Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity
P. 1
Erdő Pétér - Egyházjog

Erdő Pétér - Egyházjog

Ratings: (0)|Views: 2,192 |Likes:
Published by hirlevelem
Erdő Pétér - Egyházjog
Erdő Pétér - Egyházjog

More info:

Published by: hirlevelem on Aug 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2013

pdf

text

original

 
========================================================================Erdõ Péter: EgyházjogNihil obstat.Dr. Imre UrbánCensor Deputatus.Imprimi potest.Esztergom, 1991. Die Festo Nativitatis.László Card. PaskaiArchiepiscopus Esztergom,Primas Hungariae.Tartalomjegyzék========================================================================TartalomjegyzékELSÕ RÉSZ: BEVEZETÉS A KÁNONI JOGBAI. FEJEZET: ELÕZETES TUDNIVALÓK1. §. A kánonjog tudománya1. A jog és a jogtudománya. A jog fogalma. b. A jogtudomány.2. A kánonjoga. A kánonjog fogalma. b. A kánonjog tudománya. c. Akánonjogtudomány ágai. d. A kánonjog viszonya mástudományokhoz. e. A kánonjog oktatása. f. A kánonjogoktatásának helyzete a zsinat elõtt. g. Az egyházjogmódszerének alakulása a zsinat után. h. Következményekaz oktatásban.2. §. A jogi jelenség alapjai az egyházban1. Az egyházjog teológiai alapjaia. A megalapozás szükségessége. b. Az új Izrael. c. Amegtestesülés2. A kánoni jog fõbb sajátosságaia. Az isteni és az emberi jog az egyházban. b. Aszakramentalitás. c. A rugalmasság.II. FEJEZET. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS3. §. Az ókori egyházjog1. Az óegyház joga2. A birodalmi egyház korának joga4. §. A középkori egyházjog1. A korai középkor egyházjogaa. A karoling reform. b. A gregoriánus reform. c. Akánonjog mûvelése.2. A virágzó középkor egyházjogaa. Az egyházjogtörténet fordulópontja: GratianusDecretuma. b. A kánonjogtudomány születése. c. Adekretálisgyûjtemények és a dekretalisztika.3. A kései középkor egyházjogaa. A Corpus Iuris Canonici kialakulása. b. A kánonjogmûvelése.5. §. Az újkor egyházjoga1. A pápai és a kúriai jogalkotás2. A kánonjogtudomány és a forráskritika6. §. A kodifikációk kora1. Az elsõ kodifikáció
 
2. Az Egyházi Törvénykönyv reformja3. A keleti egyházjog kodifikációjaMÁSODIK RÉSZ: ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK7. §. Az Egyházi Törvénykönyv hatályossági köre1. A Codex mint az egyházjog kiemelkedõ forrásaa. A jogforrás fogalma. b. A jogforrások fajai. c. AzEgyházi Törvénykönyv mint a hatályos egyházjog kiemelkedõforrása.2. A Codex a latin egyház törvénykönyve3. A Codex és a liturgikus jog4. A Codex és a nemzetközi megállapodások5. A Codex, a szerzett jogok és a kiváltságok6. A Codex és a korábbi jogszokások7. A Codex és a korábbi egyházi törvényekI. FEJEZET: AZ EGYHÁZI JOGSZABÁLYOK8. §. Az egyházi törvény fogalma és fajai1. A törvény fogalmaa. A törvény meghatározása. b. A törvény lényegeselemei.2. Az egyházi törvény fajaia. Hivatalos mûfajmegjelölés szerint. b. Külalakszerint. c. Tartalom szerint.9. §. Az egyházi törvény kötelezõ ereje és magyarázata1. A törvény kötelezõ erejea. A törvények a jövõre vonatkoznak. b. Az egyházitörvény címzettjei általában. c. A kötelezõ erõ területiszempontból. d. A kétség hatása a kötelezettségre. e. Atudatlanság és a tévedés hatása a kötelezettségre. f. Akötelezõ erõ megszûnése.2. A törvény magyarázataa. A törvénymagyarázat fogalma és fajai. b. Atörvénymagyarázat szabályai.3. A joghézag kitöltése4. Az állami törvények elismerése az egyházjogban10. §. A jogszokás1. A jogszokás fogalma és fajaia. A jogszokás fogalma. b. A jogszokások fajai.2. A jogszokás érvényességének feltételeia. Valódi szokás. b. A törvényhozó jóváhagyása. c.Feltételek a közösség részérõl. d. Feltételek a szokásrészérõl.3. A jogszokás eltörlése11. §. Az általános határozatok és az utasítások1. Az egyházi közigazgatási intézkedések általában2. Az általános határozatok3. Az általános végrehajtási határozatoka. Fogalmuk. b. Érvényességük.4. Az utasításoka. Fogalmuk. b. Kötelezõ erejük.II. FEJEZET: AZ EGYEDI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZKEDÉSEK12. §. Az egyedi közigazgatási intézkedések általában1. Fogalmuk2. Értelmezésük3. Kiadásuk formájaa. Végrehajtás szempontjából. b. Külalakszempontjából.4. Érvényességük5. Végrehajtásuk
 
13. §. Az egyedi határozat és a parancs1. Alapfogalmak2. Az egyedi határozat hozatalának módja3. A határozat érvényessége14. §. A leirat1. Fogalma2. Elnyerése3. Érvényességea. Hatálybalépése. b. A leirat érvényességénekfeltételei. c. Az ellentétes leiratok. d. A leirathatályvesztése és meghosszabbítása.4. Bemutatása és végrehajtásaa. A leirat bemutatása. b. A leirat végrehajtása.15. §. A kiváltság1. Fogalma2. Fajai3. Magyarázata4. Megszûnésea. Az idõ lejártával vagy az esetszám kimerülésével.b. A személy vagy a dolog megszûnésével. c.Visszavonással. d.Lemondással. e. Elévüléssel. f. Akörülmények megváltozásával. g. Megfosztással.16. §. A felmentés1. Fogalma2. Tárgya3. Megadójaa. Általában. b. A pápa. c. A megyéspüspök rendeskörülmények közt. d. Az ordinárius rendkívüli körülményekközt. e. Az ordinárius ténykétség esetén. f. A helyiordinárius. g. A plébános, a többi papok és a diakónusok.4. Oka5. Magyarázata6. MegszûnéseIII. FEJEZET: AZ AUTONÓM BELSÕ SZABÁLYOK17. §. A szabályzatok és a rendtartások1. A szabályzatok2. A rendtartásokIV. FEJEZET: A SZEMÉLYEK ÉS A JOGCSELEKMÉNYEK18. §. A természetes személyek1. Alapfogalmaka. A személyiség. b. A természetes személy. c. Ajogok gyakorlásának lehetõsége. d. A cselekvõképesség.2. A természetes személy jogilag jelentõs tulajdonságaia. Az életkor. b. Az értelem használata. c. A lakóhely.d. A származási hely. e. A vérrokonság. f. A sógorság. g.A törvényes rokonság. h. A rítus.19. §. A jogi személyek1. Fogalmuk2. Fajaika. Anyagi elemük szerint. b. Az egyházban betöltöttszerepük szerint.3. Cselekvésüka. A jogi személy képviselõi. b. A testületicselekvés szabályai.4. Egyesítésük és felosztásuka. Egyesítésük. b. Felosztásuk.5. Megszûnésük20. §. A jogcselekmények1. Alapfogalmak2. A jogcselekmény érvényessége

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
legrandin liked this
agi_ica liked this
15710011606 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->