Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
kosullar

kosullar

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 126|Likes:
Published by yayınci
xbxcb
xbxcb

More info:

Published by: yayınci on Oct 03, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
62
(Adaylarýn, koþul ve açýklamalar içerisinde yer alan burs koþullarýnýn geçerliliði hakkýnda ilgiliüniversiteden bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr.)
Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý
Bk.1.Bir mesle yönelik program uygulayan lise veya dengi meslekokulu çýkýþlý adaylarýn bu programla ilgili tercihlerini belirtmedenönce Tablo-6’yý dikkatle incelemeleri gerekir.Bk.2.2007-2008 öðretim yýlýnda ikinci öðretim öðrencilerinin ödedikleriöðrenim ücretleri tablo halinde bu kýlavuzun 106. sayfasýnda yer almaktadýr.Bk.3.Bu programda zorunlu ortak yabancý dil dersi sadece Ýngilizcedir.Bk.4.Ýsteyen öðrencilere kontenjan dahilinde bir yýl süreli yabandilhazýrlýk programý uygulanýr. Yabancý dil hazýrlýk programý süresi,öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.Bk.5.Öðrenciler öðrenimlerini Ankara Çubuk ilçesi “Çubuk Mesleki EðitimMerkezi’nde (Çubuk Anadolu Teknik, Anadolu Meslek, Teknik veEndüstri Meslek lisesinde)” sürdüreceklerdir.Bk.6.Bu programa alýnacak öðrencilerin, tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapýsýve ruh saðlýða sahip olduklarýný belgeleyen rapor almalarý; kurtarma,taþýma iþlerinde yeterli vücut yapýsý ve gücüne sahip olmalarý;öðretim programý gereði ikinci sýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunluolmasý nedeniyle kayýt tarihinde 17 yaþýný tamamlamýþ olmalarýgerekir.Bk.7.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðýbütün koþullara ek olarak; en fazla 22 yaþýnda olmak (1985 ve dahayukarý doðumlular); vücut yapýsý düzgün olmak; vücudunun herhangibir yerinde dikkati çeken, çirkinlik yapan yara, yanýk, leke, frengive cilt hastalýðýndan iz bulunmamak; astým, bronþit, epilepsi, nefesdarlýðý, renk körlüðü, kekemelik, saðýrlýk vb. gibi biyolojik bozukluðuolmamak; bayýlma, histeri, marazi çarpýntý ve benzeri psikolojik vesinirsel hastalýklardan herhangi birine yakalanmýþ olmamak; herhangibir okuldan disiplin cezasý ile uzaklaþtýrýlmýþ olmamak; 1,65 m’denuzun olmak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifade edilendeðerinin son iki rakamýndan en çok 5 fazla veya 15 noksan kiloaðýrlýkta olmak gerekir. Kayýt sýrasýnda Meslek Yüksekokuluncaöngörülen saðlýk koþullarýna uygunluðunu üniversitenin týpfakültesinden alýnacak saðlýk kurulu raporu ile belgelemek gerekir.Bu programa kayýt olacak öðrenciler okulun vereceði üniformayýgiymek zorundadýr. Yabancý dil eðitimi Ýngilizcedir.Bk.8.ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu, 27 Mart 2000 tarihinde TC hükümeti,KKTC hükümeti ve ODTÜ Rektörlüðü arasýnda imzalanan protokolile kurulmuþ olup, Güzelyurt kentinin 6 km. kuzeyinde Kalkanlýbölgesindedir. ODTU Kuzey Kýbrýs Kampusu hakkýnda ayrýntýlý bilgiwww.kkk.odtu.edu.tr internet adresinde sunulmaktadýr. Bursluprogramlar ve SUNY New Paltz Üniversitesi ile yürütülen UluslararasýÝþletme Ortak Lisans Programý hariç olmak üzere, ODTÜ KuzeyKýbrýs Kampusu Burssuz programlarý için "Genel Kontenjan" sütunundabelirtilen sayýya, yukarýda anýlan protokol uyarýnca, ÖSS sonuçlarýnagöre ÖSYM tarafýndan yerleþtirilmek üzere KKTC vatandaþlarý içinayrýlan 3 kiþilik kontenjan da dahildir. KKTC vatandaþlarýna ayrýlankontenjanlara yerleþtirilebilmek için öðrencilerin ilgili puan türündekiÖSS puanýnýn en az 210 ve Y-ÖSS puanýnýn en az 250 olmasýgerekmektedir. Öðrenciler, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda eðitimgörecekler ve mezuniyetlerinde ODTÜ Kuzey Kýbrýs KampusuDiplomasý almaya hak kazanacaklardýr. Yukarýda anýlan protokoluyarýnca, üniversite yönetiminin belirleyeceði koþullarda, öðrenciler eðitim-öðretim dönemlerinin bir kýsmýnda ODTÜ Ankara merkezkampusunda ders alabileceklerdir.Burslu programlar dýþýnda ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda eðitimücretlidir. 