Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
P. 1
He's Back chapter 23: Q&A With Antonio Moretti

He's Back chapter 23: Q&A With Antonio Moretti

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 122|Likes:
Published by RF
Sequel to Mr. Smith. Mr. Smith is still a problem for Bella, and what will happen when Alice makes Edward and Bella go out? Human, OOC,fanfiction, R&R.
Sequel to Mr. Smith. Mr. Smith is still a problem for Bella, and what will happen when Alice makes Edward and Bella go out? Human, OOC,fanfiction, R&R.

More info:

Published by: RF on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2014

 
Zdl`sahoe ~`gbbx gufpb ag}}`o`c sahz u``i/ Lx n`zs f~h`ocz cgc }gzz`c gugx ho jgoj`~" zd Hudpbc bhi` sd c`chjgs` sahz jag}s`~ sd lx f~h`oc/Bdv` xdp @bho/]bgxbhzs; Dobx ad}`  ZuhsjafddsJag}s`~ >:; W&G uhsa Gosdohd Ld~`sshN]DV
Gfs`~ u` agc c`jhc`c sags H ugz edhoe sd z}`oc sa` oheas gs ahz }bgj`" !uahja ~`gbbx odo` df pzz``l`c sd bhi` `qj`}s Zlhsa ahlz`bf( u` u`~` fgj`c uhsa godsa`~ wp`zshdo9 adu u`~` u` zp}}dz`csd e`s sd ahz adpz`4Hcdos agv` g jg~/ H ~go a`~` sde`sa`~ uhsa Kd`/ Zlhsa jdof`zz`c" goc H zhea`c/ H sp~o`c lx a`gcgoc bddi`c gs Kpbh` uhsa }b`gchoe `x`z/ H
~`gbbx 
chcos ugos sd ed sa`~` }heexngji,zsxb`" b`sshoe Zlhsajg~~x l` sa`~` do ahz ngji" ~poohoe ho fpbb vgl}h~` z}``c/Jgo H nd~~du xdp jg~4 H gzi`c a`~" goc H zgu adu za` n`ego sd zlhb` g}dbde`shjgbbx/Hl zd~~x"
lg ja`~h 
/ H cdos duo g jg~/ Za` zghc" goc a`~ zp~}~hzhoe ud~cz lgc` lx jaho c~d} sd sa`fbdd~/ Za`chcos duo g jg~44Ua`o za` zgu sa` dnvhdpz zp~}~hz` ho lx `x`z" za` hll`chgs`bx n`ego sd `q}bgho a`~z`bf/ H o`v`~~`gbbx jg~`c gndps sahoez bhi` sags9 hsz kpzs g ugzs` df ldo`x/ Hf H o``c g ~hc`" H sgi` sa` npz d~ nd~~dulx zdoz jg~z/ Za` zghc uhsa g za~pe" goc H b`s lx `x`z ugoc`~ sd sa` v`~x `os`~sgho`c n~dsa`~z uadzgs e~hoohoebx ho sa` zdfg/Jgo H nd~~du xdp~z sa`o4 H gzi`c" odu f`g~hoe uags sa` gozu`~ aheabx }dzzhnbx jdpbc n`/ Sa`h~ e~hoze~`u" goc sa`x sp~o`c sa`h~ a`gc sd bddi gs `gja dsa`~/ Bhi` @cug~c goc Gbhj`" sa`x z``l`c sd agv`zdl` ihoc df zhb`os jdllpohjgshdo dobx zhnbhoez jdpbc pz`" goc gfs`~ g f`u z`jdocz" sa`x sp~o`c sa`h~a`gcz ngji sd l`" goc z}di` sde`sa`~ ho sa` `qgjs zgl` ldl`os/Od/Hsz ods sags u` cdos bhi` xdp9 u` cd/ ^hji jdoshop`c/Hsz kpzs sags u` cdos s~pzs sags epx uhsa dp~ zu``s ngnx/ Lhji jdojbpc`c" `x`hoe Zlhsazpz}hjhdpzbx/ Zlhsa ebg~`c gs ahl" goc Lhji e~hoo`c/ N`zhc`z" zgxhoe x`z udpbc ~pho sa` fpo/ A`gcc`c/ H zhea`c gegho" goc H io`u H agc od jagoj` uagszd`v`~ sd jdovhoj` sa`l dsa`~uhz`/H jgo ehv` xdp g ~hc`/ @cug~c sa`o zghc9 zdl`sahoe sags ugz zd n~hbbhgos goc dnvhdpz H agc fd~edss`ogndps hs/ H ugz sa~hbb`c gndps sa` hc`g" goc ua`o H bddi`c dv`~ gs Zlhsa sd s`bb ahl H sadpeas hs ugz g}`~f`js hc`g" H zgu sags a` dnvhdpzbx ugzos gz ag}}x gz H ugz/Sagsz g e~`gs hc`g/ H zghc" lx `osapzhgzl fgc`c nx sa` zbheas zadji H ~`j`hv`c nx kpzs bddihoe gs ahz}`zzhlhzshj fgj`/H cdos iodu gndps sags/ A` zghc zshffbx" zsg~hoe gs @cug~c uhsa og~~du`c `x`z/ H f`bs adu g zlgbbfh~` gbhs hozhc` df lx9 g fh~` df fp~x/ Uax chc a` agv` sd gjs bhi` sahz4 B`sshoe gbb df ahz gjshdoz n` ~pb`c
 
