Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sun Tzu - Umění války

Sun Tzu - Umění války

Ratings: (0)|Views: 479|Likes:
Published by morteon

More info:

Published by: morteon on Aug 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2012

pdf

text

original

 
 
 
T
ř 
ináct knih Mistra Suna o strategii aneb
O vále
č 
ném um
ě 
ní 
vstoupilo do
č
eskékultury pozd
ě
a ne práv
ě
nejš
ť
astn
ě
 ji: pé
č
í n
ě
kdejšího armádního vydavatelství Naše vojsko, z laického zájmu dvou armádních historik 
ů
a za dodate
č
né, snad až p
ř 
íliš blahovolné spolupráce profesora Jaroslava Pr 
ů
ška. P
ř 
eklad byl po
ř 
ízen p
ř 
esn
ě
kolik anglických p
ř 
evod
ů
(Calthrop, L. Giles, Machell-Cox, A. L. Sadler) donaivn
ě
starožitné dikce hemžící se okršleky, st
ř 
ídami, šalbami, šturmováním, houfyv neustálých inverzích... Pr 
ů
šk 
ů
v p
ř 
evážn
ě
historický doslov se dovolával dobovéautority v
ů
dcovské (Mao Ce-tung) bez podstatn
ě
 jšího z
ř 
etele k filosofickýmkontext
ů
m i d
ů
sledk 
ů
m textu. Le
č
konec dobrý, všechno dobré; nep
ř 
íliš vyda
ř 
ená
č
eská edice vyvolala v
č
eské ohlasové literatu
ř 
e zcela unikátní po
č
in:
č
eskou verziSunova textu si p
ř 
e
č
etl básník. A jak p
ř 
e
č
etl! Tak jako nikdo p
ř 
edtím a nikdo pon
ě
m. Tímto básníkem byl Ji
ř 
í Kolá
ř 
. Ve š
ť
astném znamení
č
ínské poesis v
Č
echáchvznikla Kolá
ř 
ova básnická replika Sunova vojenského textu. Bez opory historické afilologické Kolá
ř 
p
ř 
e
č
etl Mistra Suna jako obecný text strategický a filosofický aodvedl jeho myšlení i
ř 
e
č
od zápasu vále
č
ného k zápasu tvo
ř 
ivému, k zápasu o báse
ň
, o text a ducha básn
ě
. Kolá
ř 
ova replika
Mistr Sun O básnickém um
ě 
ní 
byla p
ř 
itom bliže Sunov
ě
ideji strategické svým mravním patosem, svým d
ů
myslem i
ř 
e
č
í nežli ten
č
eský p
ř 
eklad, jenž mu byl vodítkem. Proto jsem se jí inspiroval p
ř 
isvém sou
č
asném pokusu o nový
č
eský p
ř 
eklad
č
ínského originálu.
* * *
 Traktát Mistra Suna (Sun-c') je nejstarší dochovanou knihou strategického myšlenía nejstarší literárn
ě
doloženou vojenskou doktrínou v d
ě
 jinách lidstva. Originál, zekterého byl po
ř 
ízen tento
č
eský p
ř 
eklad, pochází z formativního období
č
ínskécivilizace, p
ř 
esn
ě
 ji: z té
č
ásti toho období, kterému se dostalo v
č
ínských kronikách pojmenování Vál
č
ící státy (
Č
an-kuo 403-221 p
ř 
. n. l.).Mistr Sun bývá tradi
č
n
ě
p
ř 
edstavován jako sou
č
asník Konfuci
ů
v (551-479 p
ř 
. n. l.).Jeho text je však spíše sou
č
asníkem Konfuciova nástupce Mencia (nar. asi 371 p
ř 
.n. 1.) a Konfuciova filosofického protinožce - taoisty
Č
uanga (asi 369-286 p
ř 
. n.1.). Jeho myšlenky i jejich dikce nejednou nápadné souzní s myšlenkami StaréhoMistra (Lao-c'). Autor textu navíc bezpochyby znal traktáty Mistra Mo Ti (asi 479-438 p
ř 
. n. 1.), plebejce mezi
č
ínskými filosofy. A ur 
č
it
ě
mu nebyli cizí legisté typuMistra Suna (nar. asi 300 p
ř 
. n. 1.) a Mistra Chan Feje (zem
ř 
el 233 p
ř 
. n. 1.)Byla to tehdy
č
ínská doba filosofická a zárove
ň
doba velkých st
ř 
et
ů
sociálních amocenských. Vedle konfucián
ů
, mohist
ů
a legist
ů
, nabízejících politické vize aeticky a autoritativn
ě
založené projekty nových po
ř 
ádk 
ů
, i vedle taoist
ů
hlásajícíchkosmologicky vyšší a ontologicky hlubší principy p
ř 
irozeného života, bylo dostimísta pro t
ř 
ídu vojenských specialist
ů
, nabízejících zaru
č
ená tajemství vále
č
néhoum
ě
ní a strategického d
ů
vtipu.
 
