Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
104Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
DASAR-DASAR KERAJAAN

DASAR-DASAR KERAJAAN

Ratings:

4.29

(7)
|Views: 9,834 |Likes:
Published by mahisham mahmood

More info:

Published by: mahisham mahmood on Jun 22, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
DASAR-DASAR KERAJAANDASAR WAWASAN NEGARA
Dasar Wawasan Negara menggabungkan teras kritikal dasar pembangunan yang lepas,iaitu Dasar 
Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional
dengan objektif utama
mencapai perpaduan nasional
.
Pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum,penyusunan semula masyarakat dan pembangunan yang seimbang masih menjadistrategi utama
. DWN juga berpandu kepada cabaran strategik Wawasan 2020 yangmenyediakan hala tuju kepada Malaysia untuk menjadi negara maju sepenuhnyamenjelang 2020.Secara khususnya, DWN merupakan
gabungan semua usaha pembangunan yanglepas
dengan tujuan
mewujudkan Bangsa Malaysia
yang bersatu padu, progresif danmakmur yang dapat hidup dalam suasana harmoni dan ikatan perkongsian yang saksama.Bagi menangani cabaran yang dihadapi oleh negara untuk menjadi sebuah negara majusepenuhnya mengikut acuan sendiri, penekanan juga akan diberi kepada membina negarayang berdaya tahan dan berdaya saing serta masyarakat yang bersatu padu dan saksamauntuk memastikan perpaduan dan kestabilan sosial. Bagi merealisasikan objektif ini,DWN akan merangkumi teras kritikal seperti berikut:
membina bangsa yang berdaya tahan dengan memupuk perpaduan, menyemarakkansemangat patriotik, membentuk kematangan politik, membina masyarakat supayalebih bertolak ansur dan penyayang yang tersemat dengan nilai positif sertameningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi;
menggalakkan pewujudan masyarakat yang saksama melalui pembasmiankemiskinan dan pengurangan ketidakseimbangan di kalangan dan di dalam kumpulanetnik serta wilayah;
mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memperkukuhkan sumber  pertumbuhan, institusi kewangan dan korporat serta pengurusan ekonomi makro;
 
mempertingkatkan daya saing untuk menghadapi cabaran globalisasi dan liberalisasi;
membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan sebagai satu langkah strategik untuk meningkatkan nilai ditambah bagi semua sektor ekonomi danmengoptimumkan daya pemikiran rakyat;
mengukuhkan pembangunan sumber manusia untuk menghasilkan tenaga kerja yangcekap, produktif dan berpengetahuan; dan
meneruskan pembangunan alam sekitar yang mampan untuk meneguhkan pertumbuhan jangka panjang
SogoshoshaSogoshosha atau syarikat perdagangan am adalah satu konsep yang diperkenalkan di negaraJepun. Untuk mencapai taraf sogoshosha, sesebuah syarikat perdagangan mestilah memenuhi tigaciri penting iaitu mempunyai rangkaian antarabangsa, mengendali barang dagangan yang banyak dan memainkan peranan utama di bidang perdagangan luar. Di negara Jepun 'Sogoshosha' adalahmerupakan satu panggilan/title yang diberikan kepada beberapa syarikat perdagangan am yangterkenal yang telah mencapai pusingan sebanyak US$20 billion setahun. Adalah tidak dapatdinafikan bahawa peranan yang dimainkan oleh sogoshosha telah diiktirafkan sebagai satu darisebab-sebab negara berkenaan mencapai kejayaan yang cemerlang di bidang perdagangan luar.Pengalaman negara tersebut telah memberi inspirasi kepada beberapa buah negara membanguntermasuk Malaysia, untuk menubuhkan sogoshosha masing-masing sebagai institusi bagimemajukan ekspot mereka.
Rasional
 Berdasarkan jangkaan kadar pertumbuhan di negara-negara perindustrian dan juga perdaganganantarabangsa yang lembab serta langkah perlindungan yang semakin meluas, Malaysia perlumencari strategi baru di bidang perdagangan luar. Di masa yang sama, usaha-usahamempercepatkan perkembangan ekonomi negara. Pencapaian matalamat ini memerlukanMalaysia memulakan strategi menggalakkan ekspot keluarannya secara besar-besaran. Oleh itu,strategi pemasaran barang untuk diekspot mestilah dirangka dengan teliti bagi mengatasihalangan dan sekatan yang ada. Penubuhan sogoshosha adalah diharapkan sebagai satu daripada
 
strategi membantu negara dalam pemasaran barang ekspot. Sogoshosha ini juga akan menjadi alatuntuk mendapat maklumat strategik mengenai pasaran-pasaran ekspot dan kontrak kerja di luar negeri menerusi rangkaian antarabangsa.
Objektif 
 Sebagai institusi yang akan membantu Malaysia di bidang perdagangan antarabangsa,sogoshosha Malaysia ditubuhkan dengan objektif-objektif berikut:-
Menggalakkan ekspot tradisional ke pasaran bukan tradisional dan juga kepada pengguna-pengguna baru termasuk dipasaran tradisional
Menggalakkan ekspot bukan tradisional. Mengembangkan peluang-peluangantarabangsa dari segi
menggalakkan pelaburan secara usahasama di sektor industri di Malaysia untuk keperluan pasaran dalam dan luar negeri.
Menggalakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baru.
Menggalakkan ekspot tak ketara (invisible) Malaysia di luar negeri.
Strategi Pelaksanaan
Strategi pelaksanaan konsep sogoshosha ini adalah dilakukan secara menyeluruh selarasdengan dasar-dasar baru kerajaan seperti Persyarikatan Malaysia. Malah sogoshoshaadalah dianggap sebagai peringkat permulaan bagi pencapaian matalamat PersyarikatanMalaysia.Kerajaan sedang merangka satu definasi tetap mengenai sogoshosha dan peraturan- peraturan mengenainya. Beberapa kemudahan-kemudahan dan bantuan adalah dalam pertimbangan untuk diberi kepada syarikat sogoshosha tanpa menggangu ataumengenepikan syarikat perdagangan am yang lain. Pertimbangan sedang dibuat supayagalakan-galakan cukai dan kewangan diberikan kepada syarikat yang terlibat, yang manadiantara lainnya termasuk:

Activity (104)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Zainab Rahmat liked this
Tqah Shaari liked this
Nur Aqlili liked this
Zaidi Endon liked this
Ameir Atif liked this
Agustin Kardina liked this
Ira Idrus liked this
ANG YOU KOON liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->