Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
batalsolat

batalsolat

Ratings:
(0)
|Views: 171|Likes:
Published by diniman

More info:

Published by: diniman on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2014

pdf

text

original

 
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 
---------------------------------------------------------
 
Sekolah Rendah 
1
DAM - MENINGKATKAN KEMAHIRAN MEMBEZAKAN PERKARA-PERKARA YANGMEMBATALKAN SOLAT DENGAN PERKARA-PERKARA YANGMEMBATALKAN WUDUK
Oleh
Pn. Hjh. Rubiah SidikPn. Zakiah IthninPn. Rohani Musa
SK Laksamana81907 Kota Tinggi
ABSTRAK
Pendidikan Islam merupakan satu mata pelajaran yang sangat pentinguntuk melahirkan generasi yang berilmu, beramal dan berakhlak. Dalammata pelajaran Pendidikan Islam banyak menggunakan kaedahmengingat, menghafal dan memahami sesuatu isi pelajaran.Pengetahuan berkaitan dengan fardu ain terutamanya solat amatdititikberatkan . Justeru, satu kajian telah dilakukan terhadap lima orangmurid Tahun 4 Jaya yang dikenalpasti tidak menguasai asas-asas solat.Tinjauan Awal yang dilakukan adalah melalui sesi soal jawab, temubualbersama murid, latihan bertulis dan ujian pra. Hasilnya didapati limaorang murid ini tidak memahami bagaimana cara untuk membezakanperkara-perkara yang membatalkan solat dengan perkara-perkara yangmembatalkan wuduk dalam solat. Bagi mengatasi masalah ini, satukajian menggunakan model khas iaitu DAM (Dapat Amal Mudah)dihasilkan yang berfungsi membantu murid-murid meningkatkan ingatandan kefahaman mereka terhadap perkara-perkara tersebut. Murid-muridyang terlibat diberi rawatan selama 2 minggu mengikut aktiviti yangdirancangkan. Hasil ujian pos yang diperolehi selepas menggunakanDAM menunjukkan prestasi pelajar semakin meningkat.
1.0 Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran yang Lalu
Murid-murid Tahun 4 Jaya terdiri daripada murid-murid yang boleh dikategorikanberada pada tahap sederhana. Namun begitu, masalah yang kami hadapi adalahdalam kalangan mereka ada yang berada pada tahap lemah. Apa yang kamimaksudkan lemah ialah, mereka lambat mengingat dan menghafal isi-isi yangdiberikan malah ada kalanya mereka langsung tidak dapat mengingat isipengajaran yang telah disampaikan.Daripada pemerhatian kami, apabila sesi soal jawab dijalankan berkaitan perkara-perkara yang membatalkan solat dengan perkara-perkara yang membatalkanwuduk terhadap 34 orang murid ini terdapat dua belas orang murid dapatmenjawab dengan tepat, sepuluh orang boleh menjawab dengan bimbingan, tujuhorang masih keliru, manakala lima orang tidak dapat menjawab langsung. Apabiladitanya kepada murid ini mengapa mereka tidak dapat menjawab soalan tersebut,tiga orang daripada mereka menjawab, “saya sudah cuba hafal, tetapi tidak ingatlangsung” manakala dua orang murid lagi menjawab “saya malas nak hafal”.Apabila diberi latihan bertulis, lima orang murid ini gagal membuat tugasan yangdiberikan. Apabila ujian bulanan atau peperiksaan dijalankan, lima orang murid ini juga selalu gagal. Setelah kami amati murid-murid yang lemah ini, mereka sukar
 
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 
---------------------------------------------------------
 
