Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
82Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
31 July -06 Aug 2010

31 July -06 Aug 2010

Ratings: (0)|Views: 6,287 |Likes:
Published by pratidin

More info:

Published by: pratidin on Aug 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
18g ahðiõLýû- 8 bê aù^gße RêfûA 31-06 @MÁ , 2010cì fý-5.00
VOLL-XVIII ISSUE - 8 BHUBANESWAR
July 31- 06 Aug. 2010
Rs. 5.00Tel: 2587532,2582533 Fax : 2582535
e-mail:nijuktikhabar@gmail.com
NIJUKTI KHABAR 
Employment & Education based leading weekly
~ê Lae WûKùe ù^ùf
1ahð KêU.260.006cûiKêU.130.003cûiKêU.65.00Uuû c^ò@Wÿ ð e/ aýûu Wâû`Ö @ûKûeùe _VûA _ûeòùaö
Manager, Nijukti Khabar,
TS-3/193, Mancheswar I.E.,Bhubaneswar - 10
iì P^û
GZŸßûeû WûKù~ûùM ^ò~ê Lae cMûC[ô   ô aû icÉ MâûjKcû^uê RYûA @û~ûC@Qòù~ ùicûù^ LaeKûMR iµKð ùe ù~ùKøYiòù~ûMûù~ûM ùaùk MâûjK ^´eCùfä L Keòaû Reê eú@ùUö -iûe _eòPûkK
RNI No. 52621/93
Postal Regd.No-BN/43/09-11
www.nijuktikhabar.net
TEAM BUSINESS SCHOOL
Kalyani Plaza, Patrapada, Bhubaneswar-751019REGISTERED WITH QCI-NABET, GOVT. OF INDIA
ADMISSION FOR ONE YEAR PGDM(=MBA)
BANKING, FINANCE, SECURITY & INSURANCE/TELECOM / ENERGY / RURAL MANAGEMENT
100% PLACEMENT WITH SIX DIGIT SALARY
PROMOTERS FROM IIT & NIT WITH GLOBAL EXPERIENCE
 
Eligibility :
Graduate from any discipline
Contact: +91-9437485588 / 9437044789 / 9437033804Phone: 0674 - 2470005 / 6;www.teamacademic.org
INDIA MANAGEMENT & PLACEMENT SERVICES
Kê _\aú _ûAñ 
 
5th
eê 
+3,DIPLOMA, MBA, MCA,B.Tech
_ê @/Sò@ @ûagýKöcûiòK @ûd 3000/-eê 18000/-+ eaû iê aò]ûö
~ê 
CONTACTPanjabi Gali, Near SamratCinema Hall, Madhupatana,Cuttack-13, Ph-0671-6544145, 9040360715
Raþ jûAfûAUiþ 
lllll
aýûu @`þ AŠò
_\aú iõLýû:2467
lllll
eòRbð aýûu @`þ AŠò_\aú iõLýû-200
lllll
AùŠûZòù±Zû^ù_ûfòi aûjò^ú ùe850 ùMûUòK^þ ùÁak _\aúfòö
lllll
`ê Wþ Kù_ðûùei^@`þ AŠò@û^
_\aú iõLýû:2295
Global Warming & afforestation project
 
C_ùe Kû~ð ý Keò@ûiê [ô  GKcûZâ@Mâ úc iõiÚ û
RET (Rabin Educational Trust
)
~ûjûe 21UògûLûbûeZahð ùe iê Pûeê eì ù_ \úNð ahð ]eòaòbò 
Project
 
Kû~ð ýKeê @Qòö
 
Afforestation Programme
,
IWÿ   ògû gûLûe Zßeû^ß   òZ I iõ_âiûeY ^òcù« _âùZýK
 
District wise
 
\ê AUòùfLûGñ 
 
DistrictAgricultural officer 
 
I
Block wise
 
ù^ûUòùfLûGñ 
 
Block.Agricultural officer 
~ê q Keû~ûC@QòöAzê K _âû[ð  ú
Bio-data
I
Document
 
ijòZ iò]ûikL ù~ûMûù~ûM Ke«ê öùe
 
Postdetails
@û~ûA@Qòö
PostQualificationExperienceSalary1.Dist.Agri.OfficerGraduation & abovepreference to10,000-15,000
be given in sametrade
2.Block,Agri.Officer Matric & abovefresser also apply 3250 - 5500
 Address:
 
BIO-AGRICULTURE & RESEARCH
121/A Satyanagar, Kalimandir, Lane, Bhubaneswar www.retindia.in , Ph-0674-2571951
BIO AGRICULTURE & RESEARCH
 Samantaray Academy, Cuttack 
ù~ûMòZûcì kK _eúlû _ûAñ  GK @^^ý ùKûPòõùie
Kcð iõiÚ ûö GjòCù\ýûMùe Kcð ~ê _ûAñ eûRýÉeúd I eûÁâÉeúd _eúlûMê Wÿ  òK@ûùdûR^ Keû~ûA[û
Graduate
 
