Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ursula K. Le Guin - Yerdeniz

Ursula K. Le Guin - Yerdeniz

Ratings:
(0)
|Views: 361|Likes:
Published by Şirvan Yalman

More info:

Published by: Şirvan Yalman on Aug 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2013

pdf

text

original

 
Ursula K.LeGuinYERDEN
Đ
ZBÜYÜCÜSUYerdeniz Üçlemesi Iingilizce'den Çeviren:Ç
ĐĞ
DEM ERKAL ÎPEKMETÎS YAYINLARISöz sessizlikte, ı
ş
ık karanlıkta, ya
ş
am ölürken;bombo
ş
gökyüzünde uçarken parlar atmaca.-Ea'nın Yaradılı
ş
ıIS
Đ
STEK
Đ
SAVA
Ş
ÇILARBASINI, fırtına yüklü Kuzey Do
ğ
u Denizi'nden bir mil kadar yükse
ğ
e kaldıran tekbir da
ğ
dan olu
ş
mu
ş
Gont Ada
ş
ı, büyücüle-riyle ünlüdür. Gont'un yüksekvadilerindeki kasabalarından, derin ve karanlık koylanndaki liman
ş
ehirlerinden.Adalar Diya-rı'nın hükümdarlarına
ş
ehirlerde büyücü olarak hizmet eden veyaYerdeniz'de adadan adaya büyüler yaparak dola
ş
an birçok Gontlu çıkmı
ş
tır.Bazılarının anlattı
ğ
ma göre bunların en büyü
ğ
ü, en azından en büyük gezgini,ya
ş
adı
ğ
ı devirde hem ejderhalar efendisi hem de Ba
ş
büyücü olan Çevik Atmacaadında bir adammı
ş
. Çevik Atmaca'nın hayat hikayesi gerek Ged'in Kahra-manlıkları'nda. gerekse ba
ş
ka
ş
arkılarda anlatılmaktadır, ama bu öykü, onunünlenmesinden, adına
ş
arkılar yakılmasından önce olanların öyküsüdür.Çevik Atmaca, Kuzey Yakası Vadisi'nin ba
ş
ındaki da
ğ
m yükseklerine kuruluOnakçaa
ğ
aç admda bir köyde dünyaya gel-mi
ş
ti. Bu vadinin çayır ve tarlalarıköyün a
ş
a
ğ
ısından kademe kademe denize do
ğ
ru iner. Bölgedeki di
ğ
er kasabalar ArNeh-ri'nin kıvrımlarına kurulmu
ş
tur. Köyün yukansında ise sadece, zirveninkayasma ve karma do
ğ
ru, tepe tepe yükselen bir orman vardır.Çocukken ta
ş
ıdı
ğ
ı ad olan Duny, ona annesi tarafından ve-rilmi
ş
ti; zatenannesinin ona verebildi
ğ
i, sadece hayatı ve ismi olmu
ş
tu çünkü daha Çevik Atmacabir yasma varmadan annesi ölmü
ş
tü. Köyün tunçustası olan babası pek konu
ş
mayan,suratsız bir adamdı. Duny'nin altı a
ğ
abeyi de ya
ş
ça ondan oldukça büyükoldu
ğ
undan, topra
ğ
ı i
ş
lemek, denizlere açılmak veya tunçustası olmak için KuzeyYakası Vadisi'ndeki ba
ş
ka kasabalara giderek evden bir bir ayrılmı
ş
lardı. Çocu
ğ
u
ş
efkatle yeti
ş
tirebilecek kimse kalmamı
ş
tı. Duny bir yaban gibi yeti
ş
ti;kuvvetli bir ayrık otu; gürültücü, ma
ğ
rur ve huysuz, boylu poslu, çevik biro
ğ
lan. Köyün öteki çocukları ile birlikte dere kaynaklarının üzerindeki dikçayırlarda keçi otlatıyordu Duny; körükleri harekete geçirecek kadarkuvvetlenince de babası onu kamçı ve dayakla tunç i
ş
li
ğ
inde çırak olarakçalı
ş
tırmaya ba
ş
lamı
ş
tı. Ama o pek bir i
ş
e yaramıyordu. Hep i
ş
ten kaytanpkaçıyor, ormanın derin-liklerinde dola
ş
ıyor, tüm Gont nehirleri gibi hızlı veso
ğ
uk akan Ar Nehri'nin gölcüklerinde yüzüyor, sarp kayalık ve uçurumlardanormanın tepesindeki, Perregal'dan sonra hiçbir adanın var olmadı
ğ
ı engin kuzeyokyanusunu seyredebilece
ğ
i zirvelere tırmanıyordu.Köylerinde, ölen annesinin bir kız karde
ş
i ya
ş
ıyordu. Be-bekken yapılmasıgereken
ş
eyleri bu teyzesi yerine getirmi
ş
ti, fakat kadının da kendisine aiti
ş
leri vardı; Duny kendi basının çaresine bakabilecek bir duruma gelince deonunla artık hiç ilgi-lenmemeye ba
ş
ladı. Fakat bir gün, Duny henüz yedi ya
ş
ında,dünyadaki sanatlar ve güçler hakkında hiçbir
ş
ey bilmeyen cahil bir çocukken,teyzesinin kulübenin damına çıkıp a
ş
a
ğ
ıya inmel» istemeyen bir keçiye söyledi
ğ
isözleri duydu: Keçi, teyzesinirsöyledi
ğ
i tekerlemeyi düyunca hemen aüayıp yanma gitmi
ş
ti Ertesi gün, Yüksek
Ş
elale'deki çayırlarda, uzun kıllı keçileri ot latırken Duny anlamım, i
ş
levim vene tür sözcükler oldu
ğ
um bilmeden, duymu
ş
oldu
ğ
u sözcüklerle onlara seslendi:Noth hierth malk man hiolk han merth han!
 
