Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Lua Chon Thanh Cong

Lua Chon Thanh Cong

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by TungHoang1810

More info:

Published by: TungHoang1810 on Jul 30, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/01/2014

pdf

text

original

 
6/24/2008
ĐẠ
I H
C HARVARD
 
CH
ƯƠ
NG TRÌNH CHÂU Á79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138
 Đ
T: (617) 495-1134 Fax: (617) 495-4948
L
a ch
n Thành công
Bài h
c t
 
Đ
ông Á và
Đ
ông Nam Á cho t
ươ
ng lai c
a Vi
t Nam
M
t khuôn kh
chính sách phát tri
n kinh t
ế
- xã h
i cho Vi
t Namtrong giai
đ
o
n 2011-2020
1
 
1
Bài vi
ế
t này d
a trên m
t nghiên c
u c
a David Dapice và s
d
ng k 
ế
t qu
nghiên c
u c
a Dwight Perkins, Nguy
n Xuân Thành, V
ũ
Thành T
Anh, Hu
nh Th
ế
Du, Tony Saich, và Jonathan Pincus, nh
ng ng
ườ 
i
đồ
ngth
ờ 
i vi
ế
t m
t s
ph
n c
a bài, v
ớ 
i s
biên t
 p c
a Ben Wilkinson. Bài vi
ế
t này
đượ 
c t
ch
c Liên hi
 p qu
c t
iVi
t Nam tài tr 
ợ 
.
 
L
a ch
n Thành côngCh
ươ
ng trình Vi
t Nam,
 Đ
H Harvard
 
Tháng giêng n
ă
m 2008Trang 2 / 78
L
a ch
n Thành côngBài h
c t
 
Đ
ông Á và
Đ
ông Nam Á cho t
ươ
ng lai c
a Vi
t Nam
M
t khuôn kh
chính sách phát tri
n kinh t
ế
- xã h
i cho Vi
t Namtrong giai
đ
o
n 2011-2020
2
 
T
ng quan
Đầ
u th
 p niên 1990, Ch
ươ 
ng trình Vi
t Nam c
a
Đạ
i h
c Harvard xu
t b
n m
tcu
n sách nhan
đề
 
Theo h
ướ 
ng
ng bay
. M
c
đ
ích c
a cu
n sách này là nh
mcung c
 p m
t khuôn kh
chi
ế
n l
ượ 
c giúp cho vi
c xác
đị
nh các
ư
u tiên và
đư
a racác quy
ế
t sách quan tr 
ng trong b
i c
nh kinh t
ế
c
a Vi
t Nam và th
ế
gi
ớ 
i lúc b
ygi
ờ 
. Th
ế
gi
ớ 
i
đ
ã
đổ
i thay nhi
u
t
khi cu
n sách
Theo h
ướ 
ng
ng bay
ra
đờ 
i.Cu
c kh
ng ho
ng tài chính khu v
c n
ă
m 1997
đ
ã ph
ơ 
i bày m
t s
 
đ
i
m y
ế
u
nch
a bên trong mô hình phát tri
n c
a các n
ướ 
c
Đ
ông Á và
Đ
ông Nam Á. Quantr 
ng h
ơ 
n, c
u trúc c
a n
n kinh t
ế
toàn c
u v
n không ng
ng bi
ế
n chuy
n và thay
đổ
i v
ớ 
i t
c
độ
ngày m
t nhanh h
ơ 
n. T
do hóa th
ươ 
ng m
i
đ
ã th
c s
t
o ra th
 tr 
ườ 
ng toàn c
u cho các s
n ph
m ch
ế
t
o và
đ
i
u này c
ũ
ng
đ
ang x
y ra v
ớ 
i các s
n ph
m d
ch v
. Hai th
 p k 
c
a sáp nh
 p và mua bán công ty
đ
ã t
o ra nh
ng côngty toàn c
u kh
ng l
 
