Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Limba Si Literatura Romana 10

Limba Si Literatura Romana 10

Ratings:
(0)
|Views: 477|Likes:
Published by victoriadoslea5706

More info:

Published by: victoriadoslea5706 on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
 Anexa nr……….. la ordinul ministrului educa
iei, cercet
ă
 rii
i inov
ă
 rii nr……./ …………….
MINISTERUL EDUCA
Ţ
IEI, CERCET
Ă
RII
Ş
I INOV
Ă
RIIPROGRAMA
Ş
COLAR
Ă
 
LIMBA
Ş
I LITERATURA ROMÂN
Ă
 
CLASA a X-aCICLUL INFERIOR AL LICEULUI
 Aprobat 
ă 
prin ordin al ministrului Nr._____/ _____________
 
Bucure
ş
ti, 2009
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului 2
NOT
Ă
DE PREZENTARE
 
Disciplina
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
 
are un rol deosebit de important în formarea personalit
ăţ
iielevilor, în formarea unor deprinderi
ş
i abilit
ăţ
i necesare pentru a le asigura accesul post
ş
colar la înv
ăţ
area pe toat
ă
durata vie
ţ
ii
ş
i integrarea activ
ă
într-o
societate bazat
ă
pe cunoa
ş
tere.
Achizi
ţ
ia,actualizarea continu
ă
 
ş
i ridicarea nivelului de cunoa
ş
tere, a deprinderilor
ş
i a competen
ţ
elor suntconsiderate o condi
ţ
ie preliminar
ă
pentru dezvoltarea tuturor cet
ăţ
enilor în vederea implic
ă
rii acestora în
societatea înv
ăţă 
rii,
de la cet
ăţ
enia activ
ă
la integrarea pe pia
ţ
a muncii (cf. recentelor documente aleComisiei europene).
 
În perioada înv
ăţă
mântului obligatoriu, elevii trebuie s
ă
-
ş
i formeze în primul rând competen
ţ
ele decomunicare, indispensabile în lumea contemporan
ă
, pentru orice tip de activitate profesional
ă
: s
ă
seexprime corect, clar
ş
i coerent în limba matern
ă
, s
ă
asculte, s
ă
în
ţ
eleag
ă
 
ş
i s
ă
produc
ă
mesaje orale
ş
iscrise, în diverse situa
ţ
ii de comunicare.Studiul limbii
ş
i al literaturii române are, de asemenea, o contribu
ţ
ie esen
ţ
ial
ă
la formarea uneipersonalit
ăţ
i autonome a elevilor, capabile de discern
ă
mânt
ş
i de spirit critic, apte s
ă
-
ş
i argumentezepropriile op
ţ
iuni, dotate cu sensibilitate estetic
ă
, având con
ş
tiin
ţ
a propriei identit
ăţ
i culturale
ş
imanifestând interes pentru varietatea formelor de expresie artistic
ă
.Finalit
ăţ
ile disciplinei se reflect
ă
nemijlocit în competen
ţ
ele generale
ş
i în setul de valori
ş
iatitudini enun
ţ
ate în prezenta program
ă
, din care deriv
ă
întreaga structur
ă
curricular
ă
(competen
ţ
especifice, con
ţ
inuturi ale înv
ăţă
rii). Aceste finalit
ăţ
i î 
ş
i g
ă
sesc corespondent, în principal, în domeniul
Comunicare în limba matern
ă 
 ,
a
ş
a cum apare acesta definit în documentele Uniunii Europene(
Competen
 ţ 
e cheie pentru înv
ăţă 
mântul pe tot parcursul vie
 ţ 
ii – Cadrul european de referin
 ţă 
,
 Anexa la Recomandarea Parlamentului
 ş
i a Consiliului European,
2006)
 ,
cât
ş
i în competen
ţ
ele transversale,men
ţ
ionate în acela
ş
i document, din domeniile
 A înv
ăţ 
a s
ă 
înve
 ţ 
i, Competen
 ţ 
e sociale
 ş
i civice, Ini
 ţ 
iativ
ă 
 
