Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ziekenhuiskrant, 4 augustus 2010

Ziekenhuiskrant, 4 augustus 2010

Ratings:
(0)
|Views: 1,032|Likes:
Published by goudamediagroep
Ziekenhuiskrant, Jaargang 4 - nummer 15 - 4 augustus 2010
Ziekenhuiskrant, Jaargang 4 - nummer 15 - 4 augustus 2010

More info:

Published by: goudamediagroep on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2013

pdf

text

original

 

Jaargang 4nummer 154 augustus2010
Body Worlds voor heteerst in Nederland
11121317
‘COPD hoeft niet invaliderend te zijnZwangeren screenen op chlamydiaSamen revalideren beter voor patiëntenDialysecentrum Waalwijk in gebruik
 Afgelopen week heeft het Universitair MedischCentrum Groningen (UMCG) alle 1100co-assistenten opgeroepen om zich tegen debof te laten inenten.
Sinds eind 2009 is de bof in diverse Neder-landse studentensteden gesignaleerd en ook inGroningen hebben zich de afgelopen maandentientallen zieke studenten gemeld bij de GGD.Het UMCG heeft nu de co-assistenten in hetziekenhuis per brief gevraagd om zich te latenvaccineren om zo de patiënten te beschermen.Ook studenten die in hun jeugd al zijn ingeëntwordt gevraagd dat nogmaals te laten doen.
Inenting bof in UMCG
Demissionair minister Ab Klink van Volks-gezondheid is van mening dat ziekenhuizenin 2009 voor een bedrag van 549 miljoeneuro teveel hebben uitgegeven. Hij vindt datde ziekenhuizen dit bedrag in 2011 moetenterugbetalen.
Ook moeten de ziekenhuizen van de bewinds-man in 2011 doelmatiger gaan werken en datzou dan nog eens 150 miljoen euro kunnen be-sparen. Omdat de ziekenhuizen willen wetenhoe Klink aan die bedragen komt heeft de branchevereniging NVZ via een beroep opde Wet Openbaarheid van bestuur (WOB) eenonderbouwing van de Klink geëist. De NVZwil met namen precies weten van de minister hoe hij de overschrijding van het budget in2009 heeft berekend.
In het Universitair Medisch Centrum Gronin-gen (UMCG) is onlangs een meisje opgeno-men geweest die haar magnetische piercinghad ingeslikt. Naar aanleiding van die opnameheeft het UMCG een waarschuwing laten uit-gaan tegen het gebruik van deze vorm vanpiercing, die eigenlijk geen piercing is.
Ze zijn zeer populair onder jongeren die geengaatjes in lichaamsdelen willen hebben ge- prikt. Het zijn twee magnetische balletjesdie aan de buiten- en binnenkant van de lipworden bevestigd. De magnetische krachtenhouden de balletjes op zijn plaats. Bij eten of drinken kunnen de balletjes per abuis wordeningeslikt en als ze dan in aparte delen van dedarm terechtkomen, kunnen de balletjes naar elkaar toegetrokken worden. Daardoor ont-staat samengedrukt weefsel en wordt de darmgeperforeerd. Dat levert levensgevaarlijkesituaties op.
Ziekenhuizen verlan-gen uitleg van Klink
Wie een doorboord lichaamsdeel eng vindt, kan eenmagnetische piercing kiezen.
Waarschuwing voormagnetische piercings
Hartproblemen na genezing jeugdkanker
De tentoonstelling Body Worlds & The Story ofthe Heart is vanaf 23 september te zien in LPII,de ruimte voor stedelijke cultuur in Rotterdam.Body Worlds maakt meer dan 200 geplasti-neerde menselijke lichamen en organen toe-gankelijk voor het publiek. Deze lichamen zijnbehandeld volgens de plastinatiemethode diedokter, wetenschapper en anatoom Gunthervon Hagens in 1977 uitvond. De tentoonstel-ling heeft als doel de anatomische kennis vande bezoeker te verhogen en zo een (meer)gezonde levensstijl te stimuleren.