đứ
ng t
i
đỉ
nh c
a chu
i cung
ng, thâm nh
 p sâu vào h
 th
ng s
n xu
t c
a c
các n
ướ 
c
đ
ã
đ
ang phát tri
n. Ngày nay, các n
ướ 
c
đ
ang phát tri
n không th
d
a vào nh
ng chi
ế
n l
ượ 
c công nghi
 p hóa
đ
ã t
ng thànhcông trong quá kh
mà ph
i liên t
c
đ
ánh giá l
i th
ế
v
c
a mình có tính
đế
n nh
ngxu th
ế
thay
đổ
i r 
t nhanh trong
đầ
u t
ư
n
ướ 
c ngoài, th
tr 
ườ 
ng tài chính, công ngh
,và nhân kh
u.V
phía mình, Vi
t Nam
đ
ã thay
đổ
i r 
t nhi
u sau g
n 20 n
ă
m v
ớ 
i thành tích t
ă
ngtr 
ưở 
ng cao và r 
t nhi
u ng
ườ 
i dân Vi
t Nam
đ
ã thoát kh
i c
nh
đ
ói nghèo. V
ớ 
i t
ư
 cách m
t qu
c gia, Vi
t Nam ngày càng nh
n
đượ 
c s
n
tr 
ng và có
nh h
ưở 
ngngày càng l
ớ 
n h
ơ 
n trong c
ng
đồ
ng qu
c t
ế
. Có
đượ 
c thành công này m
t ph
n lành
ờ 
vào nh
ng quy
ế
t
đị
nh sáng su
t c
a chính ph
trong vi
c gi
i phóng l
c l
ượ 
ngs
n xu
t và h
i nh
 p ngày càng sâu s
c h
ơ 
n vào n
n kinh t
ế
toàn c
u. H
qu
t
ty
ế
u c
a nh
ng thay
đổ
i chính sách này là n
n kinh t
ế
Vi
t Nam ngày nay
đ
ã tr 
ở 
 nên ph
c t
 p h
ơ 
n
t nhi
u,
đ
òi h
i vi
c ra chính sách ph
i h
ế
t s
c th
n tr 
ng vàsáng su
t. Th
ế
nh
ư
ng s
“quá t
i” trong vai trò c
a nhà n
ướ 
c và s
xu
t hi
n c
anh
ng nhóm
đặ
c quy
n
đượ 
c h
ưở 
ng
đặ
c l
ợ 
i t
vi
c gi
nguyên tr 
ng thái hi
n t
ilàm cho quá trình ho
ch
đị
nh chính sách tr 
ở 
nên n
ng n
và thi
ế
u
độ
ng c
ơ 
ti
ế
 p t
c
2
Bài vi
ế
t này d
a trên m
t nghiên c
u c
a David Dapice và s
d
ng k 
ế
t qu
nghiên c
u c
a Dwight Perkins, Nguy
n Xuân Thành, V
ũ
Thành T
Anh, Hu
nh Th
ế
Du, và Jonathan Pincus, nh
ng ng
ườ 
i
đồ
ng th
ờ 
i vi
ế
t m
ts
ph
n c
a bài, v
ớ 
i s
biên t
 p c
a Ben Wilkinson. Bài vi
ế
t này
đượ 
c t
ch
c Liên hi
 p qu
c t
i Vi
t Nam tàitr 
ợ 
.
 
L
a ch
n Thành côngCh
ươ
ng trình Vi
t Nam,
 Đ
H Harvard
 
Tháng giêng n
ă
m 2008Trang 3 / 78
c
i cách. Trái v
ớ 
i tinh th
n kh
n tr 
ươ 
ng và c
 p thi
ế
t c
a nh
ng n
ă
m
đầ
u
đổ
i m
ớ 
i,Vi
t Nam ngày nay
đ
ang
đượ 
c bao trùm b
ở 
i m
t b
u không khí tho
mãn và l
cquan,
đượ 
c nuôi d
ưỡ 
ng b
ở 
i thành tích thu hút
đầ
u t
ư
n
ướ 
c ngoài và s
ng
ợ 
i ca c
ac
ng
đồ
ng qu
c t
ế
và các nhà tài tr 
ợ 
. Trong b
i c
nh m
ớ 
i này, v
ớ 
i t
ư
cách là m
tnghiên c
u có tính
đị
nh h
ướ 
ng v
chi
ế
n l
ượ 
c kinh t
ế
c
a Vi
t Nam thì n
i dungc
a cu
n sách
Theo h
ướ 
ng r 
ng bay
không còn thích h
ợ 
 p n
a và c
n
đượ 
c vi
ế
t l
i.
3
 Bài vi
ế
t này trình bày m
t khuôn kh
chi
ế
n l
ượ 
c giúp Vi
t Nam xác
đị
nh các
ư
utiên và
đư
a ra các quy
ế
t sách kinh t
ế
cho nh
ng n
ă
m
đầ
u c
a th
ế
21. M
t lu
n
đ
i
m quan tr 
ng c
a bài vi
ế
t này là
Đ
ông Á – 
đượ 
c hi
u bao g
m Hàn Qu
c, Nh
tB
n,
Đ
ài Loan, Trung Qu
c, H
ng-kông, và Sing-ga-po – nhìn chung
đ
ã thànhcông h
ơ 
n so v
ớ 
i các n
ướ 
c
Đ
ông Nam Á – bao g
m Thái-lan, In-
đ
ô-nê-xia, Ma-lay-xia, và Phi-líp-pin. Bài vi
ế
t này xem Trung Qu
c nh
ư
m
t tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p
đặ
c bi
t: v
ớ 
iv
trí
đị
a lý, truy
n th
ng v
ă
n hóa, t
c
độ
t
ă
ng tr 
ưở 
ng r 
t nhanh, và ch
t l
ượ 
ng cáctr 
ườ 
ng
đạ
i h
c tinh hoa, Trung Qu
c ch
c ch
n thu
c v
mô hình
Đ
ông Á, th
ế
 nh
ư
ng
đồ
ng th
ờ 
i Trung Qu
c c
ũ
ng l
i có nh
ng nh
ượ 
c
đ
i
m t
ươ 
ng t
nh
ư
c
a cácn
ướ 
c
Đ
ông Nam Á.
Đố
i v
ớ 
i Vi
t Nam, m
t n
ướ 
c có nhi
u
đ
i
m t
ươ 
ng
đồ
ng trongchi
ế
n l
ượ 
c phát tri
n so v
ớ 
i Trung Qu
c thì ý ngh
 ĩ 
a c
a phân tích này r 
t quantr 
ng. Vi
t Nam ph
i
đ
i theo qu
 
