Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
62Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tat_tat_Hoa_VC_va_HC_TSDH_2007-2010[1]

Tat_tat_Hoa_VC_va_HC_TSDH_2007-2010[1]

Ratings:
(0)
|Views: 5,885|Likes:
Published by bi_hpu2
http://ngocbinh.webdayhoc.net
http://ngocbinh.webdayhoc.net

More info:

Published by: bi_hpu2 on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

 
HOÁ ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ TRONGĐỀ THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ 2007-2010
Câu 1:
Cho suất điện động chuẩn E
o
 của các pin điện hoá: E
o
(Cu-X) = 0,46V; E
o
(Y-Cu) = 1,1V;E
o
(Z-Cu) = 0,47V (X, Y, Z là ba kim loại). Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ tráisang phải là
A.
Z, Y, Cu, X.
B.
X, Cu, Z, Y.
C.
Y, Z, Cu, X.
D.
X, Cu, Y, Z.
Câu 2:
Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl
2
và CuCl
2
. Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu được 13,6 gam muối khan. Tổng khối lượng các muối trong X là
A.
13,1 gam.
B.
17,0 gam.
C.
19,5 gam.
D.
14,1 gam.
Câu 3:
Cho biết các phản ứng xảy ra sau:2FeBr 
2
+ Br 
2
→ 2FeBr 
3
2NaBr + Cl
2
→ 2NaCl + Br 
2
Phát biểu đúng là:
A.
Tính khử của Cl
-
mạnh hơn của Br 
-
.
B.
Tính oxi hóa của Br 
2
mạnh hơn của Cl
2
.
C.
Tính khử của Br- mạnh hơn của Fe
2+
 
D.
Tính oxi hóa của C
l2
mạnh hơn của Fe
3+
.
Câu 4:
Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là:
A.
P, N, F, O.
B.
N, P, F, O.
C.
P, N, O, F.
D.
N, P, O, F.
Câu 5:
Nguyên tắc luyện thép từ gang là:
A.
Dùng O
2
oxi hoá các tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
B.
Dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao.
C.
Dùng CaO hoặc CaCO
3
để khử tạp chất Si, P, S, Mn,… trong gang để thu được thép.
D.
Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép.
Câu 6:
Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca
2+
, Mg
2+
, HCO
3-
, Cl
-
, SO
42-
. Chất được dùng để làm mềmmẫu nước cứng trên là
A.
Na
2
CO
3
.
B
. HCl.
C
.
H
2
SO
4
.
D
.
 NaHCO
3
.
Câu 7:
Nung một hỗn hợp rắn gồm a mol FeCO
3
và b mol FeS
2
trong bình kín chứa không khí (dư).Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được chất rắn duy nhất làFe
2
O
3
và hỗn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước và sau phản ứng bằng nhau, mối liên hệ giữa avà b là (biết sau các phản ứng, lưu huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích các chất rắn là không đáng kể)
A.
a = 0,5b.
B.
a = b.
C.
a = 4b.
D.
a = 2b.
Câu 8:
Cho 9,12 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe
2
O
3
, Fe
3
O
4
tác dụng với dung dịch HCl (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, được dung dịch Y; cô cạn Y thu được 7,62 gam FeCl
2
và m gam FeCl
3
. Giátrị của m là
A.
9,75.
B.
8,75.
C.
7,80.
D.
6,50.
Câu 9:
Cho dãy các chất và ion: Cl
2
, F
2
, SO
2
, Na
+
, Ca
2+
, Fe
2+
, Al
3+
, Mn
2+
, S
2-
, Cl
-
. Số chất và ion trongdãy đều có tính oxi hoá và tính khử là
A.
3.
B.
4.
C.
6.
D.
5.
Câu 10:
Phản ứng nhiệt phân không đúng là 
A.
2KNO
3
 
t
 
2KNO
2
+ O
2
 
B.
NH
4
 NO
2
 
t
 
 N
2
+ 2H
2
O
C.
NH
4
Cl
t
 
NH
3
+ HCl
D.
NaHCO
3
 
t
 
NaOH + CO
2
Câu 11:
Cho dãy các chất: KAl(SO
4
)
2
.12H
2
O, C
2
H
5
OH, C
12
H
22
O
11
(saccarozơ), CH
3
COOH,Ca(OH)
2
, CH
3
COONH
4
. Số chất điện li là
A.
3.
B.
4.
C.
5.
D.
2.
Câu 12:
Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu
website:http://ngocbinh.webdayhoc.net
1
 
