Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MEDYA VE KÜLTÜR: KÜLTÜRÜN MEDYA ARACILIĞIYLA KÜRESELLEŞMESİ

MEDYA VE KÜLTÜR: KÜLTÜRÜN MEDYA ARACILIĞIYLA KÜRESELLEŞMESİ

Ratings: (0)|Views: 1,358 |Likes:
Published by kronikasistan

More info:

Published by: kronikasistan on Aug 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/06/2012

pdf

text

original

 
MEDYA VE KÜLTÜR:KÜLTÜRÜN MEDYA ARACILI
Ğ
IYLA KÜRESELLE
Ş
MES
İ
 
 Media and Culture: Globalisation of Culture by means of Media Hasan Hüseyin TAYLAN 
 Ümit ARKLAN 
∗∗
 
ÖZET
Küreselle
ş
menin ürünlerinden biri olarak küresel kültür, gitgidekendine geni
ş
ya
ş
am alanlar 
ı
da bularak yayg
ı
nla
ş
maktad
ı
r. Ku
ş
kusuz,yayg
ı
nla
ş
mas
ı
nda kitle ileti
ş
im araçlar 
ı
n
ı
n rolü yads
ı
namaz. Küreselle
ş
mesürecinde aktif rol oynayan medya, medya sahipli
ğ
i ve küreselle
ş
meaktörlerinin birlikteli
ğ
i ba
ğ
lam
ı
nda hakim kültürün di
ğ
er kültürler üzerinde ba
ş
at rol oynamas
ı
na imkan sa
ğ
lamaktad
ı
r. Bu do
ğ
rultuda çal
ı
ş
ma, gerek yerel, gerekse küresel kültürün medya arac
ı
l
ı
ğ
ı
yla yerelliklerin aleyhineolacak 
ş
ekilde küreselle
ş
ti
ğ
i varsay
ı
m
ı
ndan hareketle s
ı
n
ı
rland
ı
ı
lmaktad
ı
r.Çal
ı
ş
mada, küreselle
ş
menin aktörlerine ait kültürün di
ğ
er kültürleremedya yoluyla benimsetildi
ğ
i ve yerel kültürlerin medyalar arac
ı
l
ı
ğ
ı
ylaküreselle
ş
me sürecinde kendilerini ifade etme imkan
ı
buldu
ğ
u yolundaki ikifarkl
ı
sorunsal
ı
n tart
ı
ş
ı
lmas
ı
, bununla birlikte ya
ş
am biçimi, tüketim tarz
ı
 olarak al
ı
mlanan kültürün medyan
ı
n yayd
ı
ğ
ı
küresel kültürün hegemonyas
ı
 alt
ı
nda nas
ı
l
ş
ekillendi
ğ
inin ortaya konulmas
ı
amaçlanmaktad
ı
r.
Anahtar Kelimeler:
Medya, Küreselle
ş
me, Küresel Kültür, YerelKültür, Kültürün Küreselle
ş
mesi.
ABSTRACT
The global culture as one of the products of globalisation, is moreand more spreading out widely to new grounds. The obvious role of the massmedia in this spreading can not be denied. Playing an active role in theglobalisation process, on the base of the cooperation of media ownership andthe globalisation actors, the mass media enables the dominant culture to ruleover the other cultures. The starting point of this study is the assumption that both local and global culture as well are globalizing at the expense of alllocalities.
Ar 
ş
. Gör., Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.
∗∗
Ar 
ş
. Gör., Dr. Selçuk Üniversitesi
İ
leti
ş
im Fakültesi.
 
 
 
Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: X,
Say
ı
1, Haziran 2008
 
86
The aim of this study is to discuss the claims that the culture of theglobalization actors is imposed on the other cultures, and that local culturesfind the means to express themselves in the globalisation process, further, tofind out how culture as life style, consumption style is transformed under thehegemony of the global culture mediated by the media.
Key Words:
Media, Globalisation, Global Culture, Local Culture,Globalisation of Culture.***
G
İ
İŞ
: KÜRESELLE
Ş
MEYE KÜLTÜRDEN BAKMAK 
20. yüzy
ı
l
ı
n son çeyre
ğ
inden itibaren özellikle kitle ileti
ş
imaraçlar 
ı
n
ı
n devasa nitelikte yayg
ı
nla
ş
mas
ı
yla birlikte uluslar aras
ı
ili
ş
kiler –  ba
ğ
lant
ı
l
ı
olarak kültürler aras
ı
ili
ş
kiler- iç içe geçerek yo
ğ
unla
ş
maktad
ı
r.Söz konusu yo
ğ
unla
ş
ma, homojenli
ğ
i ifade etti
ğ
i gibi, heterojenli
ğ
i de içinealan ba
ğ
lam içinde geli
ş
mektedir. Önceki dönemlerden farkl
ı
olarak,sermayenin, ya
ş
am tarzlar 
ı
n
ı
n, fikirlerin ve inançlar 
ı
n daha h
ı
zl
ı
ak 
ı
ş
kanl
ı
göstermesi bir yana, hiç olmad
ı
ğ
ı
kadar farkl
ı
l
ı
klar 
ı
n ve ötekinin kendisinitemsil etmesi söz konusudur.
İ
ktisadi, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda yirminci yüzy
ı
l
ı
nsonlar 
ı
nda ortaya ç
ı
kan geli
ş
meler, küreselle
ş
me ba
ş
l
ı
ğ
ı
alt
ı
ndade
ğ
erlendirilebilir. Ku
ş
kusuz küreselle
ş
me sürecinin ortaya ç
ı
kmas
ı
ndaiktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel faktörlerin rolü büyüktür. Yüzy
ı
l
ı
n sonunaili
ş
kin küreselle
ş
meyle ilgili kavramsalla
ş
t
ı
rma Robertson (1998: 102)taraf 
ı
ndan “tikelcili
ğ
in evrenselle
ş
mesinin ve evrenselcili
ğ
in tikelle
ş
mesininiç içe geçmesini içeren derin, ikili bir süreç” olarak tan
ı
mlanmaktad
ı
r. Hall(1998b: 94) ise, küreselle
ş
meyi, “eklemlenmi
ş
tikelliklerden” olu
ş
an bir çerçevede kavrar. Robertson’daki tikelcili
ğ
in evrenselle
ş
mesi, biricikli
ğ
e,ötekili
ğ
e ve farkl
ı
l
ı
ğ
a temsil etme
ş
ans
ı
n
ı
n verilmesine göndermede bulunurken, evrenselcili
ğ
in tikelle
ş
mesi ise, “evrensel varolu
ş
a küresel-insani somutluk kazand
ı
rma dü
ş
üncesini içerir” (Robertson, 1998: 105).Hall’daki kavray
ı
ş
da Robertson’a benzer olarak, küreselle
ş
me sürecinin,farkl
ı
l
ı
klar 
ı
n yani yerelliklerin eklemlenerek küresel bir bütün olu
ş
turduklar 
ı
 ve “egemen tikelin kendini temsil etmesi” süreci oldu
ğ
u
ş
eklindedir (Hall,1998b: 94). Gerek tikelcili
ğ
in evrenselle
ş
mesi gerekse evrenselcili
ğ
intikelcile
ş
mesi süreci, yerel ve küresel kültür kar 
ş
ı
la
ş
mas
ı
nda anlaml
ı
bir gerilim olu
ş
turur. Küresel kültür ile yerellikler aras
ı
ndaki anlaml
ı
gerilimkitle ileti
ş
im araçlar 
ı
n
ı
n etkisi de dü
ş
ünüldü
ğ
ünde daha da sorunlu halegelmektedir.Küreselle
ş
meyi kapitalizmin dünya genelinde bir sistem olarak kök salmaya ba
ş
lamas
ı
yla aç
ı
klamak onu daha çok bir ekonomik yap
ı
olarak 
 
