Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
VBA part 2

VBA part 2

Ratings:
(0)
|Views: 34|Likes:
Published by thinhoanh
( Tieng Viet)
( Tieng Viet)

More info:

Published by: thinhoanh on Jul 29, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
CH
ƯƠ
NG
 
IV:
 
L
P
 
TRÌNH
 
TRÊN
 
MICROSOFT
 
EXCEL
 
2.
 
Thanh công c
có r 
t nhi
u thanh công c
khác nhau, m
i thanh công c
ch
a các nút l
nhtr 
c quan ho
c các l
a ch
n dùng
để
th
c hi
n m
t nhóm ch
c n
ă
ng nào
đ
ó trong ch
ươ 
ngtrình.
3.
 
Thanh công th
ứ 
c
bao g
m ô ch
a
đị
a ch
c
a ô hi
n hành và ô ch
a n
i dung c
a ô hi
nhành.
4.
 
Workbook 
là m
t t
 p tài li
u c
a Excel. M
i Workbook ch
a nhi
u b
ng tính (Worksheet)và các d
li
u m
ở 
ng khác. T
i m
i th
ờ 
i
đ
i
m ch
có m
t worksheet hi
n hành.
5.
 
Worksheet
là lo
i tài li
u chính trong t
 p tài li
u c
a Excel, m
i worksheet ch
a các ô tính(cell)
đượ 
c t
ch
c thành các hàng và c
t.
1.3. Kh
n
ă
ng m
ng c
a Excel
Microsoft Excel là m
t ch
ươ 
ng trình x
lý b
ng tính r 
t m
nh, có th
gi
i quy
ế
t h
u h
ế
t các bàitoán t
 
đơ 
n gi
n
đế
n ph
c t
 p b
ng nh
ng tính n
ă
ng s
n có trong ch
ươ 
ng trình. Tuy v
y, vi
c l
 ptrình m
ở 
ng trên Excel v
n luôn
đượ 
c
đề
c
 p
đế
n, không nh
ng ch
v
ớ 
i m
c
đ
ích là l
 p trìnht
o thêm nh
ng tính n
ă
ng m
ớ 
i cho Excel mà còn
để
ế
t h
ợ 
 p các tính n
ă
ng s
n có c
a ch
ươ 
ngtrình Excel
để
gi
i quy
ế
t nh
ng v
n
đề
mang tính chuyên bi
t hoá cao.B
ch
ươ 
ng trình
D
ự 
Toán
m
t ví d
c
th
cho vi
c l
 p trình m
ở 
ng trên Excel. Các bàitoán chuyên bi
t v
tính toán d
toán công trình
đ
ã
đượ 
c gi
i quy
ế
t m
t cách d
dàng d
a trên s
 
ế
t h
ợ 
 p gi
a các hàm có s
n trong Excel và m
t s
tính n
ă
ng v
c
ơ 
s
ở 
d
li
u.Vi
c l
 p trình m
ở 
ng Excel có th
 
đượ 
c th
c hi
n theo nhi
u cách khác nhau, nh
ư
ng
đơ 
n gi
nnh
t có th
 
đế
n nh
ng cách sau:
 
L
 p trình m
ở 
ng thông qua môi tr 
ườ 
ng l
 p trình VBAIDE
đượ 
c tích h
ợ 
 p s
n trongMicrosfot Excel. Theo cách này, ng
ườ 
i s
d
ng có th
l
 p trình m
ở 
ng Excel m
t cáchnhanh chóng và d
dàng v
ớ 
i ngôn ng
l
 p trình VB. Các
ng d
ng
đượ 
c t
o ra theo cáchnày g
n li
n v
ớ 
i t
 p tài li
u c
a Excel.
 
L
 p trình m
ở 
ng thông qua b
công c
l
 p trình Visual Studio Tools for Office (VSTO)trong b
công c
phát tri
n ph
n m
m Microsoft Visual Studio. Theo cách này, ng
ườ 
i s
 d
ng có th
l
 p trình t
o ra các
ng d
ng chuyên nghi
 p d
ng Add-in (
ng d
ng b
sungtrong Excel) b
ng các ngôn ng
 
đượ 
c h
tr 
ợ 
trong Microsoft Visual Studio.
Ứ 
ng d
ng m
ở 
 
ng d
ng này
đượ 
c l
ư
u tr 
tách bi
t v
ớ 
i t
 p tài li
u c
a Excel nên r 
t d
dàng phân ph
i.V
ớ 
i nh
ng
ư
u
đ
i
m v
n có c
a VBA, vi
c l
 p trình m
ở 
ng Excel trong toàn b
tài li
u này s
 
