Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
39Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Huong Dan Thuc Hien Chuan KTKN - Mon Toan 2010

Huong Dan Thuc Hien Chuan KTKN - Mon Toan 2010

Ratings:
(0)
|Views: 9,988|Likes:
Published by Thanh Nhan

More info:

Published by: Thanh Nhan on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/22/2013

pdf

text

original

 
1
GI
ỚI THIỆU CHUNG VỀ CHUẨ
N KI
ẾN THỨC,
K
Ỹ NĂ
NGTRONG CH
ƯƠ 
NG TRÌNH GIÁO D
ỤC PHỔ THÔNG
 
I. Gi thiÖu chung vÒchuÈn
 
1. ChuÈn lµ nh÷ng yªu cÇu, tiªu chÝ
 
(gäi chung lµ yªu cÇu) tu©n thñ nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt®Þnh, ®-îc dïng ®Ó lµm th-íc ®o ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng, c«ng viÖc, s¶n phÈm cña lÜnh vùc nµo ®ã vµkhi ®¹t ®-îc nh÷ng yªu cÇu cña chuÈn th× còng cã nghÜa lµ ®¹t ®-îc môc tiªu mong muèn cña
chñ thÓqu¶n lÝho¹t ®éng, c«ng viÖc, n phÈm ®ã.Yªu cÇu
 
lµ sù cô thÓ hãa, chi tiÕt, t-êng minh cña chuÈn, chØ
ra nh÷ng c¨n cø ®Ó®¸nh gi¸
chÊt l-îng. Yªu cÇu cã thÓ ®-îc ®o th«ng qua chØ sè thùc hiÖn. Yªu cÇu ®-îc xem nh- nh÷ng®iÓm kiÓm so¸t vµ ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®Çu vµo, ®Çu ra còng nh- qu¸ tr×nh ®µo t¹o.
 
2. Nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n cña chuÈn:
2.1. Chu
Èn ph¶i cã tÝnh kh¸ch quan, rÊt Ýt lÖ thuéc vµo quan ®iÓm hay th¸i ®é chñ quan cñang-êi sö dông chuÈn.
 
2.2. ChuÈn ph¶i cã hiÖu lùc t-¬ng ®èi æn ®Þnh c¶ vÒ ph¹m vi lÉn thêi gian ¸p dông, kh«ng
lu«n lu«n thay ®æi. Tuy nhiªn chuÈn ph¶i cã tÝnh ph¸t triÓn, kh«ng tuyÖt ®èi cè ®Þnh.
2.3. §¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cã nghÜa lµ chuÈn ®ã cã thÓ ®¹t ®-îc (lµ tr×nh ®é hay møc ®é dung
hßa p lý gi÷a u cÇu ph¸t triÓn ë møc cao h¬n víi nh÷ng thùc tiÔn ®ang diÔn ra)
2.4. §¶m b¶o tÝnh cô thÓ, t-êng minh vµ
 
®¹t tèi ®a chøc n¨ng ®Þnh l-îng
 2.5. §¶m b¶o mèi liªn quan, kh«ng m©u thuÉn víi c chuÈn kh¸c trong cïng lÜnh vùc hoÆcnh÷ng lÜnh vùc gÇn gòi kc.
II.
ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng
ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ
u cÇu vÒth¸i ®é
 
cña Ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng ®-îcthÓ hiÖn cô thÓ trong c¸c ch-¬ng tr×nh m«n häc, ho¹t ®éng gi¸o dôc (gäi chung lµ m«n häc) vµc¸c ch-¬ng tr×nh cÊp häc.
 
§èi víi mçi m«n häc, mçi cÊp häc, môc tiªu cña m«n häc, cÊp häc ®-îc cô thÓ hãa thµnhchuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña ch-¬ng tr×nh m«n häc, ch-¬ng tr×nh cÊp häc.
 
1. ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng cña Ch-¬ng tr×nh m«n häc
lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña m«n häc mµ häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®-îc sa
u mçi ®¬n vÞkiÕn thøc
(mçi bµi, chñ ®Ò, chñ ®iÓm, m« ®un).
Chn kn thøc, kÜng cña mét ®¬n vÞkiÕn thøc
lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕnthøc, kü n¨ng cña ®¬n vÞ kiÕn thøc mµ häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®-îc.
Yêu c
ầu
v
ề kiến thức, kỹ năng thể hiện
m
ức độ
c
ần đạt về
ki
ến thức, kỹ năng
.M
ỗi
yêu c
ầu
v
ề kiến thức, kỹ năng có thể được
chi ti
ết
 
hơn
b
ằng những
yêu c
ầu
v
ề kiến
th
ức, kỹ năng cụ thể, tường minh hơn; bằng những
ví d
th
ể hiện được cả nội dung kiến t
h
ức, kỹnăng và mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng (thường gọi l
à minh ch
ứng).
2. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch-¬ng tr×nh cÊp häc
 
lµ c¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng cña c¸c m«n häc mµ häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®-îc sau t 
õng giai ®nhäc tËp trong cÊp häc.
2.1.
ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ë ch-¬ng tr×nh c¸c cÊp häc,
 ®ÒcËp tíi nh÷ng yªu cÇu tèi thiÓu vÒ
kiÕn thøc, kü n¨ng mµ häc sinh cÇn vµ cã thÓ ®¹t ®-îc sau khi hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh gi¸o dôccña tõng líp häc vµ cÊp
 
häc. C¸c chuÈn nµy cho thÊy ý nghÜa quan träng cña viÖc g¾n kÕt, phèi hîpgi÷a c¸c m«n häc nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu gi¸o dôc cña cÊp häc.
 
 
2
2.2. ViÖc thÓ hiÖn chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ë cuèi ch-¬ng tr×nh cÊp häc thÓ hiÖn h×nh mÉumong ®îi vÒ ng-êi häc sau
 
mçi cÊp häc vµ cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý, chØ ®¹o, ®µo t¹o, båid-ìng gi¸o viªn.
 
2.3. Ch-¬ng tr×nh cÊp häc ®· thÓ hiÖn
chuÈn kiÕn thøc, kü ng kh«ng ph¶i ®èi i tõng m«n
häc mµ ®èi víi tõng lÜnh vùc häc tËp
. Trong v¨n b¶n vÒ ch-¬ng tr×nh cña c¸
c cÊp häc, c¸c chuÈn
kiÕn thøc, kü n¨ng ®-îc biªn so¹n theo tinh thÇn:
 
a) C¸c chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng kh«ng ®-îc viÕt cho tõng m«n häc riªng biÖt mµ viÕt chotõng lÜnh vùc häc tËp nh»m thÓ hiÖn sù g¾n kÕt gi÷a c¸c m«n häc vµ ho¹t ®éng gi¸o dôc trong
 nhiÖm vô thùc hiÖn môc tiªu cña cÊp häc.
b) ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é ®-îc thÓ hiÖn trong ch-¬ng tr×nh cÊp häc
c chuÈn cña cÊp häc
, tøc lµ nh÷ng yªu cÇu cô thÓ mµ häc sinh cÇn ®¹t ®-îc ë cuèi cÊp häc.C¸ch thÓ hiÖn nµy t¹o mét tÇm nh×n vÒ sù ph¸t triÓn cña ng-êi häc sau mçi cÊp häc, ®èi chiÕu víinh÷ng g× mµ môc tiªu cña cÊp häc ®· ®Ò ra.
 
3. ChuÈn kiÕn tc, kü n¨ng cña CTGDPT cã nh÷ng ®Æc ®iÓm:
 
3.1. ChuÈn ®-îc
chi tiÕt, t-êng minh
bëi c¸c yªu cÇu cô thÓ, râ rµn
g vÒkiÕn thøc, kü n¨ng.3.2. ChuÈn cã tÝnh
tèi thiÓu
, nh»m ®¶m b¶o mäi häc sinh cÇn ph¶i vµ cã thÓ ®¹t ®-îc nh÷ngyªu cÇu cô thÓ nµy.
3
.3. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng
lµ thµnh phÇn
cña CTGDPT.
 
Trong Ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng, ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é ®èivíi ng-êi häc ®-îc thÓ hiÖn, cô thÓ ho¸ ë c¸c chñ ®Ò cña ch-¬ng tr×nh m«n häc theo tõng líp vµë c¸c lÜnh vùc häc tËp; ®ång thêi, ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é còng ®-îc thÓ
hiÖn ë phÇn cu
èi cña ch-¬ng tr×nh mçi cÊp häc.ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng lµ thµnh phÇn cña CTGDPT ®¶m b¶o viÖc chØ ®¹o d¹y häc, kiÓm tra,®¸nh gi¸ theo chuÈn sÏ t¹o nªn sù thèng nhÊt trong c¶ n-íc; lµm h¹n chÕ t×nh tr¹ng d¹y häc qu¸
t¶i,
h
ạn
ch
ế
 