/
Postgraduate
  ò]ûeú aýqòGjò _âù~ûMòZûcì kK _eúlûùe bûMù^A_ûeòùaö iaòùgh aòaeYú I
Coaching guidance
_ûAñ KUK fòuþ ùeûWÿiÚ   òZ
Samantaray Academy
Kê ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö
3.Railway Service:-
Railway
 
e
Grade-C staff 
 
_ûAñ 2Uò
Category
 
ùe
Recruitment
Keû~ûGö ~[û-
a) Technical grade
Gaõ
b) Non-Technical grade
a) Technical Grade :
-
Technical grade post
 
ùe
Loco-Pilot Junior Engineer 
I
Astt. Engineer 
bkò 
Post
 
Mê Wÿ  òK @«bð  ê qö
ITI / DiplomaEngg.
 
_ûi Keò[ô aû _âù~ûMúcûù^
Loco-pilot
 
_ûAñ ,
DiplomaEngg.
_ûi Keò[ô aû _âù~ûMúcûù^ Rê de AõRòde _ûAñ Gaõ Wòú AõRòdeòõ_ûi Keò[ô aû _âù~ûMúcûù^
Astt. Engineer 
 
_ûAñ  
apply
Keò_ûeòùa Gaõ _eúlû ù\A_ûeòùaö
b) Non-Technical Grade-
Matric level / Graduate level non-technical post
Mê Wÿ  òKùjfû-
Astt. Station master, TTE, TTC, CommercialClerk, Goods godown clerk, Enquiry-cum-ReservationClerk, Goods guard, Traffic Apprentice, signal operator 
AZýû\òöiûc«eûd GKûùWûeû _òfûcû^uê  
question pattern, Timemanagement, Interview tricks
,
i´§òZ _ûVýKâcùe ùKûPòõ _â\û^ Keû~ûG, ~ûjû _òfûcû^uê _eúlûùe KéZKû~ð ý ùjaûùe iûjû~ý Kùeö
4. STAFF SELECTION COMMISSION :-
SSC
ûeû _eòPûkòZ Cbd
Graduate level / Higher Secondary level
 
e
combined examination
i´§ùe ùKûPòõ@û~ûG Gaõ _eúlûùe KéZKû~ð ý ùjaû_ûAñ dcòZ
VST
ûeû _òfûcû^ueûKÖ   òiKeû~ûGö
Graduate level
_eúlû _ûAñ +3 _ûi I
Higher Secondary level
_eúlû _ûAñ +2 _ûi Keòaû ^òZû« @ûagýKö
5.CDS/NDA :-
ù\ge _âelû aòbûMùe ( Rk, iÚ kI@ûKûg aû^úùe) Cy _\aúùe aû @]ô Kûeúeì ù_ @aiÚ û_òZKaû_ûAñ C_ùeûq \ê AUò_eúlû Keû~ûGö _eúlûe _âùg÷kú Ée AZýû\òiõ_ì ‰ð _ûVýKâce gòlû\û^ GVûùe ù~ûMûA \ò@û~ûGö
Combined Defence Service (CDS)
 
_ûAñ +3 _ûiþ I
National Defence Academy (NDA)
_ûAñ +2 _ûi Keò@ûagýKö ~ê aùMûÂú
CDS/NDA
ùe KéZKû~ð ý ùjûA _âelû aòbûMùe ù~ûMù\ùf ù\gùiaû iê ù~ûM ijòZRe KýûeòdeKê c¤ iê XÿKeò_ûeòùaö
6. MAT/OJEE (MBA):-
 
B-School
ùe
MBA
_ûVýKâcùe
admission
_ûAñ _eòPûkòZ
MAT
I
OJEE
e
Competitive
_eúlû ^òcù« GVûùe ùKûPòõ@û~ûGö Cbd
written examination
Gaõ
GD/PI
_ûAñ fûcû^uê Éê ZKeû~ûG Gaõ
VST
ûeû _òfûcû^ue
Competency improve
Keû~ûGö C_ùeûq _ûVýKâcKê iûKûe Keòaû_ûAñ ^òcÜ\• @û]ê K iê ]ûiê ù~ûM GVûùe C_f²ö
1.aeòÂ I @bòmlKcŠkú :-
2.Updated study materials to suit the examination in allsubjects.
3.@Zýû]ê K I icùdû_ù~ûMú _ûVûMûe
4. Audio-Visual class room Teaching (LCD)5. VST relating to all competitive Exam. suitably designed tofit the latest pattern of Exam.6. Regular class Test, weekly and monthly test
 