2007-2008 ders yýlý için belirlenmiþ olan öðrenim ücreti,uluslararasý ortak lisans programlarý hariç diðer bölümler için,Ýngilizce Hazýrlýk Programý da dahil olmak üzere TC uyruklular için7 300, KKTC uyruklular için 6 700 YTL'dir. Bu ücretler Güz ve Bahar dönemi kayýtlarýnda iki eþit taksit halinde ödenebilmektedir.Önümüzdeki yýllarda öðrenim ücretinde bir artýþ söz konusu olursa,eski öðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre YTL bazýnda KKTCDevlet Planlama Örgütü tarafýndan ilan edilen yýllýk TÜFE oraný ilesýnýrlý olacaktýr (SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortak yürütülenÝþletme Uluslararasý Ortak Lisans Programýnýn öðrenim ücreti içinBk.35). Bu ücretler kayýtlarýný akademik takvimde belirtilen normalkayýt dönemi içinde tamamlayan öðrenciler için geçerli olup, bursluöðrenciler de dahil olmak üzere, geç kayýt durumunda öðrenimücretinin %10'una varan ceza ödeyeceklerdir. Yaz okulu bursluöðrenciler de dahil olmak üzere ayrýca ücrete tabidir.ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Burslu ve burssuz programlarýnayerleþtirilen öðrencilerden Y-ÖSS-SAY-2 puan sýralamasýndaTürkiye'de ilk 20 000'e, Y-ÖSS-EA-2 puaný ile (uluslararasý ortaklisans programý hariç diðer programlara) yerleþtirilen öðrencilerdenilk 10 000'e ve Y-ÖSS-DÝL puaný ile yerleþtirilen öðrencilerdenilk 2 000'e giren öðrencilerin tümü dört kiþilik odalarda ücretsiz yurthakkýna sahip olacaktýr. Bu yurt burslarý karþýlýksýz olup, ÝngilizceHazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýl ile lisans programýndageçirilecek en fazla beþ yýlý kapsar. ÖSYM'nin tesbit edeceðisýralamalarda, ilgili AOBP'nin 0.8 katsayý ile çarpýlmasý sonucubulunan ilgili Y-ÖSS puaný esas alýnacaktýr.ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu öðrencilerinden lisans eðitimlerindeilk iki dönemi tamamlamýþ olan ve üniversite tarafýndan belirlenenbaþarý kriterlerini saðlayanlara takip eden dönemde AkademikBaþarý Bursu verilmektedir. Karþýlýksýz olan bu burs, baþarý koþullarýsaðlandýðý müddetçe bütün eðitim-öðretim dönemlerinde devameder. Her yýl Üniversite yönetimince yeniden belirlenen AkademikBaþarý Bursu miktarý 2006-2007 ders yýlýnda baþarý durumuna göreaylýk 175,00 - 575,00 YTL arasýnda deðiþmektedir. Ayrýca, maddiimkanlarý kýsýtlý öðrencilere, belirli bir baþarý düzeyinin altýnadüþmemeleri koþuluyla, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu Burs veYardým Fonu aracýlýðýyla kitap, gereksinim, yolluk ve benzeri maddidestek burslarý verilmektedir.Bk.9.Bu programa alýnan öðrencilerden her öðretim yýlýnda sýnav, kitap,basýlý malzeme ve eðitim-öðretim hizmetleri karþýlýðýnda öðretimgideri alýnýr. 2006-2007 öðretim yýlýnda öðretim gideri olarak alýnmýþolan bedeller ilgili Öðrenci Kayýt Kýlavuzu ya da Anadolu Üniversitesiweb sitesinden öðrenilebilir. 2007-2008 öðretim yýlýna ait öðretimgideri, enflasyon artýþý göz önüne alýnarak belirlenecektir.Bk.10.Adaylarýn bu programa yerleþebilmeleri için ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1, ÖSS-DÝL puan türlerinin en az birinden 160.000ve daha yukarý puan almýþ olmalarý gerekmektedir. Bu program içinkontenjan belirlenmemiþtir.Bk.11.Zorunlu Yabancý Dil Hazýrlýk Sýnýfý uygulanan programlarda, hazýrlýksýnýfýnda görülen öðretim diline göre lisansta yabancý dilde desteklieðitim verilmektedir.Bk.12.Bu programa alýnacak öðrenciler 3 ay süreli zorunlu uygulamayapacaklardýr.Bk.13.Bu programý tercih edebileceklerin Kýz Meslek Liselerinin ÇocukGeliþimi, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi ile Çocuk Geliþimi ve BakýmýBölümlerinden mezun ve ÖSS-SAY-1, ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-EA-1puan türlerinin en az birinden 160.000 ve daha yukarý puan almýþolmalarý gerekmektedir. Bu programa kayýt yaptýran öðrenciler uygulama yapmak zorundadýr. Bu programa kayýt yaptýracaköðrenciler, Okul Öncesi Eðitim Kurumlarýna Öðretmen Yetiþtirilmesiprojesine iliþkin, Anadolu Üniversitesi ve Milli Eðitim Bakanlýðýarasýnda imzalanan 25.01.2000 tarihli protokol kapsamý dýþýndadýrlar.Bk.14.Bu programda baþarýlý olabilmek için elleri ve parmaklarý ustalýklakullanabilme önemlidir.Bk.15.Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr. Hazýrlýksýnýfý, öðretim süresi sütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlar doðrudan birinci sýnýfa alýnýrlar.Bk.16.Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda (devamsýzlýk dýþýnda) birinci yýlbaþarýsýz olan öðrencilerin, iligili üniversitenin eðitim-öðretimyönetmeliði:a)hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istiyorsa, bir yýl daha tekrar ettikten sonra ikinci kez baþarýsýz olurlarsa,b)hazýrlýk sýnýfýný tekrar etmelerini istemiyorsa tekrar etmedenbirinci sýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ancak bu öðrencilerin mezun oluncayakadar üniversitelerince açýlacak yabancý dil muafiyet sýnavýndabaþarýlý olmalarý gerekir.Bk.17.Bu programýn hazýrlýk sýnýfýnda baþarýsýzlýk nedeniyle kaydý silinenöðrenciler, ayný adý taþýyan ve öðretim dili Türkçe olan programlaraYükseköðretim Yürütme Kurulu’nun belirlediði kurallara göreÖSYM’ce yerleþtirilebilirler.Bk.18.Bahçeþehir Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2007-2008 dersyýlýnda Ýngilizce Hazýrlýk Programý ve tüm lisans programlarý için bir yýllýk ücret; 16 485,00 YTL. Yýllýk ücret tahsilat için ilan edilenbankanýn prosedürlerine uygun olarak sözleþme yapmak koþuluylaEylül ve Haziran aylarý arasýnda birinci taksiti kesin kayýt sýrasýndaödenmek üzere, her ayýn ilk üç günü içerisinde aylýk 1 648,50 YTL’lik10 eþit taksitte ödenebilir. Eðitim ücreti kesin kayýt sýrasýnda peþinödenir ise %10 indirim uygulanýr. Meslek Yüksekokulu ÝngilizceHazýrlýk Programý ve sýnýf ücretleri 2007-2008 ders yýlý için 9 075,00YTL’dir. Yýllýk ücret, tahsilat için ilan edilen bankanýn prosedürlerineuygun olarak sözleþme yapmak koþuluyla Eylül ve Haziran aylarýarasýnda birinci taksiti kesin kayýt sýrasýnda ödenmek üzere, her ayýn ilk üç günü içerisinde aylýk 907,50 YTL’lik 10 eþit taksitteödenebilir. Eðitim ücreti kesin kayýt sýrasýnda peþin ödenir ise %10indirim uygulanýr. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Eðitimücretleri, takip eden yýllarda günün ekonomik koþullarýna uygunolarak Mütevelli Heyeti tarafýndan yeniden belirlenip akademik yýlbaþlamadan ilan edilir. Tüm öðrenciler giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn, oyýl için ilan edilecek yeni öðrenim ücretine ve ödeme koþullarýnauymakla yükümlüdürler. Bahçeþehir Üniversitesi, MeslekYüksekokulu, Pazarlama, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk, Ýþletme,
 
63
(Adaylarýn, koþul ve açýklamalar içerisinde yer alan burs koþullarýnýn geçerliliði hakkýnda ilgiliüniversiteden bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr.)
Ýthalat-Ýhracaat önlisans programlarýna 2007-2008 ders yýlýndaÖSYM’ce yerleþtirelen baþarýlý öðrencilerden maddi imkansýzlýklar nedeniyle ödeme güçlüðü çeken öðrencilere uzun vadeli ve düþükfaizli kredi uygulamasý baþlatýlacaktýr. Bu krediden yararlanmakisteyen öðrenciler, ilk yýl için aylýk 75,00 YTL, (2007-2008 Akademikyýlý için ilan edilen program ücretine ve ödeme koþullarýna göre)ikinci yýl için aylýk 150,00 YTL ve üçüncü yýl aylýk 225,00 YTLödeyeceklerdir. Öðrenciler, mezun olduktan sonraki 6 ay için aylýk525,00 YTL ve sonraki 12 ay içinde aylýk 925,00 YTL ödeyeceklerdir.Bu ücretlere KDV dahildir. Ücretlerin tahsilatý, ilan edilen bankanýnprosedürlerine uygun olarak sözleþme yapmak suretiyleyapýlacaktýr. Öðrenim ücretleri takip eden yýllarda günün ekonomikkoþullarýna uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafýndan belirlenip ilanedilecektir. Tüm öðrenciler, giriþ yýlýna bakýlmaksýzýn o yýl için ilanedilecek yeni öðrenim ücretine ve ödeme koþullarýna uymaklayükümlüdürler.Öðretim dili Ýngilizcedir.Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, sadeceeðitim ücretini kapsamaktadýr. Bunun dýþýnda kalan barýnma,yemek, ulaþým, kitap vb. konular burs kapsamý dýþýndadýr. Burslar Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilecek bir yýllýk süreyi dekapsamaktadýr. Burslar karþýlýksýz olup; normal eðitim-öðretimsüresince kesilmez. Normal eðitim süresini aþanlar için, SenatoKararý ile bursun devam edip etmeyeceðine karar verilir. Buradasözü edilen “eðitim ücreti” bursu, sadece bu kýlavuzda “Burslu”öðrenci alýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencilerikapsamaktadýr.Ayrýca, Bahçeþehir Üniversitesine yerleþtirilen ve yerleþtirildiðipuan türünde burslu bir programý ilk üç tercihi olarak belirtmiþolanlardan Y-ÖSS puan sýralamasýnda (Ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde ilk 100 arasýnda yer alan öðrencilere500,00 YTL; ilk 500 arasýnda yer alan öðrencilere 400,00 YTL; ilk1000 arasýnda yer alan öðrencilere 300,00 YTL; ilk 2000 arasýndayer alan öðrencilere 200,00 YTL; ilk 3000 arasýnda yer alanöðrencilere 100,00 YTL eðitim-öðretim ücretine ilave olaraköðrenimleri süresince yýlda 9 ay süreyle burs olarak verilecektir.Lisans öðretimlerinin ikinci yarýyýlýný tamamlayan ve baþarýlý (genelnot ortalamasý 4 üzerinden 3,5 ve üstü) olan öðrencilere, MütevelliHeyetince saptanacak bir oranda baþarý bursu verilecektir.Bk.19.Üniversite eðitim-öðretim yönetmeliði çerçevesinde öðrencileri 4.yýlda 3 yýllýk baþarýlarýný göz önüne alarak alt programlara (BahçeBitkileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Toprak, Zootekni, vb.)ayýracaktýr.Bk.20.Baþkent Üniversitesi’nde eðitim ücrete tabidir. 2007-2008 dersyýlýnda öðretim ücreti yýllýk Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk,Týp, Diþ Hekimliði ve Mühendislik Fakülteleri için 15 000,00 YTL(%8 KDV dahil), Ýngilizce Hazýrlýk Prgramý, önlisans ve lisansprogramlarý için 12 000,00 YTL’dir. (%8 KDV dahil) Bu ücretin ilktaksiti kesin kayýt sýrasýnda, ikinci taksiti, ikinci yarýyýl baþýndaödenecektir. Öðretim ücretindeki olasý yýllýk artýþlar, bir önceki yýlagöre tüketici fiyatlarýndaki artýþ (TÜFE) ile sýnýrlý tutulacaktýr.Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs, SaðlýkBilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümündesadece öðretim ücretinin tümünü, diðer birimlerde ise sadeceöðretim ücretinin %50’sini kapsamaktadýr. Burslar, Ýngilizce HazýrlýkProgramýnda geçirilebilecek süreyi de kapsamakta olup, öðrenciyerleþtirildiði programdaki öðrenimine baþarýlý olarak devam ettiðisürece saðlanacaktýr. Burslar karþýlýksýzdýr. Burada sözü edilen“öðretim ücreti” bursu, sadece bu kýlavuzda “Burslu” öðrencialýnacaðý belirtilen programlara yerleþtirilen öðrencilerikapsamaktadýr. Ayrýca, öðretim süresi boyunca her akademik yýlsonunda yapýlacak deðerlendirmeye göre üstün baþarý gösterenöðrencilere, o yýlý izleyen öðretim yýlý için geçerli olmak üzerekarþýlýksýz “Baþarý Bursu” verilir.Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri Bölümü’nünburslu kontenjanlarýna yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burskarþýlýklýdýr. Öðrenciler mezun olduktan sonra burslu okuduklarý her yýl karþýlýðýnda tam bir yýl olmak koþuluyla Baþkent Üniversitesikuruluþlarýnda zorunlu hizmete yükümlü olacaklardýr.Üniversitemiz Baðlýca Kampusunda hizmet veren öðrenci yurtlarý,tek ve iki yataklý odalar biçiminde düzenlenmiþtir. Kýz ve erkeköðrencilerin yurtta kalma talepleri, imkânlar nispetindekarþýlanacaktýr. Yurt ücretleri her yýl fiyat ve maliyet artýþlarý gözönüne alýnarak Üniversite Yönetimince saptanýr.Bk.21.Bir yýl süreli zorunlu Ýngilizce Hazýrlýk Programý uygulanýr, programýnsonunda Ýngilizce yeterlik sýnavýný baþaranlarýn doðrudan birincisýnýfa kayýtlarý yapýlýr. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý, öðretim süresisütununda gösterilen yýllara dahil deðildir.