In de tentoonstelling staat het hart centraal. Naast de fysieke werking, waarbij ziektes en(on-)gezonde manieren van leven aan bod komen, worden ook psychologische aspectenonder de loep genomen. Zoals ‘kun je stervenaan een gebroken hart?’ en ‘wat betekent hetals iemand een groot hart heeft?’ Body Worldsis gebaseerd op een donorprogramma. Wereld-wijd zijn er ruim 11.000 donoren die na hunoverlijden beschikbaar zijn voor de expositie,waarvan dertig donoren in Nederland. BodyWorlds & The Story of the Heart is te zienvan 23 september 2010 tot en met 23 januari2011 in LPII in Rotterdam. LPII is gevestigd in het culturele pakhuis Las Palmas, aan deWilhelminakade 326 in Rotterdam. De ope-ningstijden zijn zondag tot en met woensdagvan 9.00 tot 19.30 uur en donderdag tot en metzaterdag van 9.00 tot 21.00 uur. Kaarten zijnte koop viawww.seetickets.nl of telefonischvia 0900-1353 (45 cent per minuut). Kijk voor meer informatie over de tentoonstelling opwww.bodyworlds.nl.
(Foto © Gunther von Hagens, Institute for Plastination, Heidelberg, Germany,www.bodyworlds.com.)
Uit een onderzoek van het Emma Kinder-ziekenhuis AMC in Amsterdam blijkt datruim een kwart van de kinderen die zijn ge-nezen van jeugdkanker als jonge volwassenente maken krijgen met ernstige hartproblemen.Volgens de onderzoekers is de schade aan hethart vrijwel zeker het gevolg van de combi-natie van chemotherapie en bestraling diede zieke kinderen destijds in hun hartstreek kregen. In 27 procent van de gevallen hebbendeze kinderen als jonge volwassenen afwij-kingen aan het hart, die overigens niet directtot problemen leiden maar op den duur weltot hartfalen zouden kunnen voeren.
Het Groningse bedrijf IQ Therapeutics meldtdat het een middel heeft ontwikkeld tegenmiltvuur (antrax). Het middel is getest aan deUniversiteit van Texas en daar zou geblekenzijn dat bij een eenmalige toediening van hetmedicijn volledige genezing optreedt, zelfs48 uur na een eventuele besmetting.
Miltvuur is een besmetting die in ontwikke-lingslanden voorkomt bij dieren zoals koeienen schapen. In de westerse wereld heeft antraxeen band met terrorisme doordat crimineleorganisaties poederbrieven versturen besmetmet deze miltvuurbacterie. Bij opening raaktde ontvanger besmet doordat de miltvuurspo-ren worden ingeademd met een longontste-king en een snelle dodelijke bloedvergiftigingtot gevolg. Tot op heden werd deze besmet-ting behandeld met antibiotica, maar dikwijlswerkte dat onvoldoende.
Miltvuurmedicijn
 
 Via Medica
Zie pagina 14
 
2
Actueel
Nummer 154 augustus 2010
Gen als schakel ineiwitglycosylering
Onderzoekers van het UMC St Radboudhebben een ontbrekende schakel gevondenin de aansturing van de eiwitglycosylering.Het gaat om een gen in de zogeheten dolicholcyclus, dat zowel bij de mens als de muis eencruciale rol speelt in de ontwikkeling van ogenen hersenen. De ontdekking, gedaan tijdensonderzoek naar erfelijke ziekten, maakt nieuwonderzoek mogelijk naar de regulatie van hetglycosyleringsproces. De onderzoekers publi-ceerden hun onderzoek op 23 juli online in hetprestigieuze wetenschapsblad Cell.
