Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
36Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ORTAÖĞRETİM 12. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI

ORTAÖĞRETİM 12. SINIF KİMYA 1. ÜNİTE: ELEMENTLER KİMYASI

Ratings: (0)|Views: 15,284 |Likes:
Published by Kimya Kulübü
(İLK OLARAK 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)
(İLK OLARAK 2011-2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN ÖĞRETİM PROGRAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞTIR.)

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Kimya Kulübü on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2012

pdf

text

original

 
1
ORTAÖĞRETĠM 12. SINIFKĠMYA 1. ÜNĠTE:
 
ELEMENTLER KĠMYASI
 
ÜNĠTENĠN
BÖLÜM
BAġLIKLARI
 
 
1. BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYADA ELEMENTLER
 
 
2. BÖLÜM
: ELEMENTLER NASIL ELDE EDĠLĠR?
 
 
3. BÖLÜM
: ALAġIMLAR
 
 
4. BÖLÜM
: HĠDROJEN
 
 
5. BÖLÜM
: ALKALĠ VE TOPRAK ALKALĠ METALLER
 
 
6. BÖLÜM
: TOPRAK GRUBU ELEMENTLERĠ
 
 
7. BÖLÜM
: 4A GRUBU ELEMENTLERĠ
 
 
8. BÖLÜM
: 5A GRUBU ELEMENTLERĠ
 
 
9. BÖLÜM: KALKOJENLER
 
10. BÖLÜM: HALOJENLER
 
11. BÖLÜM
: GEÇĠġ ELEMENTLERĠ
 
1. BÖLÜM: EVRENDE VE DÜNYADAELEMENTLER
HAFĠF ELEMENTLERĠN OLUġUMU VE
BÜYÜK PATLAMA
BĠG BANG (BÜYÜK PATLAMA) TEORĠSĠ
 
Big Bang (Büyük Patlama) Teorisi
basitçe Ģöyle özetlenebilir:13,7 milyar yıl önce evren bir nokta olarak var edildi ve
 
2
geniĢletildi. Bu teoriye göre evrenin bir baĢlangıç noktası vardır.Bu baĢlangıç noktasından ö
nce madde ve zaman yoktur.
 
Evrenin baĢlangıç noktası denildiğinde, noktanın boyutununolmadığı bilinmelidir.
 
 
Var ediliĢ ve geniĢleme, bir emirle baĢlamıĢtır ve devam
etmektedir.
PLANCK ZAMANI
10
 –
43
 
saniyeye kadar geçen süre Planck Zamanı olarakadlandırılır.
SÜPERNOVA PATLAMASI
 
Yıldız yakıtını tüketince soğumaya baĢlar, bundan dolayı yıldızındıĢ tabakası çöker. Bu çökme çok büyük Ģok dalgaları yaratır veyıldızın büzülmüĢ olan dıĢ tabakası uzaya dağılır. Bu olayaSüpernova Patlaması denir.
 
CERN’DE YÜZYILIN DENEYĠ SONUCUNDA,MADDENĠN BAġLANGICININ OLDUĞUDENEYSEL OLARAK DA ĠSPATEDĠLECEKTĠR
 
 
CERN Cenevre’dedir.
 
CERN’de 2008 yılının eylül ayında büyük bir deneygerçekleĢtirilmiĢtir.
 
 
CERN’de görevli
 
bilim adamlarının bazıları Türk bilim adamıdır. Ancak CERN’e üye değildirler.
 
 
Maddenin baĢlangıcının olduğu, baĢka bir ifade ile maddeninbelli bir baĢlangıçtan itibaren var edildiği konusu, CERN’deki
deneylerin sonucunda deneysel olarak da ispat edilecektir.
Big Bang (Büyük Patlama) teorisine göre madde zaten ezelî 
(öncesiz) değildir.
 
3
 
Ġlk var ediliĢin nasıl olduğunu tam olarak bilemeyiz; çünkügöklerin ve yerin yaratılıĢına Ģahit tutulmadık.
 
 
Zamanı geriye götürüp bu gerçeğe Ģahit olma konusu ise önemli
bir husustur.
BÜYÜK HADRON ÇARPIġTIRICISININ ĠNġAEDĠLMESĠNĠN ESAS SEBEBĠ
 
KEġFEDĠLMEMĠġ AT
OM ALTI PARÇACIKOLAN
HĠGGS PARÇACIĞI (HĠGGSBOZONLARI) KEġFĠ ĠÇĠNDĠR
 
Higgs parçacığı (Higgs bozonları), günümüzdeki maddekuramının henüz keĢfedilmemiĢ taneciğidir. Higgs bozonlarıatom altı parçacıklardandır.
 
 
Higgs bozonlarının esir olabileceği düĢünülmektedir.
 
Cenevre’de Avrupa Nükleer AraĢtırma Merkezi (CERN)’in yerinaltındaki büyük laboratuarına dünyanın en büyük süper iletkenmıknatısı indirilmiĢtir. Mıknatıs, Büyük Hadron ÇarpıĢtırıcısında(LHC) “parçacık çarpıĢtırma deneyi” için kullanılacaktır. BüyükHadron ÇarpıĢtırıcısının niçin inĢa edildiğini tek bir cümleyleyanıtlarsak bu yanıt “Higgs bozonlarının keĢfedilmesi amacıylainĢa edildiği” Ģeklinde olacaktı
r.
 
Higgs kelimesinin sözlük anlamı “çok büyük bir sıçrama”
demektir.
HĠGGS BOZONLARININ ESĠR OLABĠLECEĞĠDÜġÜNÜLMEKTEDĠR
 
 
19. asrın sonları ve 20. asrın baĢlarında bilim dünyasının yoğunbir Ģekilde tartıĢtığı esirin varlığı konusunda günümüzün bilimadamları arasında birlik olduğu söylenebilir. Yine de bazıkiĢilerin kabul etmediğini söyleyebiliriz.
 
 
Esir, atomdan çok küçüktür. Esirin de zerreleri vardır.

Activity (36)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Burak Ayverdi added this note
eyyywalll kardes ellerıne sağlık ii olmuş
Ozan Gençay liked this
Furkan Dindar liked this
Ozan Gençay liked this
Nilgün Geyik liked this
Byr Sngl liked this
Beste İnci liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->