Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PARAJA DHE BANKA

PARAJA DHE BANKA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 1,804|Likes:
Published by Klodian Sula
PARAJA DHE BANKA
PARAJA DHE BANKA

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Klodian Sula on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
PARAJA DHE SISTEMI FINANCIARPARAJA DHE SISTEMI FINANCIAR
 
PARAJAPARAJA
ParajaParaja ështëështë përmbledhjepërmbledhje ee njënjë paradoksiparadoksi..  Ajo Ajo ështëështë njëkohësishtnjëkohësisht mallimalli mëmë ii rëndsishëmrëndsishëm dhedhe mëmë ii parëndsishëmparëndsishëm ii ekonomisëekonomisë.. ParajaParaja nuknuk mundmund tëtë përdoretpërdoret sisi ushqimushqim,, veshjeveshje oseose drejtpërdrejtdrejtpërdrejt përpër tëtë prodhuarprodhuar mallramallra tëtë tjeratjera ekonomikeekonomike.. PorPor nganga anaana tjetërtjetër zotrimizotrimi ii sajësajë jep jep mundësinmundësin tëtë sigurohetsigurohet njënjë shumëllojshmërishumëllojshmërimallrashmallrash tëtë tjeratjera tëtë dobishëmdobishëm apoapo tëtë luksitluksit.. Në kohëkohë tëtë ndryshmendryshme dhedhe vendevende tëtë ndryshmendryshme funksioninfunksioninee parasëparasë ee kanëkanë luajturluajtur sendesende tëtë ndryshmendryshme.. StudiminStudiminee bërëbërë nënë këtëkëtë drejtimdrejtim ee tregojmëtregojmë sese rrethrreth 170170 sendesende të ndryshmendryshme ee kanëkanë luajturluajtur rrolinrrolin ee parasëparasë.. PërPër tëtë kuptuarkuptuar rolinrolin ee parasëparasë nënë ekonomiekonomi nene duhetduhet tëtë kuptojmëkuptojmë sese cfarecfare ështëështë parajaparaja.. PerkufizimiPerkufizimiii parasëparasë varetvaret nganga perdorimiperdorimi oseose qellimiqellimi ii tëtë cilitcilit ajoajo ii shërbenshërben.. StudimiStudimiii parasëparasë fillonfillondukeduke analizuaranalizuarmë parëparë funksionetfunksionet ee sajsaj dhedhe dukeduke analizuaranalizuar ndikiminndikiminnë efektivitetinefektivitetinekonomikekonomik.. GjithashtuGjithashtudodo tëtë trajtohentrajtohen format eformat e evoluimitevoluimit tëtë parasëparasë dhedhe sisi matetmatet ajoajo aktualishtaktualisht..
 
KU
PTIMI I PARASË
KU
PTIMI I PARASË
Në bisedatbisedat ee përditshëmepërditshëme parajaparaja kaka kuptiminkuptimin ee shumëshumë gjëravegjërave,, porpor përpër ekonomistëtekonomistëtajoajo kaka njënjë kuptimkuptim shumëshumë tëtë vecantëvecantë.. PërPër tëtë shmangurshmangur keqkuptiminkeqkuptimintrajtojmëtrajtojmë sese nënë cfarcfar kuptimikuptimi ee perdorinperdorin ekonomistetekonomistetfjalënfjalën parapara nënë dallimdallim nganga përdorimipërdorimi ii zakonshëmzakonshëm.. EkonomistëtEkonomistëtee përcaktojnëpërcaktojnë paranëparanë sisi cdocdo gjëgjë qëqë përgjithsishtpërgjithsishtpranohetpranohet në blerjenblerjen ee mallravemallrave,, kryerjenkryerjen ee shërbimeveshërbimeve oseose nënë shlyrjenshlyrjen ee borxheveborxheve..ParajaParaja shpeshshpesh nënë jetën jetën ee përditshmepërditshme përdoretpërdoret edheedhe sisi sinonimsinonim ii pasurisëpasurisë..EkonomistëtEkonomistëtbëjnëbëjnë njënjë dallimdallim midismidis parasëparasë qëqë perdoretperdoret drejtëperdrejtdrejtëperdrejt përpër blerjenblerjen ee mallravemallrave dhedhe sherbimevesherbimeve ((në formënformën ee kartmonedhavekartmonedhave,,monedhavemonedhave,, ceqeveceqeve etjetj)) dhedhe pasurisëpasurisë qëqë perfshinperfshin cdocdo gjëgjë qëqë zoteronzoteron njeriunjeriu dhedhe qëqë shërbenshërben sisi rezervërezervë vlerevlere.. PasuriaPasuria përvecpërvec parasëparasë përfshinpërfshin edheedhe elementeelemente tëtë tillatilla sicsic janë janë:: aksionetaksionet,, obligacionetobligacionet,, tokatoka bujqësorebujqësore,, truallitrualli,, shtëpiashtëpia etjetj.. ParajaParaja dhedhe tëtë gjithagjitha këtokëto pasuripasuri ee kanëkanë njënjë karakteristikëkarakteristikë të përbashkëtpërbashkët dhedhe konsiderohenkonsiderohensisi asseteassete..

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ida Ilda liked this
Kastriot Vorfi liked this
igli2k7 liked this
igli2k7 liked this
Qerim Lita liked this
kxholli03 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->