cû¤cùefûcû^ue \lZû aXÿû~ûGö
7.Separate Doubt clearing classes for weak students8. Free guidance for Personal Interview.9. Exam allert notice to candidate well in advance by SMS/Email / Website.
Re Kýûeòde _âi¦òjû^ ~ê aK/~ê aZúcûù^ _ì að eê icdù^A ^òügê Ë aýqòMZ _eûcgð ù^A_ûe«òö
@^ýû^ý I ÉéZ aòaeYú _ûAñ iõ_Kð Ke«ê :
SAMANTARAY ACADEMY,
Link Road,
Surya Vihar, Cuttack-12 
Phone-0671-2323545, 9438563121,9439164611, 9437103545
 
´û
Logon
 
Ke«ê 
-
www.samantaray.ac.inE-mail-samantaray.ac@gmail.com/info@samantaray.ac.in
fûUòG MâûRê Gi^ _ûiþ Kùf _eòaûee i\iýcûù^ @ûgû Ke«òù~ _òfûUòPûKòKeò_eòaûee @û[ò ð KÊzkZû @ûYòaö Kò«ê  að cû^e _âù~ûMòZûe cû^ I Ée Gaõ _âù~ûMòue iõLýûajê kZû @ù^K _òfûuê jùZû›ûjòZKeò_KûGö `kùe ù~ûMýZû I mû^e @]ô Kûeú ùjûA c¤ C_~ê q ZûfòcIMð \gð ^ @bûaeê Gaõ ù~ûMòZûcì kK _eúlû i´§òZ
 
rules, eligibility, level &pattern of examination
 
hdùe @^bòm[ôaûeê _[jeû ùjûA C_~ê q _eúlû ù\A_ûùe^ûö `kùe adiiúcû ]úùe]úùe @ZòaûjòZùjaûKê fûùMö C_ùeûq iciýûKê  
Counselling
ûeû \ì eKeòfûcû^uê  Re ù~ûMýZû I mû^ @^ê iûùe CPòZ cûMð \gð ^ Reò@ûùe aò ù~ûMòZûcì kK _eúlû _ûA
  ñ 
Samantaray Academy
 
MZ4ahð ùjfû ùKûPòõù\A@ûiê @QòöGKûùWcúe QûZâcûù^ aò _eúlûùe @ûgû^ê eì _ iõLýûùe KéZKû~ð ý ùjC[ô aûeê , cûZâ4ahð  c¤ùe Gjû ùag iê ^ûc@Rð ^ Keò_ûeòZ[û @bòbûaK I ù~ûMòcû^ue aòûibûR^ ùjûA_ûeòö
 
COURSES
1. Bank PO and Clerk :-
bûeZúd _âgûi^òK ùiaû
 
(Civil services)
 
_ùe 2dÉee Kcð ~ê ùlZâ 
Banking Industry
ùaZ^, iûcûRòKÂû AZýû\òÁòeê aýûuùiaû @Zêk^údö `kùe
Graduates
/
Post Graduate
  ò]ûeú ~ê aùMûÂúKê Gjû ùag @ûKéÁ Keòö Zû QWÿû að cû^e
Global recession
 