đượ 
c th
c hi
n d
a trên môi tr 
ườ 
ng l
 p trình VBAIDE.
Để
kh
ở 
i
độ
ng VBAIDE, t
c
a s
chính c
a ch
ươ 
ng trình Microsoft Excel, ta ch
n trình
đơ 
n
Tools
Macro
Visual Basic Editor
, ho
c có th
s
d
ng t
h
ợ 
 p phím
ALT+F11
.
2. Macro
Cách t
t nh
t
để
làm quen v
ớ 
i vi
c l
 p trình trên Excel chính là s
d
ng Macro và tìm hi
u cáchth
c ho
t
độ
ng c
a Macro.
2.1. Macro là gì?
Khi làm vi
c trong Excel,
đ
ôi lúc g
 p ph
i nh
ng tình hu
ng mà ng
ườ 
i s
d
ng ph
i l
 p
đ
i l
 pl
i r 
t nhi
u thao tác
để
th
c hi
n các nhi
m v
t
ươ 
ng t
nhau.
Đ
i
u này r 
t d
d
n
đế
n s
nhàmchán trong công vi
c. Khi
đ
ó, ta nên ngh
 ĩ 
ngay
đế
n vi
c s
d
ng Macro
để
có th
gói g
n t
t c
 các thao tác
y ch
trong m
t thao tác duy nh
t.Macro là t
 p h
ợ 
 p các l
nh và hàm
đượ 
c l
ư
u tr 
trong m
t mô
đ
un mã l
nh c
a VBA nh
m th
chi
n m
t nhi
m v
nào
đ
ó. Macro có th
 
đượ 
c t
o b
ng cách thu Macro t
Excel, ho
c ng
ườ 
idùng có th
t
vi
ế
t các
đ
o
n mã l
nh
để
th
c hi
n các thao tác t
ươ 
ng
ng. Sau khi t
o
đượ 
cMacro, m
i khi th
c thi Macro, t
t c
các thao
đ
ã
đượ 
c l
ư
u trong Macro s
 
đượ 
c th
c hi
n.
 
 Macro th
c ch
t là m
t ch
ươ 
ng trình con d
ng th
t
c (Sub) v
ớ 
i t
khoá Public. Tuy nhiên, khácv
ớ 
i các th
t
c khác, Macro là th
t
c không có tham s
. Chính vì v
y, t
t c
các th
t
c v
ớ 
i t
 khoá Public không có tham s
 
đề
u
đượ 
c xem là Macro và s
 
đượ 
c hi
n th
trong trình qu
n Macro.Ví d
sau s
minh ho
đ
i
u này
Sub Macro()
MacroPublic Sub Macro ()
MacroPrivate Sub Macro()
Th
t
c v
i t
khoá Private, không ph
i MacroSub Macro(Input as Double)
Th
t
c có tham s
, không ph
i MacroPublic Function Macro() as Double
Hàm, không ph
i Macro
2.2. T
o Macro
2.2.1.
 
o Macro theo k 
 ị 
ch b
n
Cách th
c t
o Macro d
dàng nh
t chính là t
o Macro theo k 
ch b
n. Theo cách này, ng
ườ 
i s
 d
ng s
chu
n b
tr 
ướ 
c t
t c
các thao tác s
th
c hi
n, khi b
t
đầ
u t
o, ng
ườ 
i dùng s
l
n l
ượ 
tth
c hi
n các thao tác
đ
ó, Excel s
ghi nh
n các thao tác và t
 
độ
ng chuy
n t
ng thao tác thànhcác
đ
o
n mã l
nh VBA t
ươ 
ng
ng,
đ
o
n mã l
nh này s
 
đượ 
c l
ư
u trong mô-
đ
un. N
ế
u trong quátrình thu macro, ng
ườ 
i s
d
ng th
c hi
n b
l
i và s
a l
i l
i
đ
ó, thì toàn b
nh
ng thao tác s
al
i c
ũ
ng
đượ 
c ghi nh
n.d
sau s
ti
ế
n hành thu macro có nhi
m v
 
đị
nh d
ng m
t b
ng d
li
u v
ớ 
i
đị
nh d
ng nh
ư
 sau:
Tiêu
đề
Tiêu
đề
Tiêu
đề
Tiêu
đề
 
 N
i dung N
i dung N
i dung N
i dung N
i dung N
i dung N
i dung N
i dung
T
o
 
Macro
 
theo
 
k
ch
 
b
n
 
dùng
để đị
nh
 
d
ng
 
b
ng
 
d
li
u:
 
1.
 
Ch
n vùng d
li
u c
n
đị
nh d
ng, ví d
vùng A1:D5.
2.
 
Trong trình
đơ 
n
Tools
, ch
n
Macro
Record New Macro
Để
hi
n th
h
 p tho
i
RecordMacro
.Hình: H
 p tho
i Record Macro.
3.
 
Trong m
c
Macro name
, nh
 p tên c
a Macro, ví d
là Macro1.
4.
 