Duny tekerlemeyi yüksek sesle haykırınca keçiler ona do
ğ
n geldiler. Hızlageldiler, hepsi bir arada ve hiç ses çıkarmadan Sarı gözlerindeki karanlıkyarıktan ona baktılar.Duny güldü ve ona keçiler üzerinde iktidar sa
ğ
layan tekerlemeyi bir kez dahahaykırdı. Keçiler ona daha da yakla
ş
tılar; ıkıç tıkı
ş
etrafım sardılar.Birdenbire Duny keçilerin kalın sivri boy-nuzlanndan, tuhaf gözlerinden ve tuhafsessizliklerinden ürktü. Onlardan kurtulup kaçmak istedi. Etrafında bir yumakolmu
ş
keçiler de onunla beraber ko
ş
tular; sonunda bütün keçiler, görünmez biriple bir araya ba
ğ
lanmı
ş
gibi saldırırcasına köye vardılar, çocuk da ortalarındaa
ğ
lıyor ve bo
ğ
uluyordu. Köylüler keçi-lere sövmek ve o
ğ
lana gülmek içinevlerinden dı
ş
arı fırladılar. Aralarından, o
ğ
lanın teyzesi geldi; o gülmüyordu.Keçilere bir
ş
ey söyledi ve hayvanlar büyüden kurtularak mele
ş
ip otlamayaba
ş
ladılar."Benimle gel," dedi teyzesi Duny'ye.Duny'yi, tek basma ya
ş
adı
ğ
ı kulübesine götürdü. Genellikle buraya çocuklarıngirmesine izin vermezdi; çocuklar da buradan korkarlardı zaten. Kulübe alçak vekaranlık, penceresizdi; civan-perçemi, solucan otu ve defne gibi
ş
ifalıbitkilerden çıkan güzel kokularla doluydu. îçerde teyzesi ate
ş
in önüne ba
ğ
da
ş
 kurarak oturdu, da
ğ
ınık siyah saçlarımn arasından yan gözle o
ğ
lana ba-kıpkeçilere ne dedi
ğ
im, tekerlemenin ne oldu
ğ
unu bilip bilmedi
ğ
im sordu. O
ğ
lanınhiçbir
ş
ey bilmedi
ğ
i halde keçileri, yanma gelip onu izlemeleri için büyü ileba
ğ
ladı
ğ
ım ö
ğ
renince Duny' nin, gücün malzemesine sahip oldu
ğ
unu anladı.Kızkarde
ş
inin o
ğ
lu olarak ona hiçbir
ş
ey ifade etmeyen bu o
ğ
lana, artıkba
ş
ka bir gözle bakmaya ba
ş
ladı. Onu övdü ve onadaha çok ho
ş
lanaca
ğ
ı tekerlemeler ö
ğ
retebilece
ğ
ini söyledi. Bir salyangozukabu
ğ
undan dı
ş
arı baktıracak bir sözcük veya bir
ş
ahini gökyüzünden ça
ğ
ıracakbir isim gibi."Evet, ö
ğ
ret bana o ismi!" dedi keçilerin uyandırdı
ğ
ı korkudan kurtulup,teyzesinin, ne kadar akıllı oldu
ğ
u yolundaki övgü-leriyle kasılmakta olan Duny.Cadı kadın "E
ğ
er sana ö
ğ
retirsem, hiçbir zaman o sözcü
ğ
ü di
ğ
er çocuklarasöylemeyeceksin," dedi."Söz."Kadın onun bu istekli cahilli
ğ
ine gülümsedi, "îyi o halde. Fakat sözünüba
ğ
layaca
ğ
ım. Ben tekrar çözünceye kadar dilin ba
ğ
lanacak, sana ö
ğ
retti
ğ
im sözüba
ş
ka birinin duyabilece
ğ
i bir yerde söyleyemeyeceksin. Sanatımızın sırlarımsaklamamız gerek.""îyi," dedi o
ğ
lan. Çünkü arkada
ş
larmın bilmedi
ğ
i ve yapmadı
ğ
ı
ş
eyleri bilmekve yapmak dü
ş
üncesi ho
ş
una gitti
ğ
inden, sırrı oyun arkada
ş
larına söylemeye hiçniyeti yoktu.Teyzesi da
ğ
ınık saçım arkasına toplayıp elbisesinin kemeri-ne dü
ğ
üm attıktansonra tekrar ba
ğ
da
ş
kurup ate
ş
e avuç avuç yaprak atarken, o, kıpırdamadanoturdu. Böylece ate
ş
ten çıkan duman yayılıp kulübenin karanlı
ğ
ım doldurdu. Kadın
ş
arkı söylemeye ba
ş
ladı. Sesi zaman zaman de
ğ
i
ş
iyor, yükselip alçalıyor-du;sanki ba
ş
ka bir ses onun içinden
ş
arkı söylüyormu
ş
gibi.
Ş
arkı sürdü de sürdü,ta ki o
ğ
lan uyanık mı, uyuyor mu oldu
ğ
u-nu anlayamayacak hale gelinceye kadar.Tüm bu süre içinde de cadının hiç havlamayan ya
ş
lı siyah köpe
ğ
i, dumandankanlanan gözleriyle o
ğ
lanın yanında oturdu. Sonra cadı kadın, Duny'ye anlamadı
ğ
ıbir dilde konu
ş
tu; sihir çocu
ğ
u etkisine alıp onu ses-sizle
ş
tirinceye kadar da,ona bazı tekerlemeleri ve sözleri birlikte söyletti."Konu
ş
!" dedi, tılsımı denemek için.Çocuk konu
ş
amadı ama güldü.O zaman teyzesi çocu
ğ
un gücünden biraz korktu çünkü bı yapabildi
ğ
i en güçlübüyüydü: Sadece konu
ş
masını denetim altı na almaya ve onu susturmaya de
ğ
il, aynızamanda, sihir sanatın da hizmette bulunması için onu kendisine ba
ğ
lamayaçalı
ş
ş
10Büyü onu ba
ğ
ladı
ğ
ı halde çocuk yine de gülebilmi
ş
ti. Kadın bir
ş
ey söylemedi.Duman da
ğ
ılıncaya kadar ate
ş
in üzerine su döktü ve içmesi için o
ğ
lana su verdi.
 