bkòiõKU icdùeaýûu Cù\ýûM jRûe jRûe Kcð ~ê ù~ûMûA ù\A_ûeê [ô aûeê  ~ê a ù~ûMòcû^ue @ûKhð Ye ùK¦â¦ê iûRòöGjò]ûeû_âaûj baòhýZ icd _ûAñ c¤ @_eòaò ð Zejòaö G[ô _ûAñ Re KýûeòdeKê  ù~ûR^ûa¡ C_ûdùe _âÉê Z Kùf aýûuòõ Cù\ýûMùe Kcð ~ê  _ûA ~ê aùMûÂú ^òRe baòhýZ CRßk Keò_ûeòùaö
2.LIC and GIC :-
aúcû Cù\ýûMùe iû]ûeYZü ZòKûe Kcð ~ê _ûAñ  ù~ûMòZûcì kK _eúlû Keû~ûGö ~[û:
i) LIC/GIC Assistants (Clerical Posts)ii) Astt. Dev. Officer/Development Officer iii)Astt. Administrative Officer 
aýûu ùiaûbkòaúcûCù\ýûM GK @ûKhð K I i¹û^Æ\
~\òI@ûRòKûfòbaòhýZùe ùeûRMûee @ûKhð Yúd _^Ú ûbûaò@aòbûaKcûù^ ùicû^u _òfûcû^uê fl fl Lyð Keò ùa÷hdòKlû ù\CQ«ò Z[û_òG ùlZâùe c¤ ÊÌ \ecûùe _òfûcûù^ PûKòKeòaûKê aû¤ ùjCQ«ò´û PûKò^_ûA jZûg ùjCQ«òö«ê @û^òùcg^ ùKak ùMûUòGcûZâG_eò Kýûeòde ù~Cñ [ô ùe KòQûZâQûZâú10eê 15 _âKûe ùlZâùe Kûc Keòaûe iê ù~ûM _ûAaû ij _âû[còK_~ð ýûdùe 10 jRûeeê @ûe¸ Keòflû]ô K Uuû cûiòK ùeûRMûe Keò_ûeòùaö
JBC
ùKak PûKòeú ùlZâùe aò_æ aÁòKeò^ûjó  aeõ @ûZà~ê ùlZâùe ^ì Z^ @¤ûd iéÁòKeòQòö@û^òùcg^ gòlû fûb Keò û[ð ú @û^òùcUe, ùÄPþ @ûUò ð Á, Mâû`òKþ A^e, ù_e, KûUê  ð Á, Afê ùÁâUe, Kµê ýUe ùMcþ ùWbf_e, Kµê ýUeùMcþ ù_âûMâûce, bòRê @ûf @ûUò ð Á, ùIßaWòRûA^e, cfÖ   ò@û WòRûA^e @û\ò@ù^K _\ùe Kýûeòde MXÿ  ò_ûeòùaö G[ô ùe Kýûeòde Keòaû _ûAñ  Pûjê  ñ [ô aû QûZâQûZâúu _ûAñ @ûagýK ejò,QûZâQûZâúu _âbûKê aê @û^òùcg^e ùKCñ MUò(C_efòLô Z) Pd^ Kùf ùicûù^ i`k ùjûA_ûeòùa ö Gjò @ûagýKZûKê _ì eY _ûAñ ùRaòGKûùWcú @ûùMA @ûiòQòö flý : IWÿògûe QûZâQûZâúcû^uê @û^òùcg^ Kýûeòdeùe @]ô Keê @]ô KùeûRMûee _^Ú û ù~ûMûAù\aö ùZYê ùRaòùKak iûUòð ùKU _â\û^ Kùe^ò, _âùZýK QûZâQûZâúuê ù~ûMý KeûAaû ij ^ò~ê c¤ \òGö ùRaò_ì að bûeZe _â[c @^ê Âû^ Gaõ iûeû bûeZahð e4[ð G_eò@^ê Âû^ ~òGKòúWòi`Ö ùIßedûe @ù[^þ Kþ iûUò ð ùKU ù\CQòö 1995 ciòjû Rê fûA 31 ZûeòLùe _âÂòZùRaòAŠÁâ  òRþ bê aù^gßeiÚ cùgße Ìûkùe @aiÚ   òZö aòAùfùKÖ   âû^òKie¬ûc C_ô û\^ KeòùRaòNùe Nùe _eòZö Gjò@^ê Âû^ e
TATA Steel Ltd.
e
Wire
Gaõ
Agrico Division
eÁò  âaê ýUe, ùRaòi`Ö dûe, ùRaòdûe
@û^òùcg^ gòlû Gaõ ^ò~ê e @Mâ\ì ZùRaòGKûùWcú
WKÖ ,ùRaòùjûùUf, ùRaòÄê f @û\ò  òùlZâùe GjòÂû^ GK ÊúKéû¯ iõiÚ ûö ùRaò_þ Kõ_û^úe ùRaòGKûùWcú @`þ @û^òùcg^ icMâ_ì að ûe iað jZ Kýûµiþ [ô aû gòlû^ê Âû^ö @ûUð @û^òùcg^ùe ùRaò bê aù^gßùe GK @MâYú @^ê Âû^ö IWÿ  ògûe ùMøea _âLýûZ KûUê  ð Áú iê ]ûõgê  ù\Iu _âùPÁûùe Gjû GK @\ß  òZúd @^ê Âû^ bûaùe _â¡òfûb KeòöGK @MâYú gòlû^ê Âû^, MYcû¤c, Pkyò,Ì, cù^ûeõR^]cð úPýûù^f, Aeù^Uþ ,ùMcþ ùWbf_ùcZ[û aòùa÷hdòKùdûMgûkûùe @û^òùcg^e ajê k aýajûe ù~ûMê  ñGjûe ùfûK_â  òdZû \ò^Kê ^¡ò_ûAaûùe fûMòöRùY +2 _ûgþ Kfû_ùe @û^òùcg^ gòlû MâjY Keò_ûeòaö C_~ê qòbì ,Nð \g§òe@bòmZû [ô  lK, Cycû^e _ûVýKâc I gòlû ie¬ûc, QûZâQûZâúu fûMò[K _é[K jùÁf aýaiÚ û
Wi-Fi
Kýûµi, @Zýû]ê KfûAùaâeú iê  ij
Cafe
,@Wÿ  òùUûeòdc I K^þ `ùe^èjfþ , 24 Nò@û iê elû aýaiÚ û bkò @^ýû^ý C_û\û^Mê Wÿ  òKê GKûVòKeòùRaòGKûùWcú @û^òùcg^ gòlûKê  ùfûKûbòcê Lú KeòaûKê Pûjê  ñ Qòö iõ_âZò QûZâQûZâúu Pûjò\û Z[û gòlû[ð úcû^u c¤ùe [ô aû \ì eZûKê ûi Keòaû flýùe
JBC MBA
_ûVýKâc
JBC
Ròù^iþ Äê fcû¤cùe @ûe¸ KeòaûKê ~ûCQòö
JBC
e@¤l gâú P¦âùgLeRùY ajê cê Lô bû iõ_^Üaýqò,Zûue ùlZâùe \úNð 20ahð e @bòmZû, \l Cù\ýûM _eòPûk^û, ^ò‰ð ûdK ^ò¿òGjò-Äê fKê GK @ûM]ûWÿ  òe -Äê fbûùa eûRýùe _âÂòZKeò_ûeòaùaûfò@ûgûö iùað ûc gòlû Pûjò\ûe _eò¯òcù«
JBC
e Kýûµiùe [ùe _\û_ð Y Ke«ê ´û fMþ @^þ Ke«ê ö
www.jbcschool.com
´û WûGf Ke«ê :
0674-6574764, 0674-6573412, 9937374010
BREAKING NEWS
 
