
στις ειδή
σ
την
ο
ς, ή
κ
φράσεις
τ
ινός γενε
ω
πο ως π
ρ
τ
ου ατόμο
ή
έναν
η
μένη
η
γάζει απ
ό
ψ
ης.
φ
ύσης
φ
ορά
σ
εις
της
τικές
ρ
οϊόν
υ.
ό
την

Ποιο είναι το πιο σωστό; Προφανώς, και οι δυο απόψεις είναι κατά
κάποιο τρόπο σωστές. Το ενδιαφέρον μας στην επιβίωση και
αναπαραγωγή είναι προγραμματισμένο/ γενετικό κατά κάποιο τρόπο,
καθώς σχετίζεται άμεσα με τη θεμελιώδη επιβίωση. Ωστόσο, τα μέσα με
τα οποία επιτυγχάνεται η επιβίωση βασίζονται εξ ολοκλήρου στην
κοινωνική κατήχηση αυτού του ατόμου. Εάν ένα άτομο μεγαλώσει σε
ένα ελλειμματικό, χτυπημένο από ανέχεια περιβάλλον, με περιορισμένη
πρόσβαση στην εργασία, θα αναπτύξει κάτι παραπάνω από απλή κλίση
εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες ώστε να επιβιώσει. ακόμα
περισσότερο, ένα άτομο ας πούμε της μεσαίας τάξης που έχει
εκπληρωμένες τις βασικές του ανάγκες. Από την άλλη, εάν ένα πολύ
πλούσιο άτομο μεγαλώσει σε ελιτίστικη οικογένεια και άρα γαλουχηθεί
στην ιδέα ότι η τάξη του υπηρετεί ως σύμβολο κύρους, πολύ συχνά θα
εκμεταλλεύεται τους εργαζομένους του ή θα εμπλακεί σε παράνομες
δραστηριότητες ώστε να συμμορφωθεί με την ταυτότητά και την
κοινωνική αλαζονεία που αντιλαμβάνεται ως αληθινή.

Το θέμα είναι ότι στην πραγματικότητα η περιβαλλοντική κατήχηση

επηρεάζει το9 9% των πράξεών μας και οι συνεχείς μελέτες
συμπεριφοράς το αποδεικνύουν συνεχώς. Οι άνθρωποι γίνονται
αλκοολικοί όχι λόγω γενετικής προδιάθεσης, μα λόγω της επιρροής των
γονέων και των φίλων τους. Εάν κακοποιήσετε ένα παιδί, είναι πολύ
πιθανό μεγαλώνοντας να αυτό να κακοποιεί άλλα παιδιά. Όταν τα ΜΜΕ
προωθούν μια συγκεκριμένη ιδέα στην κοινωνία, όπως«τρομοκρατία»,
το κοινό κατηχείται στο να πιστεύει ότι συνιστά μια πραγματική απειλή,
ανεξαρτήτου πραγματικότητας. Γεγονός αποτελεί ότι είμαστε
αναδυόμενοι, ευάλωτοι οργανισμοί, υποκείμενοι σε συνεχείς επιρροές,
κατήχηση και αλλαγές ως ένα συγκεκριμένο βαθμό. Αυτός ο«βαθμός»
εξαρτάται κατά ένα μεγάλο μέρος από τις κοινωνικές/ ιδεολογικές
ταυτοποιήσεις που πολλοί κατηχήθηκαν να θεωρούν αμετάβλητες. Σε

αυτό ακριβώς το σημείο συνείδησης είναι που υπεισέρχεται η
παράλυση, καθώς δεν υπάρχει καμία φυσική ένδειξη πως οτιδήποτε
νομίζουμε για το σήμερα δεν θα θεωρείται ξεπερασμένο στο μέλλον,
καθώς ένα από τα λίγα πράγματα που μπορούμε να θεωρούμε ως
δεδομένα(μέχρι τώρα) είναι το γεγονός ότι όλες οι συνισταμένες της

φύσης είναι αναδυόμενες. Η«ταυτοποίηση» με ένα σύνολο

συνειδητοποιήσεων για το καλό της ακεραιότητας κάποιου, αποτελεί
σοβαρή διαστρέβλωση στον κόσμο μας, καθώς θεωρείται«αδυναμία» η
απόδειξη του σφάλματος κάποιου. Αυτό είναι φυσικά παράλογο, καθώς
η απόδειξη των σφαλμάτων είναι ο γενικός τρόπος μάθησης και δεν θα
έπρεπε να αποτελεί επίφοβη κατάσταση.
Ο Fritz Pearls είπε κάποτε ότι« Το ανθρώπινο είδος είναι το μόνο είδος
με την ικανότητα παρέμβασης στην ίδια του την εξέλιξη». Αυτή είναι
μια σημαντική συνειδητοποίηση, καθώς τα συστήματα πεποιθήσεών
μας, τα οποία νομίζουμε ότι πρέπει να διατηρήσουμε για να
υποστηρίξουμε την ταυτότητά μας, συχνά στέκονται εμπόδια σε νέες,
μεταβαλλόμενες συνειδητοποιήσεις και στην προσωπική ανάπτυξη.
Οι κυρίαρχοι θεσμοί που διαιωνίζουν αυτήν την παράλυση φαίνεται να
είναι οι Θεϊστικές Θρησκείες και το Χρηματικό Σύστημα. Η Θεϊστική
θρησκεία προωθεί μια τυποποιημένη κοσμοθεώρηση, με μια κατανόηση
που βασίζεται στην«πίστη» που απορρίπτει την λογική και τις νέες
πληροφορίες. Το Χρηματικό σύστημα(σε όλες τις χώρες)βασίζεται
στον Ανταγωνισμό για την Εργασία και άρα στην Εργασία για το Χρήμα.
Πολύ απλά, η«ανταγωνιστική λογική» μπορεί να επιβιώσει μόνο μέσω
της αυτό-διαιώνισης και η αυτό-διαιώνιση και το προσωπικό συμφέρον
οδηγεί φυσικά σε ένα στατικό θεσμό που προτιμά να μην αλλάζει,
καθώς απειλείται η επιβίωση της επιχείρησης, της κυβέρνησης και τα

λοιπά.
Αυτό καθιστά το σύστημα μη διατηρήσιμο.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Kelly Alevra liked this
bsigalos8720 liked this
triantafyllos71 liked this
nckuls liked this
mark liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->