Odanın havası temizlenip çocuk tekrar konu
ş
maya ba
ş
layınca ona,
ş
ahininça
ğ
rıldı
ğ
mda gelmesi-ni sa
ğ
layan asıl ismini ö
ğ
retti.Bu, Duny'nin tüm hayatı boyunca izleyece
ğ
i büyücülük yolundaki, bir gölgeyiavlamak için denizde ve karada, ölüm kral-lı
ğ
ının ı
ş
ıksız kıyılarına kadarkovaladı
ğ
ı yoldaki, ilk adımıydı.
Ş
ahinleri adlarıyla ça
ğ
ırdı
ğ
mda, havadan kendisine do
ğ
ru alçaldıklanni veprenslerin avcı ku
ş
ları gibi bile
ğ
ine
ş
im
ş
ek kanatlarıyla konduklarım anladı
ğ
ızaman, di
ğ
er isimlerin açlı
ğ
ım duyarak teyzesine gidip atmacanın da, balıkkartalının da, kartalın da isimlerim ö
ğ
renmek istedi. Gücün sözcüklerimö
ğ
renebilmek için cadının kendisinden istedi
ğ
i her
ş
eyi yaptı; ö
ğ
rendikle-rininhepsi yapması veya bilmesi ho
ş
 
ş
eyler olmasa da, ö
ğ
retti
ğ
i her
ş
eyi ö
ğ
rendi.Gont'ta bir söz vardır: Bir kadın büyüsü kadar zayıf. Bir söz daha vardır: Birkadın büyüsü kadar habis. Onak-çaa
ğ
aç'ın cadısı kara büyücü de
ğ
ildi; KadimGüçler'le bir alı
ş
veri
ş
i olmamı
ş
, yüksek sanatlarla da hiç u
ğ
ra
ş
mamı
ş
tı; amacahil insanlar arasında ya
ş
ayan cahil bir kadın olarak yetene
ğ
im, sık sıkaptalca ve belirsiz amaçlara harcıyordu. Gerçek büyücülerin bildi
ğ
i, yolundahizmet verdi
ğ
i ve büyülerim gerçekten gereksinim duyulmadan kullanmalarımengelleyen Denge ve Düzen hakkında hiçbir
ş
ey bilmiyordu. Onun her durum içinbir büyüsü vardı ve sürekli tılsımlar yapıyordu. Bilgilerinin ço
ğ
u, be
ş
paraetmez birer hileydi; ayrıca gerçek büyüyü, sahte büyüden ayıramıyordu. Bir sürühastalık tanıyordu; belki de hasta etmekte, iyi etmekten daha ustaydı. Birçokköy cadısı gibi a
ş
k iksirleri kay-natabiliyordu; ama daha ba
ş
ka, daha çirkiniksirleri de vardı, erkeklerin kıskançlık ve nefretine yarayan. Fakat bu türçalı
ş
maları genç çıra
ğ
ından uzak tutuyor, ona, elinden geldi
ğ
ince dürüst birsanat ö
ğ
retmeye çalı
ş
ıyordu.îlk ba
ş
larda Ged'in büyücülük sanatından aldı
ğ
ı tüm zevk çocukçaydı; busanatın ona verdi
ğ
i, hayvan ve ku
ş
ları etkileme-sine yarayan güç ve bunlarınbilgisiydi. Tüm ya
ş
amı boyunca da11bundan hep zevk aldı. Onu sık sık yüksek çayırlarda, etrafınc yırtıcı ku
ş
larlagören di
ğ