Üniversitece kabul edilen; a) ulusal ve/veya uluslararasý yabancýdil sýnavlarýnýn birinden yine üniversitece belirlenen düzeydebaþarýlý olduðunu belgeleyen, b) Üniversitece öðretim yýlý baþýndayapýlacak Ýngilizce yeterlilik sýnavýnda baþarýlý olanlar doðrudanbirinci sýnýfa alýnýrlar (Ayrýntýlý bilgi için üniversiteye baþvurunuz.).Bk.22.Arý sokmasýna karþý alerjisi olanlar baþvuramaz.Bk.23.Bilkent Üniversitesi’nde yýllýk eðitim ücreti, 2007-2008 ders yýlýndabütün bölüm ve programlar için 15 400,00 YTL tutarýndadýr. Buücrete %8 KDV dahildir. Eðitim ücretinin ilk yarýsý üniversiteyekayýt sýrasýnda, ikinci yarýsý ise ikinci yarýyýl baþýnda, ders kayýtlarýsýrasýnda ödenir. Bilkent Üniversitesi, kayýtlý öðrenciler için sonrakiyýllarda eðitim ücretinde yapýlabilecek yýllýk artýþlarý, bir önceki yýlagöre Tüketici Fiyatlarý Endeksindeki (TÜFE) artýþ ile sýnýrlý tutmayýtaahhüt etmektedir. Yurtlar: Bilkent Üniversitesi yurtlarýnda kalmakisteyen öðrenciler için 2007-2008 ders yýlýnda geçerli yurt ücretleri,her bir yarý yýl için þöyledir; tek kiþilik oda 3 400,00 YTL, 2 kiþilikodada kiþi baþý 1 600,00 YTL veya 1 750,00 YTL(oda tipine göre),üç kiþilik odada kiþi baþý 1 325,00 YTL, 4 kiþilik odada kiþi baþý825,00 YTL ve özel yurtta tek kiþilik oda 5 750,00 YTL olup buücretlere halen % 8 olan KDV dahildir. Yurt ücretlerinin tamamý dersyarýyýlý baþlarýnda ödenir.Kapsamlý Burs: Bilkent Üniversitesinin BURSLU programlarýnayerleþtirilen öðrenciler, Kapsamlý Burs kazanmýþ olurlar. Buöðrencilerden bütün eðitim süreleri boyunca hiç eðitim ücretialýnmaz. Buna ek olarak, her yýl 9 ay boyunca ayda 250,00 YTLtutarýnda katký bursu saðlanýr ve Ankara’da barýnma olanaðýolmayýp yurtta kalmak isteyenlere 2 kiþilik odalarda ücretsizbarýnma olanaðý sunulur. Kapsamlý Burs, Ýngilizce HazýrlýkProgramýnda geçirebilecek süre de dahil olmak üzere tüm öðrenimsüresi için geçerlidir. Bilkent Üniversitesi, öðrenci öðrenimine vederslerine devam ettiði sürece Kapsamlý Burs’un hiçbir þekildekesilmeyeceðini, not ortalamasý veya sýnýf-ders geçme gibikonulardan etkilenmeyeceðini taahhüt etmektedir. Üstün BaþarýBursu: Her ders yýlý sonunda, o yýl için eðitim programýnda belirtilenolaðan ders yükünü alýp yýllýk not ortalamasý 4.00 üzerinden 3.50veya üzeri olan ve kendi programýndaki ücretli öðrenciler arasýndailk yüzde beþe girmeyi baþaran öðrenciler, bir sonraki akademikyýl için Üstün Baþarý Bursu almaya hak kazanýrlar. Bu bursöðrencinin ilk yüzde beþ içerisinde hangi yüzde birlik dilim içindeyer aldýðýna baðlý olarak, eðitim ücretinin tamamýný veya bir bölümünü kapsar. Ýngilizce Hazýrlýk Programýndaki öðrenciler buBurs’un kapsamýna dahil deðildir.Bk.24.Bilkent Üniversitesinde eðitim dili Ýngilizcedir. Üniversitenin ÝngilizceHazýrlýk programýný baþarýyla tamamlamak veya bu programdanmuaf olmak için öðrencilerin, Bilkent Üniversitesi Ýngilizce YeterlilikSýnavý’ný geçmeleri veya uluslararasý TOEFL, IELTS, FCE veyaCPE sýnavlarýndan herhangi birinden son iki yýl içerisinde Üniversitetarafýndan istenen düzeyde baþarý göstermiþ olmalarý gerekmektedir.Ýngilizce Hazýrlýk programýný en çok iki yýl içerisinde tamamlamakzorunludur. Ýngilizce Hazýrlýk programýndayken baþarýsýzlýk nedeniyleÜniversiteyle iliþkisi kesilmiþ öðrenciler, yeniden ÖSS’ye girerekBilkent Üniversitesine yerleþtirilmeleri durumunda Ýngilizce Hazýrlýkprogramýndan yararlanamazlar. Bu öðrencilerin, BilkentÜniversitesinde öðrenci olabilmeleri için Ýngilizce Yeterlilik Sýnavý’nýgeçmeleri veya en çok bir yýl içinde yukarýda listelenen uluslararasýsýnavlardan birinde baþarý olmalarý gereklidir. Ýngilizce Hazýrlýkprogramýndan kendi isteði ile ayýrýlmýþ öðrencilerin yeniden BilkentÜniversitesine yerleþtirilmeleri durumunda ise, bu öðrencilerindaha önce Ýngilizce Hazýrlýk programýnda geçirdikleri süre iki yýllýkhaklarýndan çýkartýlýr.Bk.25.Bu programa baþvurabilmek için yükseköðretim kurumunun aradýðýbütün koþullara ek olarak; erkek ve TC vatandaþý olmak; boyu 1,65m’den kýsa olmamak; boy uzunluðunun santimetre olarak ifadeedilen deðerinin son iki rakamýndan en çok 5 kilo fazla veya 15 kilonoksan aðýrlýkta olmak; dilinde kekemelik, pelteklik, tutuklukbulunmamak; tam teþekküllü resmi bir hastaneden sürücü belgesialmaya engel olmayan bir beden yapýsý ve ruh saðlýðýna sahipolduklarýný belgeleyen rapor almak ve öðretim programý gereði ikincisýnýfta araç kullanmalarýnýn zorunlu olmasý nedeniyle öðrencilerinkayýt tarihinde 20 yaþýný tamamlamýþ olmalarý gerekir.Bk.26.Bu programda Taþýnabilir Kültür Varlýklarý (metal, seramik, ahþap,kaðýt, taþ eserler, mozaik, duvar resimleri) Korunmasý ve OnarýmýEðitimi verilir. Bir ve ikinci yýllar sonunda Ankara dýþýnda altýþar hafta staj zorunluluðu vardýr. Teknik çizim, fizik, kimya ve yabancýdil bilgileri gerektirir.Bk.27.