2
bê aù^gße,Rê fûA 31 eê @MÁ06 , 2010
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar JULY 31 TO AUG.06, 2010
IWÿògûùe aýû_K ^ò ~ê iê ù~ûM
WALK-IN-INTERVIEW FOR 56 POST VACANCY
ù~ûMýZû:-
10th/+2/+3 or above.(
NO DONATION / NOEXPERIENCE
)Both M/F and Freshers should Apply.
_\aú:-
Manager, Supervisor, Office Assistant,(mgt/admn) H.R. Department,
cûiòKùeûRMûe _\aú @^ê iûùe
Rs.3200
 
eê 
Rs. 8500/-
Uuû.
Age below
30
yrs.Contact within 7 days with Bio-data To
AMAZING CREATION
611, GANESH BAZAR, NEAR-SIVANI GLASS HOUSEPALAMANDAP, CUTTACK-12
HOTEL JOBS
Bhubaneswar, Cuttack,Puri, Rourkela,Berhampur 
_ûAñ 
Hotel Staff 
@ûagýKö ù~ûMýZû:
9th / 10th/above. Age : Below 30Yrs. Contact with Biodatawithin 8 days.
CREATIVE GROUP,
Plot No. 147-A, BudheswariPost Office Lane, CuttackRoad, Bhubaneswar,Mob: 9090577101,
Mail Id: creative.09@rediffmail.com
Interview Start From 1st August
www.maxwellorg.com.
Multinational.Co. Re-quired 72 M/F for cuttack, Bhubaneswar,Vishakhapatnam. Qualification CHSE +(Below 26)for Manager. Assistant Manager & Other various of-ficial post Earn 6500/- 15000/-+lodging free imme-diate contact with C.V. with in 11AM to 3PM
MAX-WELL
Madhupatna Cuttack-13 Near Samrat Cinema Hall(2nd Floor of Modern art furniture)8018662716/9583930232
“Everyday I learn something new at Vedanta”
Inviting fresh Science graduates to begin their career with us.
Vedanta Resources Pic (Vedanta) is a London Stock Exchange listed FTSE 100diversified metals major with revenues in excess of USD 8 billion. The group producesaluminium, copper, zinc lead and iron ore and also commercial energy. Vedanta hasoperations in India, Zambia and Australia and a strong organic growth pipeline of projects. With an empowered talent pool of 30,000 employees globally, Vedantaplaces strong emphasis on partnering with all its stakeholders based on core valuesof enterpreneurship, excellence, trust inclusiveness and growth. Vedanta AluminiumLtd. (VAL) is setting up a Greenfield Aluminium Smelter of global capacity along withthe captive power plant at Jharsuguda, Orissa VAL, intends to recruit Sciencegraduates as front end executor for Jharsuguda, Orissa.
Who can apply ?
Candidates who have passed B.Sc. in 2010.
First Class throughout in academics.
Should have cleared all exams in first attempt.
Shouldn’t have had any breaks in studies.
Aged less than 23 years as on October 1, 2010.The candidates who have appeared in the final examination and are awaitingtheir results can also apply.
How to apply ?
Interested candidates may apply online within
seven days
of this advertisement atthe following linic. www.vedantaaluminium.com/e-recruitment
The Carrer-map :-
The selected candidates will undergo training for 12 months as Graduates Trainees.The training process will comprise of in house and exposure to similar plants inIndia/abroad. On successful completion of training they will be absorbed in theappropriate management level. Compensation will be the best in the industryincluding free accommodation during training period. Our group providesunmatched exposure to projects/plants of international scale adopting best in classoperating standards and global best practices.
aòmû_^
^ûaûWÿ ð ijûdZûùeùÊzûùiaú iõMV^ _ä û^@û^ê Kì fýùe cjòkû Êdõ ijûdK ùMûÂúe i\iýûcû^u _ûAñ GK\ê A cûiò@û aä KÉeúd Pû¦ê @û gò \û^ Keû~òaö Zûfòcicdùe gòlû[ðúcû^uê ÁûAù_Š c¤_â\û^ Keû~òaö AzêKÊdõijûdK ùMûÂúei\iýûcûù^ _âKûgòZmû_^e 7^ c¤ùe ^òKYûùe ù~ûMûù~ûM KeòaûKê @^ê ùeû]ö Pû¦ê @û ^òcð ûY Kûc _âlY ù\aû _ûAñ RùY Zûfòc\ûZû @ûagýKöù~Cñ û[ð ú^úcû^ue Pû¦ê  cð ûY Kû~ð ý lY ù\aûùe 2 aû 3ahð e@bòmZû @Qòùicûù^ ù~ûMûù~ûM Ke«ê ö ù~ûMûù~ûM:_ä û^, Kâû«òaòjûe,ùeaYû^ì @ûMûñ , ,_ê eú, 9937549499
 AWell Whier 
 