 Erfelijk materiaal van de mens bevat deinformatie om eiwitten te maken. Eiwittenzijn de werkpaarden van de cel. Voordat eeneiwit optimaal functioneert, moet het meestalnog worden ‘bijgeschaafd’, bijvoorbeeld door er op enkele plaatsen suikerketens aan vast te plakken. Door dit proces van ‘versuikering’,van glycosylering, ontstaat een extra laag van biologische informatie. Anders gezegd: detoegevoegde suikers beïnvloeden de functievan het eiwit. 
Stofwisselingsziekten
Het enorme belang van dit proces is goed tezien bij patiënten bij wie de eiwitglycosy-lering niet goed verloopt vanwege een erfe-lijke fout. Veel eiwitten verliezen in zo’n gevalhun optimale functie. Eva Morava, kinderartsmetabole ziekten: “Jonge patiëntjes kunnendoor een defect in de glycosylering een ern-stig ziektebeeld ontwikkelen met onder meer hartproblemen, neurologische klachten en problemen met de bloedstolling en de lever.”De diversiteit aan symptomen ontstaat door-dat glycosylering zo’n fundamenteel procesis. Dirk Lefeber, klinisch biochemisch gene-ticus: “Ook al wisten we veel van dit proces,we begrijpen nog steeds niet hoe het precieswordt aangestuurd. Het antwoord ligt in dezogeheten dolichol cyclus, de basis van hetglycosyleringsproces. Helaas is er over diedolichol cyclus nog maar weinig bekend.”
 Aansturing van de glycosylering
De eerste stappen van de glycosyleringvinden plaats op een vetachtig stofje; hetlipide dolichol. Nadat de suikerketen van ditlipide is overgedragen op een eiwit, komt hetdolichol weer vrij voor een nieuwe ronde vanglycosylering. Deze dolichol cyclus is ontzet-tend belangrijk voor de regulatie van het pro-ces. Tijdens de hersenontwikkeling of tijdenseen infectie is de behoefte aan glycosyleringvan eiwitten bijvoorbeeld duidelijk verhoogd.Aan die grotere vraag kan alleen wordenvoldaan, als ook de dolichol cyclus ‘harder werkt’. In samenwerking met onderzoekersuit San Diego heeft het Nijmeegse Glycosy-leringsteam (Dr D Lefeber, Dr E Morava, Prof RA Wevers), dat is ingebed in het onderzoeks-instituut Institute for Genetic and MetabolicDisease, een nieuwe schakel ontdekt in dit proces. Lefeber over die ontdekking: “Tiental-len jaren hebben onderzoeksgroepen naar hetontbrekende enzym in de dolichol cyclus ge-zocht, zonder het te vinden. Door onderzoek van patiënten met een erfelijke stoornis in deglycosylering hebben we nu geconstateerd dathet gaat om het SRD5A3 gen. Lange tijd werd gedacht dat dit gen een rol speelde in de aan-maak van steroïden. Dat blijkt niet zo te zijn.”
Forse groei
In de laatste tien jaar is het aantal ziekten inde glycosylering fors gegroeid en is veel be-kend geworden over de mechanismen en deklinische gevolgen. Morava: “Dankzij de spe-cifieke ziektesymptomen bij patiënten met eendefect SRD5A3 gen, kunnen we dit syndroomnu vroeg herkennen en adequate revalida-tie aanbieden. Bovendien is het nu mogelijk om de families voortaan prenatale diagnos-tiek aan te bieden”. De ontdekking van deze(defecte) schakel geeft een extra stimulansaan het onderzoek naar glycosyleringsziektenen draagt bij aan het vinden van nu nog onbe-kende schakels in dit complexe proces.
Het UMC St Radboud (Nijmegen) start met deontwikkeling van AYA4 (All information You’ve Asked For) een unieke online communityvoor en door jonge mensen met kanker. Hetziekenhuis faciliteert de techniek, maar hetzijn de patiënten zelf die de inhoud bepalenen gaan vullen. Met de community hebbende jongeren een digitale plek waar zij en hunnaasten elkaar kunnen ontmoeten, essen-tiële informatie uitwisselen, vragen stellen enkennis en gevoel delen.
