Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
Lehen Il-Qala - Festa 2010

Lehen Il-Qala - Festa 2010

Ratings: (0)|Views: 1,192 |Likes:
Published by radjulehenilqala
Festa 2010 edition of Lehen il-Qala issued by the Qala Parish Church
Festa 2010 edition of Lehen il-Qala issued by the Qala Parish Church

More info:

Published by: radjulehenilqala on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/28/2011

pdf

text

original

 
Le
˙
en il-Qala - Festa 2010
1
Il-Kelma tal-Arçipriet
 Il-Kelma tal-Arçipriet
Rev. Kan. Dr Joe Zammit 
Nistqarr mill-bidu li dan tieg
˙
i huwa biss tentativbiex flimkien mal-qarrej naqraw ir-realtà tal-familjaMaltija llum. Huwa tentattiv g
˙
ar-ra©uni li l-familjahija realtà
˙
ajja u sakemm tasal biex titkellem fuqhajista’ jkun li tkun di©à nbidlet ix-xejra tag
˙
ha. Danhuwa normali meta hemm proçess ta’
Ω
vilupp.Fl-esperjenza tieg
˙
i u mhux tant b
˙
ala Arçiprietf’dawn l-a
˙˙
ar 5 snin u lanqas b
˙
ala Im
˙
allef fit-Tribunali tal-Knisja g
˙
al 12-il sena, i
Ω
da b
˙
alabniedem li tnissel u twieled f’familja, trabba u kiber f’ambjent il-familja, in
˙
oss illi l-familja ta’ darbakienet xi
˙
a©a li llum diffiçli tista’ tkun taf biha,kwa
Ω
i ma te
Ω
istix. U dan ma ng
˙
idux b’nostal©ijapersunali u lanqas b’rispett lejn l-anakroni
Ω
mu immab’dispjaçir lejn il-©enerazzjonijiet tallum li ©ewimça
˙˙
da mill-konoxxenza, apparti l-esperjenza,ta’ realtà daqshekk sabi
˙
a li hi l-familja. Il-©enerazzjonijiet tallum huma
aware 
ta’ bostaaffarijiet li a
˙
na ma stajniex inkunu nafuhom g
˙
axma kienx g
˙
adu wasal
Ω
mienhom, imma
Ω
gur lima ng
˙
irx g
˙
alihom anzi, nixtieq illi b
˙
alna setg
˙
ukellhom l-omm u l-missier id-dar, li jrabbuhomfin-neçessarju u mhux fis-superflu, fejn l-istudjutal-iskola kien ikun bi
ΩΩ
ejjed, il-futur kien iktar çert,il-paga kienet tid
˙
ol u sservi ta’ l-inqas sal-a
˙˙
ar tax-xahar, minkejja li l-familji kienu kbar, fejn id-dixxiplina g
˙
amlitna nies, u dan kollu g
˙
ax id-dinjakienet iktar umana, is-soçjetà iktar g
˙
as-servizztal-bniedem, il-flus kienu importanti sa çertu punt,
 
id-dejn kwa
Ω
i ma kienx
issue 
, u fuq kollox l-ommkienet mara tad-dar, mhux servjenta imma s-sinjura.Dak li tista’ u taf tag
˙
ti l-omm ma jista’ u jaf jag
˙
tih
˙
add. Hi l-iskola tal-iskejjel.Jekk dan hu hekk, meta jonqos, jin
˙
oloq panikus
˙
i
˙
f’kull livell ta’
Ω
vilupp fil-©enerazzjonijiet li jkunutielg
˙
in. Jekk l-omm, l-iktar, hija insostitwibbli allurakull surrogat ie
˙
or ma jasal qatt biex jie
˙
u posthabil-konsegwenza spjaçevoli li uliedna jkunu ©ewimça
˙˙
da minn dak li hu propju tal-familja, l-identitàvera tag
˙
hom, u ovvjament minn dak li hu supposttag
˙
hom b
˙
ala membri ta’ din ir-realtà li tissejja
˙
 familja. Ming
˙
ajr l-im
˙
abba tad-dar m’hemmx
Ω
vilupp, f’ebda livell. Il-psikjatrija ma jirb
˙
ilha
˙
addmeta tikkonferma dan filwaqt li
ΩΩ
id li minkejja litipprova tipprovdi g
˙
ajnuna xjentifika u professjonalima tasal qatt biex tnissel fl-individwu dak li qatt makien, m’hemmx effetti retroattivi hawn.G
˙
alhekk l-insistenza kollha tal-Ma©isterutal-Knisja fuq il-familja bil-wiçç veru tag
˙
ha kif jippre
Ω
entah b’awtorità Kristu nnifsu: ‘fil-bidu makienx hekk’! Il-familja jew hi xbieha ta’ Alla Trinitàjew mhijiex familja: ‘Ra©el u mara g
˙
amilhom, fuqix-xbieha tieg
˙
u’. Meta l-bniedem jo
˙
ro© minn dinil-forma, jisfigura ru
˙
u, ma jibqax jintg
˙
araf, isir b
˙
al g
˙
adma mhux f’postha fil-©isem tas-soçjetà,ibati hu u jbati kul
˙
add mieg
˙
u, g
˙
ax ma jkunxf’postu hu u jifxel l-ordni ta’ madwaru. Wie
˙
ed mill-i
Ω
balji tag
˙
na jista’ jkun li fir-riflessjoni tag
˙
na fuq il-©id tal-familja nibdew niktbuminn wara g
˙
all-quddiem u min
˙
abba il-
˙
asra liti©ina fuq familja miksura naslu b’mod
Ω
baljat biexnitbeg
˙
du mill-prinçipju li j
Ω
omm s
˙
i
˙
l-argumentu naraw propju sa mne
˙
irna. Ma nindunawx fil-fatt li t-tbatija li tkun g
˙
addejja minnha familjabi problema ma jkollha x’taqsam xejn - apparti

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->