3
bê aù^gße,Rê fûA 31 eê @MÁ06 , 2010
NIJUKTI KHABAR Bhubaneswar JULY 31 TO AUG.06, 2010
ûAbò õ ùUâ^òõ,
bê aù^gße
Regd by Govt. of Orissa
ùK¦â úd ^ì Z^ ^òdc @^ê iûùe Cq ieKûeú ÊúKéû¯ ùUâ õ@^ê Âû^ùe IWÿ   ògûe _âùZýK fä ûe _âû[ð  úuê _þ ,Kûe, ùcKû^òcþ I Uâû`òKþ dc aòhdùe ùUâ õ @û~ûC@ö ùUâ õe _âcûY_Zâij fûAùi^è@û~òaö QûZâûaûie iê @Qòö Azê Kû[ð  ú
Principal, Regional Insti-tute, Near Side Over Bridge, Plot No.- 298, Baramunda,Bhubaneswar-3
 
uê iûlûZ Ke«êö
Mobile-
9238909941, 9238804415
QûZâQûZââ ú @ûagýK
(Approved by the Govt. of Orissa)
ùK¦âI eûRý ieKûeuÁûUòÁòKûfþ,
NALCO, PWD
,
Zjiòfþ I AeòùMi^bûMcû^uùe ajê iõLýK @cò^,
Revenue Inspector 
,iùbðde, ùUâie, Wâû`Ö icýû^þ ,
Work Sarkar 
@ûagýKùjC[ôaûeê 8ceê  
B.A.
 
ù~ûMýZû [ôaû _âû[ð  úuê 45 \ò^ c¤ùe ùUâ õ\ò@û~òaö
SC/ST
uê iê ]û \ò@û~òaö ùUâ õ_ùe PûKò Keòùaö Azê KZâQûZâ úcûù^ 20 \ò^c¤ùe
 
Principal,Regional Institute Plot No. 298, Near Side of overbridge, Baramunda, Bhubaneswar-751003
uê U.50/-uû c^ò@Wÿ  ð eKêö
WûKù~ûùM c¤ ùUâ^ò õ ù^A_ûeò ùa 
+ùUâõI^ò~ê iì P^û +
ùK¦âI eûRý ieKûeu aò^^ ÊûiÚ ý@^ê Âû^ I aòfä ûe
NGO
cû^uùe [ôaû WûqeLû^û,
Nursing Home
ùe ajê iõLýûùe
HomeNurse
,_ûù[ûùfûRòÁ I cjòkû ÊûiÚ ýKcð  ú@ûagýK ùjC[ôaûeê cûUò  âK Z\êŸßð ù~ûMýZû [ôaû QûZâQûZâúuê 
MEDICAL LABORATORY,TECHNOLOGY, HOME NURSING COURSE
ùe ùUâ õ\ò@û~òaö ùUâ õ _ûiþ _ùe @û¸e _âÉûaòZ aòaòbûMcû^uùe PûKòeú Keòùaö jùÁf @Qòö
SC/ST
cû^u _ûAñ iê ]û @QòöAzê KQûZâQûZâ úcûù^
Form
_ûAñ  
Rs.50/- M.O.
Ke«ê ö
Principal, Regional Institute (M), 298, Baramunda(Near sid
eof over Bridge) Bhubaneswar-3Mob- 9776986218, 9583470207
`ûdûe Gaõ ùi`þ A¬òdeò õùe ùUâ õù^A
`ûdûecýû^ bûùa ù~ûM \ò@«ê 
\ecû jûe:
U 7000+ @^ýû^ý iê 
iað lûMZ ù~ûMýZû:-
cûUâ   òKþ _ûi, Kò´û Zê 
 