er çocuklar, ona Çevik Atmaca adı takmı
ş
lardı; gerçek ismininbilinmedi
ğ
i daha sonraki ya
ş
amınc gündelik isim olarak ta
ş
ıdı
ğ
ı bu ismi deböylece edinmi
ş
oldu.Cadı kadın; bir sihirbazın insanlar üzerinde edinebilec» büyük gücü,
ş
erefi vezenginli
ğ
i anlattıkça, Duny daha yar;bilgiler edinmeye koyuldu. Çok çabuk ö
ğ
reniyordu. Cadı < övüyordu; köyünçocukları ise ondan korkmaya ba
ş
ladılar. K di
ş
i de, kısa bir süre sonra,insanlar arasmda önemli biri olac na emindi. Böylece on iki yasma kadar cadıyla,kelime keli büyü büyü, çalı
ş
maya devam etti ve kadının bildi
ğ
i
ş
eylerir
ğ
unuö
ğ
rendi. Cadı ona bulma, ba
ğ
lama, onarma, açma ve ya çıkarma tılsımlarıylailgili ve
ş
ifalı otlar ve tedavi konu
ş
bütün bildiklerim ö
ğ
retti. Halk
ş
airlerinin öyküleri ve B Kahramanlıklar hakkında bildi
ğ
i her
ş
eyi ona söyledi;ö
ğ
rel olan sihirbazın kendisine ö
ğ
retti
ğ
i Gerçek Lisan sözcukleı da Duny'yeö
ğ
retti. Ayrıca Duny, Kuzey Yakası Vadisi'n Do
ğ
u Ormani'nda, bir kasabadan birkasabaya gezen ikliı ve gezgin hokkabazlardan, çe
ş
itli numaralar,
ş
akalar ve gitılsımları ö
ğ
renmi
ş
ti. içte, bu hafif tılsımların birinin say< içindeki büyükgücün varlı
ğ
ım kanıtladı.O günlerde Kargad
Đ
mparatorlu
ğ
u güçlüydü. împan Kuzey ve Do
ğ
u Uçyöreleriarasında kalan dört ülkeden Karego-At, Atuan, Hur-at-Hur, Amini. Buralardakonu
ş
' Adalar Diyarı'nda veya di
ğ
er Uçyöreler'de konu
ş
ulan hi< benzemez;buraların insanları da, kanın renginden ve yar terin kokusundan ho
ş
lanan, beyaztenli, sarı saçlı, vah
ş
:insanlardır. Bir yıl önce kırmızı yelkenli gemilerden olu larının büyük gücüyleakınlar yaparak, Torikles ve güçl olan Torheven'e saldırmı
ş
lardı. Bu olayınhaberi kuzey kadar geldi fakat Gontlu hükümdarlar kendi korsan me
ş
gulolduklarından di
ğ
er ülkelerin kederlerine pek mediler. Derken Spevy deKarglar'ın eline dü
ş
tü, ya yakıldı yıkıldı, halkı esir alındı; öyle ki burasıhala bir tindedir. Karglar zafer tutkusuyla Gont'un yanma kad12

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Inan Mayis Aru liked this
Inan Mayis Aru liked this
raskolnikov_x liked this
gfairy liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->