được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dungdịch X là
A.
8,88 gam.
B.
13,92 gam.
C.
6,52 gam.
D.
13,32 gam.
Câu 13:
Thành phần chính của quặng photphorit là
A.
Ca
3
(PO
4)2
.
B.
NH
4
H
2
PO
4
.
C.
Ca(H
2
PO
4
)
2
.
D.
CaHPO
4
.
Câu 14:
Cho các phản ứng:Ca(OH)
2
+ Cl
2
 
CaOCl
2
+ H
2
O2H
2
S + SO
2
 
3S + 2H
2
O2NO
2
+ 2NaOH
NaNO
3
+ NaNO
2
+ H
2
O4KClO
3
 
t
 
KCl + 3KClO
4
O
3
 
O
2
+ OSố phản ứng oxi hoá khử là
A.
5.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Câu 15:
Cho cân bằng hoá học: N
2
(k) + 3H
2
(k)
2NH
3
(k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt.Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi
A.
thay đổi áp suất của hệ.
B.
thay đổi nồng độ N
2
.
C.
thay đổi nhiệt độ.
D.
thêm chất xúc tác Fe.
Câu 16:
Cho 1,9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết vớidung dịch HCl (dư), sinh ra 0,448 lít khí (ở đktc). Kim loại M
A.
Na.
B
. K.
C.
Rb.
D
. Li.
Câu 17:
Cho m gam hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch HCl (dư), sau khi kết thúc phản ứng sinh ra3,36 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (đặc, nguội), sau khikết thúc phản ứng sinh ra 6,72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là
A.
11,5.
B.
10,5.
C.
12,3.
D.
15,6.
Câu 18:
Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a(mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là
A
. 0,15.
B.
0,30.
C.
0,03.
D.
0,12.
Câu 19:
Cho các phản ứng sau:H
2
S + O
2
(dư)
t
 
Khí X + H
2
ONH
3
+ O
2
 
850 C,Pt
 
Khí Y + H
2
ONH
4
HCO
3
+ HCl loãng
Khí Z + NH
4
Cl + H
2
OCác khí X, Y, Z thu được lần lượt là:
A.
SO
3
, NO, NH
3
.
B.
SO
2
, N
2
, NH
3
.
C.
SO
2
, NO, CO
2
.
D.
SO
3
, N
2
, CO
2
.
Câu 20:
 Nhiệt phân hoàn toàn 40 gam một loại quặng đôlômit có lẫn tạp chất trơ sinh ra 8,96 lít khíCO
2
(ở đktc). Thành phần phần trăm về khối lượng của CaCO
3
.MgCO
3
trong loại quặng nêu trên là
A.
40%.
B
. 50%.
C.
84%.
D.
92%.
Câu 21:
Tiến hành hai thí nghiệm sau:- Thí nghiệm 1: Cho m gam bột Fe (dư) vào V
1
lít dung dịch Cu(NO
3
)
2
1M;- Thí nghiệm 2: Cho m gam bột Fe (dư) vào V
2
lít dung dịch AgNO
3
0,1M.Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu được ở hai thí nghiệm đều bằng nhau.Giá trị của V
1
so với V
2
A.
V
1
= V
2
.
B.
V1 = 10V
2
.
C.
V
1
= 5V
2
.
D.
V
1
= 2V
2
.
Câu 22:
Cho 0,1 mol P
2
O
5
vào dung dịch chứa 0,35 mol KOH. Dung dịch thu được có các chất:
A.
3
PO
4
, K 
2
HPO
4
.
B.
2
HPO
4
, KH
2
PO
4
.
C.
3
PO
4
, KOH.
D.
H
3
PO
4
, KH
2
PO
4
.
Câu 23:
X là kim loại phản ứng được với dung dịch H
2
SO
4
loãng, Y là kim loại tác dụng được vớidung dịch Fe(NO
3
)
3
. Hai kim loại X, Y lần lượt là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe
3+
/Fe
2+
đứng
website:http://ngocbinh.webdayhoc.net
2
 
