Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Zamietnuté návrhy občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do vládneho programu

Zamietnuté návrhy občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do vládneho programu

Ratings: (0)|Views: 676|Likes:
Published by Igor Matovic
Zamietnuté návrhy občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do vládneho programu
Zamietnuté návrhy občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do vládneho programu

More info:

Published by: Igor Matovic on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
Návrhy nezávislého občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do programového vyhlásenia vlády
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií 
1)
 Vláda sa pokúsi o zmenu podmienok čerpania eurofondov tak, aby celá ich výška mohla byť použitá len naverejnoprospešné účely.
2)
 Vláda v snahe chrániť svojich občanov pred nekalými praktikami niektorých firiem prevádzkujúcich audiotexovélinky, zákonom určí povinnosť, aby pri volaní na audiotextovú linku najprv zaznela bezplatná informácia, ktoráoznámi, koľko bude stáť 1 minúta hovoru, ak bude volajúci v hovore pokračovať.
Ministerstvo financií 
1)
 Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí takú zmenu zákonov, ktorá zabezpečí, aby celý príjem každého politika z volenej funkcie podliehal zdaneniu aodvodovému zaťaženiu.
2)
Predošlá vláda vypravila Slovensko na cestu do Grécka. Mesiac, čo mesiac míňala o 40% viac ako bola schopnávyzbierať od ľudí a firiem. Tým neúmerne Slovensko zadlžovala. Preto dnes máme len jednu možnosť, ak sachceme vyhnúť výraznému zvyšovaniu daní – a to, že dane musí platiť naozaj, naozaj každý, kto ich platiť má.Preto vláda zákonom zriadi telefónnu linku a web stránku na boj proti daňovým únikom, kde každý, kto budevedieť o vyhýbaní sa plateniu daní, bude môcť svoje informácie, aj anonymne, poskytnúť.
3)
 Vláda v snahe napomôcť k ozdraveniu podnikateľského prostredia, zavedie pravidlo, kedy podnikateľ, ktorý do90 dní po splatnosti neuhradí faktúru svojmu dodávateľovi, si ju nebude môcť dať do nákladov a zároveň budemusieť štátu vrátiť uplatnený odpočet DPH z tejto faktúry.
4)
 Vláda v záujme zefektívnenia výkonu verejnej správy a rešpektujúc stav verejných financií navrhne maximálneobstarávacie ceny služobných automobilov s prihliadnutím na povahu práce zamestnanca verejnej správy.
5)
 Vláda v záujme úspory finančných prostriedkov v štátnom rozpočte, opätovne zavedie strop 25 tisíc EUR bezDPH pre hodnotu z automobilu, ktorú si podnikateľ môže uplatniť do nákladov a z ktorých si môže uplatniť odpočet DPH.
Ministerstvo hospodárstva a výstavby
1)
 Vláda v záujme ochrany práv zamestnancov, štátu a v snahe napomôcť k ozdraveniu podnikateľskéhoprostredia, zavedie pravidlo, kedy podnikateľskému subjektu svojvoľne neplatiacemu mzdy, dane a faktúry,bude môcť byť vydaný 10-ročný zákaz podnikať.
2)
 Vláda zavedie centrálny elektronický register podnikateľských subjektov, ktoré si riadne neplnia svoje finančnézáväzky. Podnikateľskému subjektu, ktorý svoje záväzky spláca s vyšším ako 90-dňovým omeškaním, vzniknezákonná povinnosť týždenne uviesť v registri, koľko dní v priemere mešká s úhradou faktúr a povinnosť záväzky splácať v poradí podľa splatnosti.
3)
 Vláda bude podporovať výstavbu nových budov verejnej správy v pasívnom štandarde. Pri rekonštrukcii budovvo vlastníctve a správe štátu bude požadovať, aby mal objekt po rekonštrukcii čo najnižšiu energetickúnáročnosť. Samozrejme s prihliadnutím na ekonomickú návratnosť.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
1)
 Vláda v záujme znižovania rozdielov vo výške dôchodkov z I. piliera, zmení systém valorizácie dôchodkov tak, žedôchodky budú valorizované o rovnakú sumu pri odpracovaní rovnakého počtu rokov.
2)
 Vláda v záujme znižovania rozdielov vo výške dôchodkov z I. piliera, zmení výšku minimálneho a maximálnehodôchodku, ktorý bude možné získať v I. pilieri.
3)
 Vláda zaviaže samosprávu každého okresného mesta k tomu, aby na svojom území zabezpečila prevádzkovanieazylového domu pre matky z deťmi.
4)
 Vláda zákonom určí automatické krátenie detských prídavkov o 10% ich výšky za každú neospravedlnenúvyučovaciu hodinu dieťaťa.
 
