Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PPDH_Toan_P1

PPDH_Toan_P1

Ratings:
(0)
|Views: 453|Likes:
Published by minhtringuyen

More info:

Published by: minhtringuyen on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/22/2012

pdf

text

original

 
1)
 
V
ũ
Qu
c Chung(ch
biên),
Đ
ào Thái Lai,
Đỗ
Ti
ế
n
Đạ
t, Tr
n Ng
c Lan, Nguy
n Hùng Quang, Lê Ng
cS
ơ 
n
GIÁO TRÌNH
PH
ƯƠ
NG PHÁP D
 Y H
C TOÁN
 TI
U H
C
(Giáo trình
Đ
ào t
o C
Đ
SP ti
u h
c)
Hà n
i – 2005
 
 
L
I NÓI
ĐẦ
U
 Để 
góp ph
n
đổ 
i m
ớ 
i công tác
đ 
ào
o và b
i
ưỡ 
ng giáo viên ti
ể 
uh
c. D
ự 
án phát tri
ể 
n giáo viên ti
ể 
u h
c
đ 
ã
ổ 
ch
ứ 
c biên so
n các mô-
đ 
un
đ 
ào t 
o theo ch
ươ 
ng trình Cao
đẳ 
ng s
ư 
ph
m và ch
ươ 
ng trình liên thông t 
ừ 
 Trung h
c s
ư 
ph
m lên Cao
đẳ 
ng s
ư 
ph
m; biên so
n các mô-
đ 
un b
i d 
ưỡ 
ng  giáo viên nh
ằ 
m nâng cao n
ă 
ng l 
ự 
c chuyên môn, nghi
 p v
 , c
 p nh
t nh
ữ 
ng 
đổ 
i m
ớ 
i v
ề 
n
i dung, ph
ươ 
ng pháp d 
 y h
c và ki
ể 
m tra
đ 
ánh giá k 
ế 
t qu
  giáo d 
c ti
ể 
u h
c theo ch
ươ 
ng trình sách giáo khoa ti
ể 
u h
c m
ớ 
i.
 Đặ 
c
đ 
i
ể 
m m
ớ 
i c
a tài li
u vi
ế 
t theo mô-
đ 
un là thi
ế 
t k 
ế 
các ho
độ
ng,nh
ằ 
m tích c
ự 
c hoá ho
độ
ng h
c t 
 p c
a ng 
ườ 
i h
c, kích thích óc sáng t 
ovà kh
n
ă 
ng gi
i quy
ế 
t v
ấ 
n
đề 
 , t 
ự 
giám sát và
đ 
ánh giá k 
ế 
t qu
h
c t 
 p c
ang 
ườ 
i h
c; chú tr 
ng s
ử 
ng tích h
ợ 
 p nhi
ề 
u ph
ươ 
ng ti
n d 
 y h
c khác nhau(tài li
u in, b
ă 
ng hình/ b
ă 
ng ti
ế 
ng...,) giúp ng 
ườ 
i h
c d 
ễ 
h
c, d 
ễ 
hi
ể 
u và gây
đượ 
c h
ứ 
ng thú h
c
 p. Thông qua ph
ươ 
ng pháp d 
 y h
c, gi
ng viên giúp sinh viên hình thành ph
ươ 
ng pháp h
c, kh
n
ă 
ng
ự 
h
c,
ự 
nghiên c
ứ 
u.Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c
ư 
ph
m Hà N 
i
đơ 
n v
biên so
n tiêu mô-
đ 
un
 Ph
ươ 
ng  pháp d 
 y h
c toán
ở 
ti 
ể 
u h
c
dành cho h
Cao
đẳ 
ng s
ư 
ph
m g 
m:
Ph
n 1
, v
ớ 
i các ch
 
đề
:
Ch
 
đề 
1 :
M
t s
v
n
đề
d
y h
c toán
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
2:
M
t s
ph
ươ 
ng pháp và hình th
c t
ch
c d
y h
c toán
ở 
 ti
u h
c
Ch
 
đề 
3:
M
t s
hình th
c và ph
ươ 
ng pháp
đ
ánh giá trong h
c môntoán
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
4:
S
d
ng thi
ế
t b
d
y h
c toán
ở 
ti
u h
c
Ph
n 2
, v
ớ 
i các ch
 