®-a thªm nhiÒu néi dung nÆng nÒ, qu¸ cao so víi chuÈn vµo d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nhgi¸; gãp phÇn lµm gi¶m tiªu cùc cña d¹y thªm, häc thªm; t¹o ®iÒu kiÖn c¬ b¶n, quan träng ®Ó cãthÓ tæ chøc kiÓm tra, ®¸nh gi¸ vµ
thi theo chuÈn
.
IV. ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng cña Ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng võa lµ c¨n cø võa lµ
môc tiªu cña d¹y häc, km tra, ®¸nh g, thi
ChuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng vµ yªu cÇu vÒ th¸i ®é
 
cña Ch-¬ng tr×nh gi¸o dôc phæ th«ng b¶o ®¶mtÝnh thèng nhÊt, tÝnh kh¶ thi, phï hîp cña CTGDPT; b¶o ®¶m chÊt l-îng vµ
hiÖu qu¶ cña qu¸tr×nh gi¸o dôc.
1. ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng lµ c¨n cø:
 
1.1. Biªn so¹n s¸ch gi¸o khoa vµ c¸c tµi liÖu h-íng dÉn d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, ®æi míiph-¬ng ph¸p d¹y häc, ®æi míi kiÓm tra, ®¸nh gi¸.
 1.2. ChØ®¹o, qu¶n lÝ, thanh, kiÓm tra thùc hiÖn d¹y häc, kiÓm tra, ®¸nh gi¸, sinh ho¹t chuyªn
m«n, ®µo t¹o, båi d-ìng c¸n bé qu¶n lý vµ gi¸o viªn.1.3. X¸c ®Þnh môc tiªu cña mçi giê häc, môc tiªu cña qu¸ tr×nh d¹y häc ®¶m b¶o chÊt l-îng
gi¸o dôc.1.4. X¸c ®Þnh môc tiªu kiÓm
tra, ®¸nh gi¸ ®èi víi tõng bµi kiÓm tra, bµi thi; ®¸nh gi¸ kÕt qu¶
gi¸o dôc tõng m«n häc, líp häc, cÊp häc.
2. Tài li
ệu
 
“Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng của CTGDPT “ bi
ên so
ạn theohướng
chi ti
ết
các
yêu c
ầu cơ bản, tối thiểu
v
ề kiến thức
, k 
ỹ năng của chuẩn kiến thức, kỹ năng
b
ằng các nội dung chọn lọc trong sách giáo khoa v
à theo cách nêu trong m
ục II.
 
3
Tài li
ệu
giúp các các b
ộ chỉ đạo chuy
ên môn, cán b
ộ quản lý giáo dục, giáo vi
ên, h
ọc sinh
n
ắm vững v
à th
ực hiện đúng theo chuẩn kiến
th
ức, kỹ năng.
3. Yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®ång thêi víi ®æi míi ph-¬ng ph¸p
y häc3.1. Yªu cÇu chung
a) C¨n cø chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu bµi häc. Chó träng d¹y häc nh»m ®¹t®-îc c¸c yªu cÇu c¬ b¶n vµ tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng, ®¶m b¶o kh«ng qu¸ t¶i vµ kh«ng qu¸lÖ thuéc hoµn toµn vµo SGK; møc ®é khai th¸c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng trong SGK ph¶i phï hîp
i kh¶ n¨ng tiÕp thu cña häc sinh.
b) S¸ng t¹o vÒ ph-¬ng ph¸p d¹y häc ph¸t huy tÝnh c
hñ ®éng, ch cùc, tù gi¸c häc tËp cña häc
sinh. Chó träng rÌn luyÖn ph-¬ng ph¸p t- duy, n¨ng lùc tù häc, tù nghiªn cøu; t¹o niÒm vui, høngkhëi, nhu cÇu hµnh ®éng vµ th¸i ®é tù tin trong häc tËp cho häc sinh.
c) D¹y häc thÓhiÖn mèi quan hÖtÝch c
ùc gi÷a gi¸o viªn vµ häc sinh, gi÷a häc sinh víi häcsinh; tiÕn hµnh th«ng qua viÖc tæ chøc c¸c ho¹t ®éng häc tËp cña häc sinh, kÕt hîp gi÷a häc tËpc¸ thÓ víi häc tËp hîp t¸c, lµm viÖc theo nhãm.
 d) y häc chó träng ®Õn viÖc rÌn luyÖn c¸c kÜn¨ng, n
¨ng lùc, t¨ng c-êng thùc hµnh vµ g¾nnéi dung bµi häc víi thùc tiÔn cuéc sèng.
 