 N
ế
u mu
n th
c thi macro b
ng cách nh
n phím t
t, nh
 p m
t ch
cái thông th
ườ 
ng vào ô
Shortcut Key
. Sau
đ
ó,
để
th
c thi macro, ta ch
c
n nh
n t
h
ợ 
 p phím CTRL+Ch
cái (v
ớ 
ich
vi
ế
t th
ườ 
ng) ho
c CTRL+SHIFT+Ch
cái (v
ớ 
i ch
vi
ế
t hoa). Ch
cái
đặ
t làm phím t
t
 
CH
ƯƠ
NG
 
IV:
 
L
P
 
TRÌNH
 
TRÊN
 
MICROSOFT
 
EXCEL
 
không
đượ 
c phép là s
hay các ký t
 
đặ
c bi
t nh
ư
@ ho
c #. N
ế
u phím t
t này trùng v
ớ 
i các phím t
t
đ
ã có thì nh
ng phím t
t
đ
ã có s
b
vô hi
u hoá, ví d
là L.
5.
 
Trong m
c
Store Macro In
, ch
n n
ơ 
i s
l
ư
u tr 
macro. N
ế
u mu
n macro có th
s
d
ng
đượ 
c ngay m
i khi s
d
ng Excel, ta ch
n vào m
c
Personal Macro Workbook 
. Trong víd
này, ch
n This Workbook.
CHÚ Ý 
N
ế 
u ng
ườ
i dùng t
o m
t Macro khá h
ữ 
u d
ng và mu
ố 
n dùng l
i nhi
 ề
u l
 ầ
n thì nênch
n l
ư 
u Macro trong Personal Macro Workbook. T
p b
ng tính này có tên là m
t t
p b
ngtính
ẩ 
n có tên là Personal.xls,
đượ
c l
ư 
u trong th
ư 
m
c Xlstart. M
i khi kh
i
độ
ng Excel, t
pb
ng tính này c
ũ
ng s
 
đượ
c t
ự 
 
độ
ng t
i lên. M
c
đị
nh, t
p Personal.xls không t
 ồ
n t
i cho
đế 
n khi ng
ườ
i dùng t
o Macro và Macro vào Personal Macro Workbook.
6.
 
 Nh
 p các thông tin vào m
c
Description
n
ế
u c
n mô t
thêm v
macro này.
7.
 
Ch
n
OK 
.
CHÚ Ý 
Trong quá trình t
o Macro k 
ch b
n, n
ế 
u mu
ố 
n l
ư 
u
đị
a ch
ô t
ươ
ng
đố 
i so v
i ôhi
n hành, ta làm nh
ư 
sau: trên thanh công c
Stop Recording , ch
n vào bi
ể 
ut
ượ
ng Relative Reference .
ể 
t
ừ 
th
i
đ
i
ể 
m
ấ 
y,
đị
a ch
ô s
 
đượ
c l
ư 
u t
ươ
ng
đố 
i so v
i ôhi
n hành cho
đế 
n khi thoát kh
i Excel ho
c ch
n m
t l
 ầ
n n
ữ 
a vào bi
ể 
u t
ượ
ng RelativeReference .
8.
 
Th
c hi
n các thao tác mà sau này s
 
đượ 
c l
 p l
i khi Macro k 
ch b
n th
c thi.
a.
 
Đị
nh d
ng các
đườ 
ng k 
cho b
ng d
li
u: Ch
n trình
đơ 
n
Format
Cells…
 
Ch
n th
 
Border
 
để
 
đị
nh d
ng các
đườ 
ng k 
cho b
ng d
li
u.
b.
 
Đị
nh d
ng dòng tiêu
đề
c
a b
ng d
li
u: Ch
n dòng
đầ
u tiên c
a b
ng d
li
u
Ch
ntrình
đơ 
n
Format
Cells…
 
Ch
n th
 
Font
 
ch
n
Font Style
Bold
 
Ch
n th
 
Partern
 
Ch
n màu xám.
9.
 
Trên thanh công c
 
Stop Recording
, nh
n chu
t vào bi
u t
ượ 
ng Stop Recording
để
hoànthành vi
c t
o Macro theo k 
ch b
n.Sau khi k 
ế
t thúc quá trình t
o Macro theo k 
ch b
n, Excel s
t
 
độ
ng phát sinh m
t
đ
o
n mã l
nhnh
ư
sau:
Sub Macro1() '
Tên Macro'' Macro1 Macro' Macro recorded 6/10/2007 by TTH'' Keyboard Shortcut: Ctrl+Shift+L
Phím t
t c
a Macro'Selection.Borders(xlDiagonalDown).LineStyle = xlNoneSelection.Borders(xlDiagonalUp).LineStyle = xlNoneWith Selection.Borders(xlEdgeLeft).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlMedium.ColorIndex = xlAutomaticEnd WithWith Selection.Borders(xlEdgeTop).LineStyle = xlContinuous.Weight = xlMedium.ColorIndex = xlAutomaticEnd WithWith Selection.Borders(xlEdgeBottom)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->