Jongeren en jongvolwassenen met kanker (achttien tot 35 jaar) vallen vaak tussen walen schip. Ze zijn te oud voor kinderoncologi-sche zorg en de reguliere oncologische zorgheeft vaak geen antwoord op vragen waar deze groep specifiek mee zit; vragen op hetgebied van studie, relaties, werk, zelfstandigwonen en het krijgen van kinderen. Interna-tionaal wordt deze groep wel AYA genoemd:Adolescents and Young Adults. In lijn hiermeeis het UMC St Radboud in 2009 gestart meteen AYA platform. Onderdeel van dit platformzijn de in april 2009 geopende speciale hang- plek voor jongeren met kanker en de AYA poli(herfst 2009). Onder de jongeren en hun naas-ten blijkt een grote behoefte te bestaan omlaagdrempelig in contact te komen met lot-genoten en te praten over voor hen essentiëleonderwerpen. Daarom faciliteert het UMC StRadboud hen met de ontwikkeling van AYA4:een online community binnen het AYA plat-form. Het streven is om mensen met eenzelfdesoort vraagstelling, problematiek en interessemet elkaar in contact te brengen binnen decommunity.
Matchen
De techniek is gebaseerd op die van relatiebe-middelingsbureaus. Niet om nieuwe relaties telaten ontstaan, maar om deelnemers en inte-resses met elkaar te matchen. Elke AYA deel-nemer bepaalt zelf of en over welke onder-werpen hij/ zij contact wil onderhouden metlotgenoten. Dit kunnen hele praktische zakenzijn als voeding, verzekeringen, geld, maar ook persoonlijke onderwerpen als fertiliteit,relaties of dood- en levensvragen.
Online community jonge mensen met kanker
Coert Beerman, voorzitter Franciscus Vriendenfonds, en Henk Gerla, bestuurslid Franciscus Vriendenfonds,verwelkomen Leontien Zijlaard- van Moorsel als lid van het Comité van Aanbeveling.
De Nierstichting investeert 950.000 euro ininnovatief nieronderzoek. De Wetenschap-pelijke Raad selecteerde uit dertig aanvragentien veelbelovende en vernieuwende pro- jecten, gebaseerd op een creatieve onder-zoekshypothese. Dit is de eerste keer dat deNierstichting speciaal investeert in ‘risicovol’wetenschappelijk onderzoek. “Echte verbete-ringen voor nierpatiënten vragen om weten-schappelijke doorbraken. Die bereik je alleenals je goede onderzoekers de kans geeft eenoorspronkelijke hypothese te toetsen”, aldusPaul Beerkens, directeur van de Nierstichting.De Nierstichting is hoofdfinancier van weten-schappelijk nieronderzoek in Nederland.
 De Nierstichting onderstreept het belangvan creatief en vernieuwend onderzoek aannieren en nierziekten om doorbraken te rea-liseren. Om die reden is de Nierstichting dit jaar van start gegaan met het nieuwe Inno-vatie Programma waarbinnen onderzoek eenkans krijgt dat in wetenschappelijk jargonhet stempel ‘risicovol’ krijgt. De Nierstich-ting is ervan overtuigd dat juist met dit typeonderzoek belangrijke winst is te boekenvoor nierpatiënten. In de ronde 2010 van hetnieuwe Innovatie Programma zijn nu de tieneerste onderzoeksubsidies toegekend, vanelk ongeveer 100.000 euro, voor experimen-teel en innovatief onderzoek. De thematiek isuiterst divers.Zo is er een klinisch onderzoek  bij patiënten met een chronische nierziekte,waarbij bepaalde zenuwen in de nieren wor-den geblokkeerd. Dat gebeurt met een katheter die is ingebracht via de liesslagader. Doel vandit onderzoek is te ontrafelen waarom mensenmet een nierziekte vaak een hart- en vaatziektekrijgen. Een ander onderzoek betreft het toe- passen van een geheel nieuwe techniek om innierweefsel - tot op het niveau van enkelvou-dige moleculen - de interactie tussen eiwittenzichtbaar te maken. Deze interactie leidt totnierschade en de vorming van littekenweef-sel (fibrose). Als dankzij deze innovatievetest duidelijk wordt hoe deze schade ontstaat,kan dit wellicht worden voorkomen. Meer informatie over het Innovatie Programma ende nu toegekende subsidies is te vinden op
Nierstichting investeert in innovatief onderzoek
Start in augustus uw advertentiereeks en profiteer van de 3=2 actie!