e) D¹y häc chó träng ®Õn viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ ph-¬ng tiÖn, thiÕt bÞ d¹y häc ®-îc trang bÞhoÆc c¸c do gi¸o viªn, häc sinh tù lµm; quan t©m øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
trong d¹y häc.f) y häc chó träng ®Õn viÖc ®éng viªn, khuyÕn kch kÞp thêi sù tiÕn bé cña häc sinh trong
qu¸ tr×nh häc tËp; ®a d¹ng néi dung, c¸c h×nh thøc, c¸ch thøc ®¸nh gi¸ vµ t¨ng c-êng hiÖu qu¶
viÖc ®¸nh gi¸.
3.2. Yªu cÇu ®èi víi c¸n bé qu¶n lÝc¬ së go dôc
a) N¾m v÷ng chñ tr-¬ng ®æi míi gi¸o dôc phæ th«ng cña §¶ng, Nhµ n-íc. N¾m v÷ng môc®Ých, yªu cÇu, néi dung ®æi míi thÓ hiÖn cô thÓ trong c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh, trong CT 
-
SGK, PPDH, sö dông ph-¬ng tiÖn, TBDH, h×nh thøc tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ gi¸o
dôc.b) N¾m v÷ng yªu cÇu d¹y häc b¸m s¸t chuÈn kiÕn thøc, kü n¨ng trong CTGDPT, ®ång thêio ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho gi¸o viªn, ®éng viªn, khuyÕn khÝch gi¸o viªn tÝch cùc ®æi i PPDH.c) Cã biÖn ph¸p qu¶n lý,
chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn ®æi míi PPDH trong nhµ tr-êng mét c¸chhiÖu qu¶; th-êng xuyªn, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®éng d¹y, häc theo ®Þnh h-íng d¹y häc b¸m
s¸t chuÈn kiÕn tc, kü n¨ng ®ång thêi i ch cùc
 
 ®æi i PPDH.
d) §éng viªn, khen th-ëng kÞp thêi nh÷ng gi¸o viªn thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ ®ång thêi víi phªb×nh, nh¾c nhë nh÷ng ng-êi ch-a tÝch cùc §MPPDH, d¹y qu¸ t¶i do kh«ng b¸m s¸t chuÈn kiÕn
thøc, kü n¨ng.
3.3. Yªu cÇu ®èi víi go viªn
a) B¸m s¸t chuÈn k
iÕn thøc, kü n¨ng ®Ó thiÕt kÕ bµi gi¶ng; môc tiªu cña bµi gi¶ng lµ ®¹t ®-îcc¸c yªu cÇu c¬ b¶n, tèi thiÓu vÒ kiÕn thøc, kü n¨ng. D¹y kh«ng qu¸ t¶i vµ kh«ng qu¸ lÖ thuéchoµn toµn vµo SGK; viÖc khai th¸c s©u kiÕn thøc, kü n¨ng ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng tiÕp
thu cñahäc sinh.
b) ThiÕt kÕ, tæ chøc, h-íng dÉn häc sinh thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng häc tËp víi c¸c h×nh thøc ®ad¹ng, phong phó, cã søc hÊp dÉn phï hîp víi ®Æc tr-ng bµi häc, víi ®Æc ®iÓm vµ tr×nh ®é häcsinh, víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña líp, tr-êng vµ
 
®Þa ph-¬ng.
 
c) §éng viªn, khuyÕn khÝch, t¹o c¬ héi vµ ®iÒu kiÖn cho häc sinh ®-îc tham gia mét c¸ch tÝchcùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o vµo qu¸ tr×nh kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn, ®Ò xuÊt vµ lÜnh héi kiÕn thøc; chó ý
khai tc vèn kiÕn thøc, kinh nghiÖm, kÜn¨ng ®· cã cña häc sinh; t¹o niÒm vui, høng khëi, nhu
cÇu hµnh ®éng vµ th¸i ®é tù tin trong häc tËp cho häc sinh; gióp c¸c em ph¸t triÓn tèi ®a n¨ng
lùc, tiÒm n¨ng cña b¶n th©n.

Activity (39)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
thangnd286 liked this
thangnd286 liked this
dinhvuhungqn liked this
public8686 liked this
dinhvuhungqn liked this
dinhvuhungqn liked this
thanhlytbh liked this
Nguyễn Anh Tuấn liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->