 ş
i cultur 
ă 
antreprenorial
ă 
 , Con
 ş
tiin
 ţă 
 
 ş
i exprimare cultural
ă 
.
 Paradigma programelor de
limba
 ş
i literatura român
ă 
(pentru gimnaziu
ş
i pentru înv
ăţă
mântul liceal)este una comunicativ-func
ţ
ional
ă
. Aceasta presupune studiul integrat al limbii, al comunic
ă
rii
ş
i altextului literar. Principiile actualului model sunt:
 
urm
ă
rirea unui set unitar
ş
i coerent de finalit
ăţ
i ale studiului disciplinei pe parcursul întregii
ş
colarit
ăţ
i obligatorii;
 
adoptarea unui model didactic coerent, în cadrul c
ă
ruia s
ă
apar
ă
evident
ă
deplasarea accentului de pesimpla achizi
ţ
ionare de cuno
ş
tin
ţ
e pe formarea de competen
ţ
e
ş
i atitudini, cu valen
ţ
e ulterioare deactualizare
ş
i de extindere;
 
diversificarea strategiilor, a ofertelor
ş
i a situa
ţ
iilor de înv
ăţ
are
ş
i adaptarea acestora la grupul-
ţ
int
ă
;
 
asigurarea caracterului flexibil
ş
i actual al studierii limbii române, prin conectarea sa la realit
ăţ
ilevie
ţ
ii cotidiene;
 
echilibrarea ponderii acordate în studiu variantei scrise
ş
i celei orale;
 
 îmbinarea echilibrat
ă
a proceselor de receptare
ş
i a proceselor de producere a mesajului;
 
adoptarea unei perspective consecvent comunicative, în cadrul c
ă
reia accentul s
ă
fie plasat peaspectele concrete ale utiliz
ă
rii limbii.
Domeniile
în care vor fi contextualizate activit
ăţ
ile de înv
ăţ
are pentru studierea limbii
ş
i a literaturiiromâne în clasa a X-a sunt:
I.
 
Literatur
ă
;
II.
 
Limb
ă
 
ş
i comunicare.Programa pentru clasa a X-a vizeaz
ă
consolidarea acelora
ş
i competen
ţ
e generale, valori
ş
i atitudinimen
ţ
ionate în programa pentru clasa a IX-a, dar dezvolt
ă
, în plus, competen
ţ
e specifice noi. Ca atare,programa este structurat
ă
pe acelea
ş
i domenii de con
ţ
inut
.
În domeniul
limb
ă 
 
 ş
i comunicare
, vor ficonsolidate
ş
i extinse cuno
ş
tin
ţ
ele
ş
i deprinderile de exprimare oral
ă
 
ş
i scris
ă
 
ş
i de receptare a mesajelororale
ş
i scrise. Domeniul
literatur 
ă 
cuprinde urm
ă
toarele module: 1.
 Receptarea textului literar 
 
ş
i2.
 Literatur 
ă 
 
 ş
i alte arte
.Potrivit planurilor-cadru de înv
ăţă
mânt în vigoare, disciplinei
limba
 ş
i literatura român
ă 
îi suntalocate
trei ore pe s
ă
pt
ă
mân
ă
în trunchiul comun
, la toate filierele, profilurile
ş
i specializ
ă
rile.
 
 Limba
 ş
i literatura român
ă 
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului 3
În afara trunchiului comun, urm
ă
toarele profiluri
ş
i specializ
ă
ri
au alocat
ă
câte o or
ă
pe s
ă
pt
ă
mân
ă
încurriculum diferen
ţ
iat (CD)
: filiera teoretic
ă
– profilul umanist; filiera voca
ţ
ional
ă
– profilul pedagogic,profilul ordine
ş
i securitate public
ă
(licee M.A.I.)
ş
i profilul teologic.Prezentul document ofer
ă
dou
ă
tipuri de curriculum diferen
ţ
iat:
 
CD de tip A,
ale c
ă
rui con
ţ
inuturi sunt marcate în program
ă
prin semnul *, destinat specializ
ă
rilordin cadrul filierei voca
ţ
ionale – profil pedagogic, profil ordine
ş
i securitate public
ă
(licee M.A.I.)
ş
iprofil teologic.
 
CD de tip B,
ale c
ă
rui con
ţ
inuturi sunt marcate în program
ă
prin semnul
**
, destinat specializ
ă
rilordin cadrul filierei teoretice – profil umanist.Structura programei pentru clasa a X-a este urm
ă
toarea:
 
Not
ă
de prezentare;
 
Competen
ţ
e generale;
 
Valori
ş
i atitudini;
 
Competen
ţ
e specifice
ş
i con
ţ
inuturi asociate acestora;
 
Recomand
ă
ri privind con
ţ
inuturile înv
ăţă
rii;
 
Sugestii metodologice.

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Dorina-dorina Dinulescu liked this
Nastasescu Mihaela-Daniela liked this
psihologulbv liked this
Lessica3 liked this
mar63pac liked this
yury85 liked this
yury85 liked this
Giubega Ioana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->