trước Ag
+
/Ag)
A.
Fe, Cu.
B.
Cu, Fe.
C.
Ag, Mg.
D.
Mg, Ag.
Câu 24:
Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe
2
O
3
và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trongdung dịch
A.
NaOH (dư).
B.
HCl (dư).
C.
AgNO
3
(dư).
D.
NH
3
(dư).
Câu 25:
Thể tích dung dịch HNO
3
1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO)
A.
1,0 lít.
B.
0,6 lít.
C.
0,8 lít.
D.
1,2 lít.
Câu 26:
Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH
3
. Trong oxit mà R cóhoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74,07% về khối lượng. Nguyên tố R là
A.
S.
B.
As.
C.
N.
D.
P.
Câu 27:
Cho các phản ứng:(1) O
3
+ dung dịch KI
(2) F2 + H
2
O
t
 
(3) MnO
2
+ HCl đặc
t
 
(4) Cl
2
+ dung dịch H
2
S
Các phản ứng tạo ra đơn chất là :
A.
(1), (2), (3).
B.
(1), (3), (4).
C.
(2), (3), (4).
D.
(1), (2), (4).
Câu 28:
Tiến hành bốn thí nghiệm sau:- Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl
3
;- Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO
4
;- Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl
3
;- Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. Số trường hợp xuấthiện ăn mòn điện hoá là
A.
1.
B.
2.
C.
4.
D.
3.
Câu 29:
Cho các dung dịch: HCl, NaOH đặc, NH
3
, KCl. Số dung dịch phản ứng được với Cu(OH)
2
A.
1.
B.
3.
C.
2.
D.
4.
Câu 30:
Hơi thuỷ ngân rất độc, bởi vậy khi làm vỡ nhiệt kế thuỷ ngân thì chất bột được dùng để rắc lênthuỷ ngân rồi gom lại là
A.
vôi sống.
B.
cát.
C.
muối ăn.
D.
lưu huỳnh.
Câu 31:
Từ hai muối X và Y thực hiện các phản ứng sau:X → X
1
+ CO
2
X
1
+ H
2
O X
2
X
2
+ Y → X + Y
1
+H
2
O X
2
+ 2Y X + Y
2
+ H
2
OHai muối X, Y tương ứng là
A.
CaCO
3
, NaHSO
4
.
B.
BaCO
3
, Na
2
CO
3
.
C.
CaCO
3
, NaHCO
3
.
D.
MgCO
3
, NaHCO
3
.
Câu 32:
Để hoà tan hoàn toàn 2,32 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe
3
O
4
và Fe
2
O
3
(trong đó số mol FeObằngsố mol Fe
2
O
3
), cần dùng vừa đủ V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là
A.
0,23.
B.
0,18.
C.
0,08.
D.
0,16.
Câu 33:
Khi điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catôt xảy ra
A.
sự khử ion Cl
-
.
B.
sự oxi hoá ion Cl
-
.
C.
sự oxi hoá ion Na
+
.
D.
sự khử ion Na
+
.
Câu 34:
Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:
3
Li,
8
O,
9
F,
11
 Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ tráisang phải là
A.
F, O, Li, Na.
B.
F, Na, O, Li.
C.
F, Li, O, Na.
D.
Li, Na, O, F.
Câu 35:
Cho 2,13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg, Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn vớioxi thu được hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa đủ để
website:http://ngocbinh.webdayhoc.net
3

Activity (62)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
dayhoahoc liked this
Nguyễn Hồng Quân liked this
insanoc liked this
Hieu Tran liked this
Lam Bach added this note
sao ma ko down load dc vay nhi?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->