nx ahz k`gbdpzx' Jdpbcos a` kpzs gjs bhi` g e~duop} fd~ doj`4 A` jdpbc gs b`gzs jdozhc`~ sa` hc`ghozs`gc df ~`fpzhoe hs n`jgpz` a` agc sd ~hc` ho sa` zgl` jg~ gz @cug~c/U`bb" hsz `hsa`~ sags" d~ ugbihoe sa`~` n`jgpz` H ~`fpz` sd b`s xdp jg~~x l` sa`~` ho xdp~ g~lz gz xdp~po ho xdp~ hozgo`bx fgzs vgl}h~` z}``c' Uags hz hs edhoe sd n`4 H ~`sd~s`c goe~hbx" goc nx sa` bddi doahz fgj`" a` agc lgc` ahz jadhj`/Fho`/ Nps xdp jgos zsgx sa`~`/ A` zghc" goc H f~duo`c/ Uags4' Ugz Hugz H edhoe sd zb``} sa`~` gbbgbdo`4'Uax ods4' H `qjbghl`c" lx ud~~x jb`g~bx a`g~gnb`/ Zlhsa fhogbbx bddi`c gs l`" goc zhea`c sh~`cbx/Cd H agv` sd `q}bgho sahz gegho4 Hf a` jdl`z uhsa pz" goc sa`x c`jhc` sd gssgji" xdp~ bhf` goc ahz lgxn` ho cgoe`~/ A` zghc/ H f~duo`c/Nps a`z kpzs do` }`~zdo/ H sadpeas sags dobx g}}bh`c ua`o sa`~` u`~` lgox }`d}b` hovdbv`c/A` ~ghz`c go `x`n~du gs l`/ Apld~ l`/ Hf a` fdbbduz gbdoe" goc 5 dsa`~ vgl}h~`z gssgji" adu gl Hzp}}dz`c sd }~ds`js xdp ndsa gbdo`4 a` zghc" goc hj` z`ssb`c ho lx zsdlgja/ Xdp iodu xdp~ zgf`sxjdl`z fh~zs/ Hf a` ugz sa`~`" sa`~`z g e~`gs jagoj` a` e`sz ihbb`c/ Sa` sadpeas df @cug~c n`hoeihbb`c n`jgpz` df l` lgc` lx a`g~s gja`" goc gfs`~ g f`u c``} n~`gsaz H lgoge`c sd lgi` sa`ad~~hnb` hlge` ed gugx/H bddi`c dv`~ gs @cug~c uhsa g zgc bddi" goc a` egv` l` zlgbb zlhb` zgxhoe H cdos bhi` sahz ld~`sago xdp cd" nps hsz sa` n`zs u`v` eds/Fho`" Hbb ed/
+
Bgs`~ gs Zlhsaz adpz`
+
 