Bel voor meer informatie met
Anneke de Pater: 0182 - 322 451Laura Fuykschot: 0182 - 322 456
ZOMER  AC TIE
Het Franciscus Vriendenfonds, de vrien-denstichting van het Sint Franciscus Gast-huis (Rotterdam), heeft steun gekregen vaneen aantal bekende Rotterdammers. MarliesDekkers, Sherita Narain, Hans Schmidt, Josvan der Vegt en Leontien Zijlaard-van Moorselnemen zitting in het Comité van Aanbevelingvan het Franciscus Vriendenfonds.
De leden van het Comité van Aanbevelingdragen het Sint Franciscus Gasthuis een warmhart toe en staan achter de doelstellingen vanhet Franciscus Vriendenfonds. De stichtingricht zich op die extra’s, die de behandelingen het welzijn van patiënten in het Sint Fran-ciscus Gasthuis bevorderen. Op dit momentwerft het Franciscus Vriendenfonds vriendenvoor een speciale kinderwachtkamer op deSpoedeisende Hulp. Kinderen die naar deSpoedeisende Hulp moeten, komen nu in dereguliere wachtkamer bij volwassenen terecht.Het Franciscus Vriendenfonds wil een wacht-kamer realiseren met een kindvriendelijkeuitstraling, ingericht met speelgoed en eentelevisie met dvd-speler. Kinderen kunnen opdeze manier worden afgeleid van hun pijn of angst.
Bekende Rotterdammers helpen ziekenhuis
 
3
Actueel
Nummer 154 augustus 2010
‘Psychologische zorgNederland kan beter’
Het Nederlands Instituut van Psychologen(NIP) vindt dat de psychologische zorg inNederland beter kan. In een pleidooi aan deinformateurs stelt het NIP dat óók in financieelmoeilijke tijden de psychologische hulpver-lening toegankelijk blijft voor iedereen diehulp nodig heeft.
 (“)Investeren in welzijn is investeren in detoekomst van Nederland, zowel op de korteals lange termijn. De inzet van kwalitatief goede psychologische zorg kan bijdragen aangezondheidswinst, het terugdringen van lang-durige werkloosheid als gevolg van arbeid gerelateerde problemen en het bevorderenvan de optimale ontwikkeling van kinde-ren(“). Het NIP pleit voor een beleid waarbijhet kabinet inzet op doelmatigheid, veiligehulp, preventie, extra aandacht en geld voor langdurige zorg. Zo blijft het bieden van kwa-litatief goede zorg door de juiste professio-nals op het juiste moment mogelijk. Op dezeonderdelen heeft het NIP een korte toelichtinggeformuleerd: 
Doelmatigheid
Het afschaffen van bureaucratie rondom deindicatiestelling voor (jeugd)zorg. De huidigeregelgeving vergt onnodig veel kostbaretijd die beter in begeleiding of behandelingkan worden geïnvesteerd. Een geregistreerd  psycholoog is een ervaren gedragsweten-schapper opgeleid om een diagnose te stellendie leidt tot een adequaat hulpaanbod. 