gûeúeòKù~ûMýZû:- CyZû- @^ì ý^ 5’5’’iaòùgh aòaeYú _ûAñ ^òcÜZ VòKYûùe ù~ûMûù~ûM Ke«êö
Jagannath Institute of Fire & Safety Engineering
Cuttack:-
Plot No D-106, Sector-9, Bank Colony, CDA,Cuttack, Phone No:- 0671-3248474,
 
8018482160
JobGuarantee100%
COMPANY JOB
(Calling Fresher)
Free Training
ij
Permanent Posting
_ûAñ 35RY
(Male / Female)
@ûagýKö ù~ûMýZû:
+2 / +3
_ûiþ ,, adi: 30 ahð eê Kcþö cûK@ûd
Rs.4000/-
eê 
 
Rs.6000/-
ij ejòaû iê 
 
Interview within 10days with (Bio-data)
Contact :- 
The Director of Career 
Opp. Hotel Basanti (Top Floor) Mahatab Road,Cuttack, Mobile- 9937172198
WOMEN’S POLYTECHNIC, PLOTNO.1, CHANDRASEKHARPUR
BHUBANES WAR-75 1 023, TEL-0674-2300947
WALK- IN INTERVIEW
Interested persons having minimum qualification i.e. Bachelor Degree in Elec-tronics & Tele-Communication/Civil Engg./M.Sc. in Physics/M.Com/M.A.(English)/2years AICTE approved Diploma in Beauty Culture with minimum 2 years experience/N.C.V.T. Certificate in Electronic Mechanic trade/Electrician trade with 2 to 4 yearsexperience or Diploma in Electronics/Electrical Engg. are required to attend Walk-inInterview at 10.30 AM on 06.08.2010 at Women’s Polytechnic, “Bhubaneswar. Theyare required to contact the respective Senior Lecturer/In-Charge Senior Lecturer of concerned Department at Women’s Polytechnic, Bhubaneswar for attending inter-view with all original documents thereof for engagement as Part-Time Guest Faculty/Instructor on remuneration of Rs.150/- per Theory Class and Rs.80/- per PracticalClass in case of Part Time Guest Faculty & Rs.70/- per practical class for part timeInstructor. No. T.A. & D.A. will be paid for attending the interview. The undersignedreserves the right to cancel any engagement without assigning any reason thereof.
Principal, Women’s Polytechnic, Bhubaneswar.
URGENT REQUIRE MENT
1.Graduates/MBA for reputed company in Bhubaneswar 2MCA/B(Tech) all trade for Reputed Telecom Sector in DELHI3.DIPLOMA(all trade) for reputed Automobile/Electronics Sector in Pune/Nashik/Orissa4.I T I (all trade) for Orissa Delhi/PuneContact Immediately with biodata within Ten Days between (10AM To 2PM)
OM SAI CONSULTANCY & SERVICES
Shop No-B/4, New Market Complex, Near Maa Kali Tent House, VSS Nagar,Bhubaneswar Tel:0674-3267739, 9337799109, 9090514248
Email:- consultancy.omsai@gmail.com
SL.NO.POSITIONQUAL.INCOMEVACANCY01BRANCH MANAGER+2/+3/MBA/ENGG.RS.15,000/-1102ASST. MANAGER+2 / +3Rs.9,000/-1003TEAM LEADER10th / +2 / aboveRs.6,000/-29
Age: Below28 Years. Contact within 7 days.
IMPULSE GROUP
137/B, Ashok Nagar, Near Khadiniketan,Bhubaneswar-9,
MNC OPEN 50 JOBS!!!
û[ð  ú@ûaK
MõRûc Ròfä ûe aä Kþ Éeúd