Sekolah Rendah 
2
untuk mengingati isi pelajaran dan terdapat juga yang kurang berminat untukbelajar.Kami berusaha untuk memahamkan mereka berkaitan solat ini kerana perkara inimerupakan fardhu ain yang diwajibkan ke atas setiap individu muslim. Jika tidakdiatasi perkara ini akan menjadi lebih serius. Solat ialah satu ibadah yang wajibdilakukan dengan sempurna dan mengikut tertib. Apabila solat tidak betul, secaratidak langsung boleh mempengaruhi akhlak individu itu sendiri.
2.0 Fokus Kajian
Kami telah menjalankan ujian amali solat kepada 34 orang murid 4 Jaya.Sebahagian daripada mereka boleh melakukan solat dengan betul dansebahagian lagi masih perlu dibimbing. Dalam ujian tersebut, kami mengajukansoalan berkaitan perkara-perkara yang membatalkan solat. Hasilnya kami dapatiterdapat murid yang tidak mengetahui perkara-perkara tersebut.Dalam mengenal pasti perkara-perkara yang membatalkan solat danmembatalkan wuduk, murid-murid perlu mengetahui rukun-rukun solat. Jadi dalamkajian ini kami merangkumkan perkara-perkara yang membatalkan solat,membatalkan wuduk dan rukun solat.
3.0 Objektif Kajian3.1. Objektif Am
 Secara amnya kajian tindakan ini adalah untuk membantu muridmembezakan antara perkara-perkara yang membatalkan solat denganperkara-perkara yang membatalkan wuduk dengan mengingati rukunsolat.
3.2. Objektif Khusus
 3.2.1. Membantu murid mengenal pasti perkara-perkara yangmembatalkan solat dan membatalkan wuduk3.2.2. Membantu murid mengenal pasti rukun-rukun solat3.2.3. Membina keyakinan diri seterusnya melahirkan murid yang kritis.3.2.4. Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran guru.
4.0. Kumpulan Sasaran
Sasaran kami ialah lima orang murid Tahun 4 Jaya. Tiga orang murid lelaki dandua orang murid perempuan
.
5.0. Pelaksanaan Tindakan
 
5.1. Tinjauan Masalah
 Untuk menyediakan kajian tindakan ini, beberapa kaedah telah digunakanbagi mengenalpasti masalah. Kami menggunakan kaedah pemerhatian, soalselidik dan ujian pra.
5.1.1 Pemerhatian
 Daripada pemerhatian yang dibuat melalui proses pengajaran danpembelajaran, didapati kaedah hafalan menjadi masalah kepada
 
Jurnal Kajian Tindakan Negeri Johor 2006 
---------------------------------------------------------
 
Sekolah Rendah 
3
murid-murid lemah. Walaupun diajar berulang kali, namun keupayaanmurid sangat terhad.
5.1.2 Soal selidik
 Borang soal selidik diberikan kepada murid-murid sasaran. Murid-murid membuat pilihan mengapa mereka tidak dapat menjawabsoalan yang dikemukakan.
5.1.3 Ujian Pra
Kami mengedarkan latihan yang mengandungi sepuluh soalankepada murid-murid. Setelah dua kali latihan dan Ujian Pra dijalankankepada lima orang murid sasaran ini menggunakan set soalan yangsama, mereka masih gagal menjawab kesemua soalan.
5.2. Analisa Tinjauan Masalah5.2.1 Analisa Pemerhatian
Melalui pemerhatian terhadap lima orang murid sasaran, kami dapatimurid-murid ini terlalu lemah untuk mengingati fakta dan ada yangtidak berminat. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku murid itu sendiri.Tiga orang daripada mereka mencuba untuk menghafal tetapi tidakdapat menyatakan kembali kerana keupayaan mereka terhad.Manakala dua orang murid lagi menunjukkan mereka tidak berminatuntuk belajar. Mereka tidak menumpukan perhatian semasa gurumengajar dan kurang melibatkan diri dalam setiap aktiviti pengajarandan pembelajaran.
5.2.2 Analisa Soal SelidikJadual 1: Jadual Analisa Dapatan Soal Selidik BerdasarkanBilangan dan Peratus.
PERKARA BILMURIDPERATUSTidak suka mata pelajaran Pend. IslamTidak tahu atau tidak fahamMalas hafalCuba hafal tapi lupa02120402040JUMLAH 5 100Jadual 1 menunjukkan 40% murid tidak tahu atau tidak faham perkarayang membatalkan solat, 20% murid malas hafal, dan 40% lagi cubahafal tetapi lupa.
5.2.3 Analisis Ujian Pra
Hasil dapatan daripada Ujian Pra, kekerapan menjawab dengan betulsoalan-soalan yang diberikan bagi setiap latihan dapat dikelaskanseperti jadual di bawah:
Jadual 2 : Jadual Keputusan Ujian PraSkala Kekerapan Latihan 1 Latihan 2 Ujian Pra
Betul semuaBetul 7Betul 5-6468712104

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Muhammad Shafeeq Shaharuddin liked this
mawarbaiduri liked this
mawarbaiduri liked this
mawarbaiduri liked this
mawarbaiduri liked this
mawarbaiduri liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->