Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORTAÖĞRETİM 12. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI

ORTAÖĞRETİM 12. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI

Ratings: (0)|Views: 15,288 |Likes:
Published by Kimya Bilimi
(İLK OLARAK 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)
(İLK OLARAK 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Bilimi on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM 12. SINIF KĠMYA 1. ÜNĠTE:
 
ELEMENTLER KĠMYASI
 
ÜNĠTENĠN
BÖLÜM
BAġLIKLARI
 
 
1. BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYADA ELEMENTLER
 
 
2. BÖLÜM
: ELEMENTLER NASIL ELDE EDĠLĠR?
 
 
3. BÖLÜM
: ALAġIMLAR
 
 
4. BÖLÜM
: HĠDROJEN
 
 
5. BÖLÜM
: ALKALĠ VE TOPRAK ALKALĠ METALLER
 
 
6. BÖLÜM
: TOPRAK GRUBU ELEMENTLERĠ
 
 
7. BÖLÜM
: 4A GRUBU ELEMENTLERĠ
 
 
8. BÖLÜM
: 5A GRUBU ELEMENTLERĠ
 
 
9. BÖLÜM: KALKOJENLER
 
10. BÖLÜM: HALOJENLER
 
11. BÖLÜM
: GEÇĠġ ELEMENTLERĠ
 
1. BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYADA ELEMENTLER
HAFĠF ELEMENTLERĠN OLUġUMU VE
BÜYÜK PATLAMA
BĠG BANG (BÜYÜK PATLAMA) TEORĠSĠ
 
 Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi
basitçe Ģöyle özetlenebilir: 13,7 milyar yıl önce evren bir nokta olarak var edildi ve
 
2
geniĢletildi. Bu teoriye göre evrenin bir baĢlangıç noktası vardır. Bu baĢlangıç noktasından ö
nce madde ve zaman yoktur.
 
Evrenin baĢlangıç noktası denildiğinde, noktanın boyutunun olmadığı bilinmelidir.
 
 
Var ediliĢ ve geniĢleme, bir emirle baĢlamıĢtır ve devam
etmektedir.
PLANCK ZAMANI
 10
 –
43
 
saniyeye kadar geçen süre Planck Zamanı olarak adlandırılır.
SÜPERNOVA PATLAMASI
 
Yıldız yakıtını tüketince soğumaya baĢlar, bundan dolayı yıldızın dıĢ tabakası çöker. Bu çökme çok büyük Ģok dalgaları yaratır ve yıldızın büzülmüĢ olan dıĢ tabakası uzaya dağılır. Bu olaya Süpernova Patlaması denir.
 
CERN’DE YÜZYILIN DENEYĠ SONUCUNDA, MADDENĠN BAġLANGICININ OLDUĞU DENEYSEL OLARAK DA ĠSPAT EDĠLECEKTĠR
 
 
CERN Cenevre’dedir.
 
CERN’de 2008 yılının eylül ayında büyük bir deney gerçekleĢtirilmiĢtir.
 
 
CERN’de görevli
 
bilim adamlarının bazıları Türk bilim adamıdır.  Ancak CERN’e üye değildirler.
 
 
Maddenin baĢlangıcının olduğu, baĢka bir ifade ile maddenin belli bir baĢlangıçtan itibaren var edildiği konusu, CERN’deki
deneylerin sonucunda deneysel olarak da ispat edilecektir.
 Big Bang (Büyük Patlama) teorisine göre madde zaten ezelî
(öncesiz) değildir.
 
3
 
Ġlk var ediliĢin nasıl olduğunu tam olarak bilemeyiz; çünkü göklerin ve yerin yaratılıĢına Ģahit tutulmadık.
 
 
Zamanı geriye götürüp bu gerçeğe Ģahit olma konusu ise önemli
bir husustur.
BÜYÜK HADRON ÇARPIġTIRICISININ ĠNġA EDĠLMESĠNĠN ESAS SEBEBĠ
 
KEġFEDĠLMEMĠġ AT
OM ALTI PARÇACIK OLAN
HĠGGS PARÇACIĞI (HĠGGS BOZONLARI) KEġFĠ ĠÇĠNDĠR
 
Higgs parçacığı (Higgs bozonları), günümüzdeki madde kuramının henüz keĢfedilmemiĢ taneciğidir. Higgs bozonları atom altı parçacıklardandır.
 
 
Higgs bozonlarının esir olabileceği düĢünülmektedir.
 
Cenevre’de Avrupa Nükleer AraĢtırma Merkezi (CERN)’in yerin altındaki büyük laboratuarına dünyanın en büyük süper iletken mıknatısı indirilmiĢtir. Mıknatıs, Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısında (LHC) “parçacık çarpıĢtırma deneyi” için kullanılacaktır. Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısının niçin inĢa edildiğini tek bir cümleyle yanıtlarsak bu yanıt “Higgs bozonlarının keĢfedilmesi amacıyla inĢa edildiği” Ģeklinde olacaktı
r.
 
Higgs kelimesinin sözlük anlamı “çok büyük bir sıçrama”
demektir.
HĠGGS BOZONLARININ ESĠR OLABĠLECEĞĠ DÜġÜNÜLMEKTEDĠR
 
 
19. asrın sonları ve 20. asrın baĢlarında bilim dünyasının yoğun bir Ģekilde tartıĢtığı esirin varlığı konusunda günümüzün bilim adamları arasında birlik olduğu söylenebilir. Yine de bazı kiĢilerin kabul etmediğini söyleyebiliriz.
 
 
Esir, atomdan çok küçüktür. Esirin de zerreleri vardır.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burak Ayverdi added this note
eyyywalll kardes ellerıne sağlık ii olmuş
Ozan Gençay liked this
Furkan Dindar liked this
Ozan Gençay liked this
Nilgün Geyik liked this
Byr Sngl liked this
Beste İnci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->