Project Officer 
cù« +2 _ûiþ Keò[ô aû ùKak bò^Ülc _âû[ð  úagýKö @]ô K gòlûMZ ù~ûMýZû [ô aû I cjòkû bòlc û[ð  úuê @Mâû]ô Kûe \ò@û~òaö Azê K _âû[ð  ú7\ò^c¤ùe ^òRe iõ_ì ‰ð KYû, lûMZ ù~ûMýZû, `ùUû I bòlc _âcûY_Zâe^Kf ij KYûùe @ûùa\^ Keò_ûeòùaöiõ_û\K,
"ic[ð '
,KùfR QK, QZâ_êe, MõRûc - 761020ùcû-9437049457, 9861063851
ADMISSION NOTICE
IWÿògû ieKûeu ùeRòÁòâbê q,
ùcûaûAf
ù`û^þ ,
Kµê ýUejûWÿùIße
Gaõ @^ý _ûVýKâc_ûAñ ^ûc ùfLû ùjC@Qòö
No Admission Fee
1+1 Course Fee1+1 Course Fee1+1 Course Fee1+1 Course Fee1+1 Course Fee
Toolkit + Multimeter Free
NIVTCE
,670, Sahid Nagar,BHubaneswar, Cell:9178544929
MOBILE PHONE
(All Model+China+3G)Hardware & Software Repairing
COMPUTER HARDWARE & NET-WORKING (DESKTOP +LAPTOP)
ELECTRONICS (Digital TV,D.V.D., etc.)
FIRE AND SAFETYMANAGEMENT
(AFFILIATED to ICOMAS,,CHENNAI)
Industrial Safety=6 Months
Fire & Safety Manag.= 6 Months
Fire & Safety Manag.-1Year 
Facility : HOSTEL, LIBRARY,FREE COMPUTER COURSE,FREE STUDY MATERIAL.
JIIT
,670 Sahid Nagar,Bhubaneswar Cell:9439726180
EARN 35,000/- MONTHLY, PAPERWORK/ONLINE/OFFLINE DATAENTRY/INTERNET/DATA TYPING/COPY PASTE/ADPOSTING/EMAILPROCESSING/SMS SENDING JOBAT HOME.
09051010534/09051412410/09051547728”
PERMANENT JOB
Company Job
ijòZ
Attractive income Rs.5200/-
eê 
Rs.9000/-(Monthly)
icê \ûd Lûfòaû _\aú iõLýû
27 (Male/Female)
glûMZ ù~ûMýZû
10th Pass to Graduation
adi:
30
ahð eê Kcþö @ûi«û
10th August
c¤ùe ^ò~ê @û~òaö
Contactimmediately with Bio-data.
MICRO EXPANSION
N/6-315, 1st Floor, In front of Bank of BarodaJayadev Vihar, Bhubaneswar-15Ph# 9238100178
fûAbe/Lfûiú @ûagýK
ùKak 6cûi _ûAñ iûcdòKbûùa iaþ -KùfKÖ e, @û^¦_ê eKû~ð ýûkdùe fûAbe/Lfûiú _\ùe ^ò~ê _ûAaûKê Pûjê  ñ [ô aû _âû[ð ú 4@MÁ 2010 iê ¡û iû\û KûMRùe \eLûÉ @ûjßû^ Keû~ûCQòöfWâûAbe-_\ iõLýû-1, 2d ùgâYúe fWâûAbòõiûUò ð ùKU jûif Keò[ô ùaö Lfûiú: _\-2 ùaûUþ cù«ö
iaþ KùfKÖ e, @û^¦_ê e
júeûKê \a^ý_âûYúa^LŠi´f_êe
GZ\ßûeû iað iû]ûeYuê RYûA \ò@û~ûC@ù~ júeûKê \a^ý_âûYú, a^LŠ, i´f_ê eZe`eê XXùeûKê iê c Mâûc(júeûKê \, Ròùeû_G) GcêŠKUòûc (fL^_ê ebUò) Vûùe Pûeû C_ô û\^ ùK¦âùe aò ice GK fl Pûeû eòjûZò\eùe Pûeû_âGK Uuû(1/-) jòiûaùe aòKâd Keû~ûC@Qòö ùZYê ù_âcú iað iû]ûeYuê @^ê ùeû] Gjûe iê ù~ûM ù^A ^òRe Lûfò[ô  iÚ û^ aûWÿ  òaMòPû, PûhRcòWÿùe lùeû_Y Keò_eòùagKê iaê  Keòaû ijù~ûM Ke«ê öC_f² Pûeû:- (gûMê @û^, aûCñ g, gòeòg,iR^û, @ñ kû, M¸ûeú, gògê )
ù~ûMûù~ûM @]ô Kûeú:-
1-a^û•k@]ôKûeú, KcþMûñ ,XXùeûKêiêc, ùcû-94371751952.a^û•kû]ôKû,fL^_êe(bUòfò), ùcû-9937379803

Activity (82)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Beda Rath liked this
Sukadev Sahu liked this
Biranchi Mohanty liked this
amulya50 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->