 Veilige hulp
De beroepsvereniging NIP bewaakt dekwalitatief goede beroepsuitoefening door de psycholoog door het beheren van kwali-teitsregisters. Het NIP participeert in richt-lijnontwikkeling, de vaststelling van kwali-teitsnormen en het initiëren van postmaster opleidingen. De marktwerking in de zorg magdeze kwaliteitsborging niet in de weg staan.Goed gekwalificeerde psychologen tijdiginzetten bij het herkennen van problemen kanvoorkomen dat er dure, te zware of onjuiste behandelingen worden ingezet. Dat voor-komt ook dat er ten onrechte zware diagnosesworden gesteld. Extra aandacht en geld voor langdurige zorg. In de plannen van het demis-sionaire kabinet wordt voorgesteld om eigen bijdragen in te voeren voor mensen die afhan-kelijk zijn van langdurige zorg. Het NIP vindtdit een kwalijke zaak en pleit ervoor dat psy-chologische zorg voor deze kwetsbare groepzeer laagdrempelig en toegankelijk blijft.
De patiëntengroep GEP/NET van de Stichtingvoor Patiënten met Kanker aan het Spijsver-teringskanaal (SPKS) presenteert op woens-dag 10 november het boek ‘Ook mannenhebben opvliegers’ over neuro-endocrienetumoren. Het eerste exemplaar wordt over-handigd aan prof. dr. P. Borst, staflid vanhet Nederlands Kanker Instituut /Antoni vanLeeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.
Het boek ‘Ook mannen hebben opvliegers’is toegespitst op de medische aspecten vande vaak ingewikkelde diagnose van neuro-endocriene tumoren. Dr. B. G. Taal, oncoloog/MDL-arts van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is specialist op dit terrein. Zijschreef het hoofdartikel, waarin ze de pro- blematiek van het diagnostisch proces en demedische aspecten van deze kankersoort aande orde stelt. Verder bevat het boek ervarings-verhalen, gebaseerd op medische historie uit patiëntendossiers. Deze verhalen geven in-zicht in de vaak lange weg naar de diagnose ende machteloosheid die dit bij artsen en patiën-ten kan oproepen. Neuro-endocriene tumo-ren (NET) ontstaan uit cellen die hormonen produceren, de zogenaamde neuro-endocrienecellen. Hormonen worden aan de bloedbaanafgegeven en door het bloed getransporteerd naar de zogenaamde doelwitorganen. Daaromworden hormonen ook wel de boodschappersvan het lichaam genoemd. Neuro-endocrie-ne cellen kunnen te snel delen en daardoor gezwellen (tumoren) vormen. Professio-nele zorgverleners onderschatten te vaak dekwaadaardige en metastatische eigenschap- pen van neuro-endocriene tumoren. Ondanksde vooruitgang die is geboekt in de detectieen behandeling van NET-kankers, kunnenniet alle patiënten in de praktijk snel genoeg profiteren van wetenschappelijke en medischevorderingen. NET-kankerpatiënten met eentijdige diagnose en de juiste behandeling heb- ben betere vooruitzichten en een betere kwali-teit van leven. De inhoud van het boek is vanaf 10 november ook gratis te downloaden vanaf de website www.doorgang.nfk.nl/patienten-groepen/GEP_NET.
‘Ook mannen hebben opvliegers’Bereikbaarheid huisartsen onder de loep
Bijna vier van de vijf jongeren vinden de rook-vrije horeca een goede of zeer goede zaak.Dat blijkt uit een onderzoek dat STIVORO doorTNS NIPO heeft laten uitvoeren onder 4.600 jongeren. Deze steun voor een rookvrij verblijfin horecagelegenheden is sinds de invoeringvan de rookvrije horeca in 2008 toegenomen.