Mezi t
ě
mito mistry b
ř 
itkých návod
ů
a d
ů
myslných tah
ů
na poli vále
č
ném vynikl -tak se traduje - muž jménem Sun Wu z jiho
č
ínského státu Wu, poct
ě
ný na zp
ů
sobfilosof 
ů
a u
č
itel
ů
titulem Mistr, tedy Mistr Sun. Jeho jméno by nepochybn
ě
upadlov zapomenuti, nebo by sloužilo pouze za p
ř 
íklad v rejst
ř 
íku historických legend afilosofických anekdot, tak jako jména jiných svého
č
asu slavných avyznamenávaných. Upadlo by v zapomn
ě
ní anebo by p
ř 
etrvalo jen v lakonickýchzápiscích historických anál
ů
, nebýt rozsahem nep
ř 
íliš velkého textu, jenž nesl jeho jméno: "Sun-c' ping fa", což se dá p
ř 
eložit jako "Mistr Sun: Vále
č
né um
ě
ní" nebo"Vále
č
né um
ě
ní Mistra Suna" anebo: "Mistr Sun O strategii".U nás obvyklý p
ř 
eklad titulu Sunovy knihy, respektující starší
č
eský p
ř 
eklad z r.1949, se podroboval jistému zavedenému úzu; podle n
ě
 jž se
č
ínské slovo "fa":zákon, pravidlo, metoda
č
i zp
ů
sob
ř 
ízení p
ř 
ekládalo oním širokým a svouambivalencí docela vyhovujícím slovem: "um
ě
ní". (I poslední prestižní americký p
ř 
eklad Rogera T. Amese nese podobn
ě
 
ř 
ešený titul Sun-tzu The Art of Warfare, N.Y 1993) Ani p
ř 
eklad prvního slova není bez rozpak 
ů
, nebo slovo "ping" obvykleznamená "zbra
ň
, vojsko, voják". spíše nežli "válku". Takže by "um
ě
ní vojenské" bylo možná víc na míst
ě
. I když - máme-li býti d
ů
slední - celý t
ř 
inácti
č
lenný traktát je p
ř 
edevším o zásadách a pravidlech vojenských st
ř 
etání, o pochodech a pohybechvojsk, o jejich postavení a tažení v
ůč
i nep
ř 
íteli, jimiž má být náš protivník  p
ř 
ipraven k proh
ř 
e, aniž jsme se vystavovali riziku porážky anebo zbyte
č
ných ztrát.A je tu ovšem náš západní,
ř 
ecký pojem strategie; složený ze slov "stratos" neboli"vojsko" a "ago" neboli "vésti, vedu", tedy: voje-v
ů
dcovství. Takže by se sou
č
asný p
ř 
eklad docela dob
ř 
e mohl jmenovat prost
ě
"O strategii". I proto, že to, co
č
iníSun
ů
v text dodnes aktuálním a živým, je práv
ě
ten obecn
ě
 jší rozm
ě
r jehouvažování, jímž p
ř 
esahuje téma vojenské a vále
č
né.Je to ostatn
ě
posun a p
ř 
esah ne nepodobný tomu, který se udál v r 
ů
zno
č
tenínejslavn
ě
 jšího ze staro
č
ínských text
ů
, spisku Starého' Mistra, jenž byl nepochybn
ě
 zamýšlen jako návod vlada
ř 
ský, ale brzy za
č
al fungovat a i dnes žije p
ř 
edevším jako text oslovující nás otázkami ontologickými.
* * *
 Bibliografie D
ě
 jin dynastie Chan zaznamenala knihu
Mistr Sun z Wu, vále
č 
né um
ě 
ní 
, v rozsahu osmdesáti dvou kapitol textu a devíti svitk 
ů
nákres
ů
, plánk 
ů
adiagram
ů
. Podle pozd
ě
 jších komentá
řů
soubor téhož jména existoval ve t
ř 
echsvazcích. T
ř 
ináct knih naší verze tvo
ř 
ilo v tom konvolutu svazek první, další dvasvazky nejspíš tvo
ř 
ily exegeze, komentá
ř 
e a zlomky. Sou
č
asní badatelé mají zato,že našich t
ř 
ináct dochovaných knih p
ř 
edstavuje jádro Sunova textu i u
č
ení, k n
ě
muž byly p
ř 
ipojeny další (dle
č
ínských zvyklostí: vn
ě
 jší) texty. Tak tomu bylot
ř 
eba u Menciova textu, kde se dochovaly vnit
ř 
ní a vn
ě
 jší knihy. P
ř 
ipomíná to iVnit
ř 
ní a Vn
ě
 jší a R 
ů
zné kapitoly tradovaného textu taoisty Mistra
Č
uanga.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
jaroslavpodesva liked this
jaroslavpodesva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->