 
 H. H. Taylan, Ü. Arklan / Medya ve Kültür:Kültürün Medya Arac
ı
ı
 ğ 
ı
 yla Küreselle
 ş
mesi
87 
görmenin yan
ı
nda bu yap
ı
n
ı
n kültürel ve siyasal içeriklerini dedikkate almak demektir. Bat
ı
n
ı
n ekonomik tahakkümününvurguland
ı
ğ
ı
bu tür yakla
ş
ı
mlar, Bat
ı
ile di
ğ
er toplumlar aras
ı
ndaki adaletsizili
ş
kiler dikkat çekerler. Bu anlamda, modernle
ş
me projesi “Bat
ı
’n
ı
n Bat
ı
-d
ı
ş
ı
mazlum toplumlara” dayatt
ı
ğ
ı
ve Bat
ı
’n
ı
n emperyalist emellerine hizmeteden bir sürece i
ş
aret eder” (K 
ı
z
ı
lçelik 2005: 36-37). Bu ba
ğ
lamdaküreselle
ş
me kapitalizmle ayn
ı
sürece kar 
ş
ı
l
ı
k gelir. “Bugün ad
ı
naküreselle
ş
me denen bu tarihsel sistem, 15. yüzy
ı
l sonlar 
ı
Avrupa’s
ı
ndado
ğ
du, 19. yüzy
ı
l sonlar 
ı
nda dünyan
ı
n çe
ş
itli co
ğ
rafyalar 
ı
na yay
ı
ld
ı
,günümüzde ise yerküreyi kaplad
ı
(K 
ı
z
ı
lçelik 2004: 9). Erol Mutlu (2005:207) küreselle
ş
meyi, dünyay
ı
tek bir mekan, tek bir kültür birli
ğ
inedönü
ş
türen (küresel köy fikri) süreçlerin ad
ı
olarak gören ve mutlu ve refahiçinde bir gelecek tasavvuru içinde de
ğ
erlendiren iyimserler ile tüm busüreçlerin topluluk ruhunu y
ı
ı
c
ı
, bireysel kimlikleri a
ş
ı
nd
ı
ı
c
ı
, parçalay
ı
c
ı
 etkilerini ön plana ç
ı
karan karamsarlar aras
ı
nda bir ayr 
ı
m yapar. Asl
ı
ndaküreselle
ş
me tart
ı
ş
malar 
ı
n
ı
n ana odaklar 
ı
ndan biri olan küreselle
ş
meninhomojenle
ş
me ve evrenselle
ş
me temalar 
ı
n
ı
n bilgi ak 
ı
ş
ı
, sermaye ak 
ı
ş
ı
,‘geli
ş
mekte olan ve geli
ş
memi
ş
’ ülkeler için f 
ı
rsatlar, dünya vatanda
ş
l
ı
ğ
ı
,evrensel ahlak ve ilkeler gibi temalarla birlikte kullan
ı
ld
ı
ğ
ı
olumlu bir süreçolarak al
ı
mlanmas
ı
yla kültürlerin türde
ş
le
ş
mesi, benze
ş
mesi, ulus-devletyap
ı
lar 
ı
n
ı
n a
ş
ı
nmas
ı
, ya
ş
am tarzlar 
ı
n
ı
n ‘Amerikanla
ş
mas
ı
’ gibi olumsuzal
ı
mlanmas
ı
aras
ı
nda ayr 
ı
m yapmak olas
ı
d
ı
r. Bunun yan
ı
nda, heterojenle
ş
meve ayr 
ı
kla
ş
ma olarak an
ı
lan küreselle
ş
me temalar 
ı
n
ı
n olumlu ve olumsuzal
ı
mlanma biçimleri de söz konusudur. Küreselle
ş
menin heterojenle
ş
meyiayartmas
ı
nda olumlu yakla
ş
ı
m, farkl
ı
l
ı
ğ
ı
n, ötekinin, yerelli
ğ
in kendini ifadeetmesinden, temsil olana
ğ
ı
na sahip olmas
ı
ndan dolay
ı
, olumsuz yakla
ş
ı
mise, ulusal-yerel kimliklerin, ya
ş
am tarzlar 
ı
n
ı
n, otantikli
ğ
in yerindenedilmesi, küresel kültüre eklemlenmesi veya ulus-devletlerin farkl
ı
l
ı
söylemlerince tehdit edilmesinden kaynaklanmaktad
ı
r.Küreselle
ş
menin kültürel boyutlar 
ı
yla de
ğ
erlendirildi
ğ
i bir olguolarak ele al
ı
n
ı
 p s
ı
n
ı
rland
ı
ı
ld
ı
ğ
ı
çal
ı
ş
mada, kitle ileti
ş
im araçlar 
ı
n
ı
n küreselkültürü yaymas
ı
ve yerellikleri kendine eklemlemesi ba
ğ
lam
ı
ndaki etkinli
ğ
ide
ğ
erlendirilmektedir. Temel varsay
ı
m, küresel kültürün, kitle ileti
ş
imaraçlar 
ı
n
ı
n katk 
ı
s
ı
yla yerellikleri de içine alarak dönü
ş
türüp kendini var etti
ğ
i ve yerelliklerin de küresel alanda medya yoluyla temsil edildi
ğ
idir.Çal
ı
ş
mada amaçlanan, küresel kültür ile yerel kültür aras
ı
ndaki gerilimliili
ş
kiyi ortaya koyarak kitle ileti
ş
im araçlar 
ı
n
ı
n (medya) küresel kültürü nas
ı
lyayd
ı
ğ
ı
n
ı
anlamaya çabalamakt
ı
r.
1. Küreselle
ş
me ve Kültür: Yerelliklerin Küresel
İ
n
ş
as
ı
na Do
ğ
ru
Günümüzde küresel olanla yerel olan
ı
n iç içe geçti
ğ
i yeni bir tür küreselle
ş
me sürecinin ba
ş
lad
ı
ğ
ı
n
ı
ifade eden Stuart Hall, yeni tür 

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Seyda Özdemir liked this
Seyda Özdemir liked this
Şafak İrten liked this
Sinem Özel liked this
Ozden Yagli liked this
Ozden Yagli liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->