Çað Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2007 - 2008 eðitim-öðretim yýlýnda öðretim ücreti tüm Fakülte bölümleri ve hazýrlýk sýnýfýiçin 11 800,00 YTL, Meslek Yüksekokulu Programlarý için 5 900,00YTL’dir. Ücretler taksitler halinde kredi kartý kullanýlarak tahsiledilecektir.Bu ücretlere % 8 KDV dahil deðildir. Meslek Yüksekokuluprogramlarýnda eðitim dili Türkçe’dir.Üniversitede ulaþým ücretsizdir. Çað Üniversitesinin BURSLUolarak da eðitim imkaný vardýr. Burslar karþýlýksýz olup, öðrencininyerleþtirildiði programda eðitimi için verilir ve normal eðitimsüresince devam eder. Bu süre Yabancý Dil Hazýrlýk Programýnda
 
64
(Adaylarýn, koþul ve açýklamalar içerisinde yer alan burs koþullarýnýn geçerliliði hakkýnda ilgiliüniversiteden bilgi almalarý yararlarýna olacaktýr.)
okuyacak öðrenciler için 5 yýl; Dil Hazýrlýk Programýnda okumadanbirinci sýnýftan baþlayan öðrenciler için 4 yýldýr. Baþarý Bursu:Üniversitenin Baþarý Burslu programlarýna yerleþtirilen öðrencileresaðlanan bu burs öðrencinin eðitim-öðretim ücretinin tamamýnýkapsar. Destek Bursu: Üniversitenin Destek Burslu Programlarýnayerleþtirilen öðrencilere saðlanan bu burs öðrencinin eðitim-öðretimücretinin % 50’sini kapsar. Bunun dýþýnda Mütevelli Heyet tarafýndanbelirlenen sayýda ve Üniversite Burs Komisyonlarý tarafýndansaptanacak olan öðrencilere spor ve yemek burslarý verilmektedir.Bk.28.Öðretim dili Ýngilizcedir.Bk.29.Ýstanbul Bilim Üniversitesinde Mütevelli Heyet tarafýndan her eðitim-öðretim yýlý baþýnda öðrenime devam etmekte olan ve yenikayýt olacak öðrenciler için belirlenen öðrenim ücreti 2007-2008eðitim-öðretim yýlýnda Týp Fakültesi için 22 000,00 YTL, FenEdebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için 10 000,00 YTL, FlorenceNightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokulu için 5 500,00 YTL,Saðlýk Hizmetleri Meslek yüksekokulu için 4 600,00 YTL’dir. Buücretlere ayrýca KDV eklenecektir. Öðrenim ücretini peþin ödemekisteyenlere %5 indirim yapýlýr; taksitli ödemede ise banka ile kredisözleþmesi yapmak koþuluyla 6 eþit taksitte ödenir. Ýlk taksit kesinkayýt sýrasýnda alýnýr, diðer taksitler 2007-2008 eðitim-öðretimyýlýnýn güz yarý yýlý sonunda tamamlanýr. Üniversitemizde sadeceTýp Fakültesi ve Florance Nightingale Hastanesi HemþirelikYüksekokulu, Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ambulans veAcil Bakým Teknikerliði (Paramedik) programý ve Anestezi TeknikerliðiProgramýna burslu öðrenci kabul edilmektedir. Burslu programlarayerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs Týp Fakültesi için karþýlýksýzolup sadece öðrenim ücretini kapsamaktadýr. Florence NightingaleHastanesi Hemþirelik Yüksekokulu, Saðlýk Hizmetleri MeslekYüksekokulu Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði (Paramedik)programý ve Anestezi Teknikerliði Programýnda burslu öðrenimgören öðrenciler ise burslu öðrenim gördükleri her bir yýlýn karþýlýðýolarak Ýstanbul Bilim Üniversitesinin ilgili birimlerinde, burs verensaðlýk kuruluþlarýnda birer yýl mecburi hizmet yapmakla yükümlüolacaklardýr. Aski takdirde burslu öðrenciler, burs süresine ait olanöðrenim ücretini üniversiteye ödemekle yükümlüdürler. Burslar akademik baþarýsýzlýk, dipislin cezasý veya baþka bir eðitimprogramýna geçiþ yapýlmasý halinde kesilir. Ýstanbul BilimÜniversitesinde eðitim dili Türkçe’dir. Týp Fakültesi, Fen-EdebiyatFakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemþirelik Yüksekokuluve Saðlýk Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda eðitim-öðretimEsentepe merkez ve Gayrettepe olmak üzere iki ayrý kampus ileAvrupa Florence Nightingale Hastanesi Araþtýrma ve UygulamaMerkezinde yapýlmaktadýr.Bk.30.Öðrenciler öðrenimlerini Malatya il merkezinde sürdüreceklerdir.Bk.31.Çankaya Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2007-2008 dersyýlýnda öðretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu vehazýrlýk sýnýfý için, KDV hariç (Halen KDV %8’dir.) 12 500,00 YTL’dir.Ücretin yarýsý öðretim yýlý baþýnda kayýt sýrasýnda, diðer yarýsý daikinci yarýyýl baþýnda kayýt sýrasýnda öðrenci tarafýndan ödenecektir.BURSLU programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs,sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burslar,Ýngilizce Hazýrlýk Programýnda geçirilebilecek süre dahil, öðrenciÇankaya Üniversitesindeki öðrenimine ve derslere devam ettiðisürece verilecektir.Burslu programlara yerleþtirilen öðrencilerden puan türüne göreTürkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara ayrýca her yýl 9 ay süreile ayda 600 ABD Dolarý karþýlýðý YTL, 251-2000 arasýnda yer alanlara da her yýl 9 ay süre ile ayda 250 ABD Dolarý karþýlýðý YTLbaþarý bursu verilecektir. Baþarý bursu karþýlýksýzdýr ve yýl sonundakigenel not ortalamasý dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altýna düþmediðisürece devam edecektir. TUBÝTAK’ca tespit edilen uluslararasýbilimsel yarýþmalarda altýn, gümüþ ve bronz madalya alan ve ödülaldýklarý alanlardaki üniversitemiz burslu programlarýna kontenjandýþý ÖSYM’ce sýnavsýz yerleþtirilenlere, Ýngilizce Hazýrlýk Programýndageçirilebilecek süre dahil, öðrenci Çankaya Üniversitesi’ndekiöðrenimine ve derslere devam ettiði sürece, her yýl 9 ay süre ilealtýn madalya almýþ olanlara ayda 600 ABD Dolarý, gümüþ madalyaalmýþ olanlara 400 ABD Dolarý, bronz madalya almýþ olanlara 350ABD Dolarý karþýlýðý YTL ek burs verilecektir. Üniversitemiz burssuzprogramlarýný kazanan öðrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindekispor branþlarýnda üstün baþarýlý olduklarýný belgeleyenlerle, üstünbaþarý gösterebilecekleri ümidi verenler arasýndan kulüp ve üniversitetakýmlarýmýzda oynamaya hak kazananlara “Sporda Baþarý Bursu”verilecektir. Bu burs, sadece öðretim ücretini kapsar. Bu burslarýndýþýnda her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göreüstün baþarý gösteren öðrencilere o yýlý izleyen öðretim yýlý içingeçerli olmak üzere karþýlýksýz “Akademik Baþarý Bursu” verilir. Bubursun miktar ve koþullarý her akademik yýl için Mütevelli Heyeti’ncebelirlenir.Bk.32.Öðrenciler hazýrlýklar tamamlanýncaya kadar eðitimlerini Ankara’daHacettepe Týp Fakültesinde sürdüreceklerdir.Bk.33.Doðuþ Üniversitesinde eðitim ücrete tabidir. 2007-2008 dersyýlýnda öðretim ücreti; Ýngilizce lisans programlarýnda KDV dahil 16800,00 YTL, Türkçe lisans programlarýnda KDV dahil 15 600,00YTL, Meslek Yüksekokulunun Türkçe programlarýnda KDV dahil 5100,00 YTL’dir. Ýngilizce Hazýrlýk Sýnýfý ücreti ise KDV dahil 16800,00 YTL’dýr. Öðretim ücreti altý eþit taksite bölünerek, 3'ü güzyarý yýlý içinde ve 3'ü bahar yarý yýlý içinde olacak þekilde ve ilk taksitkesin kayýt sýrasýnda, geri kalan 5 taksit ise Rektörlükçe ilan edilentarihlerde ödenmek üzere taahhüt edilerek öðrenci tarafýndanödenecektir. Öðretim ücretinin tamamýný akademik yýl baþýndaödeyenlere % 6 indirim yapýlacaktýr.BURSLU programlara yerleþtirilen öðrencilere saðlanan burs,sadece öðretim ücretini kapsamaktadýr. Karþýlýksýz olan bu burs,öðrenci baþarýlý olduðu sürece devam eder. Öðretim dili Ýngilizceolan burslu programlarý kazanan öðrenciler için burs ÝngilizceHazýrlýk Programýnda geçirilecek süreyi de kapsar. Öðretim diliTürkçe olan burslu programlarý kazanan öðrenciler, isterlerse,öðrenim ücretini ödeyerek Ýngilizce Hazýrlýk Programýna katýlabilirler.Daha önce herhangi bir yükseköðretim programýndan mezunolanlar burslu kontenjandan yararlanamazlar.Doðuþ Üniversitesinde burslu programlara yerleþme dýþýnda aþaðýdabelirtilen indirim ve destek burslarý verilmektedir. a)lisansprogramlarýna birinci tercihinden yerleþtirilenlere %20 indirim,b)sayýsal ve eþit aðýrlýklý puan ile öðrenci alýnan lisans programlarýna,ek puanla derece yapanlar hariç, 0,8 AOBP’li yerleþme puaný ileprogramýn puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 içinde yer alarak yerleþtirilenlere %100 öðrenim ücreti indirimi ve 9 ay süreile 250,00 YTL aylýk öðrenim bursu desteði; ilk 2001-5000 içindeyer alarak yerleþtirilenlere % 50 öðrenim ücreti indirimi ve 9 aysüre ile 200,00 YTL aylýk öðrenim bursu desteði; ilk 5001-8000içinde yer alarak yerleþenlere %25 öðretim ücreti indirimi ve 9 aysüre ile 150,00 YTL aylýk öðrenim bursu desteði, c)dil puaný ileöðrenci alýnan programa, 0,8 AOBP’li yerleþme puaný ile Türkiyegenelinde ilk 1000 içinde yer alarak yerleþtirilenlere % 25 öðrenimücreti indirimi ve 9 ay süre ile 75,00 YTL aylýk öðrenim bursudesteði, d) Uluslararasý Bakalorya (ÝB) öðrencilerine diploma notuesas alýnmak suretiyle; diploma notu 40-45 arasýnda olanlara %75oranýnda; diploma notu 33-39 arasý olanlara %40 oranýnda, diplomanotu 24-32 arasýnda olanlara %15 oranýnda öðretim ücreti indirimi,2007-ÖSYS sonucunda yapýlan sýralamaya göre b ve c þýklarýndabelirtilen tespitler içinde olup kýlavuzdaki burslu kontenjanlarayerleþtirilen adaylar da 9 ay süre ile aylýk öðrenim bursu desteðindenyararlanýrlar. Öðrenim bursu desteði öðrencinin her akademik yýlsonundaki genel aðýrlýklý not ortalamasý 4.00 üzerinden 2.00’ninaltýna düþmediði sürece normal öðrenim süresi içinde devam eder.Ayrýca, her akademik yýl sonunda yapýlacak deðerlendirmeye göreGenel Aðýrlýklý Not Ortalamasýný 4.00 üzerinden 3.00 ve üstüneçýkaran her öðrenciye o yýlý izleyen öðretim yýlý ücretinden MütevelliHeyetince akademik yýlýn baþýnda ilan edilen kriterlere göre % 10ile % 75 arasýnda indirim yapýlýr. Öðrenci, birden fazla indirimkapsamýna girerse sadece birisinden ve en yüksek olanýndanyararlanýr.Bk.34.Bu programda öðrencilerin birinci yýl sonunda 8 hafta, ikinci yýlsonunda 6 hafta Endüstriye Dayalý Öðretim (EDÖ)/Staj yapmalarýzorunludur.Bk.35.ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu’nun SUNY New Paltz Üniversitesiile birlikte yürüttüðü Ýþletme uluslararasý ortak lisans programý4 yýl süreli olup, öðrenciler ikinci akademik yýlýn ikinci dönemi iledördüncü akademik yýlý New Paltz Üniversitesinde, diðer dönemleriODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusu’nda geçireceklerdir. 2007-2008eðitim-öðretim yýlýnda bu programlara girecek öðrenciler içinöðrenim ücreti, ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusunda geçirilecekÝngilizce hazýrlýk ve lisans programlarý için yýllýk 7300 YTL’dir. Güzve Bahar dönemlerinde iki eþit taksitte ödenecek öðrenim ücretindeönümüzdeki yýllarda bir artýþýn söz konusu olmasý durumunda, eskiöðrenciler için bu artýþ bir önceki yýla göre YTL bazýnda KKTC DevletPlanlama Örgütü tarafýndan ilan edilen yýllýk TÜFE oraný ile sýnýrlýolacaktýr. New Paltz Üniversitesinde geçirilecek dönemler içinöðrenciler bu üniversitenin o dönem için belirlenen ücretiniödeyeceklerdir. New Paltz Üniversitesinin 2007-2008 eðitim-öðretimyýlý öðretim ücreti henüz kesinleþmemiþ olup, 2006-2007 dersyýlýnda New Paltz Üniversitesi öðrenim ücreti, zorunlu saðlýksigortasý dahil akademik yýl baþýna yaklaþýk 13000 ABD Dolarýdýr.Öðrencinin New Paltz’da bulunacaðý süre içinde yurt, yemek, kitap-kýrtasiye ve kiþisel ihtiyaçlarý için yapacaðý harcamanýn akademikyýl baþýna yaklaþýk 12000 ABD Dolarý tutacaðý tahmin edilmektedir.Bu programa kabul edilen öðrenciler ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampusuveya New Paltz Üniversitesi yaz okullarýnda ders aldýklarý takdirde,ilgili üniversite için geçerli yaz okulu ücretlerini ayrýca ödeyeceklerdir.Açýklamalý bilgi www.suny.metu.edu.tr ve www.kkk.odtu.edu.tr internet adreslerinde sunulmaktadýr.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->