đạ
o phát tri
n c
a các n
ướ 
c
Đ
ông Á nh
ư
ng l
ikhông
đượ 
c phép s
d
ng nh
ng công c
chính sách mà nh
ng n
ướ 
c này
đ
ã t
ngs
d
ng trong quá trình công nghi
 p hóa c
a chúng.
Đ
áng ti
ế
c là Vi
t Nam khôngnh
ng không rút
đượ 
c nh
ng bài h
c t
vi
c nghiên c
u các n
n kinh t
ế
 
đ
i tr 
ướ 
c,mà trái l
i còn l
 p l
i nhi
u sai l
m c
a các n
ướ 
c
Đ
ông Nam Á,
Đ
ông Á, và TrungQu
c. M
t s
ng
ườ 
i có th
cho r 
ng, vi
c bài vi
ế
t này rút g
n 30 n
ă
m vào trongm
t vài nguyên lý c
ơ 
b
n là m
t s
 
đơ 
n gi
n hóa thái quá. Tuy nhiên,
ở 
c
 p
độ
 chi
ế
n l
ượ 
c, kinh nghi
m c
a các n
ướ 
c
Đ
ông Á và
Đ
ông Nam Á cung c
 p cho Vi
t Nam nh
ng bài h
c quan tr 
ng mà Vi
t Nam không th
không nghiên c
u th
tth
u
đ
áo.M
t trong nh
ng ch
 
đề
tr 
ng tâm c
a bài vi
ế
t này là
qu
 ỹ 
 
đạ
o phát tri
ể 
n c
a Vi
 Nam trong t 
ươ 
ng lai ph
thu
c vào các quy
ế 
đị
nh hi
n t 
i c
a nhà n
ướ 
c, và qu
 ỹ 
 
đạ
o này ngày càng tr 
ở 
nên khó vãn h
i
. Nh
ng quy
ế
t
đị
nh c
a ngày hôm nay s
 
đị
nh hình b
i c
nh kinh t
ế
chính tr 
c
a Vi
t Nam trong nh
ng n
ă
m, và th
m chí lành
ng th
 p niên ti
ế
 p theo.
Đặ
c bi
t quan tr 
ng, ti
m n
ă
ng phát tri
n c
a Vi
t Namtrong t
ươ 
ng lai ph
thu
c m
t ph
n l
ớ 
n vào kh
n
ă
ng và ý chí c
a nhà n
ướ 
c trongvi
c xây d
ng m
t “b
c t
ườ 
ng l
a” ng
ă
n cách gi
a quy
n l
c kinh t
ế
và quy
n l
cchính tr 
.
Đặ
c tr 
ư
ng c
ơ 
b
n c
a mô hình phát tri
n
Đ
ông Á (
đượ 
c th
hi
n
ở 
HànQu
c,
Đ
ài Loan, Sing-ga-po) là kh
n
ă
ng c
a nhà n
ướ 
c trong vi
c áp
đặ
t k 
c
ươ 
ng
3
Nh
ng tác gi
chính c
a cu
n “
Theo h
ướ 
ng r 
ng bay
” là nh
ng chuyên gia qu
c t
ế
,
đ
a s
không chuyên v
 Vi
t Nam, và vì v
y n
i dung ch
y
ế
u c
a cu
n sách này là v
nh
ng kinh nghi
m có tính so sánh c
a m
t s
 n
ướ 
c trong khu v
c. H
ơ 
n m
ườ 
i n
ă
m qua, Harvard
đ
ã không ng
ng phát tri
n n
ă
ng l
c nghiên c
u chuyên sâu vàtinh t
ế
h
ơ 
n nhi
u d
a trên s
h
ợ 
 p tác ch
t ch
gi
a các chuyên gia Vi
t Nam và qu
c t
ế
. Trung tâm ho
t
độ
ngc
a Harvard t
i Vi
t Nam
đượ 
c
đặ
t t
i Tr 
ườ 
ng Fulbright
ở 
TP. H
Chí Minh, là n
ơ 
i
đ
ào t
o kinh t
ế
h
c và chínhsách công cho công ch
c nhà n
ướ 
c. Trang web c
a Tr 
ườ 
ng Fulbright
đặ
t t
i
đị
a ch
http://www.fetp.edu.vn

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->