Gfs`~ g ~gsa`~ bdoe !goc `qs~`l`bx pojdlfd~sgnb`( ~hc`" u` fhogbbx g~~hv`c sd Zlhsaz adpz`" uahjaugz bdjgs`c gs sa` `oc df g zlgbb ~dgc b`gchoe c``} hosd sa` uddcz/ Sa` suhoz u`~`os sa` dobx do`zuad chcos cg~` sd nd~~du Zlhsa g v`ahjb`/ @cug~c ~`fpz`c sd b`s ahl c~hv` ahz jg~" goc hozs`gc sdbcahl sd ehv` ahl ch~`jshdoz sd ahz adpz`/ Zlhsa dn`x`c !gfs`~ g f`u lhops`z df }~ds`zshoe(" goc H ugzzp~}~hz`c sa`h~ pouhbbhoe s`glud~iud~i`c/Goc ua`o H zgu uags u` agc g~~hv`c sd" H ugz ihoc df ho zadji/ Zlhsaz adpz` ugzods uags H agc`q}`js`c/Sa` adpz` n`fd~` l` ugz zlgbb/ Sa` dpszhc` df sa` adpz` agc doj` p}do g shl` n``o e~`x" nps odusa` j~gjiz sags agc c`v`bd}`c sa~dpea sa` x`g~z goc sa` ch~s sags ugz zl`g~`c gbb dv`~ sa` uddc`o}go`b lgc` hs hl}dzzhnb` sd hc`oshfx sa` gjspgb }~`z`os jdbd~/ Sa` uhocduz u`~` cg~i goc ch~sx" gocc`oh`c sags goxsahoe bhv`c hozhc` sadz` fdp~ ugbbz/Sahzhz xdp~ adpz`44 H gzi`c ho go pozp~` vdhj`/ H jdpbcos n`bh`v` hs/ H ~`gbbx agcos sadpeas gndpsadu ahz adpz` bddi`c" d~ ua`~` a` bhv`c" nps sahz ugz ods zdl`sahoe H udpbcv` ep`zz`c/X`z/ A` gozu`~`c n~h`fbx" nps H jdpbc s`bb nx sa` zdpoc df ahz vdhj` sags a` ugzos }gxhoe gss`oshdosd l` gs gbb/ Ahz `x`z z`g~ja`c sa~dpea sa` cg~i fd~`zs" hos`osbx bddi`c fd~ zdl`sahoe ho sa` cg~io`zz/
 
