Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 05 - Donanım Kartları

Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 05 - Donanım Kartları

Ratings: (0)|Views: 934 |Likes:
Published by Ceyda GÖKSU
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 05 - Donanım Kartları
Bilişim Teknolojilerinin Temelleri - 05 - Donanım Kartları

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Ceyda GÖKSU on Aug 02, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

 
T.C.M
İ
LLÎ E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
NGÜÇLEND
İ
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
B
İ
L
İŞİ
M TEKNOLOJ
İ
LER 
İ
 DONANIM KARTLARI
ANKARA 2007
 
 Milli E
ğ
itim Bakanl
ı
ğ
ı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
 
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ı
ğ
ı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar 
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
nda kademeli olarak yayg
ı
nla
ş
t
ı
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar 
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya yönelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir (Ders Notlar 
ı
d
ı
r).
 
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ı
ş
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar 
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ı
ş
t
ı
r.
 
Modüller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amaçlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
 önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
 
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar 
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
ı
labilirler.
 
Bas
ı
lm
ı
ş
modüller, e
ğ
itim kurumlar 
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğ
ı
t
ı
l
ı
r.
 
Modüller hiçbir 
ş
ekilde ticari amaçla kullan
ı
lamaz ve ücret kar 
ş
ı
l
ı
ğ
ı
ndasat
ı
lamaz.
 
 i
 AÇIKLAMALAR.....................................................................................................................iiiG
İ
İŞ
.........................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
 –1......................................................................................................31. EKRAN KARTI.....................................................................................................................31.1. Ekran Kart
ı
n
ı
n Yap
ı
s
ı
.....................................................................................................41.1.1. Grafik 
İş
lemcisi (GPU)............................................................................................41.1.2. Görüntü Belle
ğ
i (Video RAM)................................................................................41.1.3. Dijital Analog Çevirici (RAMDAC )......................................................................41.1.4. Video BIOS.............................................................................................................51.1.5. Ekran Kart
ı
Ç
ı
ı
ş
Ba
ğ
lant
ı
lar 
ı
.................................................................................51.1.6. So
ğ
utucu..................................................................................................................61.1.7. Z-Buffer (Tampon Bellek).......................................................................................61.1.8. V-Sync.....................................................................................................................71.1.9. Video Codec............................................................................................................71.1.10. Ekran Kart
ı
n
ı
n Özellikleri.....................................................................................71.2. Ekran Kart
ı
n
ı
n Çal
ı
ş
mas
ı
................................................................................................91.3. Ekran Kart
ı
Çe
ş
itleri.....................................................................................................101.3.1. Veriyolu Standard
ı
na Göre....................................................................................101.3.2. Fizik Yap
ı
s
ı
na Göre...............................................................................................101.4. Ekran Kart
ı
H
ı
zland
ı
ı
c
ı
Portlar 
ı
(AGP 2x, 4x, 8x)......................................................101.5. PCI Express...................................................................................................................11UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
................................................................................................13ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME......................................................................................15Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2.....................................................................................................162. EK DONANIM KARTLARI...............................................................................................162.1. Ses Kart
ı
........................................................................................................................162.1.1. Ses Kart
ı
n
ı
n Yap
ı
s
ı
................................................................................................172.1.2. Ses Kart
ı
n
ı
n Çal
ı
ş
mas
ı
...........................................................................................202.1.3. Ses Kart
ı
Çe
ş
itleri..................................................................................................212.2. Faks-Modem Kart
ı
........................................................................................................222.2.1. Faks-Modem Kart
ı
n
ı
n Yap
ı
s
ı
................................................................................242.2.2. Faks-Modem Kart
ı
n
ı
n Çal
ı
ş
mas
ı
...........................................................................272.2.3. Faks-Modem Kart
ı
Çe
ş
itleri..................................................................................272.3. TV Kartlar 
ı
....................................................................................................................292.3.1. TV Kart
ı
n
ı
n Yap
ı
s
ı
................................................................................................302.3.2. TV Kartlar 
ı
n
ı
n Özellikleri.....................................................................................322.3.3. TV Kart
ı
n
ı
n Çal
ı
ş
mas
ı
...........................................................................................332.3.4. TV Kartlar 
ı
Çe
ş
itleri..............................................................................................332.4. Ethernet Kart
ı
................................................................................................................342.4.1. Ethernet Kart
ı
n
ı
n Yap
ı
s
ı
........................................................................................352.4.2. Ethernet Kart
ı
n
ı
n Çal
ı
ş
mas
ı
...................................................................................362.4.3. Ethernet Kart
ı
Çe
ş
itleri..........................................................................................37UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
................................................................................................39ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME......................................................................................40
İ
Ç
İ
NDEK 
İ
LER 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sinem Görgü liked this
Murat Görükmez liked this
Murat Görükmez liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->