Návrhy nezávislého občianskeho hnutia Obyčajní ľudia do programového vyhlásenia vlády
5)
 Vláda v snahe minimalizovať administratívne zaťaženie zamestnávateľov a zjednodušiť život zamestnancov,zákonom umožní zamestnávateľom miesto stravných lístkov zamestnancom vyplácať stravné v hotovosti, alebobezhotovostne ako príplatok ku mzde.
6)
 Vláda po vzore viacerých krajín, kde takzvané Bank holiday úspešne fungujú dlhé desaťročia, zákonom určí, abyv prípade, ak sviatky 1. máj, 8. máj, 29. august, 1. september a 17. november pripadnú na pondelok, utorok,stredu alebo štvrtok, voľno prislúchajúce na sviatok bolo presunuté na piatok v danom týždni. Toto opatrenie navážnosti sviatkov nič nezmení, skôr ľudia si budú sviatok viac vážiť, lebo mu budú vďačiť za predĺžený víkend.
7)
 Vláda vedomá si nastávajúcej demografickej krízy, v snahe o motiváciu žien k materstvu a v snahe uľahčiť životmladým rodinám, zákonom zaviaže banky, aby v prípade, keď rodina vychováva dieťa mladšie ako 3 roky,musela banka automaticky vyhovieť rodine, ak požiada o odklad splátok hypotéky.
8)
 Vláda z presvedčenia, že starostlivosť matky o svoje dieťa počas prvých rokov po pôrode je viac služba akodovolenka, zmení zaužívané označenie “materská dovolenka” na “materská služba”.
9)
 Vláda úpravou Zákonníka práce opätovne umožní zamestnancom určiť si čas čerpania ½ dovolenky.
Ministerstvo vnútra
1)
 Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí takú zmenu zákonov, aby bol poslancovi Národnej rady SR plat vždy znížený presne podľa toho, na koľkýchhlasovaniach v Národnej rade SR nebol prítomný.
2)
 Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí takú zmenu zákonov, aby viac nebolo možné dať žiadnemu volenému politikovi po skončení jeho mandátu,respektíve odvolanému členovi vlády, akékoľvek odstupné.
3)
 Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, sa pokúsizískať podporu opozície na zúženie poslaneckej imunity len na výroky a hlasovania v parlamente.
4)
 Vláda z presvedčenia, že politik by nemal požívať neprimerané výhody v porovnaní s inými občanmi, presadí takú zmenu zákonov, ktorá umožní, aby boli aj medzi poslancami na parlamentnej pôde vykonávané námatkovétesty na alkohol. Samozrejme s tým, že v prípade, ak bude test niektorého z poslanca pozitívny, respektíve samu odmietne podrobiť, túto informáciu NR SR zverejní.
5)
 Vláda pripraví legislatívu, podľa ktorej by bol každý politik hmotne zodpovedný za ním úmyselne spôsobenúškodu a škodu, ktorú spôsobil tým, že sa nesprával ako dobrý hospodár.
6)
 Vláda z dôvodu šetrenia verejných zdrojov, pristúpi k zrušeniu odmien starostov a primátorov.
7)
 Vláda sa pokúsi získať podporu opozície na presadenie zníženia počtu poslancov NR SR.
8)
 Vláda v rámci zvýšenia transparetnosti výkonu verejnej moci pripraví legislatívu, podľa ktorej budú všetky platyvolených a menovaných činiteľov, zamestnancov verejnej správy, ako i zamestnancov podnikov s väčšinovoumajetkovou účasťou štátu, zverejnené na jednej spoločnej webovej stránke.
9)
 Vláda v snahe eliminovať korupčné správanie sa politikov, zmení ich majetkové priznania tak, aby bolo možné jednoznačne zistiť, či medziročný prírastok ich majetku zodpovedá ich oficiálnym príjmom.
10)
 Vláda v snahe čo najefektívnejšie riešiť svoju prioritu – boj proti korupcii, zákonom zriadi Protikorupčnú linku aweb stránku, kde každý, kto sa osobne stretol, prípadne má vedomosť o korupčnom správaní kohokoľvek, budemôcť túto informáciu, aj anonymne, poskytnúť.
11)
 Vláda v snahe priblížiť správu vecí verejných občanom, bude presadzovať, aby sa znížil počet podpisov podpetíciu na vyhlásenie referenda a zrušila sa podmienka účasti väčšiny oprávnených voličov pre jeho platnosť.
12)
 Vláda bude dôsledne uplatňovať pravidlo, že vedúce posty vo verejne správe môžu zastávať len ľudia sovzdelaním či patričnou praxou v danom odbore. Prípadne ich mohli zastávať len po preskúšaní odbornoukomisiou.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->