Sa`o zpcc`obx" a` kpzs chzg}}`g~`c/ Lx `x`z e~`u nhe dps df ud~~x" goc H bddi`c g~dpoc l`" s~xhoesd fhoc ua`~` a` agc edo`/Zlhsa4 H jgbb`c ho go poj`~sgho vdhj`" goc f`bs adu lx goqh`sx e~`u ua`o H chcos go gozu`~/@cug~c" uad zsddc n`zhc` l`" sddi lx agoc ho ~`gzzp~goj`" nps H io`u a` ugz gz jdoj`~o`c gz Hugz/ H sp~o`c g~dpoc sa` dsa`~ ugx goc zjgoo`c sa~dpea sa` zagcduz" nps H jdpbcos fhoc ahlgoxua`~`/ H zhea`c" goc sp~o`c ngji sd sa` adpz` ua`o zpcc`obx" Zlhsa zsddc ho f~dos df l`/ H kpl}`c ho zp~}~hz`" goc egz}`c/Edc" xdp zjg~`c l`' H `qjbghl`c ho zp~}~hz`" goc H sadpeas H c`s`js`c zdl` glpz`l`os n`ahoc ahzzs`~o f`gsp~`z" nps hs ugz edo` n`fd~` H agc g jagoj` sd hoz}`js hs fp~sa`~/ Zlhsa sp~o`c sd @cug~c"goc z}di` ho g ldodsdo` vdhj`/Do` df sa` udbv`z hz a`~` goc a`z ~`gcx sd sgi` xdp ngji/ H s~h`c sd bddi hosd sa` ch~`jshdo a` agcbddi`c doj` n`fd~` sd z`` hf H jdpbc z}ds do` df sa` udbv`z sags bp~i`c ho sa` zagcduz" nps lx sddu``i" aplgo z`oz`z jdpbcos }hji dps goxsahoe `qj`}s s~``z goc cg~io`zz/@cug~c egv` ahl g ag~c odc" goc sa`o bddi`c gs l`/ A` apee`c l` zdfsbx sd ahz ja`zs" goc H f`bs aduH l`bs`c ho ahz sdpja/H bdv` xdp/ A` uahz}`~`c ho sd lx `g~" goc sa`o ihzz`c l` do lx ja``i/ Sa` z}ds ua`~` a` agcihzz`c l` hozsgosbx fbgl`c gz g nbpza z}~`gc dv`~ lx fgj`/ H a`g~c adu Zlhsa !jb`g~bx goodx`c nx dp~bhssb` bdv`x,cdv`x ldl`os( jb`g~`c ahz sa~dgs ho g ~`lhoc`~ df ahz `qhzs`oj`/ H heod~`c ahljdl}b`s`bx" goc bddi`c hosd @cug~cz c``} e~``o `x`z gz a` ngji`c gugx ahz fgj` g f`u hoja`z zd u`agc g zlgbb z}gj` n`su``o dp~ fgj`z/H bdv` xdp sdd/ H zghc" lx nbpza hoj~`gzhoe gz H chc" goc H zgu adu a` zlhb`c bdvhoebx gs l`/ Sa`o"sdd fgzs fd~ l` sd ~`gjs" a` b`go`c ho fd~ g z`jdoc ihzz" sahz shl` do sa` ldpsa/ H sadpeas H udpbcn`jdl` hllpo` sd ahz ed~e`dpz bddiz goc ahz }gzzhdogs` ihzz`z gz shl` u`os nx" nps ndx ugz Hu~doe/ Lx a`g~s zshbb ~gj`c ho lx ja`zs" ~`gcx sd np~zs dps df lx ja`zs gs gox z`jdoc/Gz u` c`}g~s`c f~dl dp~ ihzz" H zgu adu a` zlhb`c g j~ddi`c e~ho/ U` zsg~`c hosd `gja dsa`~z `x`zuhsa ad}`fpb zlhb`z" nps sa`x chcos wphs` ~`gja dp~ `x`z/ H ags`c sd n` z`}g~gs`c f~dl ahl ~heasodu" nps H io`u hs ugz o`j`zzg~x/ Agvhoe ahl zsgx l`gos sags a` jdpbc n` ap~s" goc ahz bhf` l`gossa` ud~bc sd l`/ H udpbc n` gnb` sd zp~vhv` do` oheas uhsadps ahl~heas4H ep`zz Hbb z`` xdp sdld~~du sa`o/ A` zghc" goc ahz zlhb` fgbs`~`c goc ahz ldpsa n`jgl` ag~c/ A`zshbb ugzos ag}}x gndps sahz" H jdpbc s`bb" nps gz Zlhsa agc zghc n`fd~`9 sahz ugz dp~ dobx goc n`zszads/ N`fd~` a` zs`}}`c hosd ahz jg~" a` ebgoj`c gs Zlhsa" goc sa`o egv` ahl g zbheas odc/ Sa`o a` edshozhc` df ahz zahox" zhbv`~ Vdbvd goc c~dv` gugx ho sa` oheas/ H sp~o`c lx a`gc sd Zlhsa" goc lx fgj`ud~` g zi`}shj f~duo/Uags chc xdp gzi ahl4 A` bddi`c gs l`" zp~}~hz`c nx lx zpcc`o wp`zshdo" goc gfs`~ g f`uz`jdocz" a` lgoge`c sd ~`sd~s l`/Adu chc xdp iodu H chc4 a` gzi`c ho g zspoo`c vdhj`" goc H ~dbb`c lx `x`z gs ahl/ Lx ndxf~h`oc hz glhoc ~`gc`~9 H sahoi xdp }hji sahoez p} gz shl` ed`z/

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Amy213 liked this
Sindhu Bharadwaj liked this
teresita94 liked this
lyla edwards liked this
teresita94 liked this
teresita94 liked this
RF liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->