đề
:
Ch
 
đề 
1:
L
 p k 
ế
ho
ch d
y h
c môn toán
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
2:
D
y h
c s
và phép tính
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
3:
D
y h
c các y
ế
u t
hình h
c
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
4:
D
y h
c
đạ
i l
ượ 
ng và
đ
o
đạ
i l
ượ 
ng
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
5:
D
y h
c các y
ế
u t
th
ng kê
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
6:
D
y h
c gi
i toán có l
ờ 
i v
ă
n
ở 
ti
u h
c
 L
n
đầ
u tiên, tài li
u
đượ 
c biên so
n theo ch
ươ 
ng trình và ph
ươ 
ng  pháp m
ớ 
i, ch
ắ 
c ch
ắ 
n không tránh kh
i nh
ữ 
ng thi
ế 
u sót. Ban
đ 
i
ề 
u ph
ố 
i D
ự 
án
ấ 
t mong nh
n
đượ 
c nh
ữ 
ng ý ki
ế 
n
đ 
óng góp chân thành c
a b
n
đọ
c,
đặ 
cbi
t là
độ
i ng 
ũ
gi
ng viên, sinh viên các tr 
ườ 
ng S 
ư 
ph
m, giáo viên ti
ể 
u h
ctrong c
n
ướ 
c.Trân tr 
ng c
m
ơ 
n!
 
D
ự 
án phát tri
n GVTH
M
c tiêu:
- Ki
ế 
n th
ứ 
c:
Trang b
cho sinh viên nh
ng hi
u bi
ế
t
đạ
i c
ươ 
ng v
ph
ươ 
ng pháp d
y h
c toán
ở 
ti
u h
c: m
c tiêu, c
u trúc n
i dung, chu
n ki
ế
n th
cvà k 
 ĩ 
n
ă
ng, h
th
ng các ph
ươ 
ng pháp trong d
y h
c toán
ở 
ti
u h
c, cáchình th
c và ph
ươ 
ng pháp ki
m tra
đ
ánh giá, cách s
d
ng thi
ế
t b
trong d
yh
c toán
ở 
ti
u h
c.
 
- K 
ĩ 
n
ă 
ng:
Trang b
cho sinh viên nh
ng nh
ng ki
ế
n th
c và k 
 ĩ 
n
ă
ng d
yh
c các m
ch ki
ế
n th
c: s
và phép tính, các y
ế
u t
hình h
c,
đạ
i l
ượ 
ng và
đ
o
đạ
i l
ượ 
ng, các y
ế
u t
th
ng kê, gi
i toán có l
ờ 
i v
ă
n trong ch
ươ 
ng trìnhmôn toán ti
u h
c.-
Thái
độ
:
 Hình thành ph
m ch
t c
n thi
ế
t c
a ng
ườ 
i giáo viên ti
u h
c: yêu ngh
,m
ế
n tr 
, có ý th
c trách nhi
m, có kh
n
ă
ng t
h
c, t
b
i d
ưỡ 
ng.
N
i dung:Ph
n 1
 
Ch
 
đề 
1 :
M
t s
v
n
đề
d
y h
c toán
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
2:
M
t s
ph
ươ 
ng pháp và hình th
c t
ch
c d
y h
c toán
ở 
 ti
u h
c
Ch
 
đề 
3:
M
t s
hình th
c và ph
ươ 
ng pháp
đ
ánh giá trong h
c môntoán
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
4:
S
d
ng thi
ế
t b
d
y h
c toán
ở 
ti
u h
c
Ph
n 2
 
Ch
 
đề 
1:
L
 p k 
ế
ho
ch d
y h
c môn toán
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
2:
D
y h
c s
và phép tính
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
3:
D
y h
c các y
ế
u t
hình h
c
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
4:
D
y h
c
đạ
i l
ượ 
ng và
đ
o
đạ
i l
ượ 
ng
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
5:
D
y h
c các y
ế
u t
th
ng kê
ở 
ti
u h
c
Ch
 
đề 
6:
D
y h
c gi
i toán có l
ờ 
i v
ă
n
ở 
ti
u h
c
Tài li
u tham kh
o:
1.
 Ph
ươ 
ng pháp d 
 y h
c môn Toán
ở 
Ti
ể 
u h
c
 (Giáo trình t
xa.
Đỗ
Trung Hi
u -
Đỗ
 
Đ
ình Hoan - V
ũ
D
ươ 
ng Th
y - V
ũ
 Qu
c Chung. Nhà xu
t b
n Giáo d
c, 1995).

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Thu Mỹ Nguyễn liked this
MinhTSon liked this
khanhvanvn liked this
Luong Nguyen Huu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->