Dit onderzoek laat echter ook zien dat ruimeen derde van de jongeren in horecagelegen-heden hinder van tabaksrook ervaart. Vooralin cafés en discotheken is dit het geval. “Hetis positief dat het draagvlak voor de rookvrijehoreca toeneemt. Dit geeft aan dat niet-roken bij de jeugd sterker de norm wordt en dat be- paalt weer in belangrijke mate of jongeren welof niet gaan roken”, aldus Lies van Gennip,directeur STIVORO. “Het is echter zorgelijk dat de hinder die jongeren van tabaksrook inde horeca ondervinden, toeneemt. Horeca-ondernemers zouden hier meer hun verant-woordelijkheid moeten nemen en de tabaks-wet naleven.” Twee jaar na de invoering vanhet rookverbod in de horeca blijkt het draag-vlak voor deze maatregel bij jongeren in deleeftijd van tien tot en met negentien jaar tezijn toegenomen. In 2008 voorafgaand aande invoering vond 72 procent het rookverbod (zeer) goed en in 2010 is dat 78 procent. Daar staat tegenover dat de hinder die jongeren vantabaksrook ondervinden, toeneemt. De hinder in discotheken is toegenomen van 31 procentin 2009 naar 38 procent in 2010. In cafés isdeze toename nog sterker:van 42 procent in2009 naar 52 procent in 2010.
Meer steun voor rookvrije horeca
De inschrijving is nog maar net begonnen ennu al hebben ruim dertig oldtimers zich aan-gemeld. Het is al de vierde keer dat ziekenhuisSt Jansdal uit Harderwijk de oldtimer toerrit‘Toeren voor leven’ organiseert. Het doel vande rit is om aandacht te vragen voor orgaan-en weefseldonatie en geld in te zamelen voorde goede doelen.
De oldtimer toerrit is een onderdeel van deSt Jansdaldag. Dit evenement zal zaterdag18 september plaats vinden op het parkeer-terrein van St Jansdal. Tijdens de St Jans-daldag vinden veel activiteiten plaats op hetziekenhuisterrein. Zo is er een grote loterij,een dienstenveiling en kunnen ‘s middags alleoldtimers bezichtigd worden. Bezoekers kun-nen terecht op het terras voor een hapje en eendrankje en er is live muziek. Fietsers kunnentijdens de St Jansdaldag weer meedoen metde jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door deVeluwse Wielervereniging uit Ermelo. Ook is er een informatiemarkt over orgaan- enweefseldonatie. De link met orgaan- en weef-seldonatie is een metafoor. Liefhebbers vanoldtimers hebben van oude onderdelen weer een nieuwe auto gemaakt. Zij hebben de autoweer een leven gegeven. Met organen geeftmen een ander weer een toekomst, een nieuwleven. Door steeds maar weer het belang vandonatie te benadrukken hopen we dat steedsmeer mensen kiezen voor het doneren vanorganen en weefsels. Jaarlijks sterven ruim150 mensen waarvoor een orgaan te laat komt.De toerrit is ongeveer 130 kilometer lang enstart tussen 10.00 en 10.30 uur vanaf de par-keerplaats van het St Jansdal en eindigt om-streeks 14.00 uur. Tussendoor zal er een of twee keer worden gestopt en voor een lunch- pakket wordt gezorgd. Het inschrijfgeld voor de toerrit bedraagt 35 euro per auto en is ge-heel bestemd voor de goede doelen. Wie nogmee wil rijden kan op www.stjansdal.nl/toer-rit kijken voor meer informatie en inschrij-ving. Vanwege bouwwerkzaamheden bij hetziekenhuis kunnen maximaal 120 oldtimersdeelnemen.
Opnieuw veel belangstelling oldtimer toerrit
 Dit najaar gaat de Inspectie voor de Gezondheidszorg een onderzoek doen naar de bereikbaarheid van huis-artsenpraktijken. Daartoe krijgen alle praktijken in ons land een telefoontje. Zo wordt getest of patiënten bij spoedgevallen binnen de vereiste dertig seconden een medisch deskundig persoon aan de telefoon krijgen. Uit eerder gehouden steekproeven bleek dat ruim dertig procent van de huisartsenpraktijken spoedeisende telefoon-tjes te laat beantwoordde.Sinds de invoering van het rookverbod in de horeca staat inmiddels 78 procent van de jongeren achter dit verbod.Ziekenhuis St Jansdal organiseert weer een oldtimer toerrit.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->