Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
16Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
harikathAmrutha sAra

harikathAmrutha sAra

Ratings:

4.67

(3)
|Views: 10,239|Likes:
Published by kbhat
Jagannatha dasas magnum opus
Jagannatha dasas magnum opus

More info:

Published by: kbhat on Jun 22, 2008
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, DOC, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/11/2013

pdf

text

original

 
hari saRvOththamma, vAyu jIvOththammaharikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu
ChapterChapter
 
1- MamgaLAcharaNa Samdhi1- MamgaLAcharaNa Samdhi
shrI ramani karakamala pUjitha chArucharana sarOja braHmaSaMEra vANi phaNEmdhra vImdhra bhavEmdhra mukha vinuthanEraja bhavAmDOdhaya sthithi kAraNane kaivalya dhAyakanArasimhane namipe karuNi pudhemage mamgaLava 1-1Jaga dudaranathi vimala guna rUpagala nAlochanadhi bhAratha Nigama thathi galathi kramisi kriyA viseshagalABage bhageya nUtanava kAnuta mige harushadhim pogali higguvatriguna mAni mahAlakumi santhaisalanu dinavu1-2nirupa mAnamdhAthma bhava, niRjara sabhA samsEvya,Rujuganadharase Sathva prachura vANI mukha sarOjEnAgaruda, seSha, sashAmkadhala shEkharara janaka jagathguruvethwachcharanagaLigabhivamdhisuve pAlipudhu sanmathiyA 1-3Aaru mU rEradondu sAveera, mU rEradu shata swAsa japagalaMUruvidha jEvarolagabjaja kalpa pariyantaTA rachisi, sathvarige sukha samsAra mishrariga dhamaJEvarigapAra dukha galEva guru pavamAna salahemmA 1-4chathuravadhanana-rANi athirOhitha vimalavignYANi nigama prathathigaLi gabhimAni vInApANi braHmANinathisi bEduve janani lakumIpathiya guNagala thuthipudhakesathmathiya pAlisi nelesu nI madhvadhana sadhanadhali 1-5krathiramana- pradhyumna- namdhane chaturavimshathi thathvapathidhEvathegaLige guruvenisuthiha mAruthana nijapathnisathatha hariyali gurugalali sadhrathiya pAlisi bhAgavatha bhAratha purANa rahasya thathvagaLarupu karuNadhali1-6.VEdhapITa virimchi bhava shakrAdhi sura vigNyAna dhAyakaMOdha chinmaya gAthra, lOkapavithra sucharithraChEdha bhEdha viShAdha kutilAmthAdhimadhya vidhUraAdhAnAdhi kAraNa bAdharAyaNa pAhi sathrANA1-7kshithiyoLage maNimamtha mOdhalAdhathidhurAthmaru omdhadhikavimshathi kubhAShyava rachise, nadumaneyemba brAhmaNanasathiya jaTaradholavatharisi bhArathiramaNa madhvAbhiDhAnadhichaturadhasha lOkadhali meredha prathimagomdhisuve 1-8 pamchaBEdhAthmaKa prapamchake pamcharUpAthmakane dhaivaka pamchamukha shakrAdhigaLu kimkararu SrIharige pamchavimshadhi thathva tharathama pamchikegalanu pELdha bhAvivirimchi yenipAnamdha thIrthara neneve nanudhinavu 1-9vAmadhEva virimchithanaya umA-manOhara ugra dhuRjati-1
 
sAmajAjina vasana bhuShaNa sumanasOththamsakAmahara kailAsamamdhira sOma sUryAnala vilOchanakAmithapradha karuNisemage sadhA sumamgaLava 1-10kRuththivAsane himdhe nI nAlvaththu kalpa samIranalishiShyathva vahisi akiLA gamArtha galOdhi jaladhiyaliHaththu kalpadhi tapava gaidhA dhithyarolaguththama nenisi purushOththamana pariyamka padhavaidhidhiyo mahadhEva 1-11 pAkashAsana mukya sakala dhivoukasari gabhinamipe RuShigaLigEkachiththadhi pithRugaLigE, gamdhaRva, kshithiparigeA kamala nAbhAdhi yathigala nIkakA namisuvenu bidadhEramAkaLathrana dhAsavaRgake namipe nanavaratha 1-12 parimaLavu sumanadholanu araNi yoLagippamthEdhAmOdharanu brahmAdhigala manadhali thOri thOradhaleiruthihanu jagannaTha viTalana karuNa padeva mumukshu jEvaru parama bhAgavatharanu komdAduvadhu prathidhinavu 1-13 
Chapter 2- KARUNAA SANDHIChapter 2- KARUNAA SANDHI
harikaThAmRuthasAra gurugaLa karuNadhimdhApanithu pELuve parama bhagavadhbhaktharidhanAdharadhi kELuvudhu.shravana manakAnamdhavIvudhu bhavajanitha dhu:khagaLa kaLevudhuviviDha bhOgaga Liha paramgaLa liththu salahuvudhu bhuvana pAvana venipa lakumI dhavana mamgala kathEyaparamothsavadhi kivigottAlipudhu bUsuraru dhinadhinadhi 2-1maLeya nIrONiyali pariyalu baLasaroLagidhdha janarA jalavu hedhdhore gUde majjana pAna gaidhaparukaluShavachanagaLAdharivu bAmboLeya peththana pAdha mahimA jalaDhi pokkudharimdhe, mANdhaparE mahIsuraru 2-2shruthithathigaLibhimAni lakumI sthuthigaLigE gOcharisadhahatha mahaishvaRyAdhyaKiLasadhgunagaNambhOdhi prathidhivasa thannamGrisEvA ratha mahAthmakaru mAduthihasamsthuthige vashanAguva nivana kAruNya kEnembe 2-3manavachanakathidhUra nenevara nanusarisi thiruguvanu jAhnavi- janaka janaroLagidhdhu janisuva jagadhudhara thAnughana mahima gAmgEyanutha gAyanava kELutha gaganacharavAhana dhivoukasa rodane charisuva mana manegaLalli 2-4malagi paramAdharadhi pAdalu kuLithu kELuvA, kuLithu pAdaluniluva, nimthare naliva, nalidhare olive nimagembaSulabanO hari thannavare Galige bittagalanu, ramADhavanolisalariyadhe pAmararu baLaluvaru bhavadhoLage 2-5manadhoLage thAnidhdhu manavemdhenisi kombanu manadha vRuththiga-Lanusarisi bhOgagaLa nIvanu thriviDha chEthanakemanavaniththare thannanIvanu thanuva damdisi dhinadhinadhisADhanava mALpArigiththapanu svaRgAdhibOgagaLa 2-62
 
 parama sathpuruShArtharUpanu hariye lOkake emdhu paramAdharadhi sadhupAsaneya gaivari giththapanu thannAmaredhu dharmArthagala kAmisuvarige naguthathi shEGradhimdhalisurapathanaya suyODhanari giththamthe koduthippa 2-7 jagavanellava niRmisuva nAlmoganoLage thAnidhdhu salahuvagaganakEsanoLidhdhu samharisuvanu lOkagaLaswagatha bhOdhavivaRjithanu saRvaga sadhAnamdhEhanu bagebageya nAmadhali karesuva bhakutharanu poreva 2-8obbanali nimthAduvanu maththobbanali nOduvanu bEduvanobbanali nEduvanu mAthAduvanu beragAgiabbaradha hedhdaivaniva maththobbaranu lekkisanu lOkadho-LobbanE thA bAdhyabADhakanAha niRBItha 2-9sharaNajanaMamdhAra shAshvatha karuNi kamalAkAmtha kAmadha paramapAvanathara samamgalacharitha pARThasakhanirupamAnamdhAthmaniRgatha dhuritha, dhevavarEnya nemdhAdaridhi kareyalu bamdhodhaguvanu thannavara bhaLige 2-10 jananiyanu kAnadhiha bAlakA nenenenedhu halubuthire, kaththalemaneyoLadagidhdhavana nOdutha nagutha haruShadhalithanayanam bigidhappi rambisi kanalikEya kaLevamthemadhusUdhananu thannavaridhdedege bamdhodhagi salahuvanu 2-11ittikallanu bhakuthiyimdhali kotta bhakuthage mechchi thannanekotta, badabrAhmana oppidiyavali gaKilArthaketta mAthugalamdha chaidhyana potteyoLa gimbittu bhANadha-litta bhIShmanavagunagaLeNisidhane karuNALu 2-12Dhanava Samrakshisuva Gani thAnuNadhe mathobhbharige kodadhanudhinadhi nOdutha sukhisuvamdhadhi lakumivallababhanu praNatharanu kAydhihanu niShkAmanadhi nithyAnamdhamayadhuRjanara seveya nollanaprathimalla jagakella 2-13 bAlakana kalabhAshe jananiyu kELi sukhapaduvamthe lakumI-lola bhakutharu mAduthiha samthuthige higguvanuthAla thannavaralli mAduva hELanava heddaiva vidhuranaAlayadhi pAlumdu kurupana mAnavane komda 2-14smarisuvavara aparAdhagala thA smarisi sakalEshta pradhAyakamarali thanagarpisalu kittadha namdha madi mAdi pari pariya lumdunisi sukha sAgaradhi lOlyAdisuva mamgalacharitha chinmaya gAthra lokapavitra sucharithra 2-15 Enu karuNAnidhiyO hari maththEnu bhakthADhInanOinEnu Ithana lEle ichChAmAthradhali jagavathAnE sRujisuva pAlisuva niRvANa modalAdhaKiLa lOka-sThAnadhali maththavara nittAnamdha padisuvanu 2-16  janapa mEchchidha rEva DhanavAhana, vibhUShaNa, vasana, bhUmiya, thanu, manegaLiththAripa ramtEnO lokadhoLuanavaratha nenevavaranamthA sanave modhalAdhAlayadhoLi-ttuNuganamdhadhalavara vashanAguva mahAmahimA 2-173

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Shivashankar liked this
sandarshroopa liked this
Srikanth Joshi liked this
sanjay liked this
kslki liked this
